Írások, tanulmányok

Rendkívüli Szűzanyának szentelődés

Beküldve: Írások, tanulmányok

 

2013. március 24.

vBevezető a mise elején. Hogyan alakult e mai Szűzanyának szentelődés ideje?

Ø  Gyümölcsoltó Boldogasszony napján szoktuk

Ø  Ennek normális ideje márc. 25.

Ø  Vasárnap jobban ráér mindenki, ezért tettük egy nappal korábbra

Ø  Csakhogy az idén a nagyhét miatt átkerül ez az ünnep április 8-ra, az Irgalmasság Vasárnapja utáni hétfőre

§  ez utólag derült ki számomra is

Ø  De már meghirdettük jó előre, ezért nem változtattunk az időponton

Ø  Vehetjük ezt égi rendezésnek is

§  Amikor a Szűzanyának szenteljük magunkat, abban benne van az is, hogy a Fájdalmas Anyának szenteljük magunkat

·      annak a Szűzanyának, akinek hét tőr járta át a szívét

·      annak a Szűzanyának, aki mély fájdalommal kíséri végig a fiát szenvedésének az útján

·      annak a Szűzanyának, akinek ölébe teszik a keresztről levett Szentfia testét

·      annak a Szűzanyának, aki őrizte a hitet a sötétség idején, sírba tétel napjaiban is

§  Liturgikusan csak a virágvasárnapról lehet ma a mise, amelynek része a passio is

·      A Szűzanya szemével kövessük a passiót ebben a szentmisében

vA Passió után: Amit most hallottunk, az nem egyszeri történelmi esemény csupán, hanem a liturgia révén jelen valóság

Ø  Sőt mi több, úgy tűnik nemcsak a liturgia révén, hanem a jelen történelmi helyzet miatt is

Ø  Elérkezett, nagyon közel van az Egyház keresztre feszítésének az ideje

Ø  Vannak, akik ezt érzékelik. Gondolkodás, elemzés révén, vagy bizonyos üzenetekre való odafigyelés révén

§  Most nem akarok másra hivatkozni, csak a Máriás Papi Mozgalomra, Gobbi atyára, és Schiora, Renato Baronra

·      Schioból nemcsak ez a lelkigyakorlatos könyv maradt ránk, aminek alapján felkészültünk erre a mai szentelésre, hanem hozzáférhetők magyarul is azok az üzenetek, amiket a Szűzanya ott Renato Baronon keresztül adott

Ø  Az előző pápa lemondása és a mostani megválasztása kapcsán is, azt gondolom, sokan érzékelik azt, hogy az egyház számára elérkezett a passionak az órája

§  Sok komoly elemzés is olvasható már arról, hogy mit jelent ez a váltás: az előző pápa lemondása, és az, hogy a most megválasztott pápa milyen irányba kormányozza az egyház hajóját

§  Igazán azok között figyelhető meg jelenleg egy nagy megosztottság, akik komolyabban próbálták a hitüket megélni, és odafigyeltek eddig prófétákra, magánkinyilatkoztatásokra is

§  Hogy van egy új pápa, és hogy az elődei nyomdokába lép-e, vagy egy más irányvonalat képvisel, ez önmagában, gondolkodó embereknek, nem jelent nagy problémát. Minden közszereplő, így a pápa is szükségszerűen ki van téve a kritikának. És ezt önmagában még nem is lehet rossznak mondani.

§ Érdemes ebben a kérdésben (is) sokoldalúan tájékozódni, saját véleményt kialakítani. Nemrég akadtam rá egy honlapra, amely a pápaváltással kapcsolatban is felvet sok érdekes gondolatot. Kritikával olvasandó, de érdemes beleolvasni!

 §  Szeretném itt felhívni egy nagy veszélyre a figyelmet, amely egyszerre érzékelhetővé vált: ez pedig a fanatizmus

·      Látnunk kell, hogy a fanatizmus sajnos jelen van nemcsak a mohamedánok, és más vallások képviselői között, hanem bizony közöttünk, keresztények között is, katolikusok között is, és speciálisan azok között is, akik nagyon komolyan igyekeznek venni a hitüket.

·      A fanatizmus azonban nagyon veszélyes, mert bizony gyilkosságokba, üldözésekbe is torkollhat

¨    Nem is kell példákért nagyon messzire mennünk, elég Szent Pálra, a korábbi Saulra gondolni

¨    Vagy elég a reformációt követő nagy hitvitákra és vallásháborúkra gondolni, amelyek megosztották egész Európát

§  Az látszik, hogy a nagy megosztó jelen van most is az egyházban, és a keresztények között

·      Hogy ez személyekhez hogyan köthető, az egy más kérdés

¨    legyenek ezek a személyek bizonyos próféták, vagy maga a pápa

Ø  a pápát antikrisztusnak, vagy az ő csatlósának nevezni, kétségkívül elég kockázatos, és megkérdőjelezhető

¨    de ha a pokol kapui megtámadják az egyházat és uralmat akarnak venni rajta, akkor ez a támadás biztos, hogy a pápa személyével is kapcsolatos

§  Ha a gonosz odáig merészkedne, hogy felül a pápai trónra is, azt csak úgy teheti, hogy, legalábbis eleinte, sokakat megtéveszt, hiszen ő a nagy csaló. Nem adhat mást, mint ami a lényege.

¨    A pokol támadásának, megtévesztésének sokan áldozatul kell, hogy essenek még a választottak közül is. Abban az órában az apostolok többsége is szétszaladt, kevesen maradtak Mesterükhöz hűségesek.

¨    De Isten irgalmas, azokat is visszavárja, akik megtévedtek, elestek, de belátják tévedésüket és bocsánatot kérnek.

§  Visszatérve a fanatizmus nagyon is  jelenlévő kísértésére, vigyázzunk – ez már az első keresztény századok üldözéseiben tisztázódott – a hitért meghalni lehet, de ölni nem szabad

¨    Nem árt azt is tudatosítani, hogy nemcsak fegyverekkel lehet ölni, hanem indulatokkal, hamis ítélkezésekkel is.

§  Jézus nem önmagában az ítélkezést tiltja, hanem a megalapozatlan, helytelen ítélkezést. Ő maga igaz ítélethozatalra biztat: Jn 7,24 - "Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek!" Igaz és igazságos ítélet nélkül képtelenek vagyunk tájékozódni. Enélkül csak összezavarodhatunk. A tájékozódási képességünkre egy ilyen zavaros korban, mint a mai, különösen szükségünk van.

§  Még arra is érdemes odafigyelni, hogy imádsággal is lehet ölni, a saját álláspontunk imádságban való türelmetlen képviseletével, hangoztatásával is

vEzektől a veszélyektől, a nagy elesésektől és kétségbeesésektől csak a Szűzanyának való odaszenelődés képes megóvni minket.

Ø  Nekünk most, különösen a nagyhéten és az elkövetkező időkben a legfontosabb feladatunk, hogy egyesüljünk a Szenvedő Jézussal, aki itt szenved a keresztre feszítést éppen átélő egyházával, egyházában

§  Ne hagyjuk, hogy kiráncigáljanak minket ebből a Jézussal, Máriával és a Szentháromság személyeivel való egyesülésünkből!

·      sem világi tennivalóink

·      sem az eddig érintett kérdések taglalásába való túlzott belemerülés

Ø  Nekem ezt a Jézussal való azonosulást ezekben a napokban nagyon segíti XVI. Benedek pápának a Názáreti Jézusról szóló könyve, amelyből éppen ezeket a passio részeket elmélkedem

§  Különösen megérintett egy téma, aminek magamban ezt a címet adtam, amit külön érdemes lenne kidolgozni: az áruló, az öngyilkos, a hős és a vértanú

·      az egyiket Júdás alakja testesíti meg, a másikét Péter

·      Júdás elárulta Jézust, de belátta tettének súlyosságát, és visszaadta a pénzt, ám kétségbeesett, ezért öngyilkos lett

·      Péter hősködött, előbb szóban, majd kardjával is vagdalkozott, és néhány óra múlva megtagadta mesterét

¨    De hamarosan keserves sírásra fakad, megbánta tettét, és a szenvedő Jézus, majd a feltámadott Jézus megbocsátott neki

¨    Idézem XVI. Benedek pápát:

Ø  "Péternek meg kellett tanulnia, hogy a vértanúság nem hősies teljesítmény, hanem a Jézusért vállalt szenvedés kegyelme. Búcsút kell vennie saját tetteinek heroizmusától, és meg kell tanulnia a tanítvány alázatát. A vágy, hogy jól odavágjon, a hősiesség végül tagadáshoz vezet... Meg kell tanulnia kivárni az ő óráját; meg kell tanulnia a várakozást, a továbblépést. Meg kell tanulnia Jézus követésének az útját, hogy majd ha eljött az óra, oda vezethessék, ahová nem akart (Jn 21,18), és megkapja a vértanúság kegyelmét... Istennek ne írja elő, mit tegyen: tanulja meg elfogadni, ahogy ő megmutatja magát. Ne magától akarjon Istenhez fellendülni, hanem engedje, hogy alázatos szolgálatban lassanként valóban Isten képmásává formálódjon." (A Názáreti Jézus, 2. köt. 62. old.)

Ø  Nagyon mély szavak ezek, mindenkinek személyesen, magára vonatkoztatva kell átelmélkednie

§  "a vértanúság sem hősies teljesítmény, hanem a Jézusért vállalt szenvedés kegyelme."

§  nem a mi heroikus tetteink, fogadkozásaink, vagdalkozásaink számítanak, hanem hogy alázatos tanítványok maradjunk

§  Ne írjuk elő Istennek, hogy mit tegyen, hogyan cselekedjen, hanem figyeljünk csendes várakozásban, hogy Isten hogyan mutatja meg magát azokban az eseményekben, amelyeknek részesei vagyunk, és amelyeknek részese az egyház.

Ø  Annyi Jézuskép annyi Jézusábrázolás van. Egyik szebb, mint a másik.

§  Hajlamosak vagyunk feltenni a kérdést, hogy vajon melyik a hiteles?

§  Passio történetből is négy van.

·      Nem az a lényeg, hogy melyik a hiteles.

§  Mindnyájunknak megvan a személyes istenképe és passiója is.

§  Ha részt veszünk nemcsak a magunk, hanem mások passiójában is, fontos, hogy ne katonaként, ne pribékként, ne csúfolódóként vegyünk részt, hanem Veronikaként, Cirenei Simonként, Máriaként!

Ø  A Szűzanya, a neki való odaszentelődésünk révén, arra tanít meg, hogy mi is végigjárjuk a magunk keresztútját, és egyben a többiekét is.

§  És közben ne legyünk se Júdások, se keresztény társainkat üldöző Saulok, se hősködő Péterek

§  Ne írjuk elő Istennek, hogy hogyan cselekedjen sem a pápával, sem egyházával, sem prófétáival kapcsolatban, hanem csendes Őrá figyelésben várjuk ki, hogy Ő hogyan cselekszik, és milyen cselekvést vár tőlünk.

·      Ez most a legfőbb feladatunk!

§  Ha ezt megtesszük, ebben a felajánlásban, csendes azonosulásban, Istenre figyelésben kitartunk, akkor közben megtisztít minket bűneinktől, szenvedélyes ragaszkodásainktól, ítélkezéseinktől, türelmetlenségeinktől, fanatizmusunktól, és talán megkönyörül rajtunk, hogy a nagy próbatételeket is kiálljuk, hogy hozzá mindvégig hűségesek maradjunk, ahogyan a Szűzanya, akinek most oda akarjuk szentelni magunkat.

Jelen, múlt, jövő

Beküldve: Írások, tanulmányok

 

Elmélkedés Nagyböjt 5. vasárnapjára (C év)
 •  Jelen, múlt, jövő állandó feszültségében él az ember

  •  Van, akit állandóan a múltja tart rabságban

   •  Vagy a múltja miatt bánkódik, az nem hagyja nyugton

    •  azért, mert nem vitte igazán Isten elé múltját

   •  Van, aki a jelen elviselhetetlensége miatt a múlt szép emlékeibe menekül

  •  Van, aki szüntelenül a jövőben él

   •  majd holnap, majd ha ez meg az megvalósul akkor... így meg úgy lesz

   •  vagy a jövőtől való félelem bénítja

  •  A jelen az, ami egyedül rendelkezésünkre áll, ami a miénk

   •  A jelenben találkozhatunk Istennel, és embertársainkkal

   •  A jelen áll rendelkezésre, hogy szeressük őket

   •  A jelenben kell hasznosítani a múlt élményeit, tapasztalatait

   •  Ugyanakkor a jelen feladata a jövő tervezése is

   •  És az is feladat, hogy a jövőnket úgy tervezzük, hogy ne csak a rosszat igyekezzünk elkerülni, és a jót választani, hanem az is, hogy a sok jó lehetőség között ne tévedjünk el, hanem a mindig a számunkra legjobbat válasszuk

 •  A mai olvasmányok e három idősík kezelésében nyújtanak fontos segítséget

  •  "Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek!"

   •  Nincs helye a múltban való túlzott időzésnek

   •  Nem tarthat rabságában a múlt

    •  Különösen veszélyes lehet a múlt, ha sok negatív élménye van az embernek

   •  De ugyanakkor a múlt tanulságait le kell vonni

    •  Jézus azt mondja a házasságtörésen ért asszonynak:

     •  ,,Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!''

     •  Ne folytasd úgy, ahogy a múltban tetted, mert rajta veszíthetsz

     •  Most megmentettelek vádlóid kezéből, de nem folytathatod így tovább, mert különben én sem tudok segíteni rajtad

     •  Három fontos lépésre van szüksége ennek az asszonynak

      •  felismerni, hogy eddig rossz úton jártam

      •  elhatározni, hogy ezt nem fogom tovább cselekedni

       •  kerülöm még a bűnalkalmakat is

      •  és ellene mondani a kísértésnek, a mögötte lévő kísértőnek

    •  Ha tehát valami rossz volt a múltamban, és ezt megbántam, elhatárolódtam tőle, ahogyan a bűnös nő esetében ezt elmondtuk, és Isten elé vittem, akkor bízzam az ő irgalmában, hogy megbocsátott nekem, nem kell tovább a régi terheket cipelnem

   •  A múltból erőt is lehet meríteni

    •  A múltbeli jó tapasztalatok, élmények, Istennel való találkozások segítenek a jelenben, és bizalmat adnak a jövő számára is

  •  "Nézzétek: én valami újat viszek végbe, és már sarjadóban is van, nem látjátok? "

   •  A pillanatnyilag reménytelennek tűnő jelen helyzetből van kiút, ha Istenre tekintünk

    •  "Valóban, utat készítek a pusztában, és folyókat a sivatagban."

    •  "vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak népemnek, az én kiválasztottamnak."

    •  "A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsőségemet.''

  •  Ha a múltban már megtapasztaltuk Isten segítségét, akkor ez segít a jelen nehéz helyzetben is

   •  Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk

   •  Ha ezt megtette a múltban, megteszi most is, és a jövőben is

    •  Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.

    •  Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket

   •  Most sok vonatkozásban az ültetés, a vetés ideje van itt, de elérkezik az aratás, a szüret ideje is

    •  akkor majd nagyobb lesz az öröm

  •  Pál apostol megismerte Jézust, ez az ismeret, ez a vele való találkozás nagyon fontos esemény volt a múltjában

   •  Erre rátette egész életét. Ez meghatározta egész további sorsát, mind a jelen pillanatig, amikor ezeket leírja

    •  "Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. "

  •  De tudja azt is, hogy ez a múltbéli Jézussal való találkozás nemcsak egyszeri esemény volt, hanem folyatódik a jelenben és a jövőben is. Folytatódnia is kell. De még vannak ezzel kapcsolatban a jövőben is feladatok.

   •  "Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem."

  •  Az apostol tudja, hogy a múlt gát is lehet, ha csak nosztalgiázik az ember, vagy ahhoz köti magát, hogy a jövőben is csak úgy lehet.

   •  Isten irgalmában eltörli bűneimet, ha azokat eléje vittem, azok nincsenek többé

   •  És a jóban is túlszárnyalja önmagát

    •  Isten mindig az új lehetőségek Istene. Még annál is többet tud adni, amit a múltban adott. Ezért fontos, hogy ne kössük meg a kezét és magunkat kicsinyhitűségünkkel, szűk látókörünkkel.

     •  "elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban."

 •  Nagyon hangsúlyos a mai ember számára az a most hallott evangéliumi jelenet, mert nagyon sokakat érint

  •  Nagyon sokan élnek áldatlan állapotban, házasságtörésben, rendezetlen kapcsolatokban

   •  Házasságtörés az is, ha az ember elhagyja házastársát

   •  Isten előtt rendezetlen kapcsolat

    •  a rendszeres ismétlődő szexuális kapcsolat

    •  a házasságkötés nélküli együtt élés

    •  a házasságtörés

    •  a válás

  •  Sokat változott a világ Jézus kora óta

   •  Akkor a házasságtörő asszonyt megkövezték, ma megtapsolják

    •  ez egy igazi, emancipált nő

   •  Az alapmentalitás veszélyesen megváltozott

    •  ma már a gyerekek is úgy nőnek fel, hogy mindenki mindenkivel elmegy, együtt él, mert majd minden gyereknek van 2-3 apukája és anyukája

    •  Hol van már az, hogy nászéjszaka...

  •  Rengeteg ember azzal magyarázza rendezetlen emberi kapcsolatait, hogy Isten annyira irgalmas

   •  amit én folytatok, ahogy élek, az nem is bűn

   •  és egyébkéni is mindenki ezt csinálja

  •  Valaki mesélte, hogy olyan férfival volt kapcsolata, aki házas ember volt, gyermekei voltak

   •  sokáig tartott ez a kapcsolat, megpróbálták, de nem tudtak igazán szakítani

   •  mígnem azt kapta máson keresztül - és ezt Isten üzenetének fogta fel - hogy ha így folytatjátok, elkárhoztok

    •  ez adott neki erőt a végleges szakításra

  •  Összefutottam nemrég valakivel, akit korábban eskettem, és aki előtte rendezetlen kapcsolatban élt

   •  Azt mondta oly nagy öröm számára az esküvő óta ebben az Isten előtt is elrendezett kapcsolatban élni

   •  Az mondta, legszívesebben a nyakamba borulna, hogy így fejezze ki háláját

  •  Utunk a pokol és a mennyország közti keskeny ösvényen vezet

  •  Ma sincs megengedve az áldatlan, rendezetlen kapcsolat

   •  Ahhoz, hogy az ember változtasson ezen, bátorság kell, segítség kell

    •  de ha őszintén Istenhez fordul, mindezt megkaphatja

   •  Isten irgalmas, nem ítéli el ezt az asszonyt, megbocsát neki

    •  de nem bátorítja, hogy csak így tovább, hanem azt mondja neki, menj, de többé ne vétkezzél

   •  Ha van bátorsága az embernek ahhoz, hogy abbahagyja, lezárja, akkor bízzon az Úrban, hogy leveszi a terhet róla, bízzon abban, hogy van újrakezdés

     

Átok

Beküldve: Írások, tanulmányok

 

 • vI. Bevezetés

 • Ø  Ez az előadás Francis Mac Nutt: Szabadíts meg a gonosztól c. könyvén alapul. Több vonatkozásban annak a továbbgondolása. Marana Tha 2004 115-153. p.

 • Ø  Bibliai alapok

 • §  Mtörv 28,15-24

 • ·      Az átkok: 15Ha nem hallgatsz az Úr, a te Istened szavára lelkiismeretesen szem előtt tartva parancsait és törvényeit, amelyeket ma adok neked, akkor utolérnek s teljesednek rajtad mindezek az átkok: 16Átkozott leszel a városban és átkozott a határban. 17Átkozott lesz puttonyod és dagasztóteknőd. 18Átkozott lesz méhed gyümölcse és földed termése, teheneid ellése és juhaid szaporulata. 19Ákozott leszel, ha jössz és átkozott leszel ha mész. 20Az Úr átkot, romlást és balszerencsét küld rád kezed minden munkájában, bármibe fogsz, míg hamarosan el nem pusztulsz, s meg nem semmisülsz gonosz tetteid miatt, amelyekkel elfordultál tőlem. 21Az Úr pestist küld rád, míg teljesen ki nem irt arról a földről, amelyre most bevonulsz, 22lázzal, forrósággal és gyulladással, aszállyal, gabonarozsdával és üszökkel sújt, addig pusztítanak, míg ki nem pusztulsz. 23Az ég ércből lesz fejed fölött, s a föld a lábad alatt vasból. 24Az Úr homokzáporrá és porözönné változtatja országodban az esőt, addig fog hullani rád az égből, míg meg nem semmisülsz. 25Az Úr megver ellenségeid előtt: egy úton felvonulsz ellenük és hét úton menekülsz előlük, úgyhogy elrettentő példa leszel a föld minden országának. 26Holttested az ég madarainak és a föld vadjainak prédájává lesz, nem fogja őket senki elkergetni. 27Az Úr megver egyiptomi fekéllyel, daganattal, varral és rühvel, s nem gyógyulsz ki belőle. 28Az Úr őrülettel, vaksággal és elmezavarral sújt, 29és világos nappal is úgy tapogatózol majd, mint ahogy a vak tapogatózik a sötétben, s nem találsz kiutat. Elnyomnak és kizsákmányolnak, s nem kel védelmedre senki. 30Eljegyzel magadnak egy lányt és más veszi feleségül. Házat építesz, de nem éred meg, hogy lakjál is benne. Szőlőt telepítesz, de nem szüretelsz benne. 31Ökrödet a szemed láttára levágják, s nem kapsz belőle enni. Szamaradat az orrod előtt elrabolják, s nem kerül vissza hozzád soha. Juhaid ellenségeid kezére kerülnek, s nem siet segítségedre senki. 32Fiaidat és lányaidat idegen népnek szolgáltatják ki, szemed látja majd, és elsorvad az utánuk való folytonos epekedésben, de karodban nem lesz erő. 33Földed termését és sanyarú munkád gyümölcsét általad nem ismert nép élvezi, folytonosan elnyomnak és sanyargatnak, 34eszedet veszi, amit majd látnia kell szemednek. 35Az Úr megveri térdedet és lábad szárát szörnyű daganattal, a lábad ujjától a fejed tetejéig, s nem tudsz belőle kigyógyulni. 36Olyan néphez vezet majd az Úr téged és királyodat, akit majd magad fölé emelsz, amelyet sem te, sem atyáid nem ismertek, s ott más isteneknek szolgálsz, fából és kőből valóknak. 37S minden nép körében, ahova csak taszít az Úr, botránkozás, gúnydal és szóbeszéd tárgya leszel. 38Sok magot szórsz a földbe, de keveset takarítasz be, mert felfalja a sáska. 39Szőlőt telepítesz, gondozod, de borod nem lesz sem meginni, sem elraktározni való, mert a féreg elpusztítja. 40Földeden mindenfelé lesznek olajfáid, de nem kened meg magad olajjal, mert az olajbogyók lehullanak. 41Nemzel fiakat és lányokat, de nem maradnak a tieid, mert fogságba hurcolják őket. 42Fáid és földed termése mind a férgek martaléka lesz. 43A körödben élő idegen egyre inkább föléd emelkedik, te pedig lejjebb süllyedsz. 44Kölcsönözhet neked, de te nem neki. Ő lesz a fej, te a farok. 45Ezek az átkok mind utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz, mivel nem hallgattál az Úr, a te Istened szavára, hogy tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket szabott neked. 46Egyszer s mindenkorra rajtad s utódaidon maradnak, jelnek és csodának.

 • §  Mal 2,2

 • ·      1Most ezt az intelmet intézem hozzátok, papok! 2Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsőítitek meg nevemet - mondja a Seregek Ura -, akkor átkot küldök rátok, és átokká változtatom áldásaitokat. Sőt már átokká is változtattam, mert senki sincs köztetek, aki ezeket szívére venné.

 • Ø  II. Az átkozottság jelei a Mtörv 28,15-24 alapján

 • §  1. Szellemi vagy érzelmi összeomlás

 • §  2. Ismétlődő vagy krónikus betegségek

 • §  3. Meddőség és ismétlődő vetélések

 • §  4. Házasság és család összeomlása, széthullása

 • §  5. Folyamatos anyagi nehézségek

 • §  6. Balesetekre való hajlam

 • §  7. Családtörténetekben szokatan vagy idő előtti elhalálozások

 •       pl. öngyilkosság

 • §  A felsorolt tüneteknek más okai is lehetnek

 •        túlfáradás

 •        tudatlanság

 •        Nem ismeri valaki a lelki élet abc-jét,

 •        Ma olyan megdöbbentő a tudatlanság elemi dolgokban

 •        rossz, felelőtlen pénzkezelés

 • §  De mindezek együttesen az átkozottságnak, az átok alatt való létnek a jelei

 • vIII. Úgy tűnik ma az egész világ átok alatt áll

 • Ø  Egy lázadó szubkultúra vált általánossá, amely a drogoknak, szexnek, sátáni zenének és az okkultizmus minden formájának szenteli magát.

 • Ø  Elidegenedés, családi kapcsolatok szétrombolása, családon belüli széthúzás, viszályok tapasztalhatók mindenfelé.

 • Ø  Ezt a folyamatot még inkább felgyorsítja az, aminek az egyház és a pápa eddig ellenállt

 • §  az abortusz, az eutanázia, az egyneműek házassága, sőt számukra gyermek örökbefogadás lehetőségének a biztosítása. És a többi borzalmak, hogy pl. maga válassza meg a gyermek a nemét. Nemcsak hogy nem biztosítják a helyes tudást számukra, hanem megrontják a gyermekeket már az óvodában, az iskolában

 • Ø  Nem csoda, ha bekövetkeznek és mind szélesebb körben érvényesülnek ezek az átkok, hiszen ezek az Istentől való elfordulásnak a következményei, ahogyan Mózes Törvénykönyvében olvastuk

 • §  MózTörv 28,15Ha nem hallgatsz az Úr, a te Istened szavára lelkiismeretesen szem előtt tartva parancsait és törvényeit, amelyeket ma adok neked, akkor utolérnek s teljesednek rajtad mindezek az átkok. Ugyanennek a megerősítése a konkrét átkok felsorolásának a végén. 45Ezek az átkok mind utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz, mivel nem hallgattál az Úr, a te Istened szavára, hogy tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket szabott neked. 46Egyszer s mindenkorra rajtad s utódaidon maradnak, jelnek és csodának.

 • §  "Ezek az átkok mind utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz."

 • ·      ez a mai civilizáció így, ahogy most van, és amerre ma halad, pusztulásra van ítélve

 • vIV. Mi az átok?

 • Ø  Az Istentől való elfordultság, elvetettség állapota

 • §  Hasonló az elkárhozáshoz

 • ·      Mt 25,41 - Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült.

 • §  Kemény kudarcok, szenvedések, állapota

 • §  Amikor a rossz csőstül jön

 • ·      úgy látszik jönnie kell, mert az emberiség másból nem tanul, csak, ha elemi módon szembesül tetteinek a következményeivel

 • Ø  Ellentéte az Istentől való megáldottság, az üdvösség állapota

 • §  Mt 25,34 - Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!

 • Ø  Áldani: jót kívánni (benedicere)

 • Ø  Átkozni: rosszat kívánni (maledicere)

 • Ø  A cselekedetek, az élet milyenségét legjobban a szándék határozza meg

 • Ø  Emberileg kétségbeejtő a helyzet, de azért mégis van remény

 • §  Gal 3,13 - Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk. Hiszen az Írás szerint: "Átkozott mind, aki a fán függ."

 • ·      Vagyis magára vállalta mindazt az átkot, amit az Istentől való elfordulás jelent

 • ·      Éppen ezáltal szabadulhatunk meg mi is az átkoktól

 • ¨    De egyáltalán nem biztos, hogy egyetlen gyógyító misén, vagy egyetlen közbenjáró imától megszűnik a nem kívánt állapot!

 • ¨    Sőt, ha valaki csak azért jött el, hogy "no részt veszek egy ilyen misén, egy ilyen közbenjáró imán, és utána ott folytatom, úgy folytatom tovább, ahogy eddig", akkor jobb, ha meg se várja a misét.

 • ¨    Az átok alól csak úgy lehet szabadulni, hogy elindulok komolyan Isten törvényeinek az úján

 • Ø  ehhez ad egy ilyen gyógyító mise, vagy személyes közbenjárás lendületet

 • Ø  az Istenhez való visszatérést, a környezet ellenállásával való megharcolást, életünk újra meg újra Istennek való ajánlását senki se spórolhatja meg.

 • vV. Az átkok csoportosítása

 • Ø  1. Kívülről jövő átkok

 • §  a) A múltból származó átkok

 • ·      Őseink okkultizmussal, boszorkánysággal, varázslással foglalkoztak

 • ·      Magát a családot megátkozták

 • ·      Súlyosabb bűnöket követtek el őseink

 • §  b) A jelenből származó átkok

 • ·      Már Magyarországon is vannak boszorkányok, olyan személyek, akiknél átkot, rontást, szerelmi kötést... lehet rendelni

 • ·      Egyre többen foglalkoznak okkultizmussal, átkokkal, rontásokkal

 • ·      A meggondolatlanul kimondott átkoknak, rosszkívánságoknak is meg lehet a hatása

 • ·      Sok keresztény vezetőt vesznek célba sátánista szövetségek. Folyamatosan átkokat mondanak rájuk.

 • ¨    Ennek eredményei lehetnek:

 • Ø  nyomottság, depresszió

 • Ø  kényszergondolatok, késztetések

 • §  haragra, szexuális kicsapongásra

 • ·      Mac Nutt tesz egy elgondolkodtató kijelentést:

 • ¨    "Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy a katolikus papok egy kisebbségének a körében az utóbbi időben hirtelen megemelkedett pedofil esetek hátterében, legalábbis részben, sátánista csoportok imái állnak, hogy lerombolják a szolgálatukat, és az egyház szolgálatát is.” 130. old.)

 • ·      A szerző ír arról, hogy jó vigyázni az idegen vallásokkal is

 • ¨    Ez talán itt minket kevésbé fenyeget

 • ¨    A legtöbb hagyományos afrikai, indiai vallásban benne van a boszorkányság és a démoni befolyásolás elemei

 • ¨    Beszámol egy Rómában is tanult tudós indiai exorcista papról, aki 2 év alatt több mint 400 exorcizmust végzett

 • Ø  azt mondta, hogy ezeknek kb. a harmada olyan démonoktól szabadult meg, akik hindu istenként nevezték meg magukat

 • Ø  a hindu mitológia sok istene és istennője nem más, mint démon

 • ·      A tizenharmadika és a péntek a sátánistáknál szent nap

 • ¨    ezeken összegyűlnek és átkokat, varázsigéket mondanak a földre

 • ¨    szétküldik a gonosz lelkeket, hogy tönkre tegyék a földet

 • Ø  2. Átkok, amikben a saját hibánkból részesedünk

 • §  Derek Prince magyarul is megjelent könyvére hivatkozik többször is, amelynek címe: Áldás vagy átok: választhatsz

 • §  A bűn 4 fajtáját sorolja fel, amelyek átkot szoktak maguk után hagyni

 • ·      1. Hamis isteneket imádni

 • ¨    különösen a spiritizmus

 • Ø  az elhunytakkal való tiltott kapcsolat

 • ¨    jövendőmondás

 • ¨    boszorkányság

 • Ø  másokat vagy saját körülményeinket befolyásolni természetfeletti hatalmak segítségével

 • ¨    Varázsigék, ráolvasások különféle játékokban, ifjúsági irodalomban (pl. Harry Potter)

 • ·      2. Tisztletlenség a szülőkkel

 • ¨    "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön!" – így hangzott a 4. parancs eredetileg.

 • ·      3. Emberek elnyomása, sanyargatása.

 • ¨    Derek tapasztalata szerint az abortusz mindig átkot von maga után

 • ·      4. Tiltott vagy természetellenes szex

 • ¨    Kitér arra is, hogy a promiszkuitás (minden partnerral való szexuális kapcsolat) kötelékeket tesz az emberre, és gátolja a házasságban való egységet

 • vVI. Mit tegyünk az átkok kivédésére?

 • Ø  A Miatyánkban benne van: Szabadíts meg a gonosztól

 • §  Ezt személyesen kell érteni: a sátántól, a bukott angyalok befolyásától, támadásaitól

 • Ø  Hogyan lehet megtörni az átkot?

 • §  Meg kell bánnunk, meg kell gyónnunk, amit elkövettünk

 • ·      Istenhez fordulunk, kérjük, hogy bocsásson meg

 • §  Meg kell tagadnunk, amit elkövettünk

 • ·      ellene mondunk a gonosznak, aki ezek mögött a bűnök mögött áll

 • §  Megszabadulni azoktól a tárgyaktól, amelyekkel a gonosz magához kötött minket

 • ·      amulettek, gyűrők, ékszerek, varázseszközök, könyvek, sátánista CD-k, DVD-k

 • Ø  Mac Nutt napi szabadító imája

 • §  „Óvd meg családtagjaimat, a rám bízottakat minden betegségtől, bajtól, balesettől, átkoktól, rontásoktól! Megtöröm, érvénytelenítem ezeket Jézus Krisztus nevében.”

 • §  „Ha bármely gonosz lelket küldtek ellenünk, Jézus Krisztus nevében érvénytelenítem küldetésüket, és Jézushoz küldöm őket, hogy rendelkezzék velük.”

 • §  „Uram, kérlek, küldd el szent angyalaidat, hogy őrizzenek, védelmezzenek minket!”

 • Ø  Más ilyen imák is vannak

 • §  Az Amorth atya által összeállított kis könyvben (Szabadíts Meg! Gyógyító és szabadító imák.

 • §  Nemrég került fel az Engesztelők lapjára az engesztelők napi imája

 • Ø  Elsősorban a szentmisének van átok-megtörő, és az ősöket a tisztítótűzből kiszabadító hatása

 • vVII. Az átokhoz hasonló jelenségek

 • Ø  1. Átok jellegű tevékenységek, amikor Isten helyett emberi tevékenységekben bízunk, és azok kerülnek első helyre, azok lesznek hangsúlyosabbak. Dereck Prince-től a következő elgondolkodtató tendenciákat említi Mac Nutt:

 • §  A teológiát felemelni a kinyilatkoztatás fölé

 • ·      ez a katolikusokat különösen is fenyegeti

 • §  a pszichológiát a megkülönböztetés fölé

 • ·      napjainkban ez is nagyon elterjedt katolikus körökben is

 • §  a programot a Szentlélek vezetése fölé

 • ·      egy gondosan kidolgozott szabály és eszmerendszer

 • ·      kidolgozott módszerek és tervek

 • ·      Mindezekre szükség lehet, nagy segítség, ha tudja, hogy mit hogyan kell csinálni. De ezek el is zárhatnak Istentől, ki is zárhatják a Szentlélek vezetését.

 • §  a vitát a hit fölé

 • ·      Egyik embernek esetleg nagyobb a hite, mint a másiknak. De talán nincs olyan jó vitakészsége. Így ahelyett, hogy ő győzné meg a kételkedőket, a jobban érvelők álláspontja győzhet.

 • §  a törvényt a szeretet fölé

 • ·      Ennek számtalan módját ismerjük. A Jézus korabeli zsidók nagymesterei voltak ennek. Ez derül ki a főparancsról szóló evangéliumi részben.

 • Ø  2. Átokként ható bírálatok

 • §  Különösen a szülőktől vagy más tekintélyszemélyektől jövő bírálatok, kijelentések lehetnek károsak

 • ·      "ostoba vagy"

 • ·      "ügyetlen vagy"

 • ·      "fiú vagy, holott lányt vártunk" vagy fordítva

 • §  Ezek nagyon mély nyomokat tudnak hagyni, és még felnőtt korban se tud szabadulni lehúzó erejüktől az ember.

 • §  Ezek pszichológiai jelenségek, de gonosz lelkek is hozzá tapadhatnak

 • Ø  3. Önmagunktól magunkra vett fogadalmak, hamis meggyőződések

 • §  "bárcsak meghalnék"

 • §  "nem fogok bízni senkiben", "nem fogok szeretni senkit"

 • §  Ezek valami negatív élménynek, csalódásnak a következményei

 • Ø  Az értük való imádkozás

 • §  Bírálatokért

 • ·      1. Megkérjük Jézust, hogy bocsásson meg annak a személynek, aki kimondta a negatív, hamis ítéletet

 • ·      2. „Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek kardjával megszabadítalak ettől a hamis bírálattól. Kijelentem, hogy semmis.”

 • ·      3. Ha démoni erő is kapcsolódott hozzá, parancsoljuk, hogy távozzon

 • ¨    pl. elutasítás szelleme, vagy megfelelési kényszer lelke

 • ·      4. Kérjük Jézust, hogy állítsa helyre az illető életének azt a részét, amely a bírálat miatt megsérült

 • §  Fogadalmakért, berögződött hamis meggyőződésekért

 • ·      1. Bánja meg ezeket

 • ·      2. „Jézus Krisztus nevében megtöröm ezt a fogadalmat, hamis meggyőződést. Semmisnek jelentem ki, nincs tovább hatása rád. A Szentlélek kardjával elvágok minden köteléket, amivel ez a fogadalom megkötözött.”

 • ¨    Ez Mac Nutt-nak a receptje. De az igazság már önmagában is szabaddá tehet:

 • ¨    Jn 8,32 - megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.

 • ¨    Már önmagában az igazságra való rámutatás is szabaddá tehet. Tudatosítani kell, hogy az, hogy amiben eddig hittél, ami benned meggyökerezett, az hazugság. Éppen az ellenkezője az igaz.

 • ·      3. Ha gonosz lélek is jelen van, parancsolunk neki, hogy távozzon.

 • ·      4. Kérjük Jézust, hogy állítsa helyre életének azt a részét, ami a fogadalom miatt leginkább megsérült.

 • Ø  Spirituális és pszichés megkötözöttségek

 • §  a köldökzsinór nincs elvágva anya és fia között

 • ·      ebbe tönkremehet a fiatalok házassága is.

 • §  alkoholbeteg apa leánya könnyen alkoholbeteg férfihez megy feleségül, esetleg ismételten

 • §  a korábbi szexuális kapcsolatok megterhelően hatnak a házasságban

 • §  Ima: „Jézus Krisztus nevében megszabadítalak bármilyen fizikai, pszichés vagy spirituális köteléktől, ami benned maradt korábbi szexuális kapcsolataidból.”

 

Nem éppen tudásunkban vagyunk vakok?

Beküldve: Írások, tanulmányok

Egy másik lehetséges cím: A tanult tudás és a mély tudatlanság 

     Jézus első szava a kereszten, amelyet szinte még felfeszítése alatt mond ki, azok számára könyörög bocsánatért, akik ezt teszik vele: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek!" (Lk 23,34). Amit az Úr a hegyi beszédben meghirdetett, most saját maga cselekszi meg. Nem ismer gyűlöletet. Nem kiált bosszúért. Megbocsátást kér mindazoknak, akik a keresztre juttatják, kérését így indokolja: „Nem tudják, mit tesznek!"

Ez a „nem tudásról" kimondott szó visszatér még Szent Péter prédikációjában az Apostolok Cselekedeteiben. A tömeget, amely a béna meggyógyítása után Salamon csarnokában összegyűlt, először emlékezteti: „Megtagadtátok a szentet és igazat; (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet szerzőjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból" (ApCsel 3,14köv.). Ezután a fájdalmas emlékeztető után, amely már pünkösdi beszédének része volt, s amely akkor is szíven találta az embereket (2,37), így folytatja: „Tudom, testvérek, hogy csak tudat­lanságból tettétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is" (3,17).

A nem tudás motívuma még egyszer megjelenik Szent Pál egy önéletrajzi visszatekintésében. Emlékeztet arra, hogy ő maga korábban káromolta, üldözte és kigúnyolta Jézust; azután így folytatja: „De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem" (1Tim 1,13). Tekintetbe véve a Törvény tökéletes tanulójának korábbi öntudatát, aki ismerte és meg is tartotta az írás szavát, kemény kijelentés ez: ő, aki a legjobb mesetereknél tanult, és magát igazi írástudónak tarthatta, visszapillantva be kell, hogy vallja tudatlanságát. De éppen ez mentette meg őt, ez tette képessé a megtérésre és megbocsátásra. A tanult tudásnak és a mély tudatlanságnak ez az együttes jelenléte persze elgondolkodtató. Rámutat annak a tudásnak a kérdésességére, amely saját magában gyönyörködik, s így nem éri el magát az igazságot, amelynek át kellene alakítani az embert.

Még egy másféle példája a tudás és az értetlenség összefonódásának az, amelyet a napkeleti bölcsek történetében figyelhetünk meg. A főpapok és az írástudók pontosan tudják, hogy hol születik a Messiás. Mégsem ismerik föl. Tudásukban is vakok maradnak (vö. Mt 2,4-6).

Nyilvánvaló, hogy tudás és nem tudás, tényszerű ismeret és mély meg nem értés egymás mellettisége minden időkben megjelenik. Ezért Jézus szava a nem tudásról — azzal együtt, ahogy ezt a Szentírás különböző helyzetekben újra alkalmazza —, ma is éppen azokat kell, hogy felrázza, akik okosnak vélik magukat. Nem éppen tudásunkban vagyunk vakok? Nem éppen a tudásunk tesz képtelenné magának az igazságnak a felismerésére, amely az ismereteinken át kíván felénk fordulni? Vajon nem húzódunk vissza attól a minket is szíven találó fájdalmas igazságtól, amelyről Péter pünkösdkor beszélt? A nem tudás enyhíti a bűnt, nyitva hagyja a megtérés útját. Ugyanakkor nem ment fel teljesen, mivel árulkodik a szív érzéketlenségéről, amely elzárkózik az igazság igénye elől. Annál inkább minden időkre szóló és minden ember számára érvényes vigasztalást jelent, hogy az Úr a „nem tudás" okán bocsánatért könyörgött mindannyiuk számára: a valóban tudatlanokért, azaz hóhéraiért, és a tudásban bővelkedőkért, akik elítélték őt. A nem tudást ajtónak látja, amely a megtérésre vezethet.

Joseph Ratzinger XVI. Benedek: A Názáreti Jézus. Szent István Társulat 2011. Második kötet. 157-158. old.