Az engesztelés kultusztörténete - 2. Kiengesztelődés, megbékélés (reconciliáció)

Beküldve: Írások, tanulmányok

Tartalomjegyzék

2. Kiengesztelődés, megbékélés (reconciliáció)

Eddig volt szó az áldozatról - beleértve ebbe az engesztelő áldozatot is.

 • Az előadás következő részében azt nézzük, hogy mit jelent az engesztelés
  • A bűnnek az eltörlését, eltávolítását, megbocsátását
  • Emberekkel kapcsolatban
   • A sértő és sértett közötti kapcsolat helyreállítása az engesztelés
    • Sokszor nehéz eldönteni, hogy ki a sértő és ki a sértett
   • Az engesztelés az ellenségeskedő személyek közti bocsánatkérés, megbocsátás, kapcsolathelyreállítás
  • Istennel kapcsolatban
   • Isten és az ember kapcsolatának a helyreállítása, bocsánatkérés, megbocsátás
   • Az ember bűnével megbántja, sérti istent, fájdalmat okoz neki
    • Isten lemond a fájdalomról, a megbántottságról, a haragról
    • Van-e ennek feltétele?
     • Az ember részéről a bocsánatkérés
     • az Istennel való összhangban élés szándéka
     • A kártérítés, a vezeklés szándéka
 • Mi az engesztelés eredménye?
  • A helyreállt harmonikus kapcsolat.
 • Mi a szerepe a haragnak a kiengesztelődésben?
  • Le kell mondani a haragról, el kell azt engedni.
 • Mi a szerepe a megbántottságnak, a sértődöttségnek a kiengesztelődésben?
  • Ki kell lépni ebből az állapotból
 • Ki kezdeményezi a kiengesztelődést?
  • Ember
   • Sokan érezték, gondolkodók, vallásalapítók, hogy nincsenek rendben a dolgok Isten és ember között, ezért maguk próbálkoztak az összhang megteremtésével.
    • Ezért jöttek létre a különféle áldozatok, tisztulási szertartások, ahogyan ezt az előző fejezetben láttuk.
  • Isten
   • A választott nép történetén keresztül látjuk ezt, az Ószövetségben és az Újszövetségben.
   • Az különbözteti meg a kereszténységet a többi vallástól, hogy azokban az ember a kezdeményező, a kereszténységben, ill. annak előzményében, az Ószövetségben maga Isten.
 • Ki végzi az engesztelést?
  • Istennek nem kedves emberek
   • Például Káin
   • De nem volt tetszésére Istennek pl. az emberáldozat sem, ahogyan láttuk.
  • Isten számára kedves, Őáltala rendelt emberek
   • Ilyen volt például Ábel, Melkizedek, Ábrahám, Mózes
   • Mi által lesz kedves valaki Isten előtt?
    • Általa legyen kiválasztva
     • ároni papság
    • Maga is tisztuljon meg, újszövetségi nyelven kifejezve legyen a kegyelem állapotában
  • Maga Isten Jézus által, aki Isten is és ember is egy személyben
   • Az övé a legtökéletesebb kiengesztelés.

A mi engesztelésünk, kiengesztelődésünk csak akkor lehet Isten előtt kedves, ha Jézus engeszteléséhez kapcsolódunk.

 • Hogyan végzi az engesztelő az engesztelést?
  • Az ószövetségben
   • Az ősi Izraelben – több jel arra utal –  talán ismerték a tisztán engesztelő (expiatórikus) vagy megtisztító (lusztratív) áldozatot.
    • Egy áldozati állat vérével, melynek megsemmisítő erőt tulajdonítottak, eltávolították a szennyfoltként értelmezett bűnt.

Az Istennel való kapcsolat helyreállítása Mózes törvényeiben

 • Már a Leviták könyvében úgy szerepel, hogy Isten azért adta a vért, hogy az emberek kieszközöljék vele a kiengesztelődést.

Hozzáérők azt mondják, hogy  az egész ószövetsgégi áldozatbemutatás a közösség helyreállítását szolgálta, de főleg az engesztelő áldozat, a bűnért való jóvátételi áldozat.

Volt néhány zsidó szertartás, amely megvilágította azt, hogy mi történik az engesztelő áldozat bemutatása közben. Ilyen volt

 • A bűnbak kiűzése a pusztába
  • Képletesen rárakták a bűnöket, és elkergették, mintegy elvitte, megsemmisítette a bűnöket
 • A madár elengedése
  • Azt fejezte ki, hogy a bűnökkel megkötözött ember szabaddá vált, mint az addig fogva tartott madár.
 • Az újszövetségben
  • Pál apostol Jézus megváltói művét úgy mutatja be, mint Isten kiengesztelődését az emberek iránt
  • Ez Isten szeretetének a műve
   • „Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy abban az időben, amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.” (Róm 5,8)
  • Ezzel az ember ujjászületik. Ezt az újjászületést az embernek csupán el kell fogadnia
 • Jézus áldozata helyettesít minden más áldozatot
  • Az ő áldozata felváltja mind az ószövetségi áldozatokat, mind pedig bármi féle áldozati formát.

Senkinek, semminek nem szabad áldozatot bemutatni azután, hogy Ő végbevitte áldozatát, különösen nem a sátánnak.

Minden más áldozat, a szentmiseáldozaton kívül tilos, halálos bűn.