Írások, tanulmányok

A kiengesztelődés és az engesztelés szentírási alapjai

Beküldve: Írások, tanulmányok

A kiengesztelődés és az engesztelés szentírási alapjai

 

1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal

 • Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert. Isten nem tartja számon azok vétkeit, akik bánják azokat és maguk is ki akarnak engesztelődni Istennel.
  • 2Kor 5,17 Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. 18De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. 19Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. 20Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! 21Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága” legyünk.

Az engesztelés kultusztörténete

Beküldve: Írások, tanulmányok

Címmagyarázat

 • Mi az, hogy kultusztörténet
  • A cultusz a colo, colere latin igéből származik, amelynek a jelentése: művel, ápol

Ebből a szóból származik a kultúra szavunk is.

 • Ebből következően ezt a címet is adhattuk volna ennek az előadásnak: az engesztelés kultúrája, az engesztelés kultúrájának a története.

Konkrétan arról lesz szó, hogy mit jelentett az áldozat, áldozatbemutatás, engesztelő áldozat az emberiség életében, az Ószövetségben, az Újszövetségben, azaz Jézus életművében, és az általa alapított Egyház történelmében. Az engesztelésnek, ill. az azzal kapcsolatos rokonfogalmaknak milyen formái, megélési formái voltak. Hogyan próbálta az emberiség megélni az engesztelést Krisztus előtt és Krisztus után.

Bűnbocsánat, új élet

Beküldve: Írások, tanulmányok

Bocsa József atya elmélkedése a C év 11. vasárnapjának olvasmányairól

A mai olvasmányok alaptémája a bűn, a bocsánatkérés, a bűnbocsánat, és az ezek nyomán támadó új élet

Dávid vétkezett. Nátán próféta bűnbánatra inti. Rámutat bűnének a következményeire

 • Hasonlókkal bűnhődik, mint ahogyan vétkezett
  • „Kard által elveszítetted a hetita Uriját, hogy elvehesd a feleségét.

Nos, a kard sose fordul el házadtól, amiért megvetettél, és elvetted a hetita Úrijától a feleségét, hogy a te asszonyod legyen”.

 • Dávid elismeri vétkét
  • „Vétkeztem az Úr ellen!”
 • A zsoltárnak is Dávid a szerzője, könyörög benne a bűnbocsánatért
  • „Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam.

Bűnömet eléd tártam, *  nem rejtettem el vétkemet előled. Így szóltam: + ,,Gonoszságomat megvallom, Uram”.

 • Isten elfogadja bűnbánatát
  • „Íme, az Úr is megbocsátja bűnödet, s nem halsz meg.”
  • Dávid is nyugtázza a zsoltárban isten bocsánatát
   • „Te megbocsátottad vétkemet”.

Az evangéliumban is egy bűnbánó jelenetnek vagyunk a tanúi

 • Mária Magdolna a farizeus házában könnyeivel öntözi Jézus lábait, csókolgatja és hajával törli le, majd illatos kenettel keni meg. Így fejezi ki bűnbánatát és szeretetét Jézus iránt.

Jézus kijelenti a kajánul figyelő asztaltársaság előtt

 • „Sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett”.

Majd odafordul az asszonyhoz

 • „A hited megszabadított téged. Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”

A farizeusokkal való párbeszédből és a szentleckéből a bűnbocsánat további részleteibe nyerünk betekintést

 • Ha ellenünk vétkezett valaki és bocsánatot kér tőlünk, a magunk nevében megbocsáthatunk. De a többi bűnök megbocsátására nincs hatalmunk. Ez tudják a farizeusok is, és Jézus bűnbocsánata elgondolkodtatja őket.
  • „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?”

A szentleckéből válik nyilvánvalóvá, hogy a bűnbocsánat isteni tett.

 • Jézus Isten, és az ő bocsánata valami nagyon fontosat eredményez.
 • Az ő bocsánata által igazzá, vagyis Isten előtt kedvessé válik az ember.

Mi a bűnbocsánat hatása, következménye?

 • A bűnbocsánat által új életet nyer az ember.
  • Már nem a maga életét éli, hanem Isten életét kezdi el élni.

Ennek az életnek kell kibontakoznia az emberben, hogy azután az ember elmodhassa magáról azt, amit Pál apostol elmondott:

 • „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem”.

Hogyan bontakozik ki ez az új, isteni élet az emberben?

 • Az ismételt bűnbánattartások által, a gyakori gyónások által
 • Az Isten igéjével való gyakori táplálkozás által
  • a Szentírásról való elmélkedés által
 • A Jézus testével való gyakori táplálkozás által
  • a gyakori méltó szentáldozások és szentségimádások által.
 • Az Istentől kapott szeretet továbbadása által
  • Az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek gyakorlása révén, amelyre a mindennapokban rengeteg alkalmunk nyílik

 

Urunk Mennybemenetele 2016

Beküldve: Írások, tanulmányok

Mi volt Jézus útja?

 • Leszállott a Mennyből a Földre. Emberré lett.
  • Tanítónk lett.
   • Megtanított az isteni életre,
  • Megváltónk lett.
   • Kiváltott a gonosz rabságából minket
   • Lehetővé tette az Atyával való kapcsolatot
   • Megnyitotta számunkra az eget.
 • Földi feladatát bevégezve újra felemelkedett a Mennybe.
  • Ezt ünnepeljük, erre emlékezünk ezen a mai napon.
 • Mielőtt azonban visszatért volna a Mennybe, művének továbbvitelére Egyházat alapított.

Húsvét 2016

Beküldve: Írások, tanulmányok

Bocsa József atya húsvéti homiliája

A Nagyhét és a Húsvét egymás folytatása, csak együtt értelmezhetők.

Miután a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedésével és halálával befejezte az emberiség megváltásának a művét, testét a sírba tették, és ott nem egészen három napig nyugodott. A borzalmas szenvedések után ez valóban megnyugvás, elnyugodás volt a számára.

Az ő szent testének a sírba tétele a föld megszentelését is jelentette. A katolikus temető megszentelt föld, ahol az Úrban elhunytak megnyugodhatnak, és várhatják azt, hogy bejussanak – feltámadt testük is bejuthasson – a nyugalomnak abba az országába, amelyről a nagyszombati zsolozsma olvasmányos imaórájának szentírási olvasmánya szól: „Törekedjünk tehát rá, hogy bejussunk nyugalmának ebbe az (országába)"

Jézus halálával és sírban nyugvásával maga a Föld is belépett újjászületésének abba az új korszakába, amely a már Izajás prófétánál is ott szereplő új égben és új földben fog kiteljesedni. Ez az újjászületés a vajúdásnak, szülési fájdalmaknak még évszázadait jelenti, de ennek az új földnek a körvonalai napjainkra már egyre jobban kirajzolódnak.

Milyen lesz ez az új Föld? Ennek az új  égnek és új földnek az ígérete már ott szerepel Izajás prófétánál: „Mert új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek.” (65,17) Erről részletes leírás szerepel a Jelenések könyvének 21-22. fejezetében. „Akkor új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger is megszűnt. (Jel 21,1)” Ez Jézus második eljövetele után fog megvalósulni. Az Apostolok cselekedetiben és a Jelenések könyvében is úgy olvashatjuk, hogy Jézus a felhőkön fog eljönni. Ha pedig a felhőkön jön el, ez azt is jelenti, hogy még nincs itt a világ vége, mert még létezik a föld a maga légkörével. Sok jelenkori próféciában ez úgy szerepel, hogy Jézus azt a paradicsomot fogja visszaállítani, amiből Ádám és Éva a bűn miatt kiűzetett.

Az Isten által a Szentírásnak számos más helyén megígért új paradicsomnak félreértelmezései is voltak már a történelem folyamán, amelyeket az egyház mint hamis várakozásokat, elképeléseket, elítélt. Volt egy ilyen a Középkor és az Újkor határmezsgyéjén És volt egy a közelmúltban, amely még nem zárult le most sem teljesen.

Ez pedig a szocialista-marxista földi paradicsom. Számunkra, a szovjet szocializmust, kommunizmust átélt Kelet-európai országoknak ez már csak egy rémálom, amely sokunkat megnyomorított. Csak egy kis emlékeztető: a lényege ennek az volt, hogy a termelőeszközök köztulajdonba vételével, a szocialista-kommunista proletárforradalommal automatikusan el fog jönni ez a földi paradicsom. És amikor aztán évtizedek múltán is váratott magára, akkor próbáltak farigcsálni az elméleten. Mi jól tudjuk, hogy a földi paradicsom ígérete helyett a szenvedéseknek és a borzalmaknak milyen áradatát hozta magával ez a 40-50 éves kommunista uralom.

A latin-amerikai országokban  azonban most is kacérkodnak vele. Ez nyilvánvalóvá lett Ferenc pápa latin-amerikai útja kapcsán, amelynek mintegy szimbolikus összefoglalása volt a bolíviai elnök által neki átnyújtott különös kereszt, ahol Jézus a Sarlóra és kalapácsra van felfeszítve. Ez a kép azt sugallja, hogy a kereszténységgel összeházasított marxizmus, a felszabadítás teológia hozza el a földi paradicsomot az emberiség számára.

A marxizmust-leninizmust és annak különféle változatait a korábbi pápák XIII. Leo pápától kezdve egyértelműen elítélték, rámutattak a szocialista-kommunista eszmék  káros voltára – nemcsak a kereszténység, hanem a civil polgári társadalom szemszögéből is. És kifejtették az egyház szociális tanítását. A felszabadítás teológiát II. János Pál pápa Ratzinger bíborossal karöltve, aki akkor a Hittani Kongregáció prefektusa volt, határozottan elítélte annak teljes filozófiai-teológiai mélységeiben. Rámutattak arra, hogy keresztény-szocializmus és marxista felszabadítás teológia fából vaskarika.

Azt azonban nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy az egyházi magas tisztségviselők körében ez mindenestül lezárt téma lenne. És sajnos a kommunizmus réme Európát is tovább fenyegeti az orosz birodalom és Kína közelsége miatt.

Hogy ezt a két veszedelmet, és a ránk leselkedő egyéb veszedelmeket is  elkerüljük, ahhoz húsvéti hitre, és abból fakadó tisztánlátásra és hitből fakadó cselekedetekre is szükségünk van. Ezt a húsvéti hitet csak az ajándékozhatja, közvetítheti számunkra, aki azt elsőként birtokolta.

A Szűzanya húsvéti hite.

A sírba tételtől kezdve egy ember volt csak a földön, aki őrizte magában a feltámadás hitét, és ő a Szűzanya volt. Ennek a húsvéti hitnek az igazi ápolója és első képviselője a földön a Szűzanya volt.

A hagyomány úgy tartja, hogy a Szűzanyára való tekintettel rövidítette meg a Mennyei Atya azokat a napokat, hogy nem három nap lett belőle, hanem csak "harmadnap", ahogyan azt a Hiszekegyben is valljuk: „Harmadnapon feltámadott a halottak közül.” Ha úgy lett volna, mint Jónással, hogy három nap és három éjjel tartózkodott a hal gyomrában, akkor Jézusnak csak Húsvét hétfőn délután három óra után kellett volna feltámadnia. De Ő már a 3. sírban töltött nap hajnalán feltámadt.

A Szentírásban ugyan nem szerepel, de a hagyomány úgy tudja – ezt Szent II. János Pál pápa is kijelentette – hogy Jézus feltámadása után elsőként Édesanyjának jelent meg, hogy megvigasztalja Őt, és megajándékozza a feltámadás örömével. Ő, a Feltámadott boldog anyja tud megajándékozni minket is a húsvéti hittel. Vagyis azzal a hittel, hogy most, amikor, Európára, a világra és az egyházra is oly nagy sötétség borul – minden emberi kilátástalanság ellenére is – közel a húsvét hajnala. Bár az egyház is a keresztre feszítésének az óráit éli, de éppen ezért közel van a feltámadás is.

A Szűzanya egészen szoros együttműködését megváltásban egy sajátos egybeesés is kiemeli a mostani 2016-os évben. Az idén Gyümölcsoltó Boldogasszony napja és a Nagypéntek egybeesett. Liturgikusan ugyan külön ünnepli az egyház, de ez az egybeesés mégis figyelemre méltó. Jézus földi életének a fogantatása és befejezése egy napra esett ebben az évben.

Két személy, az új Ádám és az új Éva igenje kellett a megváltáshoz. A Szűzanya igenje Gyümölcsoltó Boldogasszony napján: Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint. És Jézus igenje Nagypénteken: „Ha lehetséges, múljék el tőlem e kehely, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen, Atyám, hanem a tiéd.” Ha bármelyikük nemet mond, nincs megváltás és nem várhatnánk új ég és új Föld elérkezésére sem.

A Föld már Jézus halálának a pillanatában vajúdni kezdett. Hatalmas égzengés, villámlás volt, nagy földrengés támadt, minden elsötétedett, a templom függönye ketté hasadt. A régi befejeződött és valami egészen új kezdődött.

Ennek az újnak a kiteljesedéséhez, az új földnek az elérkezéséhez Jézus és Mária igenje mellett a mi igenünkre is szükség van. Jézus mint a misztikus test feje megtette, ami tőle telt az emberiség megváltása érdekében, és a Szűzanya is, de nekünk, mint az ő misztikus teste tagjainak is meg kell tennünk a magunkét. Cselekednünk kell ennek érdekében a Szentlélektől megvilágosított hittel és abból következő világos látással. És egyesítve minden cselekedetünket és szenvedésünket Jézus cselekedeteivel és szenvedéseivel, hogy e pusztuló világ romjai alól minél több lélek megmeneküljön és üdvözüljön, és hogy sokan megérhessük az új ég és új föld mielőbbi elérkezését, a feltámadt Üdvözítő második eljövetelét.

Tőlünk most összefogást kér az Ég

Beküldve: Írások, tanulmányok

Tőlünk most összefogást kér az Ég! - Királynőnk Országában, és az Úr Jézus vezetésében élve nem is lenne szabad másképp tennünk, csak úgy, hogy az Úr Jézus tiszta tanítását követve, ítélkezések nélkül, csak Őrá figyelve, egyéb érdekeket félretéve kövessük az Úr vezetését.  

Ha egy léghajó nem ért el még a rendeltetési helyére, de süllyedni kezd, akkor a benne ülők minden nélkülözhető holmit kidobálnak belőle. Kidobják azt is, amit korábban fontosnak ítéltek.   Ehhez hasonlóan kell nekünk is az összefogást gátló és a bennünket szétválasztó gondolatokat kihagyni a tevékenységünkből, mert nincs idő a halogatásra! Olyan helyzet van, mint a léghajó süllyedésénél! Ezért Isten és Haza dolgában közös gondolatra, közös elhatározásra kell kerülni az égi kérés megvalósítása érdekében!

E gondolatok részletesebb kifejtése itt olvasható.

 

Az engesztelés XI. Pius pápa Miserantissimus Redemptor enciklikájában

Beküldve: Írások, tanulmányok

Az enciklika 1928. május 8-i keltezéssel jelent meg.

Az enciklika címe magyarul: A legirgalmasabb Megváltó.

Alcíme: Az Úr Jézus szentséges Szívét mindenki részéről megillető engesztelésről

Különös aktualitást ad neki a 2016-os Irgalmasság éve

Az ismertetést készítette: Bocsa József piarista atya

Az enciklika teljes szövege magyarul itt olvasható:

Non possumus – Athanasius Schneider püspök a 2015-ös püspöki szinódus záródokumentumáról

Beküldve: Írások, tanulmányok

Monsignore Athanasius Schneider Astana segédpüspöke egy fontos állásfoglalást tett közzé, a családról szóló püspöki szinódus kimeneteléről, amelyet a Rorate Caeli publikált


http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/11/rorate-exclusive-bishop-athanasius.html

A magyar fordítás a Schneider püspök által jóváhagyott német szöveg alapján készült.

http://www.katholisches.info/2015/11/06/non-possumus-bischof-athanasius-schneider-ueber-den-schlussbericht-der-bischofssynode/

Schneider püspök az egyik szerzője a szinódus előtt nyilvánosságra hozott három püspök által szerkesztett írásnak: „Elsőrangú opció a család számára. 100 kérdés és 100 válasz”.

http://www.katholisches.info/?s=100+Fragen+und+100+Antworten+zur+Bischofssynode+%E2%80%93

A Schneider püspökkel az 2014-es családszinódusról készített interjú, és a házasság felbonthatatlanságáról szóló cikke itt olvasható

Jelen cikk pdf formátumban innen tölthető le, A/5-ös füzet formájában nyomtatható 3 A/4-es lapra

 

A szinódus záródokumentuma egy kiskaput nyit egy neomózesi gyakorlathoz

A püspöki szinódus a „ család hivatása és küldetése a mai egyházban és világban” témájának szentelt XIV. általános összejövetele  (2015 október 4-25) egy záró nyilatkozatot szövegezett meg néhány lelkipásztori tanáccsal, amelyet a pápának kell megvizsgálnia. A dokumentumnak csak tanácsadó jellege van, és nincs semmi tanítóhivatali jelentősége.

A szinódus alatt Mózes valódi új tanítványai és új farizeusok léptek fel, akik a 84-86-os paragrafusokban az újraházasodott elváltak áldozáshoz engedésével kapcsolatban egy hátsó kaput nyitottak, vagy másként fogalmazva egy időbombát helyeztek el. Egyidejűleg néhány médium azokat a püspököket, akik félelem nélkül az „Egyház Krisztushoz és az ő igazságához való hűség”-ét védelmezték (II. János Pál pápa II. apostoli írása, Familiaris Consortio, 84), igazságtalanul farizeusoknak címkézte.

Mózes új tanítványai és az új farizeusok mindkét utóbbi szinóduson (2014 és 2015) a házasság felbonthatatlanságának a gyakorlati tagadását és a 6. parancsolat alkalmankénti felfüggesztését az irgalmasság ürügyével kendőzték ilyen kifejezéseket használva: „a megkülönböztetés útja”, „kísérés”, „a püspök általi orientálódás”, a „pappal való dialógus”, „forum internum”, „az Egyház életébe való tökéletesebb integrálódás”. Mindezt azért, hogy a rendezetlen kapcsolatok eseteiben az együttélés tényének beszámíthatóságát lehetőség szerint kiküszöböljék (vö. Relatio finalis 84-86. pontjai)

A záródokumentumnak ezek a helyei egy neomózesi új válási praxis nyomait tartalmazzák, jóllehet a szerkesztők az egyház tanításának a kifejezett megváltoztatását ügyes és ravasz módon elkerülték. Ezért minden érintett – mind az ún. Kasper-Agenda hívei, mind pedig annak ellenzői –  elégedett lehet: „Minden rendben. A szinódus nem változtatta meg a tanítást.” Ez a vélekedés azonban meglehetősen naiv, mert nem veszi figyelembe az említett szövegekben a kiskaput és a fenyegető időbombát, amelyek akkor válnak láthatóvá, ha az ember a szöveget a maga belső értelmezési kritériumai szerint figyelmesen megvizsgálja.

Még ha „a megkülönböztetés útjával” összefüggésben a „bánat” említésre kerül is (Relatio finalis, 85), a szöveg, nagyobb részét tekintve, mégis kétértelmű marad. Kasper bíboros és a vele hasonló gondolkodásúak többször ismételt kijelentései értelmében ez a bánat a múltra vonatkozik, az első érvényes házasságában élő házasfél ellen elkövetett bűnökre, semmi esetre sem az új partnerrel való házasság jellegű együttélésre, akivel a polgári házasság fennáll.

Kétértelmű marad a záródokumentum 85. és 86. paragrafusában megfogalmazott garancia, hogy eme különböztetésnek az Egyház tanításával és egy helyes lelkiismereti döntéssel összhangban kell történnie. Kasper bíboros és a vele hasonló gondolkodású klerikusok ismételték és nyomatékosan bizonygatták, hogy az elváltak és polgárilag újraházasodottak szentáldozáshoz járulásának az engedélyezése nem érinti a házasság felbonthatatlanságának a dogmáját és a házasság szentségi jellegét. De azt is világosan megfogalmazták, hogy a lelkiismereti döntést akkor is helyesnek lehet elismerni, ha az újraházasodott elváltak továbbra is házastárs módjára együtt élnek anélkül, hogy azt a kívánalmat támasztanák velük szemben, hogy teljes önmegtartóztatásban mint fivér és nővér éljenek.

A szerkesztők a záródokumentum 85. paragrafusában bár idézték II. János Pál Familiaris Consortio apostoli írását, de a szöveget cenzúrázták azáltal hogy a következő döntő megfogalmazást kihagyták belőle: „Az Eucharisztia szentségét csak azoknak lehet kiszolgáltatni, akik kötelezik magukat, hogy teljes önmegtartóztatásban élnek, vagyis tartózkodnak azoktól az aktusoktól, amelyek házaspároknak vannak fenntartva.”

Ez az egyházi gyakorlat Isten Igéjének az írott és a tradíció által áthagyományozott isteni kinyilatkoztatásán nyugszik. Ez az apostolok kora óta töretlen tradíciónak a kifejezése, amely minden időkre változatlan marad. Már Szent Ágoston megerősítette: „Aki a házasságtörő nőt eltaszítja és egy másik nőt vesz feleségül, jóllehet az első asszony még él, az ilyen ember a folyamatos házasságtörés állapotában van. Az ilyen nem tart hatékony bűnbánatot, csak abban az esetben, ha ezt az új asszonyt elhagyja. Amennyiben katekumen (hittanuló) nem engedhető a keresztséghez, mivel akarata a gonoszban gyökerezik. Amennyiben egy (megkeresztelt) bűnbánóról van szó, nem fogadhatja az (egyházi) kiengesztelődést mindaddig, amíg gonosz viselkedésének véget nem vet” (De adulterinis coniugiis 2,16). A valóságban a Familiaris Consortionak a Relatio finalis 85. paragrafusában szándékosan cenzúrázott része nyújtja minden egészséges hermeneutika számára a valódi értelmezési kulcsot az újraházasodott elváltakról szóló szövegrészlet megértéséhez (84-86. pont).

Napjainkban a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül egy állandó és mindenütt jelenlévő ideológiai nyomás gyakorlása történik, amely a keresztényellenes világhatalmak által kikényszerített gondolkodáshoz igazodik azzal a céllal, hogy félretegyék az igazságot a házasság felbonthatatlanságáról, hogy ennek az isteni intézménynek a szent karakterét a válás és a konkubinátus antikultúrájának a terjesztése által banalizálják. Már 50 évvel ezelőtt kinyilvánította a II. Vatikáni zsinat, hogy a modern idők meg vannak fertőzve a válás csapása által (vö. Gaudium et spes 47). Ugyanez a zsinat szögezi le, hogy a keresztény házasság „Krisztus szentsége által megszentelődik, és ezért soha nem szabad házasságtörés vagy válás által szentségétől megfosztani” (Gaudium et spes 49).

A „nagy titok” (Ef 5,32), a házasság, profanizálása a házasságtörés és a válás által óriási és riasztó méreteket öltött nemcsak a polgári társadalomban, hanem a katolikusok között is. Ha a katolikusok a válás és a házasságtörés révén elméletileg és gyakorlatilag is a hatodik parancsban Isten kivejezett akaratát megvetik, hatalmas lelki veszedelemnek teszik ki magukat: annak, hogy elveszítik az örök üdvösséget.

A legirgalmasabb, az egyház pásztorai által végbeviendő cselekedet az, hogy felhívják a figyelmet erre a veszedelemre egy világos – ugyanakkor szeretetteljes – figyelmeztetéssel, hogy szükséges Isten hatodik parancsát teljesen elfogadni. A dolgokat a nevükön kell nevezni, miközben figyelmeztetnek: A „válás az válás”, a „házasságtörés az házasságtörés”, és „aki tudatosan és önként súlyos bűnöket követ el Isten parancsai ellen – ebben az esetben a hatodik parancs ellen – és bánat nélkül hal meg, az örökre elkárhozik, és véglegesen ki lesz zárva Isten Országából”.

A Szentlélek valódi tevékenysége olyan figyelmeztetésben és felhívásban áll, amit Krisztus tanított: „Ha majd eljön, meggyőzi a világot a bűnről (felfedi azt), az igazságosságról és az ítéletről” (Jn 16,8). Miközben II. János Pál a Szentléleknek erről a „bűnről való meggyőzéséről” beszélt, leszögezte: „Minden bűn, amit bárhol és bármikor is elkövettek, Krisztus keresztjére van vonatkoztatva – és így indirekt módon azoknak a bűnére is, akik ,nem hittek benne' azáltal, hogy Jézus Krisztust kereszthalálra ítélték (A Dominum et vivificantem enciklika 29.). Akik házaséletet élnek egy partnerrel, aki nem a szabályszerű házastársuk, mint ami a helyzet az elvált és polgárilag újraházasodott személyek esetében, azok visszautasítják Isten akaratát. Őket saját bűnükről meggyőzni a Szentlélek által kezdeményezett, és Jézus Krisztus által megparancsolt tett, amely ebből egy kifejezett lelkipásztori és irgalmas művet csinál.

A szinódus Relatio finalisa, sajnálatos módon, elmulasztja az újraházasodott elváltakat bűnükről meggyőzni. Ellenkezőleg, az irgalmasság ürügyén, és a lelkipásztorkodás hamis felfogása révén azok a szinódusi atyák, akik a Relatio 84-86 pontjaiban megfogalmazott teóriákat támogatták, megpróbálták elkendőzni a lelki veszedelemnek az állapotát, amelyben az újraházasodott elváltak vannak.

Valójában azt mondják nekik, hogy a házasságtörés bűne nem bűn, nem lehet házasságtörésnek nevezni. Legalábbis nem súlyos bűn, és élethelyzetük nem hordoz magában semmiféle veszélyt. A pásztorok ilyen hozzáállása homlokegyenest ellentmondásban van a Szentlélek tevékenységével, ezért anti-pasztorális jellegű, hamis próféták műve, amelyre a Szentírás szavait lehet vonatkoztatni: „Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak. Akik a sötétséget világosságnak teszik meg, és a világosságot sötétségnek, ami keserű, azt édesnek, az édeset meg keserűnek” (Iz 5,20). „Amit prófétáid jövendöltek neked, az csalárdság volt és balgaság, soha nem tárták fel vétkedet, hogy megmentsenek a számkivetéstől. Hamis látomásokkal hitegettek, becsaptak és félrevezettek” (Siralmak 2,14). Ezekhez a püspökökhöz Pál apostol ma kétségtelenül ezeket a szavakat intézné: „Az ilyenek álapostolok, álnok munkások, akik csak a látszatát keltik annak, hogy Krisztus apostolai” (2Kor 11,13)

A Relatio finalis szövege nem csak azt mulasztja el, hogy az elvált és polgárilag újraházasodottaknak kétértelműség nélkül megmutassa házasságtörő realitásukat, és ezáltal tudatosítsa bennük életmódjuk súlyosan bűnös karakterét. Indirekt módon igazolja is ezt azáltal, hogy a kérdést végső soron az egyéni lelkiismeret mezejére tereli, és hamis módon a be-nem-számíthatóság morális alapelvét alkalmazza az újraházasodott elváltaknak az esetére. Ennek az alapelvnek az alkalmazása a házasságtörés stabil, tartós, nyilvános állapotára helytelen és félrevezető.

A szubjektív felelősségcsökkenés csak akkor lenne adott, ha a partnerekben meglenne a határozott szándék, hogy teljes önmegtartóztatásban éljenek, és ennek érdekében őszinte erőfeszítéseket tennének. Mindaddig, amíg szándékosan kitartanak egy bűnös létállapotban, nem lehet beszélni a beszámíthatóság csökkenéséről. A záródokumentum ezzel szemben azt a benyomást kelti, mintha azt sugalmazná, hogy a házasságtörés nyilvános állapota – mint azon elváltak esetében, akik polgárilag újraházasodtak –nem sértené a felbonthatatlan szentségi házassági szövetséget, mintha nem lenne minden esetben halálos vagy súlyos bűn, és mintha végül csak az egyéni lelkiismeretnek az ügye lenne. Ez azonban inkább megfelel a protestáns szubjektív ítélet alapelvének hitkérdések és a fegyelem esetében és gondolati közelségben van az „alapdöntés” (optio fundamentalis) hamis teóriájával, amit a Tanítóhivatal már elítélt (vö. II. János Pál Veritatis Splendor 65-70).

Az Egyház pásztorai még a legkisebb mértékben se mozdítsák elő a válás kultúráját a hívők között. Még a legapróbb csíráját is el kell kerülni a praxissal szembeni engedékenységnek vagy annak, hogy a válást elméletileg szorgalmaznánk. Az egyháznak mint egésznek meggyőző és erős tanúságot kellene tennie a házasság felbonthatatlanságáról. II. János Pál pápa a válást „rossznak” nevezte, amely „egyre inkább teret hódít katolikusok között is”, és azt mondta, hogy „ezt a problémát késedelem nélkül meg kell oldani” (Familiaris Consortio, 84).

A egyháznak szeretettel és türelemmel segítenie kell az újraházasodott elváltakat, hogy felismerjék bűnüket, és hogy teljes szívvel Istenhez térjenek azáltal, hogy szent akaratának engedelmeskednek, úgy, ahogy azt a hatodik parancs kimondja. Mindaddig amíg azt folytatják, hogy egy nyilvános ellentanúságot tesznek a házasság felbonthatatlanságáról, és mindaddig, amíg, ahhoz járulnak hozzá, hogy a válás kultúráját terjesszék, nem gyakorolhatják az egyházban azokat a liturgikus, katekétikai, és intézményes szolgálatokat, amelyek természetüknél fogva olyan nyilvános életet követelnek, amely megfelel Isten parancsainak.

Magától értetődő, hogy például az ötödik, vagy a hetedik parancsolat nyilvános áthágói, mint pl. abortusz klinikák működtetői, vagy korrupciós hálózatok tagjai, nem járulhatnak sem szentáldozáshoz, sem pedig nem végezhetnek nyilvános liturgikus és katekétikai szolgálatokat. Ugyanezen a módon azok, akik a hatodik parancsolat ellen nyilvánosan vétettek, mint az újraházasodott elváltak, nem tölthetik be a lektori szolgálatot, nem lehetnek keresztszülők vagy katekéták. Természetesen különbséget kell tenni a rossz súlyosságában, amit azok okoznak, akik nyilvános abortuszt végeznek,vagy korrupció részesei, és aközött ami az elváltak házasságtörése. A kettőt nem lehet ugyanarra a szintre helyezni. De azáltal, hogy az ember az újraházasodott elváltak keresztszülőséghez való engedését, vagy katekétaként való alkalmazását szorgalmazza, a gyermekeknek nem tesz jót, hanem instrumentalizálja őket egy bizonyos ideológiai programra. Ez egy tisztességtelen hozzáállás, és gúnyt űz a keresztszülői és katekéta intézményből, amelynek tagjai egy nyilvános ígéret által átvették a hitben való nevelés feladatát.

Ha az újraházasodott elváltak keresztszülők vagy katekéták lehetnének, életük szüntelenül ellentmondana szavaiknak, amiértis a Szentlélek intése Jakab apostolon keresztül érvényes lenne rájuk: „Az Igének ne csak a hallgatói legyetek, hanem cselekedjetek is szerinte, különben becsapjátok saját magatokat” (Jak 1,22). Sajnos a Reltio finalis 84. paragrafusa az újraházasodott elváltak számára a liturgikus, pasztorális és nevelői feladatok megengedését szorgalmazza. Ez a javaslat egy válási kultúra inirekt támogatását jelenti és egy objektív bűnös életstílus tényleges tagadását. II. János Pál pápa ezzel szemben az egyház életében való részvételnek csak a következő lehetőségeit jelöli meg azzal a céllal, hogy megkönnyítse számukra a valódi megtérést. „Buzdítani kell őket, hogy hallgassák Isten igéjét, vegyenek részt a szentmisén, imádkozzanak állhatatosan, gyakorolják a szeretet cselekedeteit, működjenek együtt az igazságosság megvalósításáért, a gyermekeket a keresztény hitben neveljék, éljen bennük a bűnbánat lelkülete és rendszeresen tartsanak bűnbánatot, hogy így napról napra kiesdjék Isten kegyelmét” (Familiaris consortio, 84).

Meg kell, hogy maradjon a kizárásnak egy egészséges tere (a szentségekhez való odajárulás és a nyilvános liturgikus és katekétikai szolgálatok tilalma), hogy az elvált és újraházasodott személyeket emlékeztessük az ő valódi, súlyos és veszélyes lelki helyzetükre, és egyúttal elősegítsük lelkükben az alázat, az engdelmesség, és a valódi megtérés vágyát. Az alázat az igazsághoz való bátorságot jelenti, és csak azok képesek Isten kegyelmeit befogadni, akik alázattal alávetik magukat Neki.

Azoknak a híveknek, akik még nem készen arra, hogy házasságtörő kapcsolatuknak véget vessenek, és akikben hiányzik még az ehhez szükséges akarat, lelkileg kell segíteni. Állapotuk a gyónással kapcsolatban egy fajta „katekumenátus”-hoz hasonló. Csak azok járulhatnak a bűnbánat szentségéhez, amit az egyház hagyománya „második keresztségnek”, vagy „második bűnbánatnak” nevez, akik elhatározták magukat, hogy házasságtörő együttélésüknek véget vetnek és a nyilvános botrányt elkerülik, ahogyan ezt a katekumenek, a keresztségre készülők teszik. A Relatio Finalis elmulasztja, hogy az újraházasodott elváltakat figyelmeztesse, hogy állapotukat mint nyilvános bűnt alázattal elismerjék, és lemond arról, hogy bátorítsa őket arra, hogy állapotukat, miszerint nem járulhatnak szentségekhez és a nyilvános katekétikai szolgálatokat nem végezhetnek, elfogadják. A saját lelki állapot e realisztikus és alázatos elismerése nélkül nincs valódi előrelépés egy hiteles keresztény megtérés felé, amely az újraházasodott elváltak esetében a teljes önmegtartóztatásban áll azáltal, hogy megszüntetik a házasság szentsége elleni vétkezést és azt, hogy nyilvánosan engedetlenek Isten hatodik parancsolatával szemben.

Az egyház pásztorainak és mindenekelőtt a Tanítóhivatal szövegeinek rendkívül világos módon kell szólniuk, mert ez karakterizálja lényegében azok tulajdonképpeni feladatát, akik hivataluknál fogva ezt a Tanítóhivatalt gyakorolják. Krisztus minden tanítványától megköveteli, hogy így cselekedjen: „Igenetek legyen egy igen, nemetek egy nem, minden más a gonosztól származik” (Mt 5,37). Ez annál inkább érvényes, amikor az egyház pásztorai prédikálnak, vagy amikor a Tanítóhivatal egy dokumentumban megnyilatkozik.

A 84-86-os paragrafusban a Relatio finalis sajnos egy súlyos elfordulást mutat ettől az isteni parancstól. Az idézett szövegekben nem sürgetik konkrétan az újraházasodott elváltak szentáldozáshoz járulását, sőt inkább elkerülik azt, hogy „szentáldozásról”, vagy „szentségekről” legyen szó. A szöveg taktikai eszközként összezavaró módon olyan kétértelmű megfogalmazásokat használ, mint: „teljesebb részvétel az egyház életében”, és: „megkülönböztetés és integráció”.

Ilyen módszerekkel a Relatio finalis ténylegesen időbombákat helyez el, és kiskaput nyit, amelyeken keresztül az újraházasodott elváltakat szentáldozáshoz lehet engedni. Ezáltal profanizálja a házasság és az Eucharisztia szentségét és ezáltal hozzájárul, legalább indirekt módon, a válási kultúrához, és ezáltal a „válás betegségéhez” (Gaudium et spes, 47).

A Relatio finalis „Megkülönböztetés és integráció” alcímmel ellátott félreérthető részletének, figyelmes olvasása, egy ügyességgel és ravaszsággal kidolgozott kétértelműségnek a benyomását kelti. Szent Irenaeusnak a következő szavait juttatják az ember eszébe az Adversus Haereses c. művéből: „Hasonlóképpen, aki az igazság zsinórmértékét rendíthetetlenül magában hordozza, amelyet a keresztségben kapott, az bár a neveket és a szófordulatokat és a példabeszédeket az írásokból elfogadja, de az istengyalázó agyszüleményeket nem. Bár a mozaikkövecskéket fel fogja ismerni, de nem fogja a király képének tartani a rókáét. Minden kijelentést a megfelelő helyére fog tenni, és az igazság testébe beöltözteti, de fantázia-szüleményeket felfedi, és tarthatatlannak minősíti. Mivel azonban ehhez a színházi játékhoz hiányzik a befejezés, miközben valaki meséit magyarázva elkészíti, úgy helyesnek tartottuk előbb bemutatni, hogy ezeknek a mondáknak atyjai hogyan térnek el egymástól, mivel a tévedésnek különféle lelkeitől származnak. Ebből világosan felismerhető, még mielőtt lerántódna a lepel a tévedésről, hogy csak az Egyház által hirdetett igazság megbízható, hazug beszédük azonban hamis” (I,9,4–5).

A Relatio finalis, úgy tűnik, a helyi egyház tekintélyeinek engedi át az újraházasodott elváltak szentáldozáshoz engedésével kapcsolatos kérdések megoldását. Erre utalnak ezek a kifejezések: „a papi lelki gondozás (kísérés)”, „a püspök útmutatásai”. A kérdés minden esetben alapvetően a depositum fideivel, a hitletéteménnyel, Isten kinyilatkoztatott Igéjével van összekötve. Azoknak az elváltaknak az oda-nem-engedése, akik a nyilvános házasságtörés állapotában élnek, a katolikus hittörvény megváltoztathatatlan igazságából és emiatt a liturgikus gyakorlatából is következik.

A Relatio finalis ,úgy tűnik, egy kakofóniát harangoz bele a Katolikus Egyház tanításába és rendjébe, ami magának a katolicitás lényegének mond ellent. Emlékeztetni kell szent Irenaeusnak a Katolikus Egyház valódi formájáról minden korban és minden helyen érvényes szavaira:

„Nos, ezt az üzenetet és ezt a hitet őrzi meg az egyház, úgy, ahogyan átvette azt, jóllehet, amint már mondtuk, az egész világon elterjedt, gondosan, mintha egyetlen házban lakna, hisz abban, mintha csak egy lelke és szíve lenne, és tanítását oly egyhangúlag kirdeti és hagyományozza tovább, mintha csak egyetlen szája lenne. És bár a világban különféle nyelvek vannak, de a hagyomány ereje egy és ugyanaz. A Germániában alapított egyházak nem hisznek másként, és nem hagyományozzák tovább másként a hitüket, mint a Hispaniában lévők, vagy a kelták, vagy a keleti egyházak Egyiptomban, Líbiában, vagy a világ központjában (Rómában). Ahogyan Isten napja az egész világon egy és ugyanaz, úgy jut el az igazság üzenete mindenüvé és megvilágosít minden embert, akik el akarnak jutni az igazság ismeretére. Az egyház elöljárói közül a legnagyobb szónok sem hirdetheti az igét másként, mert senki sem múlhatja felül a Mestert; és a kevésbé tehetséges sem fog a hagyományból semmit sem kihagyni. Csak egy és ugyanaz a hit van, nem tudja azt, megszaporítani az, aki sokat tud beszélni, nem tudja kevesbíteni, aki keveset beszél” (Adversus haereses I,10,2).

A Relatio finalis az újraházasodott elváltakról szóló szakaszban szisztematikusan elkerüli az egész katolikus tradíció megváltoztathatatlan alapelvét, miszerint azok, akik egy érvénytelen házasságszerű kapcsolatban élnek, csak azzal a feltétellel engedhetők szentáldozáshoz, ha megígérik, hogy teljes önmegtartóztatásban élnek, és elkerülik, hogy nyilvános botrányt okozzanak. II. János Pál pápa és XVI. Benedek nyomatékkal megerősítették ezt a katolikus alapelvet. Szándékosan kerülni a zárónyilatkozatban ennek az alapelvnek a megemlítését és megerősítését, a 4. századi niceai zsinat dogmáit ellenző ariánusok és az ún. semiariánusok próbálkozásához lehet hasonlítani, akik a „homoousios” fogalmának az alkalmazását elkerülték, miközben az egyik fogalmat a másik után találták ki azért, hogy ne kelljen egyértelműen elismerniük a Fiúisten lényegi azonosságát az Atyaistennel.

Amikor a 4. században a püspökök többsége ily módon elvetette a nyilvánvaló katolikus hitvallást, lázas egyházi aktivitás kezdődött mindig új szinódusokkal és egy sor új hitvallás szöveggel, amelyeknek mind egy közös célja volt, hogy elkerüljék a homoousios kifejezés fogalmi tisztaságát. Ehhez hasonló módon napjainkban két szinódus elkerülte, hogy tisztán megnevezze és megvallja, az egész katolikus tradíciónak azt az alapelvét, amely szerint, aki egy érvénytelen házasságjellegű kapcsolatban él, csak azzal a feltétellel engedhető szentáldozáshoz, ha megígéri, hogy teljes önmegtartóztatásban fog élni, és elkerüli, hogy nyilvános botrányt okoz.

Mindezt igazolják egyrészt a világi mediumok félreérthetetlen és azonnali rekciói, másrészt az új nem katolikus praxis képviselői, akik megengedik az újraházasodott elváltak szentáldozáshoz járulását anélkül, hogy figyelembe vennék azok nyilvános házasságtörésben való kitartását. Kasper bíboros, Nichols bíboros és Forte érsek például nyilvánosan kijelentették, hogy a Relatio finalis szerint feltételezhető, hogy valamilyen módon feltárult egy ajtó az újraházasodottak szentáldozáshoz járulásához. Püspökök, papok és laikusok jelentős száma ujjong egy „nyitott ajtó” lehetőségének a zárónyilatkozatban. A zárónyilatkozat, ahelyett hogy a hívőket egy világos és a legmagasabb mértékben félreérthetetlen tanításhoz vezesse, ködösítést, szubjektivizmust (a válásról lelkiismereti ítélet és a forum internum alapján dönteni) és egy nem katolikus partikularizmust okozott a tanban és az egyházfegyelemben, méghozzá egy olyan területen, amely lényegében összefügg az apostoloktól áthagyományozott hitletéteménnyel.

Azokat, aki napjainkban a házasság és az Eucharisztia szentségét védelmezik, farizeusoknak bélyegezik. Ha azonban az egymással ellentétes kijelentések igazságának alapelve és az egészséges emberi értelem még működik, akkor ennek az ellenkezője az igaz.

Sokkal inkább azok vannak közel a farizeusokhoz, akik a zárónyilatkozatban az isteni igazságot elsötétítik. Azért, hogy egy házasságtörő életet a szentáldozáshoz járulással összhangba hozzanak, ügyesen új értelmezéseket találtak ki, a „megkülönböztetés és integráció” törvényét, miközben új emberi tradíciókat vezetnek be a kristálytiszta isteni parancsokkal szemben.

Az úgynevezett Kasper-Agenda képviselőinek szólnak a testé vált Igazság szavai: „Isten szavát érvénytelenítitek hagyományotokkal, amellyel azt átadjátok. És sok ehhez hasonlót tesztek” (Mk 7,13). Mindazokat, akik kétezer éven át fáradhatatlanul és a legnagyobb tisztasággal az isteni igazság változhatatlanságáról beszéltek és gyakran a saját életük feláldozásával, azokat ma farizeusoknak bélyegeznék: így Keresztelő Szent Jánost, Szent Pált, Szent Irenaeust, Szent Athanázt, Szent Vazult, Morus Szent Tamást, Fisher Szent Jánost, X. Szent Pius pápát, hogy a legragyogóbb példaképek közül csak néhányat említsek.

Mind a hívők, mind a szekularizál közvélemény szemszögéből nézve úgy látszik, hogy a szinódus valódi eredménye abban áll, hogy gyakorlatilag csak az újraházasodott elváltak szentáldozáshoz engedésére koncentráltak. Azt mondhatjuk, hogy a szinódus a közvélemény szemében a házasságtörés szinódusának bizonyult és nem a család szinódusa volt. Valójában a zárónyilatkozat szép kijelentései a házasságról és a családról az újraházasodott elváltakról szóló félreérthető fejtegetések árnyékába kerültek, egy olyan kérdés árnyékába, amelyről egyébként az előző két pápa Tanítóhivatala lényegében döntést hozott, és már megoldott, méghozzá összhangban az egyház kétezeréves tanításával és gyakorlatával. Ezért valódi botrány, hogy katolikus püspökök, az apostolok utódai, szinódusi összejöveteleket merényletre használtak az egyház konstans és változatlan praxisával a házasság felbonthatatlanságával ill. az olyan elváltak szentségekhez nem engedésével szemben, akik még egy házasságtörő kapcsolatban élnek.

Szent Vazul, Damasus pápához írt levelében, egy a doktrinális összezavarodottság realisztikus képét festette, amit akkoriban az egyház azon képviselői okoztak, akik egy üres kompromisszumot és kiegyezést akartak létrehozni a világ szellemével: „A tradíciók nem véletlenül léteznek; az újítók tervei az egyházban divatosak; több ravasz mechanizmus-feltaláló van, mint teológus; evilág bölcsessége kivívja a legmagosabb elismeréseket, és letagadja a kereszt dicsőségét. Az idősek panaszkodnak, amikor a jelent a múlttal összehasonlítják. Sokkal inkább azokat az ifjakat kell sajnálni, akik még azt sem tudják, hogy mitől fosztották meg őket” (Ep 90,2).

Szent Vazul egy Damasus pápához és a Nyugat püspökeihez címzett levelében leírja az egyházban uralkodó zavarodottságot: „Az egyház törvényei a zavarodottság prédájává lettek. Azokat az embereket, akikben nincs istenfélelem, becsvágyuk a legmagasabb posztokra ugrasztja, amelyek mindenki számára úgy ismertek, mint az istentelenség zsákmányai. Az eredmény: minél inkább gyalázza valaki az igaz tanítást, annál alkalmasabbnak tartják a püspöki hivatalra. A klerikális méltóság a múlt ügye. Hiányzik már a kánononok pontos ismerete. Már teljes közönyösség uralkodik a bűnözésben; ha valaki egy bizonyos állást emberek kedvezése folytán nyert el, rá van kényszerítve, hogy hálásnak mutatkozzék azáltal, hogy állandóan kedvez a jogtipróknak. A helyes ítélet is a múlté, és mindenki szíve vágyai szerint cselekszik. Akinek tekintélye van, az fél beszélni, aki emberi érdekek révén hatalomra tett szert, az rabszolgája azoknak, akinek kiemelkedését köszönheti. És a valódi orthodoxia sürgetését ma bizonyos körökben csak az egymás támadása alkalmának tekintik; az emberek elrejtik rosszakaratukat, és azt követelik, hogy ellenséges magatartásukat a valóságban az igazság iránti szeretetnek értelmezzék. Miközben a hitetlenek nevetnek, azok, akik gyengék a hitben meginognak; a hit bizonytalan, a lelkek tudatlanságba süllyednek, mivel azok, akik az Igével visszaélnek, az igazságot utánozzák. A laikusok között a legjobbak elkerülik a templomokat, mint a bűn tanyáit, és a pusztában sóhajok és könnyek között emelik fel kezeiket az égre, Urukhoz. Az atyáktól kapott hitre, arra, amit az apostolok jele által lett megjelölve, adjuk beleegyezésünket, úgy ahogy mindarra, amit a múltban kánonilag és jogszerűen hirdettek” (Ep 92,2).

Az egyház történetében a zavarodottság minden ideje egyúttal lehetőség is, hogy az erősség és a bátorság nagy kegyelmeit elnyerjük, és alkalom arra, hogy Krisztus, a testté lett Igazság iránti szeretetünkről tanúságot tegyünk. Minden megkeresztelt, minden pap és püspök Neki fogadott rendíthetetlen hűséget, mindenki a maga állapotának megfelelően: a keresztségi ígéret által, a papi ígéret által, és a püspökszentelés ünnepélyes ígérete által. Valóban, minden püspök jelölt megígérte: „Az apostoloktól áthagyományotott hitletéteményt, amit mindig és mindenütt továbbadtak az egyházban, tisztán és csorbítatlanul meg akarom őrizni”. Az a kétértelműség, amely a Relatio finalis elvált újraházasodottak részében található, ellentmond ennek az ünnepélyes püspöki ígéretnek. Ettől függetlenül mindenkinek az egyházban, az egyszerű hívőtől a tanítóhivatal képviselőjéig, mindenkinek ezt kellene mondania:

„Non possumus!” Nem tehetjük! Nem fogok egy ködös szóbeszédet, egy a házasság és az Eucharisztia profanizálására szolgáló ügyesen álcázott kiskaput elfogadni. Ugyanígy nem fogadom el, ha valaki Isten hatodik parancsolatán gúnyolódik. Inkább előnyben részesítem, hogy kinevessenek és üldözzenek, mintsem hogy kétértelmű szövegeket és tisztességtelen módszereket elfogadjak. Inkább előnyben részesítem az Igazság kristálytiszta Krisztus-arcát az ékkövekkel díszített róka képénél (Szent Irenaeus), „mert tudom, kinek hittem”, „scio cui credidi” (2 Tim 1,12).

2015. november 2-án

+ Athanasius Schneider

a Boldogságos Szűz Mária astanai érsekségének segédpüspöke

 

Nagyboldogasszony Budán

Beküldve: Írások, tanulmányok

http://mariaszobor.hu/koszonto.html


Él egy legenda Budán: IX. Ince pápa, amikor elhatározta, hogy kiűzi Európából a már Bécset fenyegető törököket, egységbe hívta a kor európai nagyhatalmait és Magyarország, azon belül is elsősorban Buda felszabadítását tűzte ki célul. Magához hívta a kapucinus rendi Márk atyát, elküldte Magyarországra lelkesíteni a magyar hajdúkat és az egész Európából összesereglett csapatokat. Elmesélte, hogy megjelent neki a Szűzanya alakja és hirtelen értelmet nyert a BUDA szó. A beata virgo dabit auxilium régi fohásza számára új jelentést nyert: Budam Virgo Dabit Auxilium – a budai Szűzanya segítségét jövendölte meg.

Avianói Márk lelkesítette is a katonákat, valahogy ez mégsem volt elég… Hiába tűzték már júniusban Fiáth János hajdúi a magyar zászlót a vár fokára, a törökök erősen tartották a várat. Az egész nyár lassan eltelt, a csapatok az esős idő beállta előtt haza akartak menni, ezért már-már szedelődzködtek volna az idegen zsoldosok, amikor a vezérek szeptember elején még egy utolsó ostromra szánták el magukat. A Duna felőli oldalról ágyúzták, gyengítették a falakat. Egyszercsak a dzsáminál egy falszakasz leomlott, előtűnt egy, a hajdani Nagyboldogasszony templomban korábban elfalazott Mária-szobor. A Gyermeket kezében tartó Madonnát a törökök elől rejtették el, nemzedékekkel korábban, már senki nem tudott létezéséről. A keresztény katonák döbbenten néztek felfelé. Az első ámulat hihetetlen erővé változott, halált megvető bátorsággal indultak a falakra, ugyanakkor a várvédők ereje megtört. Egy óra múlva Buda felszabadult. Buda Eliberta!

A hagyomány szerint ez a szobor látható ma is a Mátyás templom lorettói kápolnájában. A segítő, a győzelmet hozó Mária neve egybe forrt BUDA várával. Budam Virgo Dabit Auxilium. Talán nem meglepő, hogy manapság is sokan értik és éltetik ezt a legendát. Tovább akarják adni a pápa üzenetét. Tudják, hogy fentről kapott kegyelem nélkül nem tudjuk legyőzni a minket fenyegető kishitűséget, hitetlenséget, és beletörődést. Ma, egy profanizálódó korban talán még nagyobb szükségünk van a legtisztább női, pontosabban anyai minőséget megjelenítő szimbólumokra. Ezek megléte akkor is erővé válik, ha nem is tudjuk pontosan, hogy miként hat, hogyan válik életünk éltető forrásává a belőlük áradó energia. Az anyaság misztériuma nélkül nem képzelhető el az élet újjászületése.

Szobrok, templomok nélkül városunk, Buda unalmasabb, sivárabb és dísztelenebb lenne. Velük együtt viszont hagyományainkat éltető, történelmünkre emlékeztető nemzeti zarándokhely, ahová életében egyszer minden magyarnak el kell jönnie. A pusztító háborúk és ostromok után is újjáépülő városba, amely annyit szenvedett a századok alatt. Legalább háromszor kellett a puszta romokból újjászületnie, 1686-ban, 1849-ben és 1945-ben. De az élet mindig újra megszületett, hála a teremtő energiáknak.

A magyarok szívének oly’ kedves Budavárt Jókai így jellemzi: „Hazánknak lüktető szíve... Egy ideális, nagy édesanyának látható arca...” S, ha ez így van, hol lenne méltóbb helye a gyermekét kezében tartó Szűzanya szobrának, mint éppen Budán?”

Krisztus és Mária győz!                                                                                                                                                Bazsó-Dombi Attila

Az emberiség történelme és a magyarság hivatása

Beküldve: Írások, tanulmányok

Az évközi 30. vasárnap olvasmányai B sorozat

A mai olvasmányok magukban foglalják az emberiség egész történelmét, és tartalmazzák a magyarság hivatását is

 • Jeremiás próféta átélte Jeruzsálem pusztulását és a nép fogságba hurcolását

Hirdette azt is, hogy a fogság, minden fájdalmával együtt Isten büntetése a nép bűnei miatt.

Jézus tanítása alapján is így tudjuk: Minden szenvedés, betegség, ami az embert éri, végső soron a bűn következménye.

Sokakat elborít ma is a szűnni nem akaró szenvedés

Vannak, akik értelmet látnak a szenvedésben is, vannak, akik vakságban botorkálnak életük értelmét keresve, különösen életük szenvedéseit tapasztalva.

Isten végül megelégeli a választott nép szenvedést és a fogságból hazavezeti őket.

A mai evangéliumi történet főszereplője, ez a Bartimeus nevű ember csak testi vakságban szenvedett. Lelkében világosság volt, mert tudta, hogy betegségére hol kell gyógyulást keresni.

 • Márk evangéliumában ez az utolsó gyógyítás, és akkor játszódik le, amikor Jézus az utolsó húsvétra Jeruzsálembe megy, hogy ott kiontva szent vérét feláldozza önmagát elvegyen minden bajt és meggyógyitson minden betegséget.

Ő meggyógyítja a vak szemét, az pedig hisz benne és Dávid fiának szólítja.

A nép vezetői azonban lelkileg vakok maradnak, és nem ismerik fel Jézusban ilyen csodák ellenére sem a Messiást.

A csoda elbeszélése azzal végződik, hogy a meggyógyult vak követi őt az úton.

Fontosak a részletek is, ahogyan a vak Jézus közelébe kerül, és ahogy Jézus meggyógyítja őt.

 • Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: ,Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!''
  • Kitartóan, a többiek vélekedésével, tiltásával szemben teszi.

Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: ,,Dávid fia, könyörülj rajtam!''

 • Jézus megállt és így szólt: ,,Hívjátok ide!''
 • voltak azért olyanok is, akik együttéreztek vele, és bátorították
  • Odaszóltak a vaknak: ,,Bátorság! Gyere, téged hív!''

Jézus tőle akarja hallani, hogy mit szeretne

 • Jézus megkérdezte: ,,Mit akarsz, mit tegyek veled?''

És ő kimondja, Jézust nem gyógyítónak szólítva, hanem mesternek nevezve.

 • ,,Mester, hogy lássak.” Elismeri ezzel a megszólítással Jézus tanítói mivoltát.

Jézus a kérdésével a hitet akarja előhívni belőle, felerősíteni benne. Ez látszik a gyógyítás utáni rövid bátorításából

 • ,,Menj, a hited megmentett téged.''

Útjára bocsátja, engedi hogy menjen, és örüljön a gyógyulásának.

Őt azonban annyira megérintette Jézus személye, hogy nem megy el

 • „miután visszanyerte látását, a nyomába szegődött, követte Jézust az úton.”

Egyedül Jézus a gyógyító és a szabadító

 • Ő képes csak igazán gyógyítani.

Ő gyógyítja meg testei-lelki betegségeinket

Ő nyitja meg lelki szemeinket

Ő veszi le rólunk az értelmetlenségek igáját, ha hajlandók vagyunk magunkra venni az Ő édes és könnyű igáját.

Erről az Ő gyógyításáról, szabadításáról, fogságból való kivezetéséről szólnak az olvasmány és a zsoltár szavai. Annak az embernek az önfeledt örömét, boldogságát írják le, aki átéli , magáévá teszi az Ő szabadítását.

 • »Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát.« Íme, visszahozom őket észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határairól. Mindnyájukat összegyűjtöm: a vakokat és a sántákat is, a várandósokat és a szülő anyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide visszatér.

Könnyek között jönnek, fohászkodás közt vezetem őket vissza.

Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek.

Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, azért szívből ujjongunk.

Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint akik álmodnak. Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és a nyelvünk ujjongással.

Akik könnyek között vetnek, majd ujjongva aratnak.”

Az alleluja vers rámutat a Jézus által hozott megváltás hatalmas tényére és távlataira

 • „Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon,  és az evangéliumban fölragyogtatta az örök életet.”

Jézus örökségül hagyta ránk, hogy az ő nevében kérjük az Atyát, és áldozatát jelenítsük meg a szentmisében.

 • Ez azt jelenti, hogy ő az emberiség főpapja akart maradni. Benne megvannak azok a vonások, amelyek az ószövetségi főpapot jellemezték:
  • Az emberek közül való, tehát bennünket képvisel.

Tud irgalmas, együttértő lenni, de ugyanakkor messze felülmúlja az ószövetségi papságot, mert ő az Isten Fia, s őt nem az ároni leszármazás iktatta tisztségébe, hanem Isten örök rendelkezése.

 • Ki volt a főpap az Ószövetségben és mi volt a szerepe?
  • Ezekre a kérdésekre válaszol a most felolvasott szentlecke

„Minden főpap az emberek közül való, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért

Ezt a tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak az, akit Isten meghív, mint Áront.

Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: ,,Fiam vagy te, ma szültelek téged.”

 • Jézus főpapi áldozata volt a legtökéletesebb áldozat, mert eltörölt minden bűnt.
 • Ebbe az áldozatába belevonja papjait, és azokat is, akik meghallják ezt a hívást.

Tegnap teli volt itt a templom, ez a szobor és virágok ennek a maradványai

 • Ennek a tegnapi napnak itt pontosan ez volt a fő témája, hogy Jézus minket is erre hív, hogy vele együtt szolgáljuk a világ, a mai emberiség megváltását.

Ez a magyarság fő hivatása: az engesztelés. Vagyis Jézussal egyesülten őt segítve gecemáni kerti és nagypénteki szenvedésében, minél több embert megmenti a kárhozattól, amely felé ma oly sokan sodródnak.

Az egész világ ma a második gecemáni kerti óráját éli, amikor nem az angyalok szállnak le az égből, mint Jézus születésekor, hanem a pokol torka nyílik meg, a viágra ontva a sok démont, akik a kereszténységet, és az emberiséget akarják elpusztítani.

De Isten látta ezt előre, és felruházott minket fegyvereivel.

Hogy melyek ezek a fegyverek, azok nem férnek bele ennek a mai prédikációinak a kereteibe. De olvashatók lesznek hamarosan az Engesztelők Lapján, ahová felkerülnek ennek a tegnapi lelki napnak az előadásai, elmélkedései.

Bocsa József

A mai nándorfehérvári és lepantói diadal

Beküldve: Írások, tanulmányok

Évközi 29 vasárnap, B év

Ezt a ma hallott történetet Máté evangélista is elbeszéli. Ott a Zebedeus fiak anyja áll oda Jézus elé kérésével, hogy fiai számára kitüntetett helyet esdjen ki. Márk evangélista a fiúk, a két apostol szájába adja a szavakat. Hogy az első helyeket ők is akarták, az nem kétséges, hiszen a többi apostol is akarta, különben nem nehezteltek volna meg Jakabra és Jánosra.

Ez az apostolok közti versengés adja Jézusnak az alkalmat arra, hogy erről az igen fontos témáról külön tanításban részesítse őket. A politikában, az uralkodásban a hatalomvágy a fő mozgatóerő. És ez rengeteg hazugságnak, kegyetlenségnek – Jézus szavai szerint – zsarnokoskodásnak a forrása. Hány ember szenvedett már ettől a hatalomvágytól, zsarnokságtól a világ kezdetétől napjainkig. Mennyi vér, és emberi szenvedés kapcsolódik ehhez a többiek fölé való kerekedni akaráshoz. És mennyi elkeseredett lázadásnak, forradalomnak, szabadságharcnak volt ez az elindítója…

Ennek illusztrálásához nem kell messzire mennünk. Elég csak a következő heti ünnepre gondolnunk, amely az ötvenhatos történésekhez vezet vissza minket, amikor a magyarságnak elege lett a kommunista hazugságokból és a szovjet bábkormány zsarnokságból.

De ez az ünnep a távolabbi múltba, az 500 egynéhány évvel ezelőtti eseményekhez is vissza vezet, amikor a magyarság még éberebb volt, és nem egy már a nyakán lévő igát akart lerázni, hanem előre látta, hogy ha nem lesz résen, akkor a pogány török birodalom bekebelezi az országot. És ezért még idejében félretette a civakodást, a széthúzást, és összefogott. A magyarság akkor még tudta, kire kell hallgatni. Ezért engedelmeskedett a pápa és egy szent felhívásának, és fegyvert ragadott a közelgő török veszedelem ellen. Ez a szent Kapisztrán János volt, akinek ugyancsak 23-án ünnepeljük halálát, azaz mennyei születésnapját.

Kapisztrán Szent János már évekkel a nándorfehérvári diadal előtt, amely kivívásának főszereplője volt, felismerte, hogy a kereszténység és Európa sorsa a magyarság megsegítésén múlik. Amikor Nándorfehérvárnál a török elleni csatában az első sorokban küzd, és vannak, akik óvatosságra intik, így válaszol: Aki fél, meneküljön, én negyven évig szomjaztam, vártam, és kerestem ezt az alkalmat!

Múltunk most kisértetiesen megelevenedik a jelenben. Újra itt a mohmedán invázió. De a helyzet közben jóval bonyolultabb lett. Akkor pár száz éve még sokkal egységesebb volt Európa mint most az Európai Unio korában. Mert az egységet egy sokkal szorosabb kötelék biztosította, mint a mai Mesterséges Európában. Ez a kötelék a kereszténység volt. Akkor még keresztény volt Európa. Akkor még odafigyelt a kereszténység fejére, a pápára, aki kereszteshadjáratot hirdetett a török ellen, és Nándorfehérvárnál 70 évre sikerült megállítani a mohamedán előnyomulást a szárazföldön. És jó százével később 1571-ben – ugyan csak a pápa által meghirdetett keresztes hadjáratban – sierült megállítani a mohamedán előrenyomulást a tengeren is Lepantónál. A lepantói diadalt a pápa, V. Szent Piusz, és még sokan mások a politikai összefogáson túl a rózsafüzér imádkozásának tulajdonították. Emiatt rendelte el a pápa hálából a diadal napjára, október 7-ére a Rózsafüzér királynőjének a napját.

Ma annyival rosszabb a helyzetünk, hogy a mohamedán pogányság mellett az újpogányság is fenyeget. Az Európai Unio parlamentjei kiszavazták a kereszténységet, sorra hozzák a kereszténység alapértékeit tagadó törvényeiket. És ezeket a törvényeiket a tömegkommunikáció mai modern fegyvereivel, Katolikus Egyházra és a többi keresztény egyházakra is próbálják rákényszeríteni. Ennek ékes példája a Vatikánban most zajló püspöki szinódus.

A mostani magyar kormány igyekszik védeni nemcsak Magyarország, hanem egyben az Európai Unio határait. De ezért nemcsak hogy nem támogatják, hanem egyenesen támadják az újpogányság képviselői. Nem veszik észre, vagy idegen politikai célokat követve nem akarják észrevenni, hogy közben őket is védi újra Magyarország, mint hajdanán.

A két pogányság kereszténységgel való összecsapásának másik nagy színtre napjainkban a Vatikán. A Vatikán a most ott ülésező püspöki szinódussal, és azon kívül is, egy még nagyobb ütközet színtere. Az Európát és az egész emberiséget támadó pogány erők legyőzésére Európa, az európai kreszténység már gyenge önmagában. Úgy látszik a fekete földrésznek kell a kereszténység segítségére sietnie. Már az egy évvel ezelőtti püspöki szinóduson is látszott, hogy a katolikus hitet, és annak legerősebb sarkkövét a családok szentségét legerőteljesebben éppen az afrikai püspökök védelmezik. Ennek illusztrálására idézek egy afrikai püspök egy héttel ezelőtti írásából, amelyet éppen a most zajló püspöki szinódusra való tekintettel írt.

Ma egy olyan harc kellős közepén vagyunk – írja a püspök – amelyben a homoszexualitást, a születésszabályozást, az elváltak és újraházasodottak minden további nélkül szentáldozáshoz való engedését, és a nők diákunussá szentelésének engedélyezését akarják kikényszeríteni olyan csoportok, amelyek „teljesen ellentétben állnak az egyházzal”. Nézőpontjukat rá akarják erőltetni a családszinódusra is.

„Látva a nyugati államokban az élethez való jog ellen évek óta húzódó nyomást és az egyházellenes és homoszexuális életstílus erőltetését – amely nyilvánvaló ellentétben van Afrika házassághoz és családhoz való hozzáállásával – elmondható, hogy a szinódus egy nagy hadszíntér.”

Ha ez valóban így van – aki nemcsak a magyar katolikus sajtót figyeli, az látja, hogy nagy a baj – akkor mivel segíthetjük az ott zajló csatákat a leghatékonyabban mi, egyszerű keresztények?

Az afrikai püspök felhívja a figyelmet arra, hogy nem véletlen, hogy a szinódus üléseinek az idejére esett a Rózsafüzér királynőjének az ünnepe, és hogy a szinódus éppen októberben, a rózsafüzér hónapjában zajlik.

Nincs ok a kétségbeesésre – folytatja érvelését a nigériai Oyo püspöke – mert a szinódust a hit cselekvéseként kell felfogni. Ha aggasztó híreket is terjesztenek a Vatikánban zajló püspöki szinódusról, a hívők nem kell, hogy aggodalmaskodjanak, mert „az Egyház története, amely átélt már jó és rossz időket, alkalom arra, hogy bizalmunkat ebben a mai helyezetben is az Úrba vessük. Az egyháztörténelem eseményei Isten népét egyszerűen arra kell, hogy késztessék, hogy jobban imádkozzon a felülről jövő segítségért, és hogy Jézusban bízzon, aki azt mondja: ,ne hagyjátok, hogy a szívetek összezavarodjon! Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek!’ (Jn 14,1) A rózsafüzér a családról szóló szinódus megtámogatásnak is az ideális imádsága. Máriának és családjának annak idején Heródes hatalmával és agressziójával kellett megküzdenie. Az egyenlőtlen küzdelemben, amely a király és az egyszerű szentcsalád között zajlott, a földi hatalmassággal szemben Isten győzött.”

A hívőknek ezért október hónapjában a rózsafüzér imádkozása által a Szentlelket kell lehívniuk a szinódus résztvevőire is.”

Az afrikai püspökökhöz és keresztényekhez csatlakozva a rózsafüzért imádkozzuk mi is, mindnyájan, hogy ez a két nagy csata, amelyik most itt Magyarországon és ott, a Vatikánban zajlik, a nándorfehérvári diadalhoz és a lepantói győzelemhez hasonló kimenetelű legyen.

Bocsa József