Az Anna-Réten 2023. április 1-jén elhangzott homilia

 

Siegfried Láng atya is kifejtette gondolatait az engesztelő kápolnával kapcsolatban. Hosszú lenne ezt most itt ismertetni, mindenki elolvashatja. Most inkább az ő gondolataihoz, és az általam korábban elmondottakhoz szeretnék néhány magyarázó gondolatot hozzáfűzni.

Miért nem teljesedtek Isten kegyelmi ígéretei – teszi fel Siegfried atya a kérdést. Az emberek hitetlensége, bűnei miatt. Ezért nem építhette fel a templomot Dávid – túl sok vért ontott. Fia, Salamon építette fel a csodálatos templomot, amely azonban két évszázaddal később lerombolásra került, amikor bűnei miatt került fogságba Izrael népe. Ezért épült csak a 70 éves babiloni fogság után egy szegényes templom az erdetihez képest. Aggeus próféta így fogalmaz: Ugye olyan ez a szemetek előtt, mintha nem is volna (Agg 2,3).

Isten komoly szerepet szánt a papságnak már az Ószövetségben is. Még inkább az Újszövetségben. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek maga Krisztus Jézus a szegletköve (Ef 2,20. Van szerepe az Újszövetségben is a látnokoknak és a prófétáknak, de csak ha összhangban vannak az apostolokkal. Ha a kettő ütközik, az apostolutódoknak, a hierarchiának kell engedelmeskedni, egy-egy kérdésben ők kell, hogy kimondják a végső szót.

Számtalan látnoknak azt mondják az égiek: ha lelkiatyád mást mond, engedelmeskedj neki, és ne az égi közlésnek.

Istenben hierarchia, szent rend van. Isten nem egy csupán, hanem három is egyben: Atya, Fiú és Szentlélek. A másik kettő, a Fiú és a Szentlélek aláveti magát az Atya akaratának, de ugyanakkor teljes egységben vannak egymással. Különösen látható ez, amikor a második Isteni személy megtestesül. Amikor a Gecemáni kertben feltárul előtte a másnapi szenvedéseinek a borzalma Jézus ezt mondja: emberségem azt szeretné, hogy múljék el tőlem ez a kehely, de mégse az én akaratom legyen, hanem a tiéd.

Így van az egyházban is. Lehet, hogy az apostolutódok odafigyelnek a látnokra, a prófétára, lehet, hogy sokáig elvetik azt, amit a látnok, a próféta mond. Lehet, hogy csak évek múltán teljesedik, amit Isten a látnok, a próféta útján mond, és akkor sem olyan formában, mint ahogy a látnok, a próféta mondta.

A hierarchikus rend a Szent angyalok világában is jól látható. Az egyházban lévő dolgok is összhangban vannak az angyalok hierarchiájával. A szent angyalok az egyház alázatos szolgái. A szent angyalok is tisztelik a papot, és elsőbbséget adnak neki. A papot előre engedik az ajtóban, és ők utána lépnek be. Az angyal nem tudja átváltoztatni a kenyeret és a bort, az angyal nem tud a bűnök alól feloldozni. Ha áldoztat is, mint pl. a fatimai gyermekeket, a Szentostyát egy pap által átváltoztatott tabernákulumból hozza.

Miért van ez így? Mert a Szentháromságban lévő hierarchia tükröződik az angyalok világában: 3×3-as tagozódás – 9 angyali hierarchia van. Az egyházi hierarchia is hármas: püspökök, papok, diakónusok. Az egyház tagjai még a hívek, a különféle szolgálattevők, a misztikusok, próféták – de ez utóbbiaknak nincs külön hierarchikus szerepük – az ő irányítójuk is egyértelműen az egyházi hierarchia.

A tisztaság, bűnösség, erényesség az egy másik kérdés. Mindenkinek szabadulnia kell a bűnöktől, mindenkinek bűnbánatra, tisztaságra, erényes életre kell törekednie. De a szentségek kiszolgáltatása, érvényessége nem elsősorban a hierarchia tisztaságától, erényességétől függ. És nem ettől függ az egyéb intézkedések meghozatala sem, pl. egy templomépítés, egy kápolnaépítés sem.

Az angyalok világában, földi világban, az egyházban sem olyan tökéletes az egység, mint a Szentháromság személyeiben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyei között. De erre kell törekednünk: kölcsönösen egymásra figyelve, az egyház vezetőinek magunkat alávetve, nekik engedelmeskedve, még akkor is, ha nem értünk egyet az intézkedéseikkel – mindaddig, amíg bűnt nem parancsolnak. Hogy most egy más kápolna épül itt, mint amely korábbi látnokban, tervezőben megszületett, az még nem bűn.

Ugyanakkor ez a most ide tervezett és remélhetőleg hamarosan elkészülő sátorszerű építmény, betonsátor nem zárja ki azt, hogy itt később egy szebb templom, vagy akár bazilika is épüljön. Nem mondunk le arról, hogy később itt egy szebb, a Szűzanyához, a Világ Győzelmes Királynőjéhez méltóbb templom épüljön. De elfogadjuk ezt is.

Majd meglátjuk, mit szól hozzá az ég… Majd meglátjuk, hogy milyen kegyelmek áradnak innen…

Egy zarándokhely alapjai kerülnek most letevésre ezzel az építkezéssel.

Amikor a Szűzanya és Szent József Jézus születésére készült, nem arra készültek, hogy a Megváltó egy istállóban szülessen. De Isten úgy akarta, hogy egy istállóból induljon el a megváltás műve.

Neki ilyen az ízlése. Ne finnyáskodjunk, ha a megváltás beteljesítését is egy istállóból, egy posztmodern istállóból akarja elindítani!

Bocsa József Sch.P.