Mária Natália nővér naplója - FÜGGELÉK Engesztelő imák

Tartalomjegyzék

FÜGGELÉK

Engesztelő imák

 

Felajánlás a mennyei Atyához

 

Örök Atya! A végtelen szeretet Atyja, Jóság és Irgalom!

Mária Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által egyesülve Jézus dicsőséges nevelőatyjával, Szent Józseffel és minden angyallal és szenttel – most, minden ember és a tisztítóhelyen szenvedő lelkek nevében, fölajánlom Neked szeretet Fiadat, Jézus Krisztust – istenségével és emberségével együtt.

Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül –, fölajánlom Neked Jézus megsebzett, vérző és megtört Szívét.

Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül – felajánlom Neked Jézusnak értünk ontott minden csepp drága Vérét.

Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül – felajánlom Neked isteni Fiad szörnyű haláltusáját és elhagyatottságát halála előtt az Olajfák hegyén.

Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül – felajánlom Neked Krisztus tövissel koronázott szent Fejét, az isteni Bölcsesség székhelyét – kimondhatatlan Szépségben és fönségben.

Tekints, örök Atya, mindenekfölött szeretett leányodnak, Máriának, a Szentlélek Mátkájának orcájára. Fogadd, örök Atya, Mária könnyeit, Szíve fájdalmát, és szenvedéseit – erényeit, érdemeit és tökéletességét.

Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül –, felajánlom Neked mindazt a szeretetet, amellyel isteni Fiad, a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek érdemszerző cselekedeteiket véghezvitték.

Örök Atya – szeretettel, hálával és engesztelésül –, felajánlok Neked minden szentmisét, amelyet eddig már bemutattak, s amit majd ezután mutatnak be.

Örök, jóságos és irgalmas mennyei Atya, fogadd el Jézus és Mária egyesült Szívét, engesztelésül az egész világ bűneiért, isteni haragod csillapítására, a legszentebb Szentháromság megdicsőítésére, a Szentatya, a püspökök, papok és szerzetesek megvilágosítására, s a tisztítóhelyen szenvedő lelkek – köztük hozzátartozóim, barátaim és ellenségeim – váltságára. Amen.

 

Engesztelő ima Jézus Legszentebb Szívéhez

 

Jézus legszentebb Szíve, te túláradó jóságodból kiárasztod szeretetedet az emberekre és biztos menedéket nyújtasz nekünk, bűnösöknek, Mária Szeplőtelen Szíve által.

Alázattal és bűnbánattal megvalljuk, hogy sokat vétettünk gondolattal, szóval, cselekedetekkel és mulasztással, a hitben való lanyhasággal, közömbösséggel, a felebaráti szeretet elhanyagolásával: kötelességeink elmulasztásával; hálátlansággal isteni jóságod iránt. Ezzel kiérdemeltük igazságos büntetésedet. Ezért irgalomért és megbocsátásért esedezünk. Irgalmazz nekünk, szenvedésed és kereszthalálod végtelen érdemei által. Bízunk abban, hogy Mária Szeplőtelen Szíve érdemeiért elnyerhetjük irgalmasságodat.

Bűneinkért elégtételül és engesztelésül el akarunk fogadni minden próbatételt és szenvedést, amelyet szereteted számunkra rendel.

Újra hinni akarunk, erősen és gyermeki hittel, többet imádkozni és szeretni Téged azok helyett is, akik nem hisznek, nem imádkoznak, és nem szeretnek Téged.

Jézus legszentebb Szíve, dicséret, dicsőség és engesztelés Neked Mária Szeplőtelen Szíve által. Amen.

 

Engesztelő ima a káromkodás bűneiért

 

„Dicséret, imádás, szeretet és magasztalás az Isten szent Nevének minden teremtmény részéről, amelyet Isten alkotott a mennyben, a földön és a föld alatt. Különösen illesse tisztelet és dicsőítés az isteni Nevet az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak legszentebb Szíve által, és Máriának szeretettel teljes Szeplőtelen Szíve által”

„Ó Jézusom, kívánom, hogy a lelkek iránti szeretettel teljes szomjúságod mindenkor kielégítést nyerjen, s hogy Téged minden emberszív igazán szeressen és vigasztaljon.” Amen.

 

Engesztelő ima Mária Szeplőtelen Szívéhez

 

Mária Szeplőtelen Szíve, alázattal és bűneink megbánásával engesztelést akarunk nyújtani Neked minden bűnért, amellyel isteni Fiad legszentebb Szívét megbántottuk, s amellyel a Te Szívedet is bántalommal illettük.

Bocsánatot kérünk saját bűneinkért, hálátlanságunkért és hidegségünkért. Bocsánatodért esedezünk minden szegény bűnös számára, aki tudatlanságból, elvakultságból, vagy gonoszságból vétkezett.

Mária Szeplőtelen Szíve, kérünk Téged, növeld bennünk a hitet és esedezz Jézushoz, fogadja ezt kárpótlásul oly sok ember hitetlenségéért. Jézus Szent Szíve növelje szeretetünket és hálánkat a Te Szent Szíved iránt és fogadja kárpótlásul a bűnösök hálátlanságáért.

Mária Szeplőtelen Szíve, bízunk Benned, és Hozzád könyörgünk azokért is, akik Téged nem szeretnek, nem bíznak anyai szeretetedben és jóságodban, s ezért nem könyörögnek Hozzád.

Mi is meg akarjuk tenni azt, amit a fatimai gyermekektől kértél: hogy „magunkat Istennek átadjuk, készek vagyunk meghozni minden áldozatot. Minden szenvedést vállalunk, amit csak Isten reánk küld. Vállaljuk őket, mint engesztelést a sok bűnért, amellyel az emberek megbántották Istent, az Ő Szent Fölségét. Vállaljuk a bűnösök megtéréséért, a káromkodások és mindazon megbántások engeszteléséért, amelyeket Szeplőtelen Szíved ellen elkövetnek.”

Térítsd meg, Ó Anyánk, térítsd meg a bűnösöket és nyilatkoztasd ki nekik is Szeplőtelen Szívedet, mint biztos menedékhelyet, ahol istenkáromlásuk Isten dicsőítésévé, hitetlenségük hitté, közömbösségük imádsággá, gyűlöletük szeretetté változik.

Add, hogy Istenünket és Urunkat többé soha meg ne bántsuk, akit már eddig is annyiszor megbántottunk. Eszközöld ki Szentséges Fiadtól a kegyelmet, hogy az engesztelésben hűségesen kitartsunk, és Szeplőtelen Szívedet utánozzuk a tiszta lelkiismeret, alázat, áldozatosság, és igaz Isten és felebaráti szeretet által.

Mária Szeplőtelen Szíve! Dicséret, magasztalás és szeretet Neked. Mi bízunk Benned! Segíts bennünket minden küzdelemben, szükségben és veszélyben, most és halálunk óráján. Amen.

 

Mária Szeplőtelen Szíve! Győzd le a sátán hatalmát és könyörögj értünk, hogy Isten szent akaratát mindenkor megcselekedjük. Amen.

 

Jézus isteni Szíve, könyörülj rajtunk!

 

Napi imák Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

 

Anyánk, fájdalmas és Szeplőtelen Szívednek szenteljük magunkat, hogy ezáltal jobban Jézus Szívének legyünk szentelve, aki az Atya Szívén nyugszik, a Szentlélek szeretetében. Amen.

*

Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve, testestül-lelkestül Neked szentelem magam most és mindörökre, mindazokkal együtt, akik nekem kedvesek, s akik tőlem idegenek. Amen. / 181 /

*

 

Ó legjobb és legszeretőbb Anya, Szeplőtelen Szíved által segíts, hogy miként Te, én is egészen teljesítsem a mennyei Atya akaratát. Amen.

*

Mária Szeplőtelen Szíve, fogadj el, amint vagyok, és tégy olyanná, amilyenné Te kívánsz engem tenni. Amen.

*

Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.

Mária, Te Királynőm vagy, szolgálok Neked.

Mária, Te Úrnőm vagy, engedelmeskedem Neked.

Mária, Te tanítóm vagy, hallgatok Rád.

Mária, Te csillagom vagy, követlek Téged.

Mária, Te erőm vagy, Veled együtt küzdök.

Mária, Te oltalmam vagy, Rád bízom magam.

Mária, Te szentélyem vagy, Szeplőtelen Szívedben elrejtőzve akarok élni, szeretni, szenvedni Jézusért és meghalni. Amen.

*

Anyánk, szeretett Királynőnk, add a Te lelkületedet minden munkához, cselekedetünkhöz, add a Te védelmedet, szeretetedet és segítségedet egész napon át. Engedd, hogy mi és Isten minden szolgája a Te Szeplőtelen Szívedben lakozhassunk. Amen.

*

Csodálatos Anya, add a Te Szeplőtelen Szívedet az én vétkes Szívem helyébe, hogy így működhessék bennem isteni Fiad. Hallgasd meg kérésemet minden kegyelem hatalmas és hűséges közvetítője. Amen.

*

Jóságos Jézus, add a Te isteni, megsebzett Szívedet az én bűnös szívem helyébe, hogy így működhessék bennem a Szentlélek, s így növekedjél bennem Te, irgalmas szívű Jézus. Hallgasd meg kérésemet, jóságos, hűséges, szerető szívű Jézus, hogy csakhamar mint a béke királya uralkodhass ezen a földön. Amen.

 

(A "Szívcsere” mindkét imáját a Szűzanya adta Marienfriedben, 1947-ben.)