Sokan vannak, akiknek az emlékezetében ott él annak az engesztelő kápolnának a gondolata, amely először a II. világháború vérzivatarában merült fel. Az utóbbi időben ez az érdeklődés még komolyabbá vált. Ennek egyik oka, hogy nyilvánosságra került egy az Esztergom-Budapesti egyházmegye és a 12. kerületi önkormányzat egyetértésével született kápolnaterv, és az önkormányzat ennek a megvalósulására pénzbeli gyűjtésbe is kezdett. A másik ok, hogy nagyon hasonló történelmi helyzetben vagyunk, mint amikor elhangzott Mária Natália nővéren keresztül a kápolnaépítésre való felhívás. Akkor már zajlott a II. világháború. Most a III. világháború küszöbén állunk, vagy akár már benne is vagyunk.

Sorra készülnek különféle filmes feldolgozások is a témáról. Érdekes lenne, ha valaki egy link-gyűjteményt készítene ezekről, hogy a világhálón milyen összeállítások készültek róla. A napokban járt nálam is egy komoly filmes csapat, amely a kápolnáról kérdezett. Erre az alkalomra állítottam össze az alábbi gondolatokat. Nem volt szabad papírt, számítógépet használnom, szabadon kellett a témáról beszélnem. De az anyagot, amit elkészítettem, most szeretném írásban is közzétenni.

Még egy érdekesség. Ma hívott egy sokgyermekes édesanya, és elmesélte, hogy 9 éves fia, hallva ezt a sok nyűglődést a kápolna építése körül, azt mondta, hogy a gyerekekre kell bízni az építkezést, akkor majd hamarosan fel fog épülni a kápolna.

I. Az eredeti kérés lelki megvalósulása

Az első kérésekben (1940-ben, sőt még 1944-ben is) nem kápolnáról, csak helyről van szó. „Az Egyház készítsen Nekem helyet, ahová kegyelmeimmel leszállhatok, hogy onnét szólítsam a bűnösöket megtérésre, s a bűnbánat útjára az egész emberiséget.” Később konkretizálták a kérést, hogy egy templomról, vagy inkább kápolnáról van szó, a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnájáról. Ez a kápolna akkor nem épülhetett meg. Ma többen is elkezdték rekonstruálni az 1947-es terveket, amelynek a műszaki leírása ránk maradt, és szebbnél szebb prezentációk, animációk készülnek róla.

De hogyan is épül fel egy templom, egy kápolna?

Minden fából, kőből, téglából vagy bármilyen anyagból épült templom előbb a lelkekben kell, hogy felépüljön. A templom az Újszövetségben nem elsősorban épület, amely kövekből, vagy más építőanyagokból épül, hanem Krisztus misztikus teste, amelynek tagja minden megkeresztelt ember. „Ti vagytok a Szentlélek temploma”(1 Kor 6,19) – olvassuk a Szentírásban. Ha kápolnát, templomot építünk, akkor azt a misztikus testet kell akarnuk szeretetben építeni, amelyet a misztikust test feje, Krisztus kezdett el építeni, úgy, ahogyan Ő tette, elsősorban azáltal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Ő szeret minket.

Jézusról azt olvassuk a Szentírásban, hogy Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, és az egész világ bűneiért (1 Jn 4,10) . Az Utolsó Vacsorán mondta ki Jézus az Atyának ezeket a szavakat: értük szentelem magam (Jn 17,9). Az Utolsó Vacsora Jézus másnapi keresztáldozatának az elővételezése és egész engesztelő életének a betetőzése volt. Ennek a világ végéig való kiterjesztése minden szentmise, amely nem más mint Jézus engesztelő áldozatának a bemutatása, megújítása, jelenvalóvá tétele.

Ez a gondolat kell, hogy az elsődleges legyen az engesztelő kápolna építésénél is: az, hogy a Szentlélek templomát akarjuk bennünk és egymás között építeni, Krisztus misztikus testét akarjuk építeni azáltal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogyan ő szeretett minket, és hogy kapcsolódunk az ő engesztelő áldozatához, engesztelő életéhez.

A katolikus templom központi helye az oltár és a tabernákulum, amelyen megújul Krisztus engesztelő áldozata, és amely helyet ad az Ő valóságos jelenlétének és imádásának az Eucharisztiában.

A Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnája sem a háború végén, sem 1947-ben nem épülhetett fel. A rendszerváltás után is több próbálkozás is volt, de eredménytelenül. Lelkileg nagyon sok emberben ott élt és él e kápolnának a vágya, és elkezdték különböző módokon – lelkileg és fizikailag is – építeni. Vannak, akik más helyszínen építettek engesztelő kápolnát. A legismertebb Regőczi atya kápolnája, a kútvölgyi kápolna, amely a legközelebb is van az eredetileg kért helyszínhez. De másutt is épültek engesztelési céllal kápolnák, amelyeket a Natália nővéren keresztül felhangzó kérés ihletett. Ilyen például a Nógrád megyei Bercelen felépült kis kápolna, kegyhely. Mindkét helyen folynak ma is engesztelő imádságok. Még más helyekről is hallottam az országban, de ezeknek még nem jártam utána konkrétabban. Szívesen fogadok erről információkat.

Az engesztelő kápolna építésének egy legszellemibb, leglelkibb formája az, amit Natália nővér korábbi lekiatyja, Gologi Lajos jezsuita atya kezdett. Mikor 1950-ben a szerzetesrendeket feloszlatták, és a szerzeteseket és szerzetesnőket éjszaka teherautókra pakolva elhucolták, Gologi atya éppen nem volt a rendházban. Ezután tíz éven át bujdosnia kellett. Még a nevét is módosította Máriás atyára. Határban, pajtákban, kukoricaszár kazalban, egyéb helyeken rejtőzve egy sajátos eucharisztikus lelkületet alakított ki magában. Minden imáját magát lelkileg ebbe a kápolnába képzelve végezte, így növelve ennek a leendő kápolnának a kegyelmi kincseit.

Én az engesztelőket már körülbelül 15 éve próbálom összefogni különböző módokon: honlappal, találkozókkal, az engesztelés teológiai alapjainak a megfogalmazásával cikkek, könyv formájában, a Szent Anna-réten való imádkozásokkal, programokkal, szentmise-bemutatásokkal. Ezekből a körülöttem is összegyűlt engesztelőkből alakult a kápolnát fizikailag is felépíteni szándékozó alapítvány és egyesület, amely sokat tett azért, hogy eljutottunk oda, hogy most van egy konkrét kápolna-, vagy misézőhely terv, amelynek a megvalósítása most egy reális lehetőség.

Arra alapult az egyesület és az alapítvány, hogy az eredeti kápolna épüljön fel. De ennek most nincs realitása. Viszont az ehhez vezető lépésre igen, annak a kisebb kápolnának vagy misézőhelynek a megépítésére, amelyben az egyházmegye és az önkormányzat egymással megegyezett.

Két évvel ezelőtt jött létre egy papok által alapított engesztelő közösség, a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja, amely fel akarja építeni a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnáját, de nemcsak ezt, hanem e kápolnával szoros kapcsolatban lévő engesztelő férni és női rend alapításán, az alapítás lelki előkészítésén is fáradozik.

Hasonló gondolatot vettünk bele ennek az engesztelő családnak a napi imájába, mint amit Gologi atya végzett. Belevettük a napi imánkba a következőt: „Mint a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjának a tagja, a Szűzanya szeretetlángjával a szívemben, belépek ebbe a lelki engesztelő kápolnába. Együtt vagyok a Világ Győzelmes Királynőjével, minden angyallal és szenttel, különösen Magyarország szentjeivel és Magyarország szent Őrangyalával, aki a papi szolgálatot kormányozza.” És itt imádkozunk minden nap azoknak a szándékoknak a megvalósulásáért, amelyek az engesztelés lényegi összetevőit alkotják.

Mik ezek az engesztelő szándékok?

  • A Jézussal, a Szűzanyával, a Világ Győzelmes Királynőjével, a szentekkel és a szent angyalokkal egységben való imádkozás, cselekvés, élet.
  • Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének az érdemeire hivatkozva könyörgés a bűnösök megtéréséért.
  • Isten megdicsőítése, a sátán megszégyenítése, megvakítása (Vö. Szeretetláng napló), az uralma alól való szabadulás.
  • Szidalmak, káromkodások, szentségtörések, közömbösség engesztelése, jóvátétele. A Szentháromság Egy Istenbe vetett hit, remény, szeretet felindítása azok helyett is, akikben ezek egyáltalán nincsenek.
  • Az engesztelés legtökéletesebb formájának a megélése: úgy szeretni, ahogyan Jézus szeret. Ez a szeretet a Jézus Szentséges Szíve, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének a tiszteletén keresztül valósulhat meg. Ezekben az engesztelő imákban ott szerepel Jézus Szent Testének, Vérének, Lelkének, Istenségének a felajánlása, Szűz Mária Szeretetlángjának a befogadása.
  • A megváltás már megtörtént, de még nem teljesedett be, viszont egyre közelebb vagyunk hozzá, sok jel arra mutat, hogy a végidőkben élünk. Ez a beteljesedés az emberiség és az egyház beteljesedése, a Regnum Marianum, Magyarország engesztelő hivatásának a beteljesedése. Mindez az Új Ég és az Új föld megvalósuláskor lesz ((Jel 19,1-2; Iz 65,17; 2 Pét 3,13), amikor a mennyei Jeruzsálem leszáll a földre. Ez a kérés, ennek a siettetése, az ezért való imádkozás ott szerepel a Miatyánkban is.

A Szentháromság Engesztelő Gyermekei családja alapító statutumaiban a Szent Anna-réten a konkrét templom felépítését az éppen aktuális helyi főpásztorra bízza, aki a Budapest-Esztergomi Egyházmegye főpásztora – akkor és olyan formában, amikor és ahogyan azt ő jónak látja.

II: Konkrét tervek, építmények

 Az eredeti tervek szerinti kápolna

1944-ben és 1947-ben két építészeti tervet is készített Hermány Géza építész. Elgondolkodtató, hogy két év leforgása alatt is két terv született, és nem az elsőt vitték tovább.

A Hermány Géza által készített 1947-es tervnek mai számítógépes tervezésére több próbálkozás is történt. Az egyik például Keserű György építész terve. Ez a filmes csapat is, amelyik nálam járt, ugyancsak készített egy számítógépes tervet. Ugyanannak a leírásnak az alapján dolgoztak, hasonló a kettő. Egyik szebb, mint a másik. Mindannyian azt szeretnénk, ha ez az 1947-es terv szerinti kápolna megépülhetne. De annak a megépítésére jelenleg nincs reális lehetőség.

Fennáll viszont annak a veszélye, hogy csak késleltetjük és akadályozzuk annak a megépítését is, amire most lehetőség kínálkozik. Vigyáznunk kell arra, hogy az eredeti melletti túlzott kardoskodás nehogy akadályozza annak a megépítését, amire most lehetőség kínálkozik, amely reményeink szerint egy lépcsőfok az eredetihez. Sajnos hallatszanak olyan hangok is, hogy ha nem az épül, akkor inkább ne épüljön semmi. Ne épüljön az, aminek a tervei nyilvánosságra kerültek, amelyben egyetért a bíboros és a helyi önkormányzat.

Mielőtt rátérnék ennek a főpásztor által jóváhagyott tervnek az elemzésére, szót kell még ejteni a jelenleg ott lévő Szent Anna-kápolnáról.

  1. Szent Anna-kápolna

Ez egy korábban már létezett, a Reform-korban épített, és a kommunisták által később lerombolt kis kápolna. Újjáépítése a rendszerváltás után történt. Salamin András építette ujjá családjával. Ez egy magánakció, de segíti az engesztelést. Kifejezi a történelmi folytonosságot mind az egyháztörténelem, mind a magyar történelem vonatkozásában. Szent Anna adta nekünk Máriát, Mária adta nekünk Jézust. Az engeszteléshez Jézus adja az isteni valóját, Istenember mivoltát, Mária az isteni akaratba tökéletesen belesimuló emberi mivoltát, „fiat”-ját, akaratát.

E kápolna segítségével van hol összegyűlniük az engesztelőknek most a Szent Anna-réten: Szent Anna otthont ad nekik. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a kommunisták változtatták meg a hely elnevezését is Szent Anna-rétről Anna-rétre. Legfőbb ideje lenne már ezt is visszaállítani az eredetire.)

A Szent Anna kápolna egy felszentelt kápolna, ahol legálisan lehet szentmisét bemutatni, és szentségimádást is végezni.

  1. Az egyházmegye és az önkormányzat által megvalósítani szándékozott kápolna

Ezt nevezhetjü egy “betonsátor”-nak is. Fából vaskarikának tűnik ez az elnevezés, de a gondolatmenet végére látni fogjuk, hogy van ennek azért komoly teológiai mondanivalója is. Ez nem a legszebb, és nem is olcsó építmény. Egy posztmodern terv, vannak, akik minden negatívumot elmondanak róla.

A nagy előnye ennek a tervnek mégis, hogy egy közös egyházi, polgári, állami és civil engesztelő szándékot képvisel. Az engesztelő szándék Erdő Péter bíboros kápolnaépítést meghirdető szavaiból egyértelműen kiolvasható. Fontos szempont az is, hogy ez a terv nem akadálya a később megépíthető eredetileg tervezett kápolnának, mint ahogy néhányan gonolják. Van tér még ott, ahová az megépíthető.

Az Anna-rét pillanatnyilag egy kiránduló hely, de nem akármilyen, Budapest leglátogatottabb kirándulóhelye. Az égi kérés szerint zarándokhellyé is kellene alakulnia.  Egy zarándokhelyhez viszont több minden hozzátartozik. Többek között egy szabadtéri misézőhely is.

Ez a tervezet nem más (akárhogyan is nevezik), mint egy fedett misézőhely. Véd a hideg, a szél, és a vandál pusztítás ellen. Nem a rendszeresen imádkozni, engesztelni odajárók fejében született terv, de segíti az ottani imádkozást, szentmise bemutatást. Tehát nem arról van szó, hogy a rendszeresen ott engesztelők tetőt akarnak a fejünk fölé – azok, akik hóban, fagyban, szélben is ott vagyunk minden elsőszombaton. Ebben az építményben mélyebb teológiai mondanivaló is ott rejlik.

Mózes tabernákuluma egy sátor volt, benne a frigyszekrénnyel, annak tetején a propitiatoriummal, az engesztelés helyével, vagy táblájával. Isten jelenlétének, és az Istennek bemutatott áldozatnak egy átmeneti, ideiglenes kifejezője volt az a sátor, (sátor=tabernákulum) és a benne található frigyszekrény. Ennek később egy tökéletesebb kifejezője volt a Salamon által épített templom. De az is csak átmeneti volt az újszövetségi templomhoz képest, amely Jézus Krisztus áldozatát fogadja magába (az oltárt, és a tabernákulumot, ahol az Eucharisztikus Jézus megjelenik, ahová minden pap szavára leszáll, ill. amely az Eucharisztiában köztünk lévő Jézusnak ad otthont).

Nyugodtan tekinthetjük ezt az építményt úgy, mint egy egyszerű sátrat, amely oltalmat biztosít –  nem a legművészibb, hanem inkább puritán módon de mégis helyet ad  –  az Újszövetség áldozati helyének, az oltárnak. Az egyházban az engesztelés legfőbb helye az oltár, amelyet lefed, amelynek oltalmat nyújthat, ha megépül, ez a modern, betonból készült sátor.

Ezt az építményt tehát tekinthetjük egy közbülső lépésnek, ami nem a végcél, de azért egy előrelépés – nem akadálya az égiek által kért kápolna megvalósulásának, ahogyan attól többen tartanak. A Szent Anna kápolnához képest nagyobb, stabilabb, és léte (felépítése és fenntartása) az egyház, az önkormányzat, az állam és a hívők által garantált.

Egy ilyen “átmeneti” kápolna mindenképpen stabilizálja, erősíti, és megjeleníti mindazt az engesztelő szándékot, amiért sokan küzdünk. Ahogy a Salamin-féle kis kápolna sem az, ami a kérésben szerepelt, úgy ez sem lesz az. De ha a kis kápolna most nem lenne, még nehezebb helyzetben lennénk. Ez a mostani kápolna-terv, ha megvalósul, sokkal kulturáltabban, biztonságosabban ad helyet a szentmiséknek és az engesztelésnek, mint a piciny Szent Anna-kápolna.

Ezzel fejezem be: Ne mondjunk le az eredetileg kért Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője kápolnáról, de ne is akadályozzuk az oda vezető soron következő lépés megtételét, ennek a beton-tabernákulumnak a megépítését. Mert ha egyszerűbb, ha puritánabb is –  mégis az egyházmegye főpásztorának, az egyháznak az áldása van rajta. Egy későbbi kibontakozás kezdő lépése.

Bocsa József Sch.P.