Égi kegyelmek zápora

Égi ajánlás

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Mialatt a napló sajtó alá rendezésén dolgoztunk, a szentmisében a következő látomásban részesültünk.

Ott vagyunk a Mennyországban, angyalok vesznek körbe minket. Az Úrjézus odaadta a naplót a Mennyei Atyának, aki beleolvasott, aztán felállt a naplóval együtt és ezt mondta: „Gyermekeim ez a napló az én áldásommal született meg, amely a mi égi kegyelmünket foglalja magába. Azt akarom, hogy az egész világ megismerje, milyenek vagyunk mi, Égiek. Azt üzenem az embereknek e napló által, hogy végtelenül szeretlek benneteket. Szeretetem jeléül ajándékozom nektek ezt a naplót, hogy tanuljatok belőle, hogy meg tudjátok tanulni, hogyan kell szentül élni. Azt akarom, hogy a Szentlélekre bízzátok életeteket. Ő megmutatja nektek az életszentség útját, mely nagyon keskeny minden gyermekem számára. De ha mindvégig kitartotok, üdvözülni fogtok. Azt kérem tőletek, tartsatok ki, ahogyan Szentfiam is kitartott Mellettem élete végéig, egészen a keresztfáig. Én most az angyalok és szentek előtt áldásomat adom erre a naplóra.”

A Mennyei Atya az Úrjézust kéri maga mellé és a Szentlelket. Háromszöget alkotnak, és a napló felett tartják a kezüket. Együttesen megáldják ezt a naplót az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindhárman megcsókolják.

Égi kegyelmek zápora. Előszó

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Egy naplót tart kezében – egyelőre elektronikusan, később remélhetőleg nyomtatott formában is − az olvasó. Egy választott lélek beszélgetéseit a Mennyei Atyával, Jézussal, a Szentlélekkel, a Szűzanyával, és a Menny többi lakóival, a szentekkel és angyalokkal. A személyes beszélgetéseken túl látomásokat találunk benne a szentmiséről, a gyónásról, a Mennyországról, a Tisztítótűzről és a Pokolról – olyan témák, amelyek mai keresztények előtt olykor kérdésesek, vagy amelyeknek még a létezését is (mint például a Pokolét vagy a Tisztítótűzét) kétségbe vonják. Egy egészen különleges témája ennek a naplónak az engesztelés, amelyben a legfontosabb a lélekmentés: kimenekítés, kiszabadítás a Tisztítótűzből, és a még Földön élők megtérítése, a kárhozat útjáról való letérítése, az Isten melletti döntésük elősegítése.

Ki a szerzője ennek a naplónak? Ki részesült ezekben a látomásokban? Egy Magyarországon élő fiatal, egy középiskolás diák. Nevét azonban egyelőre nem árulhatjuk el.  Írói névként a Mária Magdolna nevet adták neki azzal az indoklással, hogy úgy szereti Jézust, ahogy Mária Magdolna szerette. Az Égiek, érthető módon, egyelőre rejtettséget kívánnak tőle. Viszont azt kérték, hogy ez a napló kerüljön minél előbb nyilvánosságra, mert azoknak a kegyelmeknek a többsége, amelyek e naplón keresztül záporoznak, nemcsak a választott léleknek szólnak, hanem nagyon sok kereszténynek, mindazoknak, akik hajlandók kitárni szívüket e kegyelmek előtt, és készek azokat befogadni.

Hogyan kezdtek "záporozni" ezek az égi kegyelmek? Idézünk a naplóból. „2010 márciusában voltam Nagyfaluban, a Szentháromság hegyen. A Szűzanya kápolnájánál arra kértem a Szűzanyát, segítsen, hogy bensőleg beszélgethessek Jézussal. Utólag megkérdeztem Jézust, hogy a Szűzanyának köszönhetek-e mindent.” Jézus erre azt válaszolta: „Drága Gyermekem! Amikor Édesanyámhoz fordultál, Ő azonnal meghallgatta kérésedet, és kiesdette számodra ezt a hatalmas kegyelmet.”

Valóban Jézus, és az Égiek szónak-e, és nem az alvilág? Nem képzelődésekről, fantázia-beszélgetésekről van szó? Nem puszta fiatalos álmodozás? Ezek jogos kérdések. Felmerültek e választott lélekben is. Egy jó ideig ott szerepelnek a beszélgetésekben ezek a kételyek. Jézus ismételt megnyugtatására volt szükség, és más választott lelkek visszajelzéseire is, hogy nem öncsalás áldozata, és nem az alvilág játékszere.

Egy alkalommal egy másik választott lelken keresztül válaszolt Jézus arra a kérdésre, hogy valóban Ő szól-e hozzá. Jézustól egyben választ kapunk a kiválasztás miértjére is. „Igen, Mária Magdolna megkapta a belső szó, a lokúció kegyelmét. Az ő lángoló kis szíve, mély szeretete annyira megérintett Engem, hogy szeretetemet nem tudtam magamban tartani, és gondolataiban megszólítottam. Ne kételkedjen!”

Ez a belső párbeszéd hamarosan kiegészült a „képzeleti látomások” kegyelmével. Ez a misztika történetéből ismert kegyelem, nem pedig képzelődés. Aki ilyenekben részesül, az valóban látja a Szentháromság személyeit, a Szűzanyát, a szenteket, és az angyalokat – és az ördögöket, vagy éppen magát a sátánt is. Aki ilyenekben részesül, az utólag le is tudja írni, amit látott. Az égiek a leírás közben is segítik választottjukat, hogy hiteles legyen a lejegyzés.

A napló első részét főleg ezek a belső beszélgetések teszik ki. Ezek később is folytatódnak, de helyüket − főleg a szentmise és az engesztelő imádság alatt − egyre inkább átveszik a képzeleti látomások.

Kiknek ajánljuk e napló olvasását? Minden kereszténynek, aki szeretné elmélyíteni a Szentháromság személyeivel, a Szűzanyával az angyalokkal és a szentekkel a kapcsolatát. De különösen ajánljuk két csoportnak: a fiataloknak, és az engesztelőknek. A fiataloknak, mert egy másik fiatal, az ő korosztályuk egyik képviselője beszéli meg az őt foglalkoztató kérdéseket az égiekkel, akik válaszolnak neki. És az engesztelőknek, mert ezeknek a beszélgetéseknek jelentős hányada az engesztelésről szól és éppen engesztelő imádság alatt született.

A napló feltöltése részletekben történik ezekre az oldalakra.

Kilenc elsőpéntek

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Látomásban Jézus egy haldokló asszonyhoz vitt, aki az ágyában feküdt. Az orvos azt mondta neki, hogy súlyos szívbeteg, ezért kevés ideje van hátra. Ez az asszony minden fájdalma ellenére csak mosolyogni tudott. Mert alig várta, hogy láthassa Jézust. Sokszor mondogatta: „Jézusom, nagyon szeretlek! Kérlek, engedd, hogy láthassalak!” Elhívtak hozzá egy papot is, aki kiszolgáltatta neki a betegek kenetét, mely alatt megkérdezte az asszonytól: „Nem aggódik a lelke sorsáért?” Erre azt felelte: „Bízom az Úrba, midőn megígérte, hogy aki elvégzi a kilenc elsőpénteki szentgyónást, szentáldozást, az nem kárhozhat el.” Pap: „Ez valóban így van. Remélem, az Úr végig fogja kísérni magát egészen a Mennyországba. Én pedig, mint földi eszköze áldásomat adom útjára az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Miután az asszony egyedül maradt, Jézus megkért engem arra, hogy mondjak el érte egy Miatyánkot. E lélek már közel volt a halálához. Majd egyszer csak az Úrjézus nagy fényességben megmutatta magát neki és azt mondta: „Jöjj drága kicsi lélek! Boldog lehetsz, mert ígéretemet betartva nem engedem, hogy a sátán elvigye a lelkedet. Mert te már az Enyém vagy. Megbánt és meggyónt vétkeidet pedig boldogan eltöröltem végtelen nagy irgalmamban. Gyere kicsim! Jöjj, és kövess Engem!” E szavak hallatára meghalt az asszony. Lelke leborult Jézus előtt és megköszönte Neki végtelen nagy irgalmát és jóságát. Majd a Szűzanya kezét fogva együtt követték Jézust, aki egy nagyon szép fényes helyre vezette őket.

Mária Magdolna

Jézus üzenete a magyarokhoz

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

 

Szentmisén látomásban a Szűzanya elvitt a Mennyországba, ahol a szentek és az angyalok mind letérdeltek és egy égő gyertyát tartottak a kezükben. Középen egy hosszú aranyszőnyeg vezetett egészen a Szentháromsághoz. Láttam a Mennyei Atyát fehér ruhában a magyar szent koronával a fején, fehéren csillogó hosszú fehér köpenyben és övvel a derekán. Majd így szólt Szent Fiához, aki előtte térdelt koronával a fején, hosszú arany köpenyben, fehér ruhában és arany övvel a derekán:

„Szent Fiam! Eljött a Te órád. Menj és vidd hírül gyermekeimnek, hogy van feltámadás! Mert megváltásod által lehetőségük van arra, hogy megleljék boldogságukat, mely az örök életben nyilvánul meg igazán.”

Ezután Jézus ünnepélyes ruhájában és arany pásztorbottal a kezében így szólt hozzánk szeretettel:

„Drága magyar gyermekeim! Ne féljetek Tőlem! Mert Én vagyok a ti Megváltótok. Atyámmal együtt figyelemmel kísérjük országotok sorsát. Édesanyám szüntelenül közbenjár értetek, hogy amikor eljön a Szentlélek, ne elkárhozzatok, hanem újból feltámadjatok arra az életre, ahol nincs többé bűn, csak szeretet. Akik Engem követnek, azok világosságban élnek. Akik pedig a sátánt követik, azok sötétségben élnek. Én végtelenül szeretlek mindnyájatokat! Ezért is figyelmeztetlek titeket arra, hogy térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Vizsgáljátok meg lelketeket, kit is szolgáltok azzal, hogy vétkeztek. Bizony, bizony mondom nektek gyermekeim: Nem szolgálhattok két úrnak egyszerre! Döntésetek a ti kezetekben van, melyet mi tiszteletben tartunk. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011.04.23. Nagyszombat      Mária Magdolna

Irgalmasság Vasárnapja

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

Szűzanya:„Drága gyermekeim! Az irgalmasság vasárnapja olyan nagy kegyelmekkel jár, melyet ti értelmetekkel nem vagytok képesek felfogni. Ezen a napon Szent Fiam végtelen nagy irgalma kiárad az egész világra. Még azokra a lelkekre is, akik a kárhozat útján haladnak. Imáitoknak és kilencedeiteknek köszönhetően sok lélek meg fog térni, és rengeteg haldokló megmenekül a kárhozattól. Atyám nagy szeretetében a kilencedeitek által boldogan eltörli minden egyes megbánt vétketeket, melyet egészen addig elkövettetek. Én, pedig mint szerető édesanyátok nagy örömmel és szeretettel mutatom meg nektek a Mennybe vezető utat. Örüljetek, mert hatalmas kegyelmi áradatban lesz részetek! Ünnepeljétek meg úgy, mintha ez lenne az utolsó alkalmatok erre a szép ünnepre, még mielőtt a Szentlélek eljön e világra.”

Mária Magdolna