Égi kegyelmek zápora

Megpróbáltatások a családban

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2015. 12. 21.   

Irgalmasság órájában a töviskoronát viselő Jézus leült mellém, és azt mondta: „Azokban a családokban, ahol szenvedés van, ott Én jelen vagyok. Személyesen akarok gyermekeim közelében lenni, hogy megerősítsem őket és erőt adjak nekik fizikai, lelki küzdelmeikhez. Ne csodálkozzatok azon, hogy szeretteitek ellenetek fordulnak, és fájdalmat okoznak nektek, hiszen a sátán ismeri gyengeségeiteket és azt, ami szívetekhez a legközelebb áll. Lássatok tisztán, és leplezzétek le a sátánt, aki szeretteiteket gonoszsága eszközeként használja fel azért, hogy titeket megtörjön! Amikor szeretteitek támadnak titeket, akkor gyakran megfeledkeztek arról, hogy ki is van mögöttük. Sokszor kifordultok önmagatokból, és nekiestek családtagjaitoknak. Éppen ezt akarja elérni a gonosz, hogy olyanná változzatok, mint amilyen ő maga. Problémáitokat naponta Elém helyezitek, és azt várjátok, hogy mielőbb megszűnjön családotokban a konfliktus és az érzelmi eltávolodás. Gyermekeim, sokan kérdezitek Tőlem, hogy mi a megoldás? A válaszom az, hogy ti magatok vagytok a megoldás. Mindenkinek kötelessége törekedni a jóra, és a szeretet gyakorolni a Földön, hiszen erre kaptatok meghívást Atyámtól, aki örökké szeret titeket. Miután megtértetek, megkaptátok a kegyelmet, hogy hordozzátok keresztjeiteket és törekedjetek megváltozni. Az engesztelő hivatás célja nemcsak az, hogy másokat üdvözítsetek. Aki igazi engesztelő akar lenni, az a rossz szokásait elhagyja, hogy helyette a jót cselekedje. Én mellettetek vagyok minden jó és rossz pillanatban, és tekintetem előtt vannak életkörülményeitek. Sokan elveszítik a reményt, hogy családtagjaik vajon megtérnek-e valaha. Ha a szentek lehetetlennek tartották volna házastársuk, és gyermekeik megtérését, akkor Atyám vajon megadta volna-e számukra a megtérés kegyelmét? Ők mind hittek abban, hogy Istennek minden lehetséges. Bíztak Istenben, hogy meghallgatja imáikat és nem hagyja magukra őket. A szentek megtanulták elviselni és eltűrni a szenvedést. Elfogadták a rosszat, mert az Én áldozatom erőt adott számukra. Gyermekeim, reménytelennek érzitek helyzeteteket, mert tehetetlennek hiszitek magatokat, miközben az évek folyamatosan eltelnek, és nem történik változás. Hitükben sokan meginogtak, ti ne kövessétek az ő példájukat. Ha szilárdan hisztek, és ti magatok is törekedtek változni, a változás hamarabb beköszönt hozzátok, mint ahogyan azt el mernétek képzelni. Szeretetem késztet Engem, hogy felhívjam figyelmetek felelősségetekre és hivatásotok betöltésére. Legyetek kitartóak, és ne engedjétek, hogy a gonosz lélek szétválassza családotokat! Családtagjaitok nem tudják, hogy mit cselekszenek, amikor szembe fordulnak veletek! Bocsássatok meg nekik, ahogyan Én is megbocsátok nektek. Buzdítalak titeket arra, hogy csenddel, imával és böjttel harcoljatok szeretteitekért, ne pedig viaskodással! Ha Én a pusztában így cselekedtem volna az ördöggel szemben, küldetésem vereséget és nem győzelmet jelentett volna. Engedjétek, hogy képmásomra formáljalak benneteket, hogy örömmel tudjátok hordozni a keresztet, és nem teherként, mintha az nem a boldogságotokhoz vezetne. Megáldalak titeket a szenvedés elfogadásának lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Mária Magdolna

Kiengesztelődési Találkozó Vác

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2

2015.10.24.

Jézust láttam a kereszten szenvedni, a kereszt tövében két angyal térdelt, és egy kehelyben felfogták Krisztus minden csepp vérét. A hűséges angyalok minden engesztelőt odavezettek Krisztushoz, aki fájdalmai közepette így szólt hozzánk: „Azt akarom, hogy a mai napon véretek egyesüljön az Én tiszta, ártatlan, drágalátos isteni és emberi véremmel! Ti mindennap magatokhoz veszitek Szent Testemet, de ritkábban van lehetőségetek engesztelni szent véremmel. Rendkívül nagy kegyelmet készítettem számotokra. Az egész Mennyország jelenlétében Én ma VÉRSZERZŐDÉST akarok kötni veletek. Ez a vérszerződés kiegészíti és tökéletesebbé teszi Szent Véremnek való odaszentelődéseteket. Kegyelmem, irgalmam és szeretetem oly nagy irántatok, hogy ma mindenki részesedhet benne, de azt kérem, utólag, mindenki pótolja az odaszentelődés minden feltételét! Angyalaim egyenként Elém vezetnek titeket, és csak azok nyújtsák a kezüket, akik készek önként szolgálni Engem itt a földön és az örökkévalóságban! (Megnyílt az égbolt és láttam a fényben az Atyát, aki szemlélte e hatalmas eseményt) Először a papokat vezették Jézushoz. A Szűzanya így szólt: „Fiaim, ne féljetek! Ez a vérszerződés lelketeket magasabbra fogja emelni és így megerősödtök szolgálataitokban. Lesznek közületek, akik megkapják a vértanúság jelét, mások az erényekben fognak növekedni. Gyermekeim, az angyalok most idehozzák magyar zászlótokat, amely átváltozott. Én, mint a Világ Győzelmes Királynője, az Atya jelenlétében megáldom nemzetetek zászlaját és vele együtt a magyar népet! Mindegyikünk egyik oldalán az őrangyalunk, másik oldalon a Szűzanya állt. Letérdeltünk és a Mennyei Atya leküldött egy szeráfangyalt, aki misztikusan Krisztus lándzsájával jobb kezünkön egy kis vágást ejtett. Közben Jézus és Mária két Szent Szíve egyesült és a szeráf angyal a lándzsán lévő vércseppjeinket ráhintette az egyesült két Szent Szívre. Amikor vércseppjeink egyesültek a két szent Szívvel, akkor a Szentháromság szeretetének tüze körülvette és egy szivárvány egybekötötte az eget és a földet. Mennyei Atya: „Gyermekeim, Szent Fiam által megigazultatok. Kedvemet találom bennetek, mert azonosultok Krisztus engesztelő áldozatával. Megadom nektek a kegyelmet, hogy életszentségre való törekvésetekkel egységben legyetek a Szentháromsággal. Ezt az egységet hazátokra is kiterjesztem. Legyetek szoros egységben Legszentebb Leányommal, mert Ő a híd a Szentháromság és az emberiség között.

Engesztelő rendek, kápolna: Jézust láttam egyik oldalán Mindszenty bíborossal, másik oldalán Natália nővérrel. Jézus azt mondta az előtte térdelő engesztelő férfiaknak: „Ne féljetek, engesztelő férfiágatokat megsokasítom. Ti vagytok a mag, amelyből egy terebélyes és gyümölcsöző fa fog kinőni. Két gyermekem, (Mindszenty és Natália) nem hiába engesztelt egész életében, most is közbenjárnak értetek a Mennyben, hiszen küldetésük nem fejeződött be a földön, a Mennyben is folytatódik. Az Én akaratom Atyám akaratával van egységben. Minden beteljesedik, amit elterveztem. Édesanyám kieszközölte számotokra az engesztelő hivatást. Nem fogom őt megszégyeníteni azzal, hogy az engesztelő kápolna nem épül meg Magyarországon. Ő az egyetlen tökéletes Éva, akinek óhajai kedvesek számomra. Én nemcsak az időt uralom, hanem az eseményeket is. Akaratom a legnagyobb bukott angyal terveit is keresztül fogja húzni. Az engesztelő férfirendnek és a női rendnek egységben kell tevékenykednie. Gyermekeim, folytassátok az imát, mert az ima a legnagyobb fegyveretek a földön. Az ima a győzelmetek eszköze a kezetekben. Az imádkozó emberek meghatják fiúi szívemet. De csak azt az imát tartom számon, amely szívből jön. A tiszta szívek kérése által fogom az eseményeket jó célotok elérésére fordítani. Mit gondoltok, a szentek imájának miért volt oly nagy ereje?”

Mária Magdolna

Ünnepi kegyelmek

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2015. 08. 15. Szombat

Az Irgalmasság órájában Jézus ezeket mondta:

„Mindazok, akik naponta 15:00-16:00 óra között imádkozzák az általam kért rózsafüzéreket, jutalmuk nem marad el, mert Én a kegyelmeket megsokasítom és szétosztom a magyar nemzet minden területén. Ez az óra most már nemcsak irgalmasságom órája, hanem az engesztelők órája is. Ez az óra tartja egységben engesztelő gyermekeimet, ugyanis Szentlelkem titokzatos módon a lelketeket összeköti. Engesztelésetek mögött látom a magyarok jövőjének virágzó korszakát. Angyalaim imáitokat és áldozataitokat felhasználják arra, hogy a Földre leszálljon minél előbb a Mennyei Jeruzsálem. Ugye tudjátok, gyermekeim, hogy ha a magyar nép megtér, akkor Én országotokat magasra fogom emelni. Küldetéseteket maga Atyám határozta meg itt a Földön, amely nem más, mint az engesztelés és az emberiség megmentése.”

Láttam Szűz Máriát, ahogyan kiemeli kebléből Szeplőtelen Szent Szívét és hozzá hasonlóan Jézus is kiemelte Szentséges Szívét, majd úgy helyezték egymáshoz a két Szent Szívet, hogy az eggyé olvadt. A két Szív fölött megjelent a Mennyei Atya, aki áldását adta rá és ebből az áldásból a Naphoz hasonló fénysugarak áradtak a Két Szent Szívre és még több fénysugár áradt ki Magyarországra. A fényben megpillantottam az engesztelő kápolnát és Jézust hallottam, aki így szólt: „Az engesztelő kápolna akkor fog megépülni, amikor a magyar egyház igent mond a szeretetlángra és az irgalmasság üzenetére. Amikor ez megtörténik attól a perctől kezdve Én, a Fiú felemelem nemzeteteket és megújítom életeteket. Áldásom által a magyar nép örökkön-örökké élni fog.”

A Mennyei Atya maga elé hívatta Szent Mihályt és így szólt hozzá: „Azt akarom, hogy te légy a magyar nép kísérője. A kezedbe helyezem pálcámat, hogy a magyaroknak megmutasd a tökéletes egységet legszentebb leányommal. Ahogyan Izrael nagy prófétái mellé állítottam angyalokat, úgy most tégedet Magyarországhoz állítalak. Azt kívánom tőled, hogy te légy az összefogója Magyarország angyalainak, hogy velük együtt vezesd el a magyarokat az Új Paradicsomba. E mellett odaadom neked Szent Fiam fényes övét, hogy azzal körülvedd Magyarország határait. Ez védelmet fog nyújtani a bevándorlókkal szemben, akiket azért küldenek országotokba, hogy lázadást robbantsanak ki ellenetek. Készítsd fel a magyar nemzetet a jó harcra, beleértve a kormányt is!” Szent Mihály így válaszolt: „Szűz Mária országa olyan közel áll szívemhez, hogy örök hazámként tekintek rá, úgy miként a Mennyországra. Védelmem biztosítéka lesz annak, hogy a magyar nép mindig Isten felé haladjon.”

A Mennyei Atya átölelte Orbán Viktort és azt mondta neki: „Fiam, azt akarom, hogy tetteidet mindig Szentlelkem vezérelje. Amíg kiállsz hazád keresztény értékeiért és megteszel mindent, hogy Magyarország kiemelkedjen Európa országai között ebben a tekintetben, Én kezemet nem veszem le rólad (életed biztonságban lesz) és utadat egyenessé teszem. Tégy meg minden óvintézkedést, hogy a bevándorlást feltartóztasd! Így országotok haladékot kap a háború kirobbanása előtt arra, hogy időben felkészülhessen.”

Szűzanya: „Nemzetetek dicsőségben fog fényeskedni Isten Szent Színe előtt, mert Szeplőtelen Szívem diadalához nélkülözhetetlen a magyar nép részvétele.”

 

 

2015. 08. 20. Csütörtök

A Mennyei Atya előtt térdelt Szent István király és így szólt: „Atyám, Te sok kegyelmet ajándékoztál Magyarországnak, és tudom, hogy milyen csodálatos terved van a magyarokkal. Az engesztelés fellendült a közösségekben, ám a gonosz nem maradt tétlen. Vannak, akik csalódást okoznak Neked, de Te irgalmas tekinteted nem fordítod el tőlük, így én is remélek abban, hogy egykor tisztán fognak látni. Az engesztelők, szövetségkötéseikkel, jóságos Arcodat magukra irányították, mert kedvedet találtad bennük. Ma a Te kegyelmed által a magyar egyház az én napomat ünnepli. Ezen ünnep alkalmával megengeded nekem, hogy Szent Színed előtt Szűz Máriával együtt, aki szívemnek a legkedvesebb, közbenjárjak a magyar nemzetért. Így azt kérem Atyám, hogy a magyar nép felismerje a Te Akaratodat és Krisztus keresztjébe kapaszkodva állja meg a helyét ellenségeivel szemben. Én megtapasztaltam a harcok során a szenvedést, a halált és a nyomorúságot, de a Te kezed által arattam győzelmeimet.  Most a magyaroknak üldözésben lesz részük és sokan fognak külföldre menekülni, mielőtt a háború kitör. Védelmed Szent Mihály arkangyal által a küzdelemben meg fogja erősíteni a magyarokat. Hiszem Atyám, hogy Krisztus követői mindig fenn fognak maradni a Földön.

A Mennyei Atya lehajolt Szent István királyhoz és azt mondta: „Fiam, látom királyi szíved mennyire közel áll a magyar néphez annak ellenére, hogy látod, milyen sokan hátat fordítanak Nekem. Fel akarom ébreszteni a magyarok szívét, hogy lássák a Szűzanyát és hallják különleges hívását. A Világ Győzedelmes Királynője és az ő országa már kezdettől fogva megformálódott Atyai Szívemben, ahol szeretetem örökkön örökké él. Leányom Szeplőtelen Szent Szíve és az ő közbenjárása oly annyira megindítja Szívemet, hogy miatta sokszor változtatok döntéseimen és másképpen alakítom a világban zajló eseményeket. Szent Fiam legyőzte a halált, ezért hamarosan legszentebb leányomnak is győzedelmeskednie kell az ősi kígyó felett, aki számtalan lelket tart a bűn rabszolgaságában.”

Láttam, hogy a Mennyei Atya előhozatta az angyalokkal Szűz Mária győzelmi koronáját (a magyar Szent Koronát) és jobb kezével felemelte, miközben így szólt a Mennyország minden lakójához: „Most áldásom háromszorosan is rászáll szeretett leányom győzelmi koronájára, hogy a magyar nép Szűz Mária szívén keresztül előmozdítsa a Szentháromság tiszteletét és imádását az egész világban. Azt akarom, hogy a magyarok számára az Oltáriszentség legyen az egyetlen védőbástya. Jöjjetek Hozzám, magyar szentek! Hozzatok magatokkal fáklyákat, hogy szeretetem tüzével nyújtsam meg azokat! Menjetek, és látogassatok meg minden gyermekemet, akik szívük ajtaját megnyitják előttetek! Gyújtsátok lángra szívüket, hogy igaz hittel fordítsák tekintetüket Szent Fiamra és helyezzék karjaiba önmagukat, akin keresztül Én szemlélem őket. Szeretetem tüze minden gyermekemet másképpen fogja megérinteni, befogadóképességüknek és  nyitottságuknak megfelelően.”

Láttam a szenteket, ahogyan végigjárták az országot és mindenhová betértek, ahova a Szentlélek vezette őket. Végül láttam a Szűzanyát, ahogyan bement a parlamentbe. Először a Szent Koronához ment, és azt szemlélte, hogy mennyi magyar ember szíve lobog ott (akik megtették a felajánlást) és mély szeretetében áldását adta ezekre az emberekre és családjaikra. Aztán tovább ment, és mindenhova betért az épületben, hogy Krisztus világosságával elűzzön onnan minden bukott angyalt, akik hátráltatni akarják országunk felemelkedését azáltal, hogy védelmét tönkreteszik. Majd láttam, hogy a Szűzanya átöleli Orbán Viktort és azt mondta neki: „Fiam, Isten mindig a szívedet nézi. Látja, hogy hazád iránti szereteted vezérli szavaidat és tetteidet. Én veled vagyok, és imádságommal támogatlak téged, hogy lépteidet semmi ne zavarja meg. Légy erős, és ha nehézségek lesznek Magyarországon, akkor tekints Fiamra, és Ő megnyugtatja szívedet, hogy bölcsen tudj cselekedni és a magyar népet megtartsd az ősi hitben, amely a kereszténységben rejlik. Boldog leszel, ha mindig helyet adsz nekem a szívedben! Áldásom adom rád és a családodra.”

Mária Magdolna

A számonkérés időszaka

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2015. 06. 06, Első szombat

A Mennyei Atya trónja mellett két nagy fényes ládát láttam. Az egyikben azok a kincsek voltak, amelyeket szavaink által szereztünk, a másikban pedig cselekedeteink kincsei. Jézus megmutatta a tízparancsolat kőtábláit, amelyek most Isten Szent Színe előtt vannak. A Mennyei Atya így szólt:

„Szent Törvényeimet többé már nem a frigyládában tartogatom a Mennyben, hanem középpontba helyeztettem. Mert íme, elérkezett annak az ideje, hogy az emberiség szembesüljön a tízparancsolattal. Mindazok, akik változtatni próbálnak törvényeimen, találkozni fognak igazságosságommal. Bizony mondom nekik, jobb lett volna, ha meg sem születnek. A számonkérés időszakába léptetek, és Szentlelkem nemsokára kinyilvánítja számotokra az Én igazságosságomat. Szomorú vagyok, mert a világban elkövetett bűnük oly súlyosak, hogy most már cselekednem kell. Sokan fogják elveszteni életüket, mert meg akarják menteni. Ó, ti emberek, hát nem tudjátok, hogy mindenről tudomásom van? Az emberiség belépett az idők végének utolsó szakaszába. Ugyanis a földi pokol végleg kiteljesedik a világ minden területén. Ti a bűn rabszolgaságában éltek. Fiam megváltott titeket, de el kell mennie újra a Földre, hogy leszámoljon a bűn embereivel. Csak azok lesznek az Én oltalmam alatt, akiket Szent Fiam elém vezet.”

Mária Magdolna

Szent Mihály az Eucharisztiáról

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2015. 05. 29, Péntek

Az angyali seregek között jártam őrangyalommal, aki egyenesen elvezetett Szent Mihály arkangyal elé. Amikor találkoztam vele, ő éppen a Bárány előtt imádkozott és közben leborult arccal a földre. A Szentlélek Isten ezt sugallta nekem: „Szent Mihály arkangyal kiemelt helyet kapott Atyám Országában, aki méltónak találta őt arra, hogy a Menny és az Alvilág minden angyalának példát mutasson Isten tökéletes imádására. Boldog lehetsz, hogy szemlélheted őt, mert szíved megtelik vágyakozással és még nagyobb szeretettel Isten iránt. Atyám kinevezte őt a Mennyei Seregek vezérének, és e kitüntetés után a szeretet tökéletes lépcsőfokain tovább mehetett, hogy hűségével Isten Szent Nevét megdicsőítse. Ő szüntelen szemlélheti a Bárányt, és mint a szeráf angyalok, megkapta az engedélyt Atyámtól, hogy Jézus Krisztus mellett lehessen, aki a szentmise oltárán feláldozza magát az egész emberiségért, mint Isten Báránya.”

Közelebb mentem Szent Mihályhoz, és láttam csillogó könnyeit, amelyek az arcán leperdültek. Ezek a könnyek nem hullottak a földre, hanem a lelkébe ivódott, amely által a körülötte lévő fény megnövekedett. A Bárány alatt megláttam a szent frigyládát, melynek mindkét oldalán kerubok álltak. Ők vannak a legközelebb a Szövetség ládájához. Szent Mihály közelebb vezetett engem a Bárányhoz, hogy kifejezhessem előtte mély imádásomat és szeretetemet. Tudtam, hogy Bárányban maga Jézus szemlél engem. Közben Szent Mihály így szólt hozzám: „Gyermekem, íme a Bárány, aki Isten szövetségét tökéletessé tette. Értetek adta életét, hogy áldozata örök érvényű legyen, és megszerezze számotokra az örök életet. A Mennyben minden angyal szüntelen szemléli a Szent Frigyládát, amelyben Mindenható Atyánk szent törvényeit őrzik.  A két kőtáblát csak a Szentháromság érintheti meg, hiszen az Ő tökéletes szentségüket jelképezi. Az üdvözült szentek is – akik Krisztus által beléptek a Mennybe – szemlélhetik a Szövetség ládáját, amely isteni titkokat rejt magában: az emberiség és Isten szövetségének nagy misztériumát, mert ez az a szent kötelék, amely összekapcsolja az embert Istennel. Minden szentmisében megemlékezik Jézus a szövetségről, és ti hálát adtok érte. Ó, a Földön élő ember micsoda kincs birtokában lehet, amikor részt vesz egy szentmisén. Az angyalokat Isten már öröktől fogva maga mellé rendelte, hogy szüntelen imádják és dicsőítsék Őt. Láttam, hogy Isten hogyan teremtette az embert és tudtam, hogy micsoda kiváltságban lesz részetek. A jövőtökről csak annyira értesültem, amennyire az Ige kinyilatkoztatta nekünk a Mennyben. Láthattam, hogy az Atya hogyan készítette elő a Fiú útját a Földön, hogy beteljesítse a megváltást. Ó, amíg ti emberek az időben gondolkodtok és a több évszázados történelemben, addig mi mindent egy pillanatban láttunk és hallottunk. Igen, pillanatot mondok, mert csak ezt a szót vagytok képesek igazán megérteni az örökkévalóságból. Az Eucharisztiának értéke felülmúl minden földi és égi kincset. Isten imádása nélkülözhetetlen a ti boldogságotokhoz! Minél jobban gyakoroljátok a Földön, annál boldogabbá váltok. Az imádás fejezi ki legtökéletesebben az angyalok és emberek hódolatát Isten előtt. Örömmel mondom neked és testvéreidnek, hogy az imádás az imádság legfelsőbb fokozata. Isten nagyobbra értékeli, mint azt, ha egész nap rózsafüzért mondogatnátok. Angyali szívemhez közel áll mindaz a templom, ahol örökimádás folyik. Az örökimádással az ember átlépi önmaga határát azért, hogy Istené lehessen egész lényével.”

Láttam, hogy az ártatlan Bárányhoz odalépet egy pap, és feláldozta az Atyának. A Bárány Szent Vére a Szövetség ládájára hullott és az angyalok szüntelen zengték a Mennyben Isten dicsőségét. Szent Mihály: „Jézus szeretete oly nagy irántatok, hogy a világ végezetéig vállalja értetek minden szentmisén áldozatának megújítását. Amikor szentáldozáshoz járultok, a Megváltó Szent Vére szívetekre hullik, így írja bele szívetekbe a Szentlélek Isten törvényét és újítja meg bennetek szövetségét. De ha méltatlanul áldoztok, akkor átkot vontok magatokra. Ezt az átkot csak az Istennel való tökéletes kiengesztelődés törheti meg. Vigyázzatok lelketek tisztaságára úgy, mint az életetekre! Angyalként láthatom áldozásaitokat, és bizony szívem szomorú, amikor nem igazi alázattal, tisztelettel és bűnbánattal mentek az Úr elé. Sokszor megfeledkeztek arról, hogy maga Jézus áll előttetek a pap személyében és áldoztat meg titeket. Az angyalok nem áldozhatnak, mert nekünk nincs anyagi testünk. Boldogságunkhoz elegendő Isten Színről Színre látása. Igen, Ő így akarta. Ám megengedte nekünk, hogy gyönyörködhessünk örökkön-örökké Szűz Máriában, aki tökéletesen egyesült emberként Szent Fiával a szívében. Ő a Szentlélek tökéletes temploma és az Eucharisztia legszeretetreméltóbb hordozója. Mennyei Édesanyátok veletek van, hogy példát mutasson nektek Isten és ember tökéletes egyesüléséhez.

Látom, hogy gondolataidban megfordult az, hogy mi az oka annak, hogy bár Jézus és Szent Édesanyja testestül-lelkestül felvétetett a Mennybe, mégsem láthatjátok őket a szentmisén. Ez azért van, mert még nem érkezett el Isten földi dicsősége. Ha látnátok a feltámadt Krisztust, testetek nem élné túl. Mert az Ő szeretete úgy árad ki felétek, hogy annak útját semmi sem akadályozhatja, még a testetek sem. Csak halálotok órájában jelenik meg nektek dicsőséges testében, mert a lélek kész az átmenetelre. Ez a találkozás nemcsak lelketek sorsát határozza meg, hanem a feltámadásotokat is. Mindennap úgy találkozzatok Jézussal a templomban, ahogy halálotok órájában is kívánjátok. A szentek folyamatosan növekedtek a szeretetben, mert akarták Istent és minden gondolatukat, cselekedetüket Felé irányították. Az emberiség még sosem szenvedett annyit a kísértésektől, mint a ti korszakotokban. Nincs már olyan környezet a Földön, ahol nem a bűn uralkodik. Érzékszerveitek figyelmét elterelik Istentől, hogy a szívetek a világhoz ragaszkodjon. Nehezen tudjátok meglátni embertársaitokban Isten jelenlétét, mivel ti magatok is zűrzavarban éltek. A sátán el akar szakítani titeket Jézustól, de ha erősek maradtok Isten kegyelmében, és törekedtek az életszentségre, akkor még nagyobb lépésekben fogtok előre haladni a szeretet gyakorlásában. Isten a szeretet egyetlen forrása. Általa váltok szentté a Földön. A különítéletetek napján a szeretetekről kell számot adnotok, nem pedig a magántulajdonaitokról. A haldoklók sokasága nem ismeri fel Jézusban Isten Fiát, mert a szívük ragaszkodik a földi kincsekhez. Nem tudják értelmükkel felfogni, hogy a világ értéke semmivé válik Istenhez képest. Az egyetlen kincs, amit szívetekben birtokolhattok az az Oltáriszentség. Krisztus Teste és Vére anyagból van, mégis lelketeket táplálja. Jézus nemcsak emberségében akar veletek egyesülni, hanem istenségében is. Ha igazán ismernétek az Eucharisztia titkát, akkor másképpen közelednétek az Úrhoz és gesztusaitokban is tökéletesednétek. Ó, milyen nagy mennyei titkokban részesültök! Amikor Jézus egyesül veletek, akkor Ő beavat titeket a Szentháromság misztériumába. Időnként tapasztaljátok, hogy különleges gondolatok járják át az értelmeteket, ezeket a Szentlélek adja számotokra. Ne hessegessétek el, hanem elmélkedjetek rajta, mert ingyenes ajándékként kapjátok. Sokan akarják hallani Isten hangját, ám észre sem veszik, hogy Ő már megszólította őket. Isten mindenkivel érzékelteti önmagát, de ha figyelmetek szétszórt, akkor nem tudtok elmélyülni a jelenlétében. Mennyei Atyátok vágyódik utánatok, mert akar titeket! Az övéi vagytok, és nem mond le rólatok soha! Ő nem a bűneiteket nézi, hanem a lelketeket. Isten látja, hogy a bűn mit tesz veletek. Ha az Ő szemével látnátok magatokat, akkor elszörnyednétek és undorodnátok önmagatoktól. De Isten annyira szeret titeket, hogy méltóságot adott nektek emberi személyetekben. Ez a méltóság nem más, mint a szabadakaratotok. Ez az ember egyetlen tulajdona, amellyel ő maga rendelkezhet. Aki Istent keresi, az megtalálja. 

Engesztelő találkozótok napján mindent helyezzetek a Szentháromság elé (vasárnap Szentháromság ünnepe lesz). Szenteljétek magatokat oda Istennek, amelyben Én magam fogok segédkezni. Mindnyájatokat az Örök Atyához vezetlek, hogy Ő Benne megszentelődjetek. Isten azt várja tőletek, hogy meghaljatok akaratotoknak. Szűz Mária beleegyezett Isten akaratába, és mivel rendületlenül hű maradt ígéretéhez, beteljesedett a ti megváltásotok. Én Isten akaratát néztem, és általa győzedelmeskedtem Lucifer fölött. Az igazán alázatos ember lemond saját akaratáról azért, hogy Istent szolgálhassa. Mennyei Édesanyátok szemlélni fogja minden felajánlásotokat. Boldogok lesztek, mert ő elvezet titeket a Szentháromsághoz. Ünnepeljetek velem, mert az egész Mennyország zengeni fogja: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” Az engesztelők találkozása ezen a napon kiemelkedő esemény lesz! Isten különleges módon felkarolja országotokat, jobban, mint eddig valaha. Felajánlásotok olyan értékes lesz Isten előtt, hogy ha Magyarország fél lakossága megtenné ezt a lépést, akkor megmenekülnétek a III. Világháborútól is. Nagy kegyelmek várnak rátok, és az Ég áldása lesz veletek!”

Zarándoklat olaszországi kegyhelyekre

Beküldve: Égi kegyelmek zápora

2015. 02015. 04. 06, Hétfő

Indulás előtt az imádság közben angyalokat láttam, akik kegyelmekkel teli kosarakat hoztak el közénk és azt mondták, hogy még több kegyelmet kapunk. A Szűzanya, a Világ Győzelmes Királynőjeként azt mondta: „Gyermekeim, ne csak családtagjaitokat vigyétek szívetekben magatokkal, hanem egész nemzeteteket is. Zarándoklatotok sok kegyelmet fog kiárasztani hazátokra.”

 

2015. 04. 07, Kedd

1. Kegyhely: Schio (Szűzanya jelenési helye)

A kápolnában a Szűzanya szobra megelevenedett előttem és azt mondta nekünk: „Gyermekeim, nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok. Mennyei Atyátok látta eddigi felajánlásaitokat, melyeket az utazás során megtettetek. A mai napon Isten különleges módon összeköt titeket velem, a ti édesanyátokkal. Látom a lelki és testi sebeiteket, melyeket szenvedéseitek során szereztetek. Megengeditek nekem, hogy könnyeimmel balzsamhoz hasonlóan begyógyítsam sebeiteket?” Igennel válaszoltunk, de nem éreztük magunkat méltónak arra, hogy a Szűzanya megérintsen minket. Ez a jelenet olyan volt számomra, mint amikor Jézus megmosta az apostolok lábát. Szűzanya: „Kicsinyeim, engesztelésetek nagyon értékes Isten előtt, hiszen Szent Fiam szenvedéseit egészítitek ki vele.” A szentáldozásnál Szent Édesanyánkat angyalok vették körül, és az ő kíséretükben megáldoztatott minket e szavakkal: „Könnyeimmel megújítottalak titeket, amellyel elláttam sebeiteket. Nem is tudjátok, hogy milyen nagy szükségetek van a kegyelmekre! Az elkövetkezendő hónapok nehezek lesznek minden ember számára és a szorongattatás még tovább fog növekedni.” Áldozás után Édesanyánk egy életnagyságú feszület elé vezetett minket, amelyen Jézus előttem megelevenedett és azt mondta: „Édesanyám, a te kezeidbe helyezem gyermekeimet. A külön ítéletkor ott leszel mellettük és általad az üdvösségben fogom részesíteni őket, amennyiben hűek maradnak szövetségemhez. Úgy bízom rád őket, miként szeretett tanítványomat, Jánost.” A Szűzanya hálásan megköszönte Szent Fiának, hogy egy ilyen nagy ajándékot készített számára.

 

2015. 04. 08, Szerda

Hajnalban a Világ Győzelmes Királynője Szent Péter sírjához vezetett engem. Édesanyám Magyarország kelyhét tartotta a kezében és így szólt: „Amikor Szent István királyotok felajánlotta nekem nemzeteteket, Szent Fiamhoz hasonlóan én is az utolsó cseppig kiittam a kelyhet és közben Szeplőtelen Szívemre öleltem magyar népemet és a világ gyermekeit. Sokszor közbenjárok értetek Szent Péter előtt, akit Jézus földi helytartójának nevezett ki. Előtte én is meghajolok, mert ő az Egyház feje. Kegyelmeket esdek ki tőle magyar egyházatok számára.”

2. Kegyhely: Torino (Jézus halotti leplét ebben a városban őrzik)

A halotti leplet nem tudtuk megtekinteni, de az Úr egy üzenetet adott számunkra: „Gyermekeim, lélekben mindnyájan ott vagytok halotti leplem előtt, amely Szent Testem nyomát őrzi évszázadok óta. Ez a lepel az Én földi létem élő bizonyítéka. Atyám meghagyta nektek azért, hogy higgyetek Bennem. Eltorzult arcom képe az emberiség iránti fájdalmamat tükrözi. Tudjátok, Szent Arcom mása Atyám arcának. Ne sírjatok, mert Én most feltámadt arcommal nézek rátok és dicsőséges sebeim fényével árasztalak el titeket, hogy megújuljatok, és más emberként térjetek otthonaitokba. Boldogok vagytok, mert befogadtátok szívetekbe feltámadásom titkát. Örüljetek, mert ti is fel fogtok egykor támadni testben és lélekben. Én látom jövőtöket, de ugyanakkor döntéseiteket is. Minden döntésetekkel változtattok jeleneteken és jövőtökön is. Terveimben a magyarokra dicsőséges jövő vár, de előtte még megtisztítom országotokat és az igazakat elválasztom a megátalkodottaktól. Kapaszkodjatok Édesanyám kezeibe, mert az ő oldalán képessé váltok arra, hogy kitartsatok Mellettem a halálotok pillanatáig. Még sok kegyelmet tartogatok nektek! Észre sem veszitek, hogy nem vagytok egyedül. Szeretlek titeket, a szívemben éltek!”

Don Bosco templomában

Bosco Szent János a következőt üzente: „Egy boldog és békés korszak előtt álltok. Ó, mennyire vágyódtam arra, hogy földi életemben még átélhessem lelki testvéreimmel együtt. Isten szentté akarja tenni a magyarokat, de tanulnotok kell a szentek példájából. Az Egyház olyan most, mint egy süllyedő hajó. Csak a bölcs emberek menekülhetnek meg a tenger szörnyű viharától. Bölcsen haladjatok előre az üdvösség útján, és mindennap helyezzétek magatokat Szűz Mária oltalmába. Imádkozom értetek, hogy még közelebb kerüljetek Szent Édesanyátokhoz, hogy hozzá hasonlóvá váljatok. Azt kívánom, hogy soha ne szűnjön meg szívetek mélyén a szeretet. Isten a szeretet forrása, csak Belőle meríthettek erőt. Egy csodálatos út van előttetek, amelyet Krisztus fénye világít meg számotokra.”

 

2015. 04. 09, Csütörtök

3. Kegyhely: Padova (Szent Antal sírja)

Este a Szűzanyához imádkoztunk és az angyalok egy stólával összekötötték kezeinket a Szűzanyáéval. Az ő keze nemcsak megszentelő, hanem áldó is. A stóla arra szolgál, hogy ne tudjuk elengedni a Szűzanya kezét semmilyen körülmények között. Édesanyánk bemutatott minket a Mennyei Atyának, mint gyermekeit. Az Atya azt mondta: „Akik odaszentelik életüket legszentebb leányomnak, azokat Én országom örököseivé teszem. Kedvemet lelem azokban, akik őt követik. Ugyanis megkapják a kegyelmet, hogy nagyobb léptekkel haladhatnak az életszentség útján. Kegyelmem által nemcsak titeket szentellek meg a felajánlás során, hanem az eljövendő generációtokat is. A keresztségben az Én gyermekeimmé váltatok, ám ebben a felajánlásban Szent Édesanyátok még kedvesebb gyermekei lesztek, hiszen egy különleges kötelék jön létre köztetek.”

 

2015. 04. 10, Péntek

4. Kegyhely: Loreto (Szent Család háza)

Szűzanya: „A Mennyben otthonom nagyobb, mint amit ti itt láttok. Ott mindenkinek jut hely, és sokat lehettek majd velem.” Elmentünk a jó és rossz tudásának a fájához, ahol láttam az első Évát és vele együtt a Szűzanyát is. Mindketten térdeltek, egymás kezét fogták és tökéletes példát mutattak azzal, hogy béke van köztük. A Szűzanya mondta, hogy ő is sokat olvasgatta a teremtés könyvében Éva bukását. A Mennyei Atya megjelent előttük, megmutatta azt a helyet, ahonnan az ember leszedte a tiltott gyümölcsöt. Ezután feltárta a szívén található sebet, és azt mondta: „Amikor az első emberpár elesett, hatalmas seb keletkezett Atyai szívemben. De tudtam, hogy Szent Fiam be fogja gyógyítani azt, amit az ember okozott. Megváltásotokban kiengesztelődtem veletek és Fiamon keresztül hajlandó vagyok beengedni gyermekeimet országomba.” Szentáldozásnál Jézus így szólt: „Minden áldozásotok során az Én személyem lassanként kiteljesedik bennetek, és általa Hozzám hasonlóvá váltok. Atyám országába csak azok léphetnek be, akik az Én képmásomat hordozzák lelkükben.”

 

2015. 04. 12, Isteni Irgalmasság Vasárnapja

6. Kegyhely: Szent Mihály Barlang

Szombat éjszaka láttam Szent Mihály arkangyalt Isten Szent Színe előtt térdelni és értünk imádkozott. Egy nagy kegyelem készülődött számunkra. Másnap a barlangban szentmise közben lelki szemeimmel azt szemléltem, hogy a Szentháromság trónusához sereglett minden angyal, és a Mennyei Atya így szólt: „Szent Mihály, jöjj elém!” Az angyalok közül kilépett egy gyönyörű és ifjú arkangyal, akinek alázata és szeretete kimagaslott a többi angyal között. Szent Mihály leborult az Atya előtt, koronáját jobb lába sarkához helyezte és azt válaszolta: „Atyám, itt vagyok. Mondd, mit kívánsz tőlem?” Ő így folytatta: „Ma megnyitottam mennyei kincstáramat, és parancsomra egy különleges kincset készítettem angyalaim által az emberek számára. Ez a kincs arra szolgál, hogy gyermekeim odaszentelhessék neked önmagukat. Azt akarom, hogy a te védelmed alatt álljanak. A felajánlás főünnepeként szeptember 29-ét jelölöm ki, melynek napján az Egyház hivatalosan is megemlékezik rólad. De elfogadom azokat a felajánlásokat is, amelyeket Legszentebb Leányom ünnepeinek keretében tesznek meg. Ugyanis Országomban Szűz Mária iránti tiszteleted páratlanul hatalmasabb mindenkinél, melyben Én szüntelenül gyönyörködöm. Augusztus 15-én különleges feladatot bízok rád. Hogy az emberek méltóképpen a kezeidbe helyezzék önmagukat, azt kérem tőlük az odaszentelés napján: járuljanak szentgyónáshoz, imádkozzák el a te rózsafüzéreidet és a papok tartsanak szentmisét a híveknek. A szentmisén belül egy alkalmas időpontban elsősorban a papok mondják el felajánlásukat a te jelenléteddel megszentelt szobrod előtt, melyet az általad kiválasztott barlang köveiből készítettek.  Kérem tőlük, hogy valamilyen formában nyilvánítsák ki feléd tiszteletüket (térdhajtás, Szent Mihály lábának a megcsókolása), mellyel elismerik rajtad keresztül győzelmemet a gonosz felett. Azok a papok, akik felajánlják magukat és rád bízzák életüket, a sátán hatalma megtöretik velük szemben. Ezen ígéretem a hívőket is vonatkozik. Az emberek vigyenek szobrodhoz egy piros (szeretet), fehér (tisztaság) és sárga (Isten dicsősége) rózsát. Ez a szobor vándorszobor legyen azért, hogy minél többen megtehessék előtted felajánlásukat.” Isten megáldotta Szent Mihályt, aki az áldás után rögtön a Szűzanyához ment. Mennyei Édesanyánk így szólt hozzá: „Szent Mihály, téged Isten kitüntetett szeretetével, hiszen különleges módon magadban hordozod az Ő dicsőségét. Menj és áraszd kegyelmeit az emberekre, hogy a te erőddel ők is győzelmet arathassanak a bukott angyalok felett.”

Szent Mihály arkangyal elvezetett engem egy olyan városba, ahol az égbolt egy tüzes lángtengerhez hasonlított, az épületek pedig olyan állapotban voltak, mint a háborúk idején. Mindenhol ördögöket láttam, még a lakásokban is, és számuk folyamatosan növekedett. Szent Mihály: „Hűséges angyaltársaimmal már sok bukott angyalt visszaküldtünk a pokolba. De mivel az emberek folyamatosan kisebb és nagyobb bűnökbe esnek, feladataink megsokszorozódnak és harcunk tovább tart a megszámlálhatatlanul sok ördöggel szemben. Így mi is veletek együtt várjuk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelmét, aki lábával eltapossa a kígyó fejét, és mi akkor minden bukott angyalt hosszú időre bezárunk a pokol mélységébe.” Szívemet megrendítette annak a tudata, hogy az emberiség ilyen világban él. Nem látjuk a túlvilágot, mert homály fedi látásunkat.  Viszont a valóság az, hogy az angyalok (jók és rosszak) köztünk vannak. Láttam olyan lakásokat, amelyben Isten világossága vett körül mindent. A házi oltárok, a szent képek és feszületek megszentelik életünket, és ezektől menekülnek az ördögök. Ott, ahol nincs hit és szentségi élet sötétség van, amely kedvező környezetet jelent a démonoknak. Az ördögök között vannak erősebbek és gyengébbek, kisebbek és nagyobbak. Szent Mihály: „Minden ördög retteg tőlem, de a legerősebbek szembe mernek fordulni velem és harcra hívnak. Mindig vereséget szenvednek, mert győzelmem Isten iránti szeretetemben rejlik.” Két katolikus templomot látogattunk meg. Az első templomot kívülről halvány fény vette körül, de amikor beléptünk oda az Oltáriszentség a Naphoz hasonlóan tündökölt. Az emberek ruháján a bűnök foltját láttam, ám amikor megfelelő körülmények (bűnbánat, szentgyónás) között megáldoztak, beléptek Jézus világosságába és megtisztulva tértek vissza onnan. Szent Mihály: „Isten úgy enged be titeket otthonába, mint a koldusokat, akik nem tudnak megfelelően, az ünnephez illően öltözködni. De Ő elviseli jelenléteteket, mert nagyon szeret titeket. Ne vessétek meg a hajléktalanokat, mert a ti bűnötök sokszor nagyobb, mint az övék!” Egy másik templomba is bementünk, amelyet kívülről nagy fény borított be. A templomon belül az emberek hófehér ruhát viseltek, és csak apró bűnök maradtak meg a lelkükön. Szent Mihály: „Ők az engesztelő emberek. Lelkük ruhája attól hófehér, hogy az engesztelés alatt folyamatosan megtisztulnak. Isten meghagyja nekik apró gyengeségeiket, hogy ezáltal megdicsőítsék az Ő Szent Nevét.” Szent Mihály kezében tartott egy képet, melyet Monte San Angeloban készítettek a szobráról, és azt mondta: „Ezt a képet minél többen helyezzék el otthonukba egy méltó helyre, ahol én jelen leszek. Az ördögök félnek tőlem, és eltávoznak. Mindig kérjétek közbenjárásomat szükség esetén, hiszen az én feladatom az, hogy védelmezzelek titeket.” Mielőtt elbúcsúztam kedves arkangyalomtól, megkértem őt, hogy áldjon meg minket. Az áldás alatt miközben megcsókoltam az ő lábát, megpillantottam a kardját, melynek éles csúcsán fekete vérhez hasonló cseppeket láttam. Ekkor így szólt hozzám: „Amikor a Mennyben az angyalok nagy része fellázadt Isten ellen, a harc alatt megsebesítettem Lucifer szívét. Ezt a sebet ő örökké hordozni fogja lelkében, mint a bűn nyomát. Megengedem, hogy megcsókold kardomat, melyen keresztül megszentelődnek ajkaid és ez bátorságot ad neked hited megvallásában az üldöztetés során. Egyedül kardom éles csúcsát ne érintsd, mert az olyan, mint a méreg, amely a lelkeden keresztül hatol be a testedbe.”

Amikor elimádkoztuk Pio atya (breviárium könyvében található az utolsó oldalon) imádságát Szent Mihályhoz, melyben felajánlottuk magunkat neki, akkor Isten egy aranyszínű lánccal kötötte össze kezünket Szent Mihály kezével, és azt mondta: „Ez az örök lánc arra szolgál, hogy soha ne tudjatok elszakadni Szent Mihálytól. Ő most lepecsételte lelketeket, és a szorongattatás idején eljön értetek, hogy megmentsen titeket és biztonságos helyre vezessen benneteket.”

7. Kegyhely: San Giovanni Rotondo (Pio atya)

Pio atyával lélekben elmentünk Mindszenty József bíboros sírjához, ahol azt mondta nekem: „Ez az ember a vérét ontotta hitéért és a ti hazátokért, ezért méltó arra, hogy szentként tiszteljék. Sokan ellenzik boldoggá avatását, ám Isten akaratát senki nem tudja keresztül húzni. Minden úgy fog történni, ahogy Ő azt eltervezte. Egykor neve ott lesz a szentek között. Imádkozom arra a szándékra, hogy ez mielőbb megvalósuljon.” Natália nővér sírjánál Pio atya így szólt: „Ismertem a szerzetesnővért, hallottam is, hogy mit mondott rajta keresztül Szűz Mária, amely az egész világnak szólt, nemcsak a magyaroknak. Továbbra is azt mondom, hogy Magyarországnak páratlan dicsőségben lesz része a Földön és az égben.” A Szent Anna rétet is meglátogattuk, odamentünk a dombon lévő kereszthez, amelyet Pio atya kezével megsimogatott és azt mondta: „A magyar nép még mindig nem okult a büntetésből. Sok szenvedés vár rátok, hogy megtisztuljatok és eljussatok a megtérésre. Népeteknek már rég meg kellett volna térnie egészen Istenhez.” Láttam, hogy a domb közepén megjelenik egy szikla, ami előtt Jézus térdelt és imádkozott. Úgy szenvedett és vérrel verejtékezett, miképpen a Gecemáni kertben történt. Miközben Jézus az Atyához imádkozott, jobb kezével Szent Szívsebére mutatott, melyben rengeteg tövis volt. Az Úr így szólt: „Atyám, ezeket a töviseket a magyar papok és püspökök szúrják a szívembe, amivel nagy fájdalmakat okoznak nekem. Hol találok olyan lelkeket, akik naponta kihúznák szívemből a töviseket?” Az engesztelők közül többen jelentkeztek erre a feladatra, melyre a következő választ kaptuk: „A mai naptól kezdve azt kérem tőletek, hogy mindennap az irgalmasság órájában húzzátok ki szívemből a töviseket. Áldásomat fogom adni rátok, és kegyelmem erőt ad nektek ahhoz, hogy hűségesen ki tudjatok tartani feladatotokban.” Szűzanya: „Szent Fiam vérrel verejtékezése nagy megpróbáltatásokat és szenvedést jelent a magyarok számára. Isten megtisztítja népeteket, de ennek ára fájdalmas lesz. Mert minden embernek szembesülni kell bűneinek következményeivel – kivéve azokat, akik a teljes búcsút gyakran elnyerik –, ezért a büntetést sokan nem fogják tudni elkerülni.”

8. Kegyhely: Lanciano (Eucharisztikus csoda)

Szentháromság trónja előtt egy kardot láttam, ezt a kardot a Mennyei Atya parancsára a Fiú kezébe vette, Szent Vérét hullatta rá és a karddal a Föld fölött egy keresztet rajzolt a levegőbe. Közben a kardon keresztül néhány vércsepp a Földre hullott, ekkor Jézus azt mondta: „A világban növekedni fog az ellenségeskedés és a keresztények üldözése az igazság nevében. Rengetegen meg fognak halni. Imádkozzatok értük, mert sokakat kiválasztottam vértanúságra a keresztények közül. Lesznek, akik megtagadják a hitüket, de életüket ezzel a tettel nem mentik meg, hanem a vádló (a sátán) kezére adják magukat, aki az örök halálba viszi őket.” Láttam a Napba öltözött Asszonyt, aki gyermekével a pusztába menekült. Egy barlangban rejtőzött el, miközben üldözői napokon és hónapokon keresztül keresték. A gyermek ételét angyalok hozták le a Mennyből, a vizet pedig a sziklák közötti forrás adta. A Szűzanya többször útra kelt, hogy újabb menedékhelyet keressen gyermekének. De a lovasok rátaláltak, és először a gyermeket akarták megölni, de egyszer csak egy fehér galamb jelent meg az égbolton, és akkor a Szűzanya Szeplőtelen Szíve győzelmet aratott az ellenség fölött. Ez az üldöztetés csúcspontján érkezett el. Ezután az engesztelőkkel találkoztam, akik között mindenki más és más vezeklést vállalt magára (ima, böjt, zarándoklat stb.). Az Úr az engesztelők áldozatait a Mennyei Atya elé vitte, aki kezében tartott egy könyvet és abba jegyzetelt. Amikor látta az engesztelők áldozatait, akkor megváltoztatta döntését és másképpen folytatta az írást. Jézus: „Az engesztelők imádsága olyan értékes, hogy képes Atyám szívére hatni úgy, hogy Ő változtat az események sorrendjén, időpontján és enyhíti azokat.” Az Eucharisztia csodájáról: „Sok eucharisztikus csoda fog még történni a templomokban, hogy azok, akik nem hisznek valóságos jelenlétemben, higgyenek és megtérjenek. Akik pedig hisznek benne, azoknak hitét megerősítem, és állhatatosságukat tökéletessé teszem. Legyetek óvatosak, mert ezeket a csodás bizonyítékokat meg akarják semmisíteni ellenségeitek!

 

2015. 04. 13, Hétfő

9. Kegyhely: Assisi (Szent Ferenc és Szent Klára sírja)

Szent Klára: „Isten szeretete minden kincs értékét felülmúlja. Keressétek előbb az Ő szeretetét és ne az emberekét. Vágyódjatok Isten után! A szeretet alapozza meg életeteket. Szívem szeretetével áldalak meg titeket, hogy részesedjetek Isten ingyenes kegyelmeiből az én közbenjárásomon keresztül.”

 

2015. 04. 14, Kedd

Szent Ferenc által felépített templom (porcinkula, Assisi)

Jézus a Mennyei Atya elé vezetett minket, mint Örök Bíró és átadta Istennek az Élet könyvét. Atya szavai azokhoz, akiket maga elé hivatott: „Gyermekeim, Szent Fiam sok pecséttel ajándékozott meg titeket, ma Én adok számotokra egy új pecsétet, amely egyszülött Fiam Szent Véréből készítetett. Ez a pecsét magában hordozza a teljes búcsú kegyelmét. Az Élet könyvébe fogom neveteket feljegyezni, amelyet véglegesen lepecsételek. De ahhoz, hogy helyeteket fenntartsam könyvemben, valamit fel kell mutatnotok, amellyel érdemesnek talállak titeket arra, hogy hátralévő életeteket megszenteljem, és folyamatos búcsúkban részesítselek benneteket.”

Fogadalmainkat egy fényes ládába helyeztük, amely a Mennyei Atya lábai előtt volt. Ő meghallgatta egyenként, hogy mit vállalunk fel és külön válaszolt is rá. Jézus azt mondta: „Atyám, Én mindent megteszek azért, hogy gyermekeid hűek maradjanak felajánlásukhoz, és kegyelmemmel tökéletessé teszem őket.” Az Atya ezt felelte: „Fiam, akaratom megegyezik a Te kéréseddel. Menj, és formáld őket tetszésem szerint.” Ezután az Úrral egy olyan helyre mentünk, ahol az angyalok egy hosszú falat építettek. Ezek a falak kövekből álltak, melyekre nevek voltak rávésve egy pecséttel együtt. Isten újabb köveket kért az angyaloktól, és megparancsolta nekik, hogy véssék bele a neveinket. Mennyei Atya: „Gyermekeim, ezek a kövek az Új Jeruzsálem falait alkotják, amelynek most ti is részeivé váltatok.”

10. Kegyhely: Siena (Sienai Szent Katalin fejereklyéje a Domonkos templomban)

Szent Katalin: „Isten mindent elétek tár, annyira szeret titeket. Írásaiból csak válogatnotok kell, hiszen bőséges anyaggal rendelkezik az Egyház. Ó, milyen nagy boldogság járta át a szívemet, amikor Vele beszélgettem. Imádkozom értetek, hogy még az életetek folyamán, ha néhány pillanatra is, de megízlelhessétek a mennyei boldogságot.”

 

2015. 04. 15, Szerda

11. Kegyhely: Mugnano del cardinale, Nápoly (Szent Filoména ereklyéi)

Amikor bementünk a templomba, több alkalommal tapasztaltuk, hogy csodálatos virágillat vett körül minket. Láttam Szent Filoménát a tabernákulum előtt térdelni (hófehér ruhában, hosszú hullámos és barna haja a derekáig ért, fején egy korona), és így imádkozott Jézushoz: „Uram, édes szerelmem, köszönöm Neked, hogy újabb látogatókat hoztál elém. Boldog vagyok, hogy kegyelmeidet közvetíthetem feléjük a Te akaratod szerint.” Jézus azt válaszolta: „Filoména, kedvesem, menj és oszd szét közöttük szeretetem legnagyobb ajándékait.” Később Filoména egyenként megkente homlokunkat kereszt alakban szent olajával, és azt mondta: „Ez az olaj magában hordozza a kegyelmeket. Meghallgattam kéréseiteket, és megadtam nektek. Kezem érintésével megszentellek titeket, menjetek és adjátok tovább áldásomat testvéreiteknek úgy, ahogyan azt én tettem veletek. Ha megteszitek kérésemet, köztük is jelen leszek és elvezetem őket Krisztus tökéletes szeretetéhez.” Szentáldozásnál Szent Filoména jegyespárként jött elénk Jézussal, akik ünneplő ruhában voltak. Filoména szerető könnyek között fölnézett az Úrra, aki visszanézett rá és a következőt mondta neki: „Filoména, vezesd gyermekeimet elém.” Az áldozás során Filoména ott állt mögöttünk, kezeit a vállunkra helyezte és azt súgta fülünkbe: „Krisztus uralkodjon szívetekben örökkön-örökké. Áldásom végig kíséri életeteket.” Ezután Jézus lélekben megmutatta nekem, hogy a szentek az Élet forrásának vizéből merítik a kegyelmeket és hozzák el nekünk, hogy megkínáljanak vele minket.

12. Kegyhely: Monte Cassino (Szent Benedek kolostora, ahol sírját is őrzik)

Szent Benedek: „Dicsőség Istennek és a magyar népnek, kinek patrónája minden angyal és ember fölött áll. Bár nem a ti hazátok gyermeke voltam, mégis imádkozom értetek a Mennyben. Az ördög sok csapást mért rátok, de tudnotok kell azt, hogy Isten csak így tudta népetek hitét megőrizni Ő benne. Boldogok vagytok, mert a magyarok különleges helyet foglalnak el az Atya országában. Ezt Mennyei Édesanyátoknak köszönhetitek, aki a Szentháromsághoz a legközelebb van. Egy nagy harc előtt vagytok, ám ha a Szűzanya kezét fogjátok és ruhájába belekapaszkodtok, mint a gyermekek, akkor győzelemben lesz részetek. Az ördögtől soha ne féljetek, mert ő jobban fél tőletek, mint gondolnátok. Ti a testetek templomában Jézus Szent Testét hordozzátok, és a világban élő tabernákulumok vagytok. Isten világossága visszataszító és undorító a bukott angyalok számára, ezért vágyódjatok utána. Amikor úgy érzitek erős a kísértés, akkor vegyétek kezetekbe a keresztemet vagy az érmémet és rajzoljatok a levegőbe egy keresztet, melyen keresztül az én áldásom árad ki a gonosz lelkekre. Megáldalak titeket a kitartás és bátorság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentléle nevében.” Sírja előtt így szólt: „Mindazok, akik odaszentelik magukat Szent Mihály arkangyalnak, a gonosz legfőbb ellenségeivé válnak. De ne féljenek, mert Isten velük van és a sátán hatalma nem töri meg őket.”  

Megtudtam, hogy XVI. Benedek pápa még megválasztása előtt sok időt töltött a bencéseknél, de nem szerzetesként, hanem csak bíborosként. Megválasztása 2005. április 19-e volt, tehát 10 évvel ezelőtt. Monte Cassinóban tartózkodott, amikor hallotta II. János Pál pápa halálának hírét.

 

2015. 04. 16, Csütörtök

13. Kegyhely: Róma

  1. Lateráni bazilika, melyet Nagy Konstantin építetett fel és 1500-ig a pápák székhelye volt: A Mennyben Jézus ott ült a trónon, és az apostolok körülötte. Egy tanácskozást láttam, ahol egyes apostolok könnyei hullottak, mások pedig csöndben figyeltek a Mesterre, aki így szólt hozzájuk: „Apostolaim, az Egyház romokban hever. Sok időbe telt, mire az egyház elterjedt az egész világon, és mégis a gonosz lélek befurakodott oda észrevétlenül, mint a kígyó. Látom, hogy mennyire nehezményezitek az emberek rengeteg szentségtörését, amelyet szándékosan követnek el Velem szemben. A Sátán úgy gondolja, hogy most győzelmével felülmúlta Atyám hatalmát. Ám nem tudja azt, hogy Atyám az ő gonoszságát használja fel arra, hogy megtisztítsa az Egyház gyermekeit.” Jézus testén láttam az 5 Szent Sebet, amelyek gyakran véreztek és ez komoly fájdalmat okozott neki, amitől arca időnként elsápadt és teste elgyengült. Jézus: „Az emberek bűne növeli testemben és lelkemben a fájdalmat, de Én örömmel hordozom vállamon a világ keresztjét, mert ha nem tenném meg értetek, akkor elvesznétek, és nem üdvözülnétek.” Egy új dologra lettem figyelmes, a tanácskozás közben középen megpillantottam a darabokra tört kőtáblákat, amelyekre Mózes a 10 parancsolatot véste. A Mennyei Atya váratlanul megjelent köztünk, kezébe vette a töredékeket és könnyek között azt mondta Szent Fiának: „Fiam, az emberek már semmibe veszik törvényeimet. De a legnagyobb fájdalmat az okozza nekem, hogy felszentelt szolgáim nagy része sem törődik törvényeimmel. Az igazak között sokan elbuktak az elmúlt hónapokban és napokban. Mondd, találok-e még elegendő embert, akik képesek lesznek egyházamat méltó módon képviselni?” Jézus odament az Atyához, felemelte jobb kezét és néhány vércseppet hullatott a kőtáblákra, és közben így szólt: „Atyám, Szent Vérem kegyelme által még több vértanú fogja feláldozni életét az Én nevemért, és az ő szilárd hitük gyümölcse az lesz, hogy sokan megtérnek, és hűséges követőiddé formálom őket.Jézus felemelte Szent Szívét, mint irgalmának forrását és azt mondta: „Atyám, Én megújítom egyházadat és gyermekeid életét (ez az Újvilágra érvényes). Tökéletessé teszem őket úgy, hogy hosszú időn át nem fognak fájdalmat okozni neked.” A Mennyei Atya azt felelte: „Legyen így Fiam! Ám igazságos kezem utol fogja érni azokat, akik Szentlelkem ellen vétkeznek.” A bazilikában van egy kép, amely II. Szilveszter pápát ábrázolja és Asztrik apátot, ahogyan a Szent Koronát a pápa átadja a magyaroknak. Jézus: „II. Szilveszter pápán keresztül különleges áldásomat adtam magyar nemzetetek számára. Ez az áldás megpecsételte jövőtöket és megszentelte évszázadaitokat. Édesanyám már akkor tudta, hogy népetek kereszténysége Isten dicsőségét fogja növelni. Amikor Szent István király felajánlotta neki a koronát, ő úgy ölelt magához titeket, mint gyermekeit.”
  2. Szent Lépcsők, amelyeket Szent Ilona, Nagy Konstantin édesanyja hozatott át Jeruzsálemből Rómába. Ezeken a lépcsőkön több helyen is őrzik Jézus Szent Vérének a nyomait, amikor felment Pilátushoz, aki a népe előtt halálra ítélte őt. A zarándokokkal együtt térden állva haladtunk felfelé, és közben láttam Jézust mellettünk sétálni, és e szavakat intézte hozzánk: „Egyetlen csepp vérem, amely ezen lépcsőkre hullott, sem veszett kárba, hiszen már akkor láttam magam előtt a hűséges követőimet, akik üdvözülni fognak. Láttam azt is, hogy milyen sokan fognak térden állva végig haladni ezeken a lépcsőkön az irántam érzett tiszteletből és szeretetből. Akik engem követnek, halálra vannak ítélve. De nem az örök halálra, hanem a dicsőséges halálra. Hajlandóak lennétek tovább szenvedni Atyám Szent Nevének megdicsőítéséért?” Amikor igennel válaszoltunk, Jézust olyan ruhában láttam, mint halálra ítélésekor (bíborpalást, töviskorona, nádpálca, sebekkel a testén) és megáldott minket a lépcsők tetején.
  3. Szent Kereszt templom, ahol Krisztus keresztfájának INRI feliratának egy darabja van, keresztfájának faszilánkjai egy kereszt alakú ereklyetartóban, a jobb lator keresztfájának gerendája, Krisztus töviskoronájának két tüskéje, és Tamás apostol mutatóujja, amivel hitetlenül a feltámadt Krisztus sebeit megtapintotta. Jézus: „Mindazokhoz, akik tiszteletüket leróják keresztre feszítésem ereklyéi előtt és őszinte bűnbánatot gyakorolnak, Én lehajolok misztikusan keresztemről és áldásom pecsétjét nyomom lelkükre úgy, mintha földi életemben valóságosan ott lennének Velem. Megkapják tőlem azt a kegyelmet is, hogy kereszthordozásukban eljutnak a tökéletességre.” Később így folytatta: „Gyermekeim, boldogok vagytok, hogy láthatjátok földi életem újabb bizonyítékait. Sokan irigyelnek titeket, hogy eljutottatok ereklyéimhez. Áldottak vagytok, mert megváltásom fénysugaraival betöltöttem szíveteket. Amikor Velem lesztek a Paradicsomban, akkor örökkön-örökké hálásak lesztek Irántam, amiért megváltottalak benneteket.”
  4. Szent Péter Bazilika (2015. 04. 17, Péntek): Mennyei Édesanyánk Szent Koronánkat Szent Péter elé vitte, aki így szólt: „E korona előtt én is meghajolok, mert elismerem általa a te királyságodat. Sokak üdvösségét látom benne, hiszen azok, akik téged követnek, nem vesznek el. Az Új Paradicsomban méltó helye lesz, ahol a világ minden népe el fogja ismerni úgy, mint a te egyetlen királyságod jelképét.” Szűzanya: „Gyermekeim, Szent Péter áldása nagyon jelentős magyar egyházatok számára. Mert az ő beleegyezése nélkül nem részesedhettek a Menny kincstárából, és nem léphettek be az Új Paradicsomba, melyet Szent Fiam azoknak készített, akik hűen és engedelmesen követik az Egyház ősi tanításait és szentségeit. Szent Péter hatalma változatlanul megmaradt, és el fog jönni újra közétek és összegyűjti azokat, akik méltók Isten egyházának újjáépítésére.”