Jézus Szent Arcának tisztelete különösen aktuális Nagyböjtben

Beküldve: Egyedi imák

 

 

 „A manoppellói szent Arc a legnagyobb csoda, amink csak van! ” (Szent Pio atya)

 

A képen a Manoppellóban őrzőtt, az Úr Jézus Arcát fedő (Jn. 20,7) kagylóselyem (amely anyagánál fogva kizárja a festhetőség lehetőségét!) kendőn „nem emberi kéz készítette” képmás látható a torinói Szent Lepel  Arc-részletére helyezve. A modern tudomány nem képes választ adni, hogy milyen módon keletkezett a kép.

 A két arc teljesen fedi egymást, a két ereklye egyazon személyt takart! Mindkettő tanúja a Húsvétnak: a kínszenvedésnek, a halálnak és a Feltámadásnak. Néma és egyszersmind nagyon is ékesszóló tanú. Mindkét ereklye valóban rendkívüli jel. Kézzelfogható valósággá lett: ÉL AZ ÚR!    Isten által adott tárgyi bizonyítékok a XXI. század hitetlen emberiségének!

A torinói Szent Leplen Jézus még halott (testének) arcvonásai láthatók, melyek a Feltámadás kezdetén a megdicsőülését kísérő nagy erejű természetfeletti kisugárzás hatására rögzülhettek. A manoppellói kendőn Krisztus már élő (éppen feltámadó) arckifejezése látható, de még a megdicsőülés folyamatának a befejezése előtt: ezért láthatók még a duzzanatok, a sebek helyei.) A Christus Pantokrator, 6.szd-i ősikon ( Katharina-kolostor, Sinai)  mutatja, hogy milyennek láthatták a megdicsőülés folyamatának a befejezése után a tanítványok Urukat, Aki a zárt ajtókon áthaladt éppen úgy, mint a sírjában rágöngyölt „torinói” Szent Leplen!”

Jézus Szent Arcának nagy tisztelője volt Kis Szent Teréz.

Ezt a tiszteletet kifejezi rendi neve is:

A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz.

 A SZENT ARC tisztelete mindig aktuális, de különösen csütörtökön és pénteken, valamint a nagyböjti szent időben fontos emlékezetünkbe idézni az ÚR szenvedő Arcát és elmélkednünk róla.

Nyílván nem véletlenül kérte Urunk a nagyböjti szent kezdet előtti napra,

„HÚSHAGYÓ KEDDRE” A SZENT ARC ÜNNEPÉT.

Ez nem hivatalos egyházi ünnep, hanem csak magánkinyilatkoztatásban szerepel. Tehát jámbor ajánlásnak tekinthető.

Az alábbi Szent Arc Rózsafüzér viszont egyházi imprimáturral is ellátott rózsafüzér, és akár egy negyedóra alatt is elimádkozható.

 

A SZENT ARC RÓZSAFÜZÉR:

A Keresztre:

Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak! „Uram, mutasd meg nekünk Arcodat, és megmenekülünk!” 

Nagy szemekre: Mennyei Atya, felajánljuk Neked Jézus Szent Arcának végtelen érdemeit és fájdalmait, drága Szent Vérét, Szent Sebeit és Könnyeit a Te nagyobb dicsőségedre, és lelkünk üdvösségéért.

Kis szemekre (tízszer):

1. Sebektől borított Szent Arc, Hozzád kiáltunk, irgalmazz nekünk! 2. Vérrel borított Szent Arc, Hozzád kiáltunk, irgalmazz nekünk! 3. Végtelen szeretetedben keserű könnyeket ontó Szent Arc, irgalmazz nekünk! 4. Gúnnyal és gyalázattal illetett Szent Arc, irgalmazz nekünk! 5. A legszörnyűbb kínokat hallgatagon eltűrő Szent Arc, irgalmazz nekünk!

Befejezés: Ó, sebek és vér által eltorzított Szent Arc, az Isteni Szeretet és Irgalmasság kinyilatkoztatása!  A Szűzanya fájdalmas és szeplőtelen Szíve által imádunk Téged, és engesztelni akarunk mindenki nevében és mindenkiért, minden sérelemért, amellyel megbántottak. Add, hogy életünk minden megpróbáltatását és szenvedését türelmes szeretettel viseljük, és végtelen áldozatoddal egyesítve elégtételként ajánljuk fel a Mennyei Atyának, a lelkek megmentéséért. Add nekünk, ó Urunk, hogy mi, akik ma fájdalmas Szent Arcodat tiszteljük, egykor a Mennyben dicsőséges Arcodat láthassuk, és Édesanyánkkal, Máriával, minden angyallal és szenttel Téged örökkön-örökké dicsérjünk. Ámen. 

Imprimatur Leodi 1952.08.30. I.Creusen, vic.Gen.

 

A Szent Arc tiszteletéhez a következő ígéretek fűződnek

„Semmit sem tagadok meg azoktól, akik a SZENT ARCOMRA hivatkozva kérnek!”

Háborúkat is meg lehet akadályozni illetve a csapásokat, büntetéseket is enyhíthetjük A SZENT ARC tiszteletével és családjaink védelmét is el lehet nyerni a legnehezebb időkben és ügyekben is!

„Akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik, oly kellemesek nekem, mint Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most, mint akkor ő. Hálából Szent Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem. A bűn által lelkükben eltorzított Istenképet halálukban ismét helyreállítom.

Aki Szent Arcomat felajánlja a Mennyei Atyának, sok lélek megmentését nyeri el... Ahányszor felajánljátok Szent Arcomat a Mennyei Atyának, annyiszor nyitom meg ajkamat és kiáltok irgalomért! Felajánlható egy-egy köztünk élő vagy a tisztítótűzben szenvedő lélekért, akit/akiket a befejező imában megemlítünk.

Sohasem hagyom el Szent Arcom tisztelőit.

Szeretném, hogy Hamvazószerda előtti kedd (húshagyó kedd) Szent Arcom tiszteletének ünnepe legyen.

Szeretném, ha különösen kedden tisztelnék Szent Arcomat."

 

 Egy másik  

Szent Arc rózsafüzér

Bevezetés: Hiszekegy...Miatyánk...Üdvözlégy (3-szor)...Dicsőség...

Üdvözlégy titkok:

1. aki önuralomra tanítson

2. aki önátadó szeretetre neveljen

3. aki a kereszt vállalására vezessen

 (Elmélkedés a titkokról)

5 Tized

 Miatyánk...Üdvözlégy (10-szer)...Dicsőség..

.Jézus Szent Arca...

Üdvözlégy titkok: (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot!)

1. Akinek Szent Arca véres halálverejtékkel verejtékezett 

(elmélkedés: Az embernek nagyon nehéz, szörnyű dolgot kell átéreznie ahhoz, hogy beleizzadjon, verejtékezzen. Gondoljunk bele, hogy Jézus milyen elképzelhetetlen szenvedést élhetett át látomásban, hiszen véres verejtéket hullatott. Valószínűleg a mai világban uralkodó, vagy ahhoz hasonló hitehagyást, Isten káromlást látott. Krisztus szenvedésén engesztelésemmel segíthetek. Tudok-e, akarok-e szívvel engesztelni? Szeretném-e Jézus szenvedését enyhíteni? Hétköznapjaimból mennyi időt szánok Istennek?)

 2. Akinek Szent Arcát durván ütlegelték

(elmélkedés: Jézusnak nemcsak a hátát, hanem még az arcát is ütlegek érték. Ezzel is a kegyetlenségüket akarták megmutatni azok, akik bántották Őt. Ő mindezt értünk, értem vállalta, szó nélkül tűrte. Az időnként engem érő megaláztatást tudom-e vállalni, szó nélkül tűrni, Jézus szenvedéséhez társulva?)

3. Akinek Szent Arcán a tövisek sebhelyeiből vérpatakok folytak (elmélkedés: A tűhegyes, kemény tövisek Jézus koponyájáig behatoltak, ezzel kiserkentve szent vérét többek között a homlokán is. Jézusnak az értünk, értem, a megváltásomért ontott drága Vére elhomályosította a látását is. Amikor a szenvedésem elvakít engem, elhomályosítja gondolkodásomat, eszembe jut-e, hogy feletkintsek Jézusra a kereszten?)

4. Akinek Szent Arca a kereszten meghalva lehanyatlott 

(elmélkedés: Jézus elfehéredett arcán vérfoltok jelezték az értünk, értem vállalt szenvedését, a megváltó halál okát. Amikor egy-egy komoly megpróbáltatásban úgy érzem, nem bírom tovább és lehanyatlik már a kezem, a fejem, tudok-e az értem meghalt Jézusra gondolni, hogy a rámszabott keresztet Vele együtt, mégis végig vigyem a nekem kijelölt úton?)

5. Akinek Szent Arca a feltámadásban megdicsőült

(elmélkedés: Jézus arca a feltámadásban dicsőségesen ragyogott, egy új, csodálatos világ tündökölt át rajta. Hogy mennyire más a mennyország dicsősége, azt abból is láthatjuk, hogy Mária Magdolna nem ismerte fel a feltámadott Jézust, kertésznek nézte. A mennyország dicsőségébe azonban a keresztút vezetett. Tudom-e vállalni és környezetemért felajánlani napi szenvedéseimet, a leírhatatlanul szép és dicsőséges mennyország elnyeréséért, és azért, hogy másokat is oda juttathassak?)

Jézus Szent Arca, az Atya Arcának tükre, tiszteletre és imádásra méltó Isten-arc, dicsőség neked, most és mindörökké! Amen.

Befejezés:

 Örök Atya! Felajánlom Neked nagyon szeretett Fiad imádásra méltó Arcát Szent Neved dicsőségére és X.Y. lelkének üdvére. Ámen

 

 

Litánia Jézus Krisztus szent Arcáról

(Megkérlelés az Üdvözítő ellen elkövetett bántalmakért)

 

Uram, irgalmazz nekünk!                                           Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!                                   Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!                                           Uram, irgalmazz nekünk!

 

Krisztus, hallgass minket!                                          Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!                                  Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten                                                     Irgalmazz nekünk!

Fiúisten, a világ Megváltója                                       Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Isten                                                         Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten                                          Irgalmazz nekünk!

 

Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának szent Arca        Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melyet Szűz Mária és Szent József a legmélyebb tisztelettel imádtak, amikor először megpillantották                                                          Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, mely az angyalokat, pásztorokat és királyokat a betlehemi istállóban magadhoz vonzottad                                                                                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, mely az öreg Simeont és Anna próféta- asszonyt a templomban örömmel eltöltötted                                                                                        Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, mely az írástudókat a templomban bámulattal eltöltötted     

                                                                                  Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, az isteni tökéletességek tüköre

                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, mely az Isten haragját lecsillapítottad           

                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, a gonosz lélek félelme                Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melynek szerénysége s szelídsége az igazakat és bűnösöket magához vonzotta                                                                                               Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, mely fényes vagy, mint a nap s mely a Tábor-hegyén dicsőségben ragyogtál                                                                                           Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, mely a mi bűneinkért egész a földig lehajoltál           

                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melyet véres verejték borított       

                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melyet az áruló Júdás csókjával beszennyezett       

                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melyet egy poroszló megütött s ellenségeid kigúnyoltak      

                                                                                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melyet leköptek és ütésekkel illettek  

                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melynek szent tekintete Pétert szeretettel és bűnbánattal eltöltötte

                                                                                   Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melyet a Kereszt nehéz terhe földre nyomott    

                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melyet Veronika a fájdalom útján megtörölt      

                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melynek száját ecettel és epével itatták        

                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melyet a halál árnyéka elhomályosított          

                    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, melyet Mária és a szent asszonyok balzsammal megkentek s szemfedővel letakartak                                                                   Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, mely sírba leszálltál                 Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, s föltámadásod napján megdicsőült Arc        

                  Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, mely a legméltóságosabb Oltáriszentségben rejtve vagy

                                                                                 Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, mely a Világ Végén nagy dicsőség közepette megjelensz                                                                                           Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, bűnösök félelme                       Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó Arc, az igazak öröme az égben      Irgalmazz nekünk!

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!                                         Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!                                 Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk!                                          Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!                                   Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!                                          Uram, irgalmazz nekünk!

 

1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy

 

Jézusom, imádásra méltó Arcod előtt térdre hullva kérünk, adj meg nekünk minden szükséges kegyelmet; mindenek előtt pedig arra kérünk, olts szívünkbe oly érzelmet, melynél fogva soha ne vonakodjunk teljesíteni azt, amire belső megvilágításod bennünket ösztönöz. Ámen.

Jóságos Jézusom, te mondottad: Kérjétek és adatik, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és megnyittatik nektek; add meg nekünk azon hitet, mely mindent elér,  vagy pedig pótold magad, ami hiánya van hitünknek; add meg nekünk nagylelkű szeretetből nem csak a szükséges, hanem mindazon kegyelmeket, melyeket végtelen jóságodtól csak várhatunk. Ámen.

Légy kegyelmes, Istenem, s ne vesd meg könyörgésünket, ha szorongatásaink közepette segítségül hívjuk szent nevedet, és szeretettel és bizalommal tekintünk föl szent Arcodra.

Hálát adunk neked, Istenünk, minden jótéteményedért s kérünk, hogy ültesd szívünkbe a szeretet és hála érzelmeit, hogy így a dicsérő énekek árja áradjon ajkainkról örök tiszteletedre és imádásodra.

Jézusom, vesd ránk irgalmasságod egy pillantását; fordítsd felénk is, mint egykor Veronika felé, szent Arcodat. Nem kívánjuk, hogy testi szeneinkkel láthassuk, mert arra méltatlanok vagyunk; de vésd azt szívünkbe, hogy reád emlékezzünk és ezen szent forrásból erőt merítsünk az élet harcának megvívására. Ámen.