Az engesztelés kultusztörténete - 4. Egyéb ájtatossági formák

Beküldve: Írások, tanulmányok

Tartalomjegyzék

4. Egyéb ájtatossági formák

 • A Szentmise mellett vannak egyéb ájtatossági formák is
  • Ezek másodiki helyet foglalnak el csak a szentmise után. A szentmise és a szentségimádás a legfontosabb engesztelés.

Szent vér tisztelet a Középkorban

 • Erről szólt a múlt év októberi kiengesztelődési találkozón az előadásom.

Jézus Szíve és Mária Szíve tisztelet

 • Ez a janzenizmus eretnekségének az ellenhatása volt, amely Istent szigorú bíróként mutatta be. Emiatt megkeményedtek az emberi szívek. Nem mertek szentáldozáshoz sem járulni, annyira bűnösnek tekintették magukat, annyira féltek a számonkérő Istentől.

Ma annyira ezzel szemben annyira teret nyert az Isten irgalmasságának a hangsúlyozása, hogy Istenből az igazságosságot, az ítéletet, a haragot igyekszenek teljesen eltávolítani. Éppen ezért ma ezeket is hangsúlyozni kell. A pokol létezéséről, az elkárhozás veszélyéről is beszélni kell.

Szeretetláng Napló

 • Erzsébet asszony
 • Irgalmasság órája, Irgalmasság Rózsafüzére
  • Az engesztelők ABC-jéhez tartoznak

Isteni irgalmasság tisztelete

 • Fausztina nővér
  • Fontos, hogy imádkozzuk amikor csak tudjuk az irgalmasság órájában az Irgalmasság Rózsafüzérét és a Szeretetláng Rózsafüzért.

A Barnabás féle szent vér tisztelet

 • Erről is szó volt az előző találkozókon
 • Hál' istennek az engesztelők ezt szépen a magukévá tették.
  • Sokan odaszentelték már magukat Jézus Legdrágább Vérének
  • És sokan készülnek rá
  • Odaszentelődések ebben az évben még 3 alkalommal lesznek
   • Július 22
   • Szeptember 14
   • November 18.
   • Ezek közül csak az utóbbi 3. péntek, a másik kettő rendkívüli odaszentelődési lehetőség.

Keresztút

 • Azt gondolom, erről nem kell sokat beszélni. A keresztút járás nagyon fontos az Egyház életében. A  liturgikus cselekmények (a szentmise, zsolozsma, szentségek) után és a rózsafüzér mellett a  a leghatékonyabb és legelterjedtebb imádságos gyakorlat.

Szent Sebek tisztelete

 • A Katolikus Lexikon szerint
  • A Szent Sebek tisztelete a 9. században ír-skót szerzetesek körében alakult ki.

A kontinensen Damjáni Szt Péter (†1072), majd Clairvaux-i Szt. Bernát a  Szent Sebek tiszteletének az apostola.

Assisi Szt. Ferenc stigmatizációja (1224) után sorra alakultak a Szent Sebek tiszteletét terjesztő ájtatosságok.

A 14-15. században zsolozsmákat írtak és  egyesületek alakultak, a Szent Sebek tiszteletére, és ünnepet is bevezettek tiszteletére Németországban

 • A 19-20. század fordulóján Chambon Mária Márta a Szent Sebek tiszteletének nagy apostola
  • Édesanyja nagyon korán megismertette a keresztúttal, s még gyermek volt, amikor megszólalt neki a feszület. Ettől kezdve lelki életének központja lett a Szt. Sebek tisztelete.

Több szerzetbe lépési kisérlet után végül a Boldogságos Szűz Vizitációs Rendje chambéry-i kolostorának laikus nővére lett.

Az Úr két megbizatást adott neki: hogy ő maga állandóan ajánlja fel az Úr szent sebeit, és hogy ezt az ájtatosságot a világban újra élessze fel. Jézus maga készítette fel a nővért erre a küldetésre. Majdnem naponta tartott neki katekizmus-féle magyarázatot szent sebeiről, melyről azután főnöknőjének be kellett számolnia.

1869-73: csak az Oltáriszentséggel táplálkozott. 1874. VI. 12: Jézus Szt. Szíve ünnepén 1 évre megkapta a stigmákat.

A Szent Sebek tiszteletéheze a következő igéretek fűződnek:

 • "Én mindent teljesíteni fogok, amit tőlem szent sebeim nevében kérnek. Ezt az ájtatosságot terjeszteni kell."

"Az én sebeimmel és isteni Szívemmel mindent elérhettek."

"Az én sebeimből nőnek ki a szentség gyümölcsei."

"Az én sebeim fogják a ti sebeiteket gyógyítani."

 • Jézus 5 szent sebének a rózsafüzére
  • "A Szent Sebek rózsafüzére ellensúlyozza igazságomat, megakadályozza bosszúmat."

"Sebeim minden bűnötöket el fogják takarni." "Ajánld fel nekem sebeimet, hogy a bűnösöket megnyerjem, mert lelkek után szomjúhozom."

A bűnös megtér, ha a következő imát elmondja: "Örök Atya, felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak."

"Szent sebeimnek jótéteménye Istennek a kegyelmét az égből lehozza, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeket a mennybe viszi." "A tisztítótűzben szenvedő lelkek legnagyobb kincse: szent sebeim."

 • Ma sokan imádkozzák Szent Brigitta imáit. Ezek között is ott van a Jézus Szent sebeire való hivatkozás.
 • Márianosztra
  • Jézus 5 szent sebének az oltára

Krisztus Öt Szent Sebéről nevezett Társulat: a pálosok által alapított confraternitas, melynek lelkiségét Krisztus sebeinek tisztelete határozta meg. 1669: Sopronbánfalván, 1720: Pesten alakult

Jézus Szent Arcának a tisztelete

 • Krisztus halotti leplét 1572 óta Turinban /Olaszország/ őrzik. Erre mint egy fénykép lemezre kirajzolódott Krisztus Urunk  holttestének képmása negatív képben. De ezt csak 1898-ban fedezték fel, miután a fényképezést feltalálták és egy olasz ügyvéd lefényképezte a turini leplet és amikor a lemezt előhívta, azon Jézus Krisztus holttestének pozitív képét kapta meg.

Ennek ábrázolása Manoppello-ban található

A manoppelloi lepel története

Kis Szent Teréz

Szent Arc rózsafüzér

Jézus szent arcának a litániája

A Szent Arcot fel lehet ajánlani egy lélekért:  Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiad imádásra méltó arcát szent Neved dicsőségére és X.Y. lélek üdvére. Ámen.

Megváltó megsebzett nyelvének és a vállsebnek a tisztelete.

 • A német népi barokk hatására született ez az ájtatosság.

Az előbbi Szt. Ferenc, az utóbbi Szt. Bernát egy látomására megy vissza. Bernát megkérdezte Jézustól, hogy melyik volt a legfájdalmasabb szenvedése. Azt a feleletet kapta, hogy a válláé, mert azon hordozta a keresztet, melynek súlya az ostorozás sebeit egybenyitotta. Krisztus felszólította Bernátot, hogy ezt a sebet különösen tisztelje: a vállsebre való hivatkozással minden kérést teljesíteni fog, a halálos bűnöket megbocsátja.

Ezek az ájtatossági formák a világ számára érthetetlenek, sőt botrányosak: kereszt, keresztút, ostorozás, sebek, elcsúfított arc, nyelv, vállsebek…

 • Az ezekkel való foglalkozást még akár betegesnek is be lehet állítani, vagy még keményebb jelzőket is lehet rá alkalmazni.

Ami azonban a világ számára botrány és ostobaság, az azoknak, akik üdvözülnek, és akik mások üdvösségén munkálkodnak, a legnagyobb kitüntetés és erőforrás.

Az azonban igaz, hogy mindezekkel a húsvét, a feltámadás fényében kell foglalkozni.

Ezek adnak erőt a mi saját keresztutunkhoz, szenvedésünkhöz, ahhoz hogy meggyógyuljunk sebzettségeinkből és mások számára is a gyógyulás, az üdvösség eszközei lehessünk.

 • És ez az engesztelés lényege: Egyesülni Jézus szenvedéseivel, áldozatával, hogy ezáltal minél több lelket eljuttassunk a feltámadásra, a boldog örökéletre.

Egy Jézus Szent Arcához szóló imával fejezem be ezt az előadást:

 • Szeretett Jézusom imádásra méltó Arca! Imádlak és szeretlek Téged lelkem minden erejével. Alázattal kérlek, hogy Isten képét állítsd helyre bennem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! Ne vess el engem színed elől! Minden Általad történjék bennem, Érted, Ó Jézusom, a Te dicsőségedre, irántad való szeretetből. Ámen.