Grignion Szent Lajos felajánlása

Beküldve: Egyedi imák

Önmagunk tökéletes felajánlása Jézus Krisztusnak Szűz Mária keze által

Montforti Grignion Szent Lajos szövege alapján

 

Ó, emberré lett örök bölcsesség! Ó, szeretetre és imádásra méltó Jézus, igaz Isten és igaz ember, az örök Atya és a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária egyszülött Fia! Legmélyebb alázattal imádlak téged Atyád ölében és dicsőségében, az örökkévalóságban, és legméltóbb Anyádnak, a Boldogságos Szűz Máriának ölében, megtestesülésed idején.

Hálát adok neked azért, hogy önmagadat megsemmisítetted, amikor szolgai alakot vettél magadra, hogy engem a Sátán kegyetlen rabszolgaságától megszabadíts. Dicsérlek és dicsőítelek azért, hogy magadat szentséges Anyádnak, Szűz Máriának mindenben alárendelted, hogy engem őáltala hűséges rabszolgáddá tégy. De jaj! Amilyen hűtlen és hálátlan vagyok, nem tartottam meg a fogadalmakat és ígéreteket, amelyeket neked megkeresztelésemkor oly ünnepélyesen tettem. Nem teljesítettem kötelességeimet; nem érdemlem meg, hogy gyermekednek, vagy akár rabszolgádnak nevezz, és mivel semmi sincs bennem, ami haragodat és visszautasításodat meg nem érdemelné, azért már nem merészelek egyedül közeledni legszentebb és legmagasztosabb fölségedhez. Ezért szentséges Anyád közbenjárásához és irgalmához fordulok, akit te adtál nekem közvetítőül nálad. Az ő közvetítésével remélem tőled elnyerni a bánatot bűneim fölött és azok bocsánatát, a bölcsesség megszerzését és megőrzését. Azért köszöntelek téged, ó, Szeplőtelen Szent Szűz, az istenség élő szentségháza, melyben az örök elrejtett bölcsesség imádtatni akarja magát az angyaloktól és emberektől. Köszöntelek ég és föld Királynője, akinek uralma alá van vetve minden, ami Isten alatt van. Köszöntelek bűnösök biztos menedéke, akinek irgalmassága még senki előtt sem záródott be; hallgasd meg vágyamat a bölcsesség után és fogadd kegyesen fogadalmaimat és adományaimat, melyeket semmiségemben neked felajánlok.

Én, ................... , hűtlen bűnös, megújítom, megerősítem és a te kezedbe teszem le a mai napon keresztségi fogadalmamat. Mindenkorra ellene mondok a Sátánnak, az ő pompájának és cselekedeteinek, és egészen Jézus Krisztusnak, az emberré lett bölcsességnek adom át magamat, hogy keresztemet utána hordjam életem minden napján. Hogy pedig hűségesebben szolgáljak neki, mint azt eddig tettem, azért Téged, ó, Mária, az egész mennyei udvar jelenlétében Anyámnak és Úrnőmnek választalak. Mint rabszolgád, neked adom át és neked szentelem testemet és lelkemet, belső és külső javaimat és összes elmúlt, jelen és jövendőbeli jócselekedeteim értékét. Teljes jogot és hatalmat adok neked fölöttem és minden fölött, ami az enyém, kivétel nélkül, hogy tetszésed szerint rendelkezzél vele Isten nagyobb di­csőségére, időben és örökkévalóságban.

Fogadd el, ó jóságos Szűz, rabszolgaságomnak e csekély kis adományát annak az alárendeltségnek tiszteletére, mellyel az örök bölcsesség a te Anyaságodat meg akarta tisztelni; annak a hatalomnak alázatos elismerésére, mellyel ti ketten fölöttem, kis földi féreg és nyomorult bűnös fölött rendelkeztek, és hálaadásul azokért a kegyelmi kiváltságokért, melyekkel a legfelségesebb Szentháromság téged kitüntetett. Erősen megfogadom, hogy ezentúl, mint igazi rabszolgád, a te dicsőségedet keresem és minden dologban engedelmeskedni akarok neked. Ó, csodálatos Anya, mutass be engem kedves Fiadnak, mint örökös rabszolgát, hogy engem általad fogadjon, amint általad megváltott. Ó, irgalmas Anya, add meg nekem kegyesen, hogy Istentől az igazi bölcsességet megnyerjem, és így azok közé soroztassam, akiket te szeretsz és oktatsz, vezetsz és táplálsz, és megvédesz mint gyermekeidet és rabszolgáidat. Ó, hűséges Szűz, tégy engem mindenben oly tökéletes tanítványává, követőjévé és rabszolgájává Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az emberré lett bölcsességnek, hogy a te közbenjárásod által és a te példádat követve eljussak e földön az ő korának, az égben pedig az ő dicsőségének teljességéhez. Ámen.

Dátum, aláírás: