Részleges lelkiismeretvizsgálat

Beküldve: Az Isteni Ige Társasága imakönyve 1940

Előkészítő

Erősen hiszem, Istenem, hogy itt jelen vagy, engem látsz és hallasz, hogy egész bensőmet áttekinted. Ebben a hitben imádlak és mélységes alázattal és félő tiszteltettel és kérem tőled a kegyelmet, hogy ezt a lelkiismeretvizsgálást jól végezzem.

Hálaadás

Hálát adok, ó Istenem, teljes szívemből, minden jótéteményedért, melyben oly atyailag részesítettél. Megteremtettél s ez óráig megtartottál, egyszülött Fiad által megváltottál, az igaz hitet s a megszentelő kegyelmet ajándékoztad nekem, ezenfelül szerető gondviselésed bizonyítéka gyanánt annyi külön jótéteményben részesítettél, nevezetesen a mai napon … Életem minden pillanata szereteted új záloga s szent akaratodé, hogy engem boldogíts. Mit adjak Neked oly sok és nagy jótéteményedért? Fogadd el, Istenem, legőszintébb és legbensőbb köszönetemet azzal az ígérettel, hogy Irántad mindenkor hálás leszek.

Szentlélek segítségül hívása

Jöjj el Szentlélek, világosítsd meg elmémet, hogy felismerjem, mivel bántottam meg ma ismét Isten végtelen felségét és jóságát, hogy mindig és mindig jobban megismerjem magamat és üdvösségemnek minden veszedelmét, egyben annak eszközeit is. Indítsd meg szívemet, hogy elkövetett vétkeimet és hibáimat igazán megbánjam és erősítsd akaratomat, hogy magamat komolyan megjobbítsam. Ó Mária, bűnösök menedéke, könyörögj érettem!

Lelkiismeretvizsgálás

Bánat

Ó Istenem, ma reggel ígértem meg, hogy a mai napon a bűnt, különösen pedig ezt a bűnt … nem követem el; s íme mégis újra megbántottalak, Irántad hűtlen és hálátlan voltam. Ó, bárcsak soha meg nem bántottalak volna! Bocsásd meg, Istenem, ezeket és életemnek minden bűnét, tekintettel a végtelen elégtételre, melyet hőn szeretett Fiad, az én Üdvözítőm, Jézus Krisztus nyújtott Neked; egész szívemből bánom azokat, mert miattuk érdemeltem meg, hogy Te igazságos bírám megbüntess, de még sokkal inkább azért, mivel Irántad, legfőbb jótevőm és jóságos Atyám iránt oly hálátlan voltam s Téged, a legfőbb, legtökéletesebb és szeretetre legméltóbb jót megbántottalak.

Erősfogadás

Kegyelmedben bízva, ó Istenem, erősen felteszem magamban, hogy téged immár meg nem bántalak, különösen ezeket a bűnöket … többé el nem követem. Fogadd el erős fogadásomat és ígéretemet, hogy kegyelmed által megerősödve, magamat teljes komolysággal valóban megjobbítsam.

Imádság

Ó Úrnőm, ó anyám, emlékezzél meg, hogy a tied vagyok. Őrizz, oltalmazz, mint javadat és birtokodat.

Imádkozzál érettünk boldogságos Szt. József, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Szentséges Szülőd jegyesének érdemei, kérünk Uram, legyenek nekünk segítségünkre, hogy amit tehetségünkkel el nem érhetünk, azt az ő esedezése által megnyerhessük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Elevenítő Lélek, éltesd fiaidat és lányaidat.

Jézus és Mária szentséges Szíve, fűzzetek magatokhoz minden szívet.

Szent Mihály, Gábor és Ráfáel, az összes angyalokkal együtt védelmezzétek az egyházat.

Szent József, Joakim és Anna, a szorongatottakat segítsétek. Szent Péter és Pál, János és András, a többi apostollal együtt a hitet tejesszétek.

Szent Gergely, Ágoston és Vince, az összes szentekkel érettünk könyörögjetek.

Az Ige világossága és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus Szíve az emberek szívében.