Kezdőlap

Zarándoklat olaszországi kegyhelyekre

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2015. 02015. 04. 06, Hétfő

Indulás előtt az imádság közben angyalokat láttam, akik kegyelmekkel teli kosarakat hoztak el közénk és azt mondták, hogy még több kegyelmet kapunk. A Szűzanya, a Világ Győzelmes Királynőjeként azt mondta: „Gyermekeim, ne csak családtagjaitokat vigyétek szívetekben magatokkal, hanem egész nemzeteteket is. Zarándoklatotok sok kegyelmet fog kiárasztani hazátokra.”

 

2015. 04. 07, Kedd

1. Kegyhely: Schio (Szűzanya jelenési helye)

A kápolnában a Szűzanya szobra megelevenedett előttem és azt mondta nekünk: „Gyermekeim, nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok. Mennyei Atyátok látta eddigi felajánlásaitokat, melyeket az utazás során megtettetek. A mai napon Isten különleges módon összeköt titeket velem, a ti édesanyátokkal. Látom a lelki és testi sebeiteket, melyeket szenvedéseitek során szereztetek. Megengeditek nekem, hogy könnyeimmel balzsamhoz hasonlóan begyógyítsam sebeiteket?” Igennel válaszoltunk, de nem éreztük magunkat méltónak arra, hogy a Szűzanya megérintsen minket. Ez a jelenet olyan volt számomra, mint amikor Jézus megmosta az apostolok lábát. Szűzanya: „Kicsinyeim, engesztelésetek nagyon értékes Isten előtt, hiszen Szent Fiam szenvedéseit egészítitek ki vele.” A szentáldozásnál Szent Édesanyánkat angyalok vették körül, és az ő kíséretükben megáldoztatott minket e szavakkal: „Könnyeimmel megújítottalak titeket, amellyel elláttam sebeiteket. Nem is tudjátok, hogy milyen nagy szükségetek van a kegyelmekre! Az elkövetkezendő hónapok nehezek lesznek minden ember számára és a szorongattatás még tovább fog növekedni.” Áldozás után Édesanyánk egy életnagyságú feszület elé vezetett minket, amelyen Jézus előttem megelevenedett és azt mondta: „Édesanyám, a te kezeidbe helyezem gyermekeimet. A külön ítéletkor ott leszel mellettük és általad az üdvösségben fogom részesíteni őket, amennyiben hűek maradnak szövetségemhez. Úgy bízom rád őket, miként szeretett tanítványomat, Jánost.” A Szűzanya hálásan megköszönte Szent Fiának, hogy egy ilyen nagy ajándékot készített számára.

 

2015. 04. 08, Szerda

Hajnalban a Világ Győzelmes Királynője Szent Péter sírjához vezetett engem. Édesanyám Magyarország kelyhét tartotta a kezében és így szólt: „Amikor Szent István királyotok felajánlotta nekem nemzeteteket, Szent Fiamhoz hasonlóan én is az utolsó cseppig kiittam a kelyhet és közben Szeplőtelen Szívemre öleltem magyar népemet és a világ gyermekeit. Sokszor közbenjárok értetek Szent Péter előtt, akit Jézus földi helytartójának nevezett ki. Előtte én is meghajolok, mert ő az Egyház feje. Kegyelmeket esdek ki tőle magyar egyházatok számára.”

2. Kegyhely: Torino (Jézus halotti leplét ebben a városban őrzik)

A halotti leplet nem tudtuk megtekinteni, de az Úr egy üzenetet adott számunkra: „Gyermekeim, lélekben mindnyájan ott vagytok halotti leplem előtt, amely Szent Testem nyomát őrzi évszázadok óta. Ez a lepel az Én földi létem élő bizonyítéka. Atyám meghagyta nektek azért, hogy higgyetek Bennem. Eltorzult arcom képe az emberiség iránti fájdalmamat tükrözi. Tudjátok, Szent Arcom mása Atyám arcának. Ne sírjatok, mert Én most feltámadt arcommal nézek rátok és dicsőséges sebeim fényével árasztalak el titeket, hogy megújuljatok, és más emberként térjetek otthonaitokba. Boldogok vagytok, mert befogadtátok szívetekbe feltámadásom titkát. Örüljetek, mert ti is fel fogtok egykor támadni testben és lélekben. Én látom jövőtöket, de ugyanakkor döntéseiteket is. Minden döntésetekkel változtattok jeleneteken és jövőtökön is. Terveimben a magyarokra dicsőséges jövő vár, de előtte még megtisztítom országotokat és az igazakat elválasztom a megátalkodottaktól. Kapaszkodjatok Édesanyám kezeibe, mert az ő oldalán képessé váltok arra, hogy kitartsatok Mellettem a halálotok pillanatáig. Még sok kegyelmet tartogatok nektek! Észre sem veszitek, hogy nem vagytok egyedül. Szeretlek titeket, a szívemben éltek!”

Don Bosco templomában

Bosco Szent János a következőt üzente: „Egy boldog és békés korszak előtt álltok. Ó, mennyire vágyódtam arra, hogy földi életemben még átélhessem lelki testvéreimmel együtt. Isten szentté akarja tenni a magyarokat, de tanulnotok kell a szentek példájából. Az Egyház olyan most, mint egy süllyedő hajó. Csak a bölcs emberek menekülhetnek meg a tenger szörnyű viharától. Bölcsen haladjatok előre az üdvösség útján, és mindennap helyezzétek magatokat Szűz Mária oltalmába. Imádkozom értetek, hogy még közelebb kerüljetek Szent Édesanyátokhoz, hogy hozzá hasonlóvá váljatok. Azt kívánom, hogy soha ne szűnjön meg szívetek mélyén a szeretet. Isten a szeretet forrása, csak Belőle meríthettek erőt. Egy csodálatos út van előttetek, amelyet Krisztus fénye világít meg számotokra.”

 

2015. 04. 09, Csütörtök

3. Kegyhely: Padova (Szent Antal sírja)

Este a Szűzanyához imádkoztunk és az angyalok egy stólával összekötötték kezeinket a Szűzanyáéval. Az ő keze nemcsak megszentelő, hanem áldó is. A stóla arra szolgál, hogy ne tudjuk elengedni a Szűzanya kezét semmilyen körülmények között. Édesanyánk bemutatott minket a Mennyei Atyának, mint gyermekeit. Az Atya azt mondta: „Akik odaszentelik életüket legszentebb leányomnak, azokat Én országom örököseivé teszem. Kedvemet lelem azokban, akik őt követik. Ugyanis megkapják a kegyelmet, hogy nagyobb léptekkel haladhatnak az életszentség útján. Kegyelmem által nemcsak titeket szentellek meg a felajánlás során, hanem az eljövendő generációtokat is. A keresztségben az Én gyermekeimmé váltatok, ám ebben a felajánlásban Szent Édesanyátok még kedvesebb gyermekei lesztek, hiszen egy különleges kötelék jön létre köztetek.”

 

2015. 04. 10, Péntek

4. Kegyhely: Loreto (Szent Család háza)

Szűzanya: „A Mennyben otthonom nagyobb, mint amit ti itt láttok. Ott mindenkinek jut hely, és sokat lehettek majd velem.” Elmentünk a jó és rossz tudásának a fájához, ahol láttam az első Évát és vele együtt a Szűzanyát is. Mindketten térdeltek, egymás kezét fogták és tökéletes példát mutattak azzal, hogy béke van köztük. A Szűzanya mondta, hogy ő is sokat olvasgatta a teremtés könyvében Éva bukását. A Mennyei Atya megjelent előttük, megmutatta azt a helyet, ahonnan az ember leszedte a tiltott gyümölcsöt. Ezután feltárta a szívén található sebet, és azt mondta: „Amikor az első emberpár elesett, hatalmas seb keletkezett Atyai szívemben. De tudtam, hogy Szent Fiam be fogja gyógyítani azt, amit az ember okozott. Megváltásotokban kiengesztelődtem veletek és Fiamon keresztül hajlandó vagyok beengedni gyermekeimet országomba.” Szentáldozásnál Jézus így szólt: „Minden áldozásotok során az Én személyem lassanként kiteljesedik bennetek, és általa Hozzám hasonlóvá váltok. Atyám országába csak azok léphetnek be, akik az Én képmásomat hordozzák lelkükben.”

 

2015. 04. 12, Isteni Irgalmasság Vasárnapja

6. Kegyhely: Szent Mihály Barlang

Szombat éjszaka láttam Szent Mihály arkangyalt Isten Szent Színe előtt térdelni és értünk imádkozott. Egy nagy kegyelem készülődött számunkra. Másnap a barlangban szentmise közben lelki szemeimmel azt szemléltem, hogy a Szentháromság trónusához sereglett minden angyal, és a Mennyei Atya így szólt: „Szent Mihály, jöjj elém!” Az angyalok közül kilépett egy gyönyörű és ifjú arkangyal, akinek alázata és szeretete kimagaslott a többi angyal között. Szent Mihály leborult az Atya előtt, koronáját jobb lába sarkához helyezte és azt válaszolta: „Atyám, itt vagyok. Mondd, mit kívánsz tőlem?” Ő így folytatta: „Ma megnyitottam mennyei kincstáramat, és parancsomra egy különleges kincset készítettem angyalaim által az emberek számára. Ez a kincs arra szolgál, hogy gyermekeim odaszentelhessék neked önmagukat. Azt akarom, hogy a te védelmed alatt álljanak. A felajánlás főünnepeként szeptember 29-ét jelölöm ki, melynek napján az Egyház hivatalosan is megemlékezik rólad. De elfogadom azokat a felajánlásokat is, amelyeket Legszentebb Leányom ünnepeinek keretében tesznek meg. Ugyanis Országomban Szűz Mária iránti tiszteleted páratlanul hatalmasabb mindenkinél, melyben Én szüntelenül gyönyörködöm. Augusztus 15-én különleges feladatot bízok rád. Hogy az emberek méltóképpen a kezeidbe helyezzék önmagukat, azt kérem tőlük az odaszentelés napján: járuljanak szentgyónáshoz, imádkozzák el a te rózsafüzéreidet és a papok tartsanak szentmisét a híveknek. A szentmisén belül egy alkalmas időpontban elsősorban a papok mondják el felajánlásukat a te jelenléteddel megszentelt szobrod előtt, melyet az általad kiválasztott barlang köveiből készítettek.  Kérem tőlük, hogy valamilyen formában nyilvánítsák ki feléd tiszteletüket (térdhajtás, Szent Mihály lábának a megcsókolása), mellyel elismerik rajtad keresztül győzelmemet a gonosz felett. Azok a papok, akik felajánlják magukat és rád bízzák életüket, a sátán hatalma megtöretik velük szemben. Ezen ígéretem a hívőket is vonatkozik. Az emberek vigyenek szobrodhoz egy piros (szeretet), fehér (tisztaság) és sárga (Isten dicsősége) rózsát. Ez a szobor vándorszobor legyen azért, hogy minél többen megtehessék előtted felajánlásukat.” Isten megáldotta Szent Mihályt, aki az áldás után rögtön a Szűzanyához ment. Mennyei Édesanyánk így szólt hozzá: „Szent Mihály, téged Isten kitüntetett szeretetével, hiszen különleges módon magadban hordozod az Ő dicsőségét. Menj és áraszd kegyelmeit az emberekre, hogy a te erőddel ők is győzelmet arathassanak a bukott angyalok felett.”

Szent Mihály arkangyal elvezetett engem egy olyan városba, ahol az égbolt egy tüzes lángtengerhez hasonlított, az épületek pedig olyan állapotban voltak, mint a háborúk idején. Mindenhol ördögöket láttam, még a lakásokban is, és számuk folyamatosan növekedett. Szent Mihály: „Hűséges angyaltársaimmal már sok bukott angyalt visszaküldtünk a pokolba. De mivel az emberek folyamatosan kisebb és nagyobb bűnökbe esnek, feladataink megsokszorozódnak és harcunk tovább tart a megszámlálhatatlanul sok ördöggel szemben. Így mi is veletek együtt várjuk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelmét, aki lábával eltapossa a kígyó fejét, és mi akkor minden bukott angyalt hosszú időre bezárunk a pokol mélységébe.” Szívemet megrendítette annak a tudata, hogy az emberiség ilyen világban él. Nem látjuk a túlvilágot, mert homály fedi látásunkat.  Viszont a valóság az, hogy az angyalok (jók és rosszak) köztünk vannak. Láttam olyan lakásokat, amelyben Isten világossága vett körül mindent. A házi oltárok, a szent képek és feszületek megszentelik életünket, és ezektől menekülnek az ördögök. Ott, ahol nincs hit és szentségi élet sötétség van, amely kedvező környezetet jelent a démonoknak. Az ördögök között vannak erősebbek és gyengébbek, kisebbek és nagyobbak. Szent Mihály: „Minden ördög retteg tőlem, de a legerősebbek szembe mernek fordulni velem és harcra hívnak. Mindig vereséget szenvednek, mert győzelmem Isten iránti szeretetemben rejlik.” Két katolikus templomot látogattunk meg. Az első templomot kívülről halvány fény vette körül, de amikor beléptünk oda az Oltáriszentség a Naphoz hasonlóan tündökölt. Az emberek ruháján a bűnök foltját láttam, ám amikor megfelelő körülmények (bűnbánat, szentgyónás) között megáldoztak, beléptek Jézus világosságába és megtisztulva tértek vissza onnan. Szent Mihály: „Isten úgy enged be titeket otthonába, mint a koldusokat, akik nem tudnak megfelelően, az ünnephez illően öltözködni. De Ő elviseli jelenléteteket, mert nagyon szeret titeket. Ne vessétek meg a hajléktalanokat, mert a ti bűnötök sokszor nagyobb, mint az övék!” Egy másik templomba is bementünk, amelyet kívülről nagy fény borított be. A templomon belül az emberek hófehér ruhát viseltek, és csak apró bűnök maradtak meg a lelkükön. Szent Mihály: „Ők az engesztelő emberek. Lelkük ruhája attól hófehér, hogy az engesztelés alatt folyamatosan megtisztulnak. Isten meghagyja nekik apró gyengeségeiket, hogy ezáltal megdicsőítsék az Ő Szent Nevét.” Szent Mihály kezében tartott egy képet, melyet Monte San Angeloban készítettek a szobráról, és azt mondta: „Ezt a képet minél többen helyezzék el otthonukba egy méltó helyre, ahol én jelen leszek. Az ördögök félnek tőlem, és eltávoznak. Mindig kérjétek közbenjárásomat szükség esetén, hiszen az én feladatom az, hogy védelmezzelek titeket.” Mielőtt elbúcsúztam kedves arkangyalomtól, megkértem őt, hogy áldjon meg minket. Az áldás alatt miközben megcsókoltam az ő lábát, megpillantottam a kardját, melynek éles csúcsán fekete vérhez hasonló cseppeket láttam. Ekkor így szólt hozzám: „Amikor a Mennyben az angyalok nagy része fellázadt Isten ellen, a harc alatt megsebesítettem Lucifer szívét. Ezt a sebet ő örökké hordozni fogja lelkében, mint a bűn nyomát. Megengedem, hogy megcsókold kardomat, melyen keresztül megszentelődnek ajkaid és ez bátorságot ad neked hited megvallásában az üldöztetés során. Egyedül kardom éles csúcsát ne érintsd, mert az olyan, mint a méreg, amely a lelkeden keresztül hatol be a testedbe.”

Amikor elimádkoztuk Pio atya (breviárium könyvében található az utolsó oldalon) imádságát Szent Mihályhoz, melyben felajánlottuk magunkat neki, akkor Isten egy aranyszínű lánccal kötötte össze kezünket Szent Mihály kezével, és azt mondta: „Ez az örök lánc arra szolgál, hogy soha ne tudjatok elszakadni Szent Mihálytól. Ő most lepecsételte lelketeket, és a szorongattatás idején eljön értetek, hogy megmentsen titeket és biztonságos helyre vezessen benneteket.”

7. Kegyhely: San Giovanni Rotondo (Pio atya)

Pio atyával lélekben elmentünk Mindszenty József bíboros sírjához, ahol azt mondta nekem: „Ez az ember a vérét ontotta hitéért és a ti hazátokért, ezért méltó arra, hogy szentként tiszteljék. Sokan ellenzik boldoggá avatását, ám Isten akaratát senki nem tudja keresztül húzni. Minden úgy fog történni, ahogy Ő azt eltervezte. Egykor neve ott lesz a szentek között. Imádkozom arra a szándékra, hogy ez mielőbb megvalósuljon.” Natália nővér sírjánál Pio atya így szólt: „Ismertem a szerzetesnővért, hallottam is, hogy mit mondott rajta keresztül Szűz Mária, amely az egész világnak szólt, nemcsak a magyaroknak. Továbbra is azt mondom, hogy Magyarországnak páratlan dicsőségben lesz része a Földön és az égben.” A Szent Anna rétet is meglátogattuk, odamentünk a dombon lévő kereszthez, amelyet Pio atya kezével megsimogatott és azt mondta: „A magyar nép még mindig nem okult a büntetésből. Sok szenvedés vár rátok, hogy megtisztuljatok és eljussatok a megtérésre. Népeteknek már rég meg kellett volna térnie egészen Istenhez.” Láttam, hogy a domb közepén megjelenik egy szikla, ami előtt Jézus térdelt és imádkozott. Úgy szenvedett és vérrel verejtékezett, miképpen a Gecemáni kertben történt. Miközben Jézus az Atyához imádkozott, jobb kezével Szent Szívsebére mutatott, melyben rengeteg tövis volt. Az Úr így szólt: „Atyám, ezeket a töviseket a magyar papok és püspökök szúrják a szívembe, amivel nagy fájdalmakat okoznak nekem. Hol találok olyan lelkeket, akik naponta kihúznák szívemből a töviseket?” Az engesztelők közül többen jelentkeztek erre a feladatra, melyre a következő választ kaptuk: „A mai naptól kezdve azt kérem tőletek, hogy mindennap az irgalmasság órájában húzzátok ki szívemből a töviseket. Áldásomat fogom adni rátok, és kegyelmem erőt ad nektek ahhoz, hogy hűségesen ki tudjatok tartani feladatotokban.” Szűzanya: „Szent Fiam vérrel verejtékezése nagy megpróbáltatásokat és szenvedést jelent a magyarok számára. Isten megtisztítja népeteket, de ennek ára fájdalmas lesz. Mert minden embernek szembesülni kell bűneinek következményeivel – kivéve azokat, akik a teljes búcsút gyakran elnyerik –, ezért a büntetést sokan nem fogják tudni elkerülni.”

8. Kegyhely: Lanciano (Eucharisztikus csoda)

Szentháromság trónja előtt egy kardot láttam, ezt a kardot a Mennyei Atya parancsára a Fiú kezébe vette, Szent Vérét hullatta rá és a karddal a Föld fölött egy keresztet rajzolt a levegőbe. Közben a kardon keresztül néhány vércsepp a Földre hullott, ekkor Jézus azt mondta: „A világban növekedni fog az ellenségeskedés és a keresztények üldözése az igazság nevében. Rengetegen meg fognak halni. Imádkozzatok értük, mert sokakat kiválasztottam vértanúságra a keresztények közül. Lesznek, akik megtagadják a hitüket, de életüket ezzel a tettel nem mentik meg, hanem a vádló (a sátán) kezére adják magukat, aki az örök halálba viszi őket.” Láttam a Napba öltözött Asszonyt, aki gyermekével a pusztába menekült. Egy barlangban rejtőzött el, miközben üldözői napokon és hónapokon keresztül keresték. A gyermek ételét angyalok hozták le a Mennyből, a vizet pedig a sziklák közötti forrás adta. A Szűzanya többször útra kelt, hogy újabb menedékhelyet keressen gyermekének. De a lovasok rátaláltak, és először a gyermeket akarták megölni, de egyszer csak egy fehér galamb jelent meg az égbolton, és akkor a Szűzanya Szeplőtelen Szíve győzelmet aratott az ellenség fölött. Ez az üldöztetés csúcspontján érkezett el. Ezután az engesztelőkkel találkoztam, akik között mindenki más és más vezeklést vállalt magára (ima, böjt, zarándoklat stb.). Az Úr az engesztelők áldozatait a Mennyei Atya elé vitte, aki kezében tartott egy könyvet és abba jegyzetelt. Amikor látta az engesztelők áldozatait, akkor megváltoztatta döntését és másképpen folytatta az írást. Jézus: „Az engesztelők imádsága olyan értékes, hogy képes Atyám szívére hatni úgy, hogy Ő változtat az események sorrendjén, időpontján és enyhíti azokat.” Az Eucharisztia csodájáról: „Sok eucharisztikus csoda fog még történni a templomokban, hogy azok, akik nem hisznek valóságos jelenlétemben, higgyenek és megtérjenek. Akik pedig hisznek benne, azoknak hitét megerősítem, és állhatatosságukat tökéletessé teszem. Legyetek óvatosak, mert ezeket a csodás bizonyítékokat meg akarják semmisíteni ellenségeitek!

 

2015. 04. 13, Hétfő

9. Kegyhely: Assisi (Szent Ferenc és Szent Klára sírja)

Szent Klára: „Isten szeretete minden kincs értékét felülmúlja. Keressétek előbb az Ő szeretetét és ne az emberekét. Vágyódjatok Isten után! A szeretet alapozza meg életeteket. Szívem szeretetével áldalak meg titeket, hogy részesedjetek Isten ingyenes kegyelmeiből az én közbenjárásomon keresztül.”

 

2015. 04. 14, Kedd

Szent Ferenc által felépített templom (porcinkula, Assisi)

Jézus a Mennyei Atya elé vezetett minket, mint Örök Bíró és átadta Istennek az Élet könyvét. Atya szavai azokhoz, akiket maga elé hivatott: „Gyermekeim, Szent Fiam sok pecséttel ajándékozott meg titeket, ma Én adok számotokra egy új pecsétet, amely egyszülött Fiam Szent Véréből készítetett. Ez a pecsét magában hordozza a teljes búcsú kegyelmét. Az Élet könyvébe fogom neveteket feljegyezni, amelyet véglegesen lepecsételek. De ahhoz, hogy helyeteket fenntartsam könyvemben, valamit fel kell mutatnotok, amellyel érdemesnek talállak titeket arra, hogy hátralévő életeteket megszenteljem, és folyamatos búcsúkban részesítselek benneteket.”

Fogadalmainkat egy fényes ládába helyeztük, amely a Mennyei Atya lábai előtt volt. Ő meghallgatta egyenként, hogy mit vállalunk fel és külön válaszolt is rá. Jézus azt mondta: „Atyám, Én mindent megteszek azért, hogy gyermekeid hűek maradjanak felajánlásukhoz, és kegyelmemmel tökéletessé teszem őket.” Az Atya ezt felelte: „Fiam, akaratom megegyezik a Te kéréseddel. Menj, és formáld őket tetszésem szerint.” Ezután az Úrral egy olyan helyre mentünk, ahol az angyalok egy hosszú falat építettek. Ezek a falak kövekből álltak, melyekre nevek voltak rávésve egy pecséttel együtt. Isten újabb köveket kért az angyaloktól, és megparancsolta nekik, hogy véssék bele a neveinket. Mennyei Atya: „Gyermekeim, ezek a kövek az Új Jeruzsálem falait alkotják, amelynek most ti is részeivé váltatok.”

10. Kegyhely: Siena (Sienai Szent Katalin fejereklyéje a Domonkos templomban)

Szent Katalin: „Isten mindent elétek tár, annyira szeret titeket. Írásaiból csak válogatnotok kell, hiszen bőséges anyaggal rendelkezik az Egyház. Ó, milyen nagy boldogság járta át a szívemet, amikor Vele beszélgettem. Imádkozom értetek, hogy még az életetek folyamán, ha néhány pillanatra is, de megízlelhessétek a mennyei boldogságot.”

 

2015. 04. 15, Szerda

11. Kegyhely: Mugnano del cardinale, Nápoly (Szent Filoména ereklyéi)

Amikor bementünk a templomba, több alkalommal tapasztaltuk, hogy csodálatos virágillat vett körül minket. Láttam Szent Filoménát a tabernákulum előtt térdelni (hófehér ruhában, hosszú hullámos és barna haja a derekáig ért, fején egy korona), és így imádkozott Jézushoz: „Uram, édes szerelmem, köszönöm Neked, hogy újabb látogatókat hoztál elém. Boldog vagyok, hogy kegyelmeidet közvetíthetem feléjük a Te akaratod szerint.” Jézus azt válaszolta: „Filoména, kedvesem, menj és oszd szét közöttük szeretetem legnagyobb ajándékait.” Később Filoména egyenként megkente homlokunkat kereszt alakban szent olajával, és azt mondta: „Ez az olaj magában hordozza a kegyelmeket. Meghallgattam kéréseiteket, és megadtam nektek. Kezem érintésével megszentellek titeket, menjetek és adjátok tovább áldásomat testvéreiteknek úgy, ahogyan azt én tettem veletek. Ha megteszitek kérésemet, köztük is jelen leszek és elvezetem őket Krisztus tökéletes szeretetéhez.” Szentáldozásnál Szent Filoména jegyespárként jött elénk Jézussal, akik ünneplő ruhában voltak. Filoména szerető könnyek között fölnézett az Úrra, aki visszanézett rá és a következőt mondta neki: „Filoména, vezesd gyermekeimet elém.” Az áldozás során Filoména ott állt mögöttünk, kezeit a vállunkra helyezte és azt súgta fülünkbe: „Krisztus uralkodjon szívetekben örökkön-örökké. Áldásom végig kíséri életeteket.” Ezután Jézus lélekben megmutatta nekem, hogy a szentek az Élet forrásának vizéből merítik a kegyelmeket és hozzák el nekünk, hogy megkínáljanak vele minket.

12. Kegyhely: Monte Cassino (Szent Benedek kolostora, ahol sírját is őrzik)

Szent Benedek: „Dicsőség Istennek és a magyar népnek, kinek patrónája minden angyal és ember fölött áll. Bár nem a ti hazátok gyermeke voltam, mégis imádkozom értetek a Mennyben. Az ördög sok csapást mért rátok, de tudnotok kell azt, hogy Isten csak így tudta népetek hitét megőrizni Ő benne. Boldogok vagytok, mert a magyarok különleges helyet foglalnak el az Atya országában. Ezt Mennyei Édesanyátoknak köszönhetitek, aki a Szentháromsághoz a legközelebb van. Egy nagy harc előtt vagytok, ám ha a Szűzanya kezét fogjátok és ruhájába belekapaszkodtok, mint a gyermekek, akkor győzelemben lesz részetek. Az ördögtől soha ne féljetek, mert ő jobban fél tőletek, mint gondolnátok. Ti a testetek templomában Jézus Szent Testét hordozzátok, és a világban élő tabernákulumok vagytok. Isten világossága visszataszító és undorító a bukott angyalok számára, ezért vágyódjatok utána. Amikor úgy érzitek erős a kísértés, akkor vegyétek kezetekbe a keresztemet vagy az érmémet és rajzoljatok a levegőbe egy keresztet, melyen keresztül az én áldásom árad ki a gonosz lelkekre. Megáldalak titeket a kitartás és bátorság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentléle nevében.” Sírja előtt így szólt: „Mindazok, akik odaszentelik magukat Szent Mihály arkangyalnak, a gonosz legfőbb ellenségeivé válnak. De ne féljenek, mert Isten velük van és a sátán hatalma nem töri meg őket.”  

Megtudtam, hogy XVI. Benedek pápa még megválasztása előtt sok időt töltött a bencéseknél, de nem szerzetesként, hanem csak bíborosként. Megválasztása 2005. április 19-e volt, tehát 10 évvel ezelőtt. Monte Cassinóban tartózkodott, amikor hallotta II. János Pál pápa halálának hírét.

 

2015. 04. 16, Csütörtök

13. Kegyhely: Róma

  1. Lateráni bazilika, melyet Nagy Konstantin építetett fel és 1500-ig a pápák székhelye volt: A Mennyben Jézus ott ült a trónon, és az apostolok körülötte. Egy tanácskozást láttam, ahol egyes apostolok könnyei hullottak, mások pedig csöndben figyeltek a Mesterre, aki így szólt hozzájuk: „Apostolaim, az Egyház romokban hever. Sok időbe telt, mire az egyház elterjedt az egész világon, és mégis a gonosz lélek befurakodott oda észrevétlenül, mint a kígyó. Látom, hogy mennyire nehezményezitek az emberek rengeteg szentségtörését, amelyet szándékosan követnek el Velem szemben. A Sátán úgy gondolja, hogy most győzelmével felülmúlta Atyám hatalmát. Ám nem tudja azt, hogy Atyám az ő gonoszságát használja fel arra, hogy megtisztítsa az Egyház gyermekeit.” Jézus testén láttam az 5 Szent Sebet, amelyek gyakran véreztek és ez komoly fájdalmat okozott neki, amitől arca időnként elsápadt és teste elgyengült. Jézus: „Az emberek bűne növeli testemben és lelkemben a fájdalmat, de Én örömmel hordozom vállamon a világ keresztjét, mert ha nem tenném meg értetek, akkor elvesznétek, és nem üdvözülnétek.” Egy új dologra lettem figyelmes, a tanácskozás közben középen megpillantottam a darabokra tört kőtáblákat, amelyekre Mózes a 10 parancsolatot véste. A Mennyei Atya váratlanul megjelent köztünk, kezébe vette a töredékeket és könnyek között azt mondta Szent Fiának: „Fiam, az emberek már semmibe veszik törvényeimet. De a legnagyobb fájdalmat az okozza nekem, hogy felszentelt szolgáim nagy része sem törődik törvényeimmel. Az igazak között sokan elbuktak az elmúlt hónapokban és napokban. Mondd, találok-e még elegendő embert, akik képesek lesznek egyházamat méltó módon képviselni?” Jézus odament az Atyához, felemelte jobb kezét és néhány vércseppet hullatott a kőtáblákra, és közben így szólt: „Atyám, Szent Vérem kegyelme által még több vértanú fogja feláldozni életét az Én nevemért, és az ő szilárd hitük gyümölcse az lesz, hogy sokan megtérnek, és hűséges követőiddé formálom őket.Jézus felemelte Szent Szívét, mint irgalmának forrását és azt mondta: „Atyám, Én megújítom egyházadat és gyermekeid életét (ez az Újvilágra érvényes). Tökéletessé teszem őket úgy, hogy hosszú időn át nem fognak fájdalmat okozni neked.” A Mennyei Atya azt felelte: „Legyen így Fiam! Ám igazságos kezem utol fogja érni azokat, akik Szentlelkem ellen vétkeznek.” A bazilikában van egy kép, amely II. Szilveszter pápát ábrázolja és Asztrik apátot, ahogyan a Szent Koronát a pápa átadja a magyaroknak. Jézus: „II. Szilveszter pápán keresztül különleges áldásomat adtam magyar nemzetetek számára. Ez az áldás megpecsételte jövőtöket és megszentelte évszázadaitokat. Édesanyám már akkor tudta, hogy népetek kereszténysége Isten dicsőségét fogja növelni. Amikor Szent István király felajánlotta neki a koronát, ő úgy ölelt magához titeket, mint gyermekeit.”
  2. Szent Lépcsők, amelyeket Szent Ilona, Nagy Konstantin édesanyja hozatott át Jeruzsálemből Rómába. Ezeken a lépcsőkön több helyen is őrzik Jézus Szent Vérének a nyomait, amikor felment Pilátushoz, aki a népe előtt halálra ítélte őt. A zarándokokkal együtt térden állva haladtunk felfelé, és közben láttam Jézust mellettünk sétálni, és e szavakat intézte hozzánk: „Egyetlen csepp vérem, amely ezen lépcsőkre hullott, sem veszett kárba, hiszen már akkor láttam magam előtt a hűséges követőimet, akik üdvözülni fognak. Láttam azt is, hogy milyen sokan fognak térden állva végig haladni ezeken a lépcsőkön az irántam érzett tiszteletből és szeretetből. Akik engem követnek, halálra vannak ítélve. De nem az örök halálra, hanem a dicsőséges halálra. Hajlandóak lennétek tovább szenvedni Atyám Szent Nevének megdicsőítéséért?” Amikor igennel válaszoltunk, Jézust olyan ruhában láttam, mint halálra ítélésekor (bíborpalást, töviskorona, nádpálca, sebekkel a testén) és megáldott minket a lépcsők tetején.
  3. Szent Kereszt templom, ahol Krisztus keresztfájának INRI feliratának egy darabja van, keresztfájának faszilánkjai egy kereszt alakú ereklyetartóban, a jobb lator keresztfájának gerendája, Krisztus töviskoronájának két tüskéje, és Tamás apostol mutatóujja, amivel hitetlenül a feltámadt Krisztus sebeit megtapintotta. Jézus: „Mindazokhoz, akik tiszteletüket leróják keresztre feszítésem ereklyéi előtt és őszinte bűnbánatot gyakorolnak, Én lehajolok misztikusan keresztemről és áldásom pecsétjét nyomom lelkükre úgy, mintha földi életemben valóságosan ott lennének Velem. Megkapják tőlem azt a kegyelmet is, hogy kereszthordozásukban eljutnak a tökéletességre.” Később így folytatta: „Gyermekeim, boldogok vagytok, hogy láthatjátok földi életem újabb bizonyítékait. Sokan irigyelnek titeket, hogy eljutottatok ereklyéimhez. Áldottak vagytok, mert megváltásom fénysugaraival betöltöttem szíveteket. Amikor Velem lesztek a Paradicsomban, akkor örökkön-örökké hálásak lesztek Irántam, amiért megváltottalak benneteket.”
  4. Szent Péter Bazilika (2015. 04. 17, Péntek): Mennyei Édesanyánk Szent Koronánkat Szent Péter elé vitte, aki így szólt: „E korona előtt én is meghajolok, mert elismerem általa a te királyságodat. Sokak üdvösségét látom benne, hiszen azok, akik téged követnek, nem vesznek el. Az Új Paradicsomban méltó helye lesz, ahol a világ minden népe el fogja ismerni úgy, mint a te egyetlen királyságod jelképét.” Szűzanya: „Gyermekeim, Szent Péter áldása nagyon jelentős magyar egyházatok számára. Mert az ő beleegyezése nélkül nem részesedhettek a Menny kincstárából, és nem léphettek be az Új Paradicsomba, melyet Szent Fiam azoknak készített, akik hűen és engedelmesen követik az Egyház ősi tanításait és szentségeit. Szent Péter hatalma változatlanul megmaradt, és el fog jönni újra közétek és összegyűjti azokat, akik méltók Isten egyházának újjáépítésére.”