Lelkiélet

6. Hitben járás

Beküldve: Lelki gyakorlatok

Ennek a lelkigyakorlatnak a fő célja, hogy hozzá segítsen minket szüntelenül a Szentháromság jelenlétében élni, növekedni és megerősödni, annyira, hogy semmiféle nehézség ne tudjon az Ő jelenlétükből kimozdítani minket. Eddig a Szentháromság személyeiről volt szó. Velük kell közösségben élnünk. Hogyan tehetjük ezt? Most rátérünk az eszközökre, amelyek közelebb segítenek minket ehhez a célunkhoz.

Ezeknek az eszközöknek a sorában első a hit. A hit, a hívés az ember legfontosabb képessége, az emberi pszichikum funkciója, amely által az ember valóságosnak tartja, a valóságba állítja mindazt, amit elhisz. Amit hiszünk, csak az létezik számunkra. Amit nem hiszünk az csak részlegesen, gyengébben, halványabban létezik.

Miket hiszünk, ennek révén miket tartunk valóságosnak? Tapasztalatainkat valóságosnak szoktuk tartani. A tapasztalatainkat és az általuk kialakult képeket is valóság(os)nak tartjuk. De hinni nemcsak olyat lehet, amit tapasztalunk. Pál apostol szerint „a hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk (nem tapasztalunk)” (Zsid 11,1)

Jézus azt mondja, hogy „aki hisz, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik” (Mk 16,16) A hit nem vallási, nem személyes magánügy, olyan fontos, mint a vérkeringés, mert ha nincs, elhalnak a sejtek. De egyáltalán nem mindegy, hogy mit hisz az ember, és hogyan működteti hívőképességét. Akik el akarják az emberrel hitetni, hogy a hit nem fontos, a hit magánügy, azok ezt hatalmi célokból teszik. Nagyon jól tudják, hogy a hite által vezethető, irányítható, manipulálható az ember. El lehet hitetni vele például, hogy a másik ember, vagy a másik nép ellenség. És máris elkezdik pusztítani egymást.

A hitnek irányító szerepe van. Mindenkit hite irányít, az, amiket hisz, és ahogyan hisz. A hiten keresztül zajlik minden az életben. Mindenki a hite (hittartalma) szerint működik. Lényeges kérdés tehát, hogy mit hisz az ember, és kinek? Van, akinek a hite révén csak ez a földi élet létezik. Van, akinek van túlvilág, de ez a túlvilág is többféle lehet. Más a mohamedán paradicsom, és más a keresztény paradicsom, és más a hindu paradicsom, a Nirvána. És van, akinek a túlvilágban hívők között csak a paradicsom létezik, a pokol egyáltalán nem. Vagy ha létezik is, üres, sincs benne senki.

A válasz a mit higgyen az ember, kérdésre: Az igazat kell hinnünk! De honnan tudhatjuk, hogy igaz egy állítás, vagy hamis? Ez részben logikai kérdés. Hogyan működik a logikám, igazság-megkülönböztető képességem. Vannak, akik nem tudnak logikusan gondolkodni, mindenben mások után mennek. De ha mások után megy is az ember, nem mindegy ki után. Érdemes annak a szavahihetőségéről is meggyőződni, aki mond, állít valamit. „Tudom, kinek hittem és biztos vagyok benne, hogy elég hatalmas ahhoz, hogy rábízott kincsemet megőrizze addig a napig.” – mondja Pál apostol (2 Tim, 1,12). Istennek érdemes egyedül hinni, mert mindent tudó, mert a hatalma végtelen, mindent végbe tud vinni, mert nem akar becsapni, mert a javamat akarja, az üdvösségemet akarja, minden ember üdvösségét akarja.

Az ember értelmével választja ki, hogy mit higgyen. Azután az akaratával magáévá teszi, igazságként kezeli, és ezáltal a valóságba állítja (Vö: Pogány Csaba a hitről való sorozata a Világ Magyarsága 2013 július-szeptemberi számaiban)

Honnét meríthetjük a legtisztább formában az igazságokat? Isten szavából, amely a Szentírásban olvasható, vagy Istennek személyesen hozzánk intézett szavaink keresztül jut el hozzánk.

Hogyan hat Isten szava?Az Isten szava eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit.” (Zsid 4,12) Engednünk kell, hogy a szívünkbe hatoljon, hogy átjárja bensőnket, és átalakítsa egész lényünket. Az Ige az értelmünkre hat, és valami kapu megnyílik bennünk, bizonyos mozdulások történnek. Például valami megérint, ennek nyomán vágy támad bennünk. Akkor működünk helyesen, ha ezután elhatározásokat hozunk, és azokat végre is hajtjuk. Ha megszületett az elhatározás bennünk, beszélgessünk a Szentháromság személyeivel, vagy a szentekkel, szentírási szereplőkkel, hogy segítsenek végbevinnünk az elhatározást! Ezek a mozdulások egészen magukkal is ragadhatnak minket. De fontos, hogy cselekedetté váljanak, tegyünk, mondjuk valamit annak nyomán, ami megérintett minket. A legfontosabb célja szavainknak és cselekedeteinknek, hogy mi magunk és mások is elinduljunk az üdvösség úján és azon előre haladjunk Istenhez közelebb kerüljünk. Isten szavai hogyan hatnak képességeinkre;

Mielőtt elfogad az ember valamit, mielőtt igaznak hiszi, és ezáltal a valóságba állítja, előbb alaposan meg kell vizsgálni. Miért van erre szükség? Mert egyre erősebb a megtévesztés, egyre erősebb a hangzavar körülöttünk. Hogyan végezheti az ember jól a megkülönböztetést? Erről külön fejezet lesz. Itt csak annyit mondunk, hogy egyedül nehéz, lehetőleg másokkal egységben kell ezt végezni. Hitvalló módon élni;

A bizalom nagyon fontos a hitben, Szentháromsággal való kapcsolatunkban. A bizalom ráhagyatkozás. A bizalom az ellenállás, a védekezés feladása, a bizalmatlanság legyőzése. A bizalom által átadja magát az ember annak az igazságnak, amivel találkozik. Átadja magát az ember Istennek, mert Ő az Igazság. Ennek nyomán egy biztonságot él át az ember: erő tölti el testünket, lelkünket, amely ránk ereszkedik, mint egy jótékony felhő. Istenre teljes odaadással ráhagyatkozhatunk. Ha megmaradunk ebben a ráhagyatkozásban, ha Istenben maradunk és Ő mibennünk, akkor tartósan biztonságban érezhetjük magunkat, és lesz testi-lelki erőnk feladataink végrehajtására. Bizalom;

A gonosz igyekszik eltéríteni az igazságtól. Hogyan teszi ezt? A kételkedés által. Addig helye van a kételkedésnek, a bizalmatlanságnak, amíg az ember meg nem győződött arról, hogy igaz, vagy hamis dologról van-e szó, hogy egy igaz emberrel, vagy egy gazemberrel állunk-e szemben. Amíg ezekre a kérdésekre nem talál az ember megnyugtató választ, addig kötelező a bizalmatlanság és a kételkedés. Ha azonban megfelelő bizonyosságra jutottunk, el kell vetnünk a kételkedést, mert a kételkedés bizalmatlanságot szül. A bizalmatlanság pedig elbizonytalanítja az embert, és elválasztja Istentől. A bizalom hitet szül, amely által rábízzuk magunkat egy igazságra, engedjük, hogy az működjön bennünk. Kételkedés, bizalmatlanság leküzdése;

Egy fontos igazság, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Kérnünk kell, hogy igazán szerethessük Istent. Ha elfogadjuk azt, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, akkor tudunk bízni, akkor tudunk ráhagyatkozni mindenben Istenre. Ezáltal kibontakozik bennünk az Ő üdvözítő terve. Teljes Istenre hagyatkozás;

Az alázatban gyökerező hit stabilitást ad. Aki erre eljutott, azt nem lehet könnyen eltántorítani meggyőződésétől. A hit az alázatban gyökerezik. Hogyan? Az alázat az igazságban való járás, Isten útján való járás, járni akarás, Isten akarata megtevésének, teljesítésének a készsége. Az alázat az a tudat, hogy nem rajtam múlnak a dolgok, hanem Istenen. Nem úgy jó, ahogy én akarom, vagy gőgös embertársaim akarják, még kevésbé, ahogyan a sátán akarja, hanem ahogyan Isten. Tudom, hogy az Ő akarata a jó nekem, és mindenkinek. Éppen ezért alá akarom magam rendelni Istennek. A hit másik gyökere az istenfélelem, amely szorosan társul az alázathoz. Az istenfélelem azt jelenti, hogy félek attól, hogy letérek Isten útjáról, hogy megbántom Istent, hogy szomorúságot okozok Neki, hogy magamra hívom az ő haragját. A hitben járás;

A hit olyan, mint egy pajzs, amely megvéd a gonosz támadásaival szemben. Fegyver is a gonosz lelkek ellen, mert ők nem ismerik a hitben járást. A hithez vezető utat se ismerik. Azt tudják csak, hogy ha valaki hitben jár, azt meg kell zavarni, hogy kibillenjen biztonságából. 6. Hitben járás;

Aki hiszi, hogy szüntelenül a Szentháromság jelenlétében él és cselekszik, az elnyerte a hitben járás ajándékát. Ez az Isten jelenlétével való átitatódás bizonyossága. Ez látszólag sötétben járás, mert a világban más látszik. Valójában világosságban járás, mert az ilyen ember túl tud lépni a látszatokon, a megtévesztéseken. Ez nagy kegyelem. De ugyanakkor gyakorlás eredménye. A hitben járás ajándéka;

Ha valamit igazságnak ismert fel az ember, elhitte, és ezáltal a valóságba állította, akkor ahhoz az igazsághoz állhatatosan ragaszkodni is kell, hűnek kell lennünk hozzá, buzgón tevékenykednünk kell annak érvényre juttatásán. Az igazság csak a mesében győz magától, a valóságban győzelemre kell vinnünk. Istené ebben és az ő angyalaié a főszerep. De nekünk együtt kell velük működnünk. Hűség, igazsághoz való ragaszkodás;

Hitvalló módon kell élnünk. Ha megkérdeznek hitünkről, meg kell vallanunk. Hitünket nem tagadhatjuk meg. Hitünkért meghalhatunk, de másokat nem üldözhetünk hitük miatt. Főképpen nem hittestvéreinket. Ugyanakkor érvényes az Úrnak az a szava is, hogy nem kell gyöngyeinket a sertések elé dobni. Nem azokra vonatkozik a hitvallás kötelezettsége, akik el akarnak taposni minket. Megtagadni ő előttük se szabad hitünket. Bizonytalankodó embertársaink számára fontos, hogy megvalljuk hitünket. A vértanúk bátorsága sok ilyen hitükben bizonytalan embernek jelentett világosságot. Mert a bátor hitvallás így hat: ha ez az ember a hitéért vállalja a halált is, akkor abban lehet valami. Akkor én is hiszek, erre a hitre ráteszem én is az életemet. A hitvallók, a hitvalló vértanúk hősiessége, halát megvető bátorsága sokszor okozta az üldözők megtérését is. A hitvalló életet Isten megjutalmazza. Mik a legfontosabb megvallani valók napjainkban? A Szentháromságba vetett hit, a Szűzanya, a szentek, az angyalok szerepébe vetett hit, a feltámadás és az örök élet hite. Hitvalló módon élni;


 

5. A Szentháromság 2. személye, Jézus

Beküldve: Lelki gyakorlatok

A Szentháromság személyei közül Jézus áll hozzánk a legközelebb, hiszen ő vett emberi formát magára, egészen a mi életünket élte. Jézus azért is vette magára az emberi létet, hogy könnyen utánozhassuk őt. Jézus az Ő utánzására, követésére hív minket. Példát mutat. Nekünk csak le kell, másolnunk, amit Ő tett. Persze nem csak úgy mint a matek leckét egy jobb tanuló házi feladatáról. Nem árt az se, ha igyekszünk meg is érteni, értelmesen másoljuk. Jézus vállalta értünk a szenvedést, hogy az Atya akaratát teljesítse. Ha mi is vállaljuk keresztjeinket, és egyesítjük Jézus keresztjével, sok kegyelemmel halmoz el minket a Mennyei Atya. Mindebben a legnagyobb segítség számunkra, ha naponta szentáldozáshoz járulunk, mert az Jézus értünk való keresztáldozatának is a megújítása. Keresztviselés

Biztos pontok;

A keresztény lét engesztelő lét, benne van nemcsak a saját bűneinkért való vezeklés, engesztelés, hanem a többi emberért való engesztelés is. Az engesztelésben a legfontosabb a Jézussal való azonosulás, egyesülés az Ő keresztáldozatával. Fogadjunk el zokszó nélkül mindent Isten kezéből! Adjuk át magunkat minden pillanatban Isten akaratának! Az engesztelésben a legfontosabb;

Keresztjeink az üdvösségünket szolgálják. Életszentségre vezetnek. Nem szabad letenni őket, szabadulni tőlük. Ugyanakkor ne akarjuk mások keresztjét magunkra vállalni. A magunkét úgy hordozzuk, hogy tartsuk szemünk előtt testvéreink keresztjét is. Mások keresztjét látva a magunkét kisebbnek fogjuk látni. Keresztjeink;

Feszüljünk rá mi is a keresztre! A kereszthordozás az ajándékozó szeretet jele. Vállaljuk olyan engedelmesen, ahogy Jézus vállalta, hagyta magát odaszegezni a keresztre. A Szent kereszt felmagasztalása;

A megpróbáltatásoknak fontos szerepe van az életünkben. Olyan mint amikor egy csőd szélén álló vállaltot átvilágítanak. Engedjük, hogy minket is átvilágítson a Szentháromság! Ez alatt az átvilágítás alatt meglátszik, hol vannak problémás, javítandó területek az életünkben. Éppen ezért igyekezzünk hősiesen kiállni ezeket a próbatételeket! Ha átéltük azt, hogy megpróbáltatásainkban voltak segítők mellettünk, akik meghallgattak, bátorítottak minket, imádkoztak értünk, akkor mi is segíteni fogunk azokon, akikről látjuk, hogy nagyobb megpróbáltatás alatt állnak. A megpróbáltatások tüzében élő embert félelmek igyekeznek hatalmukba keríteni, és mindenféle negatív gondolatok megfogalmazódnak ilyenkor benne. Segítsünk azoknak, akik a megpróbáltatás alatt állnak, hogy ezeket a félelmeket, és helytelen gondolatokat le tudják győzni. Próbatételek;

Jézus oldalsebében van a legbiztosabb hely a számunkra. Kérjük a Szűzanyát naponta, hogy helyezzen oda minket. Sebeink kínjai ott feloldódnak Jézus mérhetetlen fájdalmában. Vigyünk oda minden embert magunkkal! Azokat, akik vágynak lelkük tisztulására, azokat, akiket a gonosz lelkek tartanak fogságukban, a bűnben megátalkodottakat és a hitetleneket is. Hozzunk mindenkit Jézus Szívébe! Itt elmerülhetünk az isteni szeretet tavában, tengerében, ahogyan ezt az ismert „Jézusomnak Szívén, megnyugodni jó” énekünk is szépen tartalmazza. Itt nemcsak megnyugszik az ember, hanem megvan mindene, nem éhezik, nem szomjazik soha. Ha érez is szomjúságot az az örök élet vízi utáni szomjúság, nem földi szomjúság. Jézus oldalsebében;

Hozzatok mindenkit Jézus Szívébe!;

Szokjuk meg azt, hogy helyezzünk mindent Jézus szívébe: a sértéseket, a bántásokat, amiket mi okoztunk másoknak, és amiket mások okoztak nekünk. Ezáltal gyógyítja sebeinket, meglágyítja szívünk keménységét, felmelegíti hidegét, kiéget belőle minden salakot. A szabadság útja;

Jézus halála után következett hamar a feltámadás. A feltámadt Krisztus fényével be akarja ragyogni a szívünket, meg akar örvendeztetni minket, azt szeretné, hogy szüntelenül a feltámadás fényében járjunk. Ez a fény megvakítja a sátánt, elszakítja azokat a kötelékeket, amikkel a gonosz lelkek fogva tartottak minket. Nagyszombat ;

Jézus második eljövetelének a várakozásában kell élnünk. Hogyan tehetjük ezt a legjobban? Lelkünk kiüresítésével, hogy ne a világi dolgok töltsék azt be, hanem a lelkünk mélyén már ott lakó Jézus. Készüljtek végső eljövetelére!;


 

4. Hasonlóvá válni a Szentháromság Személyeihez, tanulni tőlük

Beküldve: Lelki gyakorlatok

Eddig a Szentháromságról mint egységről volt szó. A Szentháromság személyei, az Atya, a Fiú és a Szentlélek külön személyes kapcsolatba is akarnak lépni velünk. Be akarnak vonni minket abba a szeretetközösségbe, amelyben ők élnek. Közölni akarják velünk a saját tulajdonságaikat, és az egymással való kapcsolatukra is meg akarnak tanítani minket. Lelkigyakorlatunknak ebben az elmélkedésében az Atya a Fiú és a Szentlélek velünk való kapcsolatáról lesz szó. Mivel közülük Jézus lett emberré, Róla van a legtöbb ismeretünk. Az Engesztelők Lapja Lelkiélet rovatában szereplő üzenetekben is róla esik a legtöbb szó. A Jézussal való kapcsolatunkat majd a következő elmélkedés tartalmazza.

A mi otthonunk a Szentháromság szeret közösségében, a Szentháromság kebelén van. Sosem szabad elhagynunk ezt az otthont. A Mennyei Atyáról Jézus mondja, hogy régit és újat hoz elő kincstárából (Mt 13,52) Ha kialakul vele a megfelelő kapcsolatunk, ezt bennünk is művelni fogja. Megújul életünk, minden új színben fog felragyogni előttünk, minden átértékelődik; régi, korábbi tapasztalataink is új megvilágításba kerülnek. Mindez az imádságban megy végbe. Jézusnak a Mennyei Atyával való bensőséges imakapcsolatát kell eltanulnunk. A Szentlélek, aki az Atya és a Fiú élő szeretete, eltölti mindazokat szeretetével, akik bíznak benne és egészen rá hagyatkoznak. Akik a Szentháromsággal élnek szeretetegységben, azoknak semmi okuk a panaszkodásra, inkább szüntelen öröm és béke fogja eltölteni őket.  A Szentháromság kebelén

Az Atya teremtői mivoltában, bennünk is alkotó tevékenységet folytat, még pedig maradandót. Jézus megtanított nekünk mindent Evangéliumában, ezek által mi is az Atya akaratában lehetünk, akárcsak Ő volt földi élete folyamán. Ez elvezet minket az örök üdvösségre. A Szentlélek sugalmazó jelenlétével, és megvilágosító kegyelmével vezet minket szabad döntéseink alapján. Ha figyelünk, és magunkévá tesszük Jézus tanítását, akkor az Atya új teremtménnyé formál minket a Szentlélek jelenléte, bennünk való munkálkodása által. Így élhetünk a Szentháromságban. Elérhetjük azt is, hogy szent jelenlétéből soha nem fogunk kiesni. (2012.02.07. )

Hogyan valósulhat meg ez a Szentháromság személyeihez való hasonlóvá válásunk? Az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez úgy válhatunk hasonlóvá, ha mindegyiktől eltanuljuk azt, ami az ő jellegzetes tulajdonságuk. Az Atyához úgy válhatunk hasonlóvá, hogy mi is bőkezűen adjuk tovább mindazokat a kincseket, amiket tőle kaptunk. Jézushoz úgy, hogy ott lesz bennünk is az Ő áldozatos lelkülete. A Szentlélekhez úgy, hogy figyelünk vezetésére, hallgatunk indításaira, és azokat meg is valósítjuk. Hasonuljatok a Szentháromság Személyeihez;

Hogyan tudjuk Szentháromságtól kapott kincseket kamatoztatni? Kérjük a támogatását, segítségét! Gyermek módjára szegezzük rá tekintetünket, és minden segítséget Tőle várjunk feltétlen bizalommal és ráhagyatkozással. Hogyan lehet teljesen ráhagyatkozni a Szentháromságra? Száműzni kell a szívünkből minden kételkedést. Hinnünk, bíznunk kell abban, hogy ő vezet minket, és megsegít minden helyzetben. Teljes ráhagyatkozás

Ráhagyatkozni teljesen a Szentháromságra;

A Szentháromsággal való viszonyunkban nagyon fontos agyermeki lelkület ápolása. Hogyan ápolhatjuk magunkban ezt a lelkületet? Tisztán kell tartani lelkünket a bűntől és a földi kívánságoktól! Őrködnünk kell testünk és lelkünk felett. Teljesen rá kell hagyatkoznunk az Atya szeretetére, Jézus irgalmára, a Szentlélek megerősítő kegyelmére. Ha úgy érezzük, valami veszély fenyeget, meneküljünk rögtön a Mennyei Atya karjaiba! A Mennyei Atya karjaiban;

A Szentháromságba, az Atya isteni gondviselésbe vetett bizalom fokozatosan átalakítja lelkünket, és világosság leszünk mások számára is. Ha rábízzuk magunkat Istenre, minden ügyünket átveszi tőlünk;

Mikből látható, hogy Isten akaratában járunk, hogy a Szentháromsággal vagyunk közösségben? Abból, hogy békesség van a szívünkben. Abból, hogy tiszta a lelkiismeretünk. Ha nyugtalanságot és feszültségeket tapasztalunk magunkban, álljunk meg, és vizsgáljuk meg, hol vétettük el a célt, milyen hibák fordultak elő, hol kerültünk zsákutcába, tettünk nagyobb kitérőt? A legegyenesebb utat a Szűzanya tudja megmutatni mindnyájunknak személyre szabottan. Az Isten akaratában járás jelei

A Szentlélek kapcsol össze minket az Atyával és a Fiúval. Ő olyan, mint a szél, amely belekap a vitorlákba, és mozgásba lendíti a hajót. Érzékelnünk kell, hogy melyik irányból fúj, és rá kell állnunk a szélre. Úgy kell állítani vitorláinkat, hogy belekaphasson.

Hogyan működik a Szentlélek bennünk? Minden jó gondolat, ötlet, minden, ami felemeli a lelkünket, Tőle van. Jelen van minden lélegzetvételünkben, Ő biztosítja az életben maradást. Tőle van, amikor boldognak érezzük magunkat. Ő segíti az erényekben való növekedést. A Szentlélek ajándékai és gyümölcsei

A Szentlélek, ajándékai által, közösséggé formál minket. Felépíti általuk Krisztus testét, mások üdvösségén munkálkodókká tesz minket. Miktől függ, hogy eltölthessen minket a Szentlélek ajándékaival? Hogy ki milyen ajándékokat kap, az az ajándékozótól függ elsősorban. De a Szentlélek bőven osztja mindenkinek az ajándékait. Vágyódnunk kell utánuk, és a lelkek üdvössége után. A Szentlélek ajándékai nem világi ajándékok, amelyek elsődleges szerepe, hogy megörvendeztetnek minket, hanem arra valók, hogy üdvösségünket mozdítsák elő. Ajándékai arra szolgálnak, hogy általuk minél több embert belevonjunk Isten üdvösségtervébe. A Szentlélek ajándékai;

A Szentlélek a legparányibb dolgokban is jelen van, és működik bennünk. Miért nem ismerjük fel a bennünk való működését? Mert állandó rohanásban vagyunk, mert túlságosan elmerülünk a világ dolgaiban. Mert nem figyelünk rá. Mert engedjük elmúlni a jelen pillanatot, amelyben benne van. Álljunk meg napközben néhány pillanatra! Figyeljük meg, hogy most éppen hogyan van bennem a Szentlélek! Vagy, amikor több időnk van figyeljük meg, hogy az elmúlt időszakban hogyan volt jelen! Figyeljünk arra, hogy mire akar figyelmeztetni a jövőben! A Szentlélek működése bennünk;

2. A ránk váró nehéz idők

Beküldve: Lelki gyakorlatok

Hogy benne vagyunk már a nehéz időkben, ezt mindenki érzi a saját bőrén: gazdasági válság, eladósodás, munkanélküliség, a világbékét fenyegető, a harmadik világháború rémét elénk festő nagy politikai válsággócok, megszorítások, ismétlődő, fokozódó katasztrófák. Sokan politikusokban bíznak, hogy majd megoldják, kezelik ezeket a helyzeteket, de úgy tűnik éppen ők azok (tisztelet a nagyon kevés kivételnek), akik a leginkább kiszolgálják azokat, akik tudatosan akarják előidézni a sátán totális, globális diktatúráját.

Ma még, legalábbis itt Európában fennállnak az élet eddig megszokot, biztonságot adó keretei, ma még az otthonosnak tűnő szőnyegen folyhat az élet és a küzdelmek. De sokan megtapasztalták már, hogy kihúzták alóla a szőnyeget: elveszítette munkahelyét, elveszítette házát, kedves lakókörnyezetét. És bizony egyéb szőnyegkihúzások is várhatók. Kihúzhatják alólunk a család szőnyegét, a politikai szőnyegre is olyanok kerülhetnek, akik nem szabályszerűen küzdenek, és bizony a megszokott, eddig sokaknak biztonságot adó vallási, egyházi szőnyegek is eltűnhetnek, átalakulhatnak.

Hogy ezek felé a nehéz idők felé közeledünk, az régóta leírt és napjainkban is újra és újra megfogalmazott próféciákból is kitűnik. Nem célunk itt ezek áttekintése, csak azokra hivatkozunk, amelyeket alapul veszünk ennél a lelkigyakorlatnál.

Az egyik legfrissebb üzenetben ez szerepel: „Kedveseim, gyűljetek egybe és engedjétek vezetni magatokat a Szentlélek által, de nem úgy, mint eddig, hanem vegyétek sokkal komolyabban segítségét. Határtalanul készíti lelketeket és egész valótokat az elkövetkezendő időszak igen kemény megpróbáltatásaira. Tudjátok meg, ha nem engeditek magatokat felkészíteni, nem fogjátok tudni elviselni a reátok váró nagy nyomást. Bíznotok kell, hogy a Szentháromság felkészít benneteket mindenre, amit tudnotok és ismernetek kell. Erőseknek kell lennetek! Már egyre kevésbé ingadozhattok, mert ha ti nem készültök fel, akkor azok, akiket váratlanul érnek majd az események, hová fognak fordulni? Ha nem álltok stabilan és rendületlenül, akkor kétségbe esve, szerteszét fognak riadni a lelkek. Ezért űzzetek el szívetekből minden félelmet és kételkedést!” (2013. 06. 08.)

Ez az üzenet azok felelősségére hívja fel a figyelmet, akik hitben járnak, és azzal zárul, hogy „űzzetek el a szívetekből minden félelmet és kételkedést.” És a következő, a felkészülés fontosságát hangsúlyozó üzenet is rámutat egy olyan tényre, amit a bírálók az ilyen típusú üzenetek hiteltelensége egyik bizonyítékaként szoktak felhozni, hogy ti. „Isten nem fenyeget, nem akar félelmet kelteni, nem akar félelemben tartani”.

Kedveseim, legyetek felkészülve minden olyan helyzetre, amelyek megnehezítik életeteket. Ez nem azt jelenti, hogy félelemben kell élnetek, hanem azt, hogy bármi érhet, akkor sem veszíthetitek el a lélekjelenlétet. Ne féljetek a váratlan eseményektől, mert azokért nem vagytok felelősek, hiszen tőletek függetlenül történnek! Ezért, ha felajánlva mindent átadtok a Szentháromságnak, bármi érjen is titeket, mégsem rabolhatja el belső békéteket, melyet lepecsételtek az égiek. Álljatok készenlétben, imádkozzatok, és kerüljétek a szórakozásokat, mert azok nagyon elvisznek benneteket a világ felé. Legyetek kicsinyek és alázatosak, és akkor nem lepődtök meg majd semmin, ami titeket érhet.” (2013. 04. 13.)

A félelem állandó velejárója az emberi életnek. Ha nem működne bennünk a félelem, a ránk leselkedő rengeteg veszély áldozatául esnénk. Ha nem alakul ki a gyerekben a veszélyérzet, megégetheti magát a tűzhelyen, magára gyújthatja a házat, a száguldó jármű elé futhat, áldozatául eshet a „cukros bácsinak”, magával sodorhatja az áradó folyó. Minden normális szülő felkészíti gyermekeit az ilyen és ehhez hasonló veszélyekre.A katonákat, rendőröket, katasztrófavédelmi munkatársakat külön felkészítik a várható vészhelyzetekre, amelyekben helyt kell állniuk, amelyekben félelem nélkül, lélekjelenléttel, bátran kell viselkedniük.

Van normális félelem, és van kóros félelem. Az előbbi pozitív, az utóbbi kerülendő. A félelem nem szabad, hogy elhatalmasodjon rajtunk. Az ember önkéntelenül is riad a szenvedéstől, a kereszttől. Jézus is többször beszélt övéinek arról, hogy mi vár rá, hogy ha valóban bekövetkezik, ne szaladjanak szét, és ne veszítsék el lélekjelenlétüket, ne essenek kétségbe. Sajnos csak keveset sikerült felkészítenie még apostolai közül is a rá váró, a rájuk váró eseményekre. Jézusnak nem az volt a célja, hogy félelmet keltsen, hanem, hogy felkészítse övéit a várható eseményekre. A félelmet igyekezett kivenni a szívükből. Hányszor mondta nekik halála előtt és feltámadása után is bátorításul, hogy „Én vagyok, ne féljetek!”

Külön feladatunk, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten vegyen ki minden félelmet, és aggódást a szívünkből. „Kérjétek, hogy vegyen el tőletek minden félelmet és aggódást a jövőtöket illetően, és engedjétek, hogy karjaiban tartson titeket!” (2012.09. 05.) A túlzott félelem a sátántól való.

Mit akarnak elérni az égiek azzal, hogy újra meg újra figyelmeztetnek minket a ránk váró eseményekre? Nem riogatni akarnak, nem félelemben akarnak tartani, nem anyagi készletek felhalmozására biztatnak, hanem lelki kincsek gyűjtésére, amelyekből éppen a nehéz helyzetekben profitálhatunk, és amelyek elkísérnek minket a mennybe is. Ezeket a kincseket, vagyis erényeket részletezni fogjuk majd a maguk helyén. Most egy kis előzetest adunk ezekből a lelki kincsekből. Kifejezetten olyan helyeket idézünk, amelyekben a nehéz időkre való felkészülés szerepel. (Ezek a pontok önmagukban is megállnak, a hozzá kapcsolódó linkek arra valók, hogy megnézhessük az eredeti helyet is, aminek alapján ezek a pontok megfogalmazásra kerültek. A linkekre kattintva elmélyíthetjük azokat a gondolatokat, amelyek előttük szerepelnek.)

 • Okos szüzek módjára kell viselkednünk, akik előre gondoskodnak az olajról lámpásaikba, és éberen várják uruk érkezését. A Szentháromság jelenlétében való élésre, szüntelen engesztelésre biztatnak. Fontos, hogy jól felkészüljetek

 • A belső, szívbeli béke megőrzését akarják bennünk erősíteni Felkészülni a nehézségekre

 • A kényelemről való lemondást, önmérsékletet, önuralom gyakorlását, alázatban való növekedést akarják előmozdítani Mulasztások

 • Az önuralom mellett a lelki élet komolyan vétele, bizalom, gondviselésbe vetett hit felkeltése, növelése a céljuk Komoly próbatételek előtt álltok

 • A gőgöt, erőszakos megnyilvánulásokat akarják összetörni bennünk. A reményt akarják felkelteni, és a szeretet elmélyíteni Komoly próbatételek előtt álltok

 • A bátorság, kitartás erényében való növekedést, önfeláldozás lelkületének erősítését, a Szentlélek ajándékainak a bátrabb használatát szorgalmazzák Megpróbáltatások

 • Az Isten akaratában való járást, az odafent valókkal való törődést, az apostolkodást szorgalmazzák Elérkezett apostolkodásotok ideje

 • Felelősségre, az egyházért, az egyház vezetőiért való imára, áldozathozatalra sarkallnak Imádkozzatok a főpapokért!

 • Ki akarják alakítani bennünk a feltétlen Isten akaratában való járást, a váratlan helyzetekben is Istenre való hagyatkozást Elérkezett apostolkodásotok ideje

 • El akarják érni, hogy ne az örvényre, ne a mélységbe, ne a szakadékba tekintsen az ember, hanem Istenre, aki az ilyen helyzetekből is ki tud menteni, és az ilyen helyzetekben is használni akar minket mások megmentése érdekében Csak az odafönt valókkal törődjetek!

 • Ha megkapjuk azt a kegyelmet, hogy egészen elégő áldozatként fel tudjuk ajánlani magunkat, akkor nagy kitérők nélkül, egyenesen tud vetni minket a Szentlélek, felesleges hiábavaló dolgok nem töltik ki bennünk Isten helyét, hanem belénk tudja önteni szeretetét, akkor már célegyenesben vagyunk Egészen elégő áldozat

Ha nem is lennének valósak a józan ésszel is előre látható napjainkban fenyegető különleges veszélyek, ha csak ijesztgetések lennének a különféle próféciákban szereplő veszedelmek, ha nem is élnénk az utolsó időkben, az élet mindig tartogat meglepetéseket, baleseteket, váratlan helyzeteket. Ki tud ezekben a helyzetekben könnyebben eligazodni, ki tudja jobban megőrizni lélekjelenlétét, ki tudja jobban túlélni a váratlan katasztrófákat? Aki nemtörődöm módon élvezi az életet? Aki kerül minden erőfeszítést? Aki el akar utasítani magától minden valós okokon alapuló félelmet? Vagy aki szüntelenül edzi magát? Aki önmegtagadásokat végez? Aki módszeresen készül a nehézségekre, a nehéz időkre? A válasz nem kétséges.

 

3. A Szentháromság jelenlétében élni

Beküldve: Lelki gyakorlatok

Az Engesztelők Lapja Lelkiélet rovatában található 250 cikk elemzéséből született meg egy lelkigyakorlat terve, amelynek a „Nehéz időkre felkészítő lelkigyakorlat” nevet adtuk. Ennek a lelkigyakorlatnak a tematikáját, tartalomjegyzékét tartalmazza a 1. Nehéz Időkre Felkészítő Lelki gyakorlat. Ennek a lelkigyakorlatnak a 2. A ránk váró nehéz idők annak indoklását tartalmazza, hogy valóban nehéz időket élünk, és a felkészülés fontosságát hangsúlyozza. Fő célunk, hogy a Szentháromság jelenlétében éljünk, növekedjünk és megerősödjünk annyira, hogy semmiféle nehézség ne tudjon az Atya, a Fiú és a Szentlélek éltető közösségéből kiszakítani minket. Ezt a fő célt részletezi lelki gyakorlatunk három következő elmélkedése. Ez az elmélkedés azt igyekszik bemutatni, hogy milyen fontos szüntelenül a Szentháromság jelenlétében élni. Ebben az elmélkedésben a Szentháromság személyeiről együttesen esik szó. A következő két elmélkedésben a Szentháromság egyes személyeiről gondolkodunk. (Ezek az elmélkedések az egyes bekezdések végén található hivatkozások nélkül, önmagukban is megállnak. A hivatkozások arra szolgálnak, hogy mintegy lábjegyzetként jelezzék, mely üzenetek alapján fogalmazódtak meg azok a gondolatok, illetve ugyanazoknak a gondolatoknak kicsit más megfogalmazását tartalmazzák.)

Az Anna Terézián keresztül kapott üzenetekből az látszik, hogy a Szentháromság feltárulkozik előttünk, megmutatja belső életét számunkra, be akar vonni minket az Ő életébe. Hogy ezt megtehesse, nekünk is meg kell nyitnunk Előtte a szívünket. A Szentlélek az összekötő az Atya és a Fiú között, kettejük élő szeretete. Minket is Ő akar összekötni a Szentháromsággal. Azon munkálkodik, hogy részesei lehessünk a Szentháromság életének. A Szentháromság Egy Isten minden ember üdvösségét akarja, mi is részesei vagyunk az Ő szeretettervének. Ezért fontos, hogy bizalommal megnyíljunk Előtte, keressük akaratát, és engedelmeskedjünk Neki. Isten érkezése

Mindnyájan a Szentháromság gyermekei vagyunk, az Ő szeretett teremtményei. Ő küldött minket ide a Földre, és itteni feladatainkat elvégezve, Hozzá fogunk visszatérni. Ez a földi élet csak egy átmeneti állapot. Nagyon rövid, elszáll, mint egy pillanat. Csodálatos élet vár ránk a Mennyben. A Mennyország a mi igazi hazánk. Mint a Szentháromság gyermekeinek megvan minden okunk az örömre. Lelkünk már most is közel van az Isten országához, amely a Mennyből átnyúlik ebbe a földi létbe. Isten országa elérkezett közénk. A Szentháromság második személye, Jézus, aki irántunk való szeretetből emberré lett, meghirdette ezt az országot, és megmutatta, hogyan lehetünk a tagjai. Földi életetek elszáll, mint egy pillanat,

Célunk a Szentháromsággal való egyesülés, amely fokozatosan történik. Elkezdődik már itt a Földön, és beteljesedik majd a Mennyországban. Lelkünket fel kell készíteni a Szentháromság személyeivel való találkozásra. Hogyan tehetjük ezt? Meg kell térnünk, bűnbánatot kell tartanunk, szüntelenül tisztán kell tartani lelkünket! Nem szabad engednünk, hogy evilág dolgai, és annak fejedelme, a sátán és hadserege kísértéseivel megzavarjanak. Ki kell üresednünk mindabból, ami nem Isten, és Iránta való bizalommal kell feltöltődnünk. Vágyakoznunk kell a szentháromságos élet után, de nem meddő módon, nemcsak passzív módon várakozva. Nemcsak a magunk számára kell ezt kívánnunk, hanem másokat is ebbe az életbe kell vezetnünk. Vágy a Szentháromsággal való találkozásra;   Szentháromságos élet

Ki kell zárnunk mindent, ami megzavarhatja lelkünket! A Szentháromság szeretete akkor tud igazán átjárni bennünket, ha kiszolgáltatjuk magunkat teljesen Neki, és engedjük, hogy Ő irányítsa életünk minden pillanatát. Engedjétek, hogy a Szentháromság szeretete rátok zúduljon

Hogyan lehet a Szentháromság közösségébe kerülni? A Szentháromsághoz nem lábainkkal, hanem vágyainkkal kerülhetünk közelebb. Fel kell szítanunk, kérnünk kell újra meg újra ezt a vágyat. Mik táplálják ezt bennünk? A bűnbánat, amelyben megtisztul a szívünk, és a gyermeki alázat, amely mindent Istentől vár. Vágyódnunk kell a Szentháromság jelenlétében időzni! Erre kell bátorítanunk másokat is. Akik nem hallgatnak szavunkra, azokat csendes imában vigyük a Szentháromság elé! Vágyakozni Isten után

Hogyan lehet a Szentháromság közösségében megmaradni? Úgy, hogy mindent elfogadunk a Szentháromság kezéből, nemcsak azt, ami jó és kellemes számunkra, hanem a szenvedéseket is. Mindent újra meg újra fel kell ajánlanunk, úgy, hogy zúgolódás, panaszkodás nélkül, felemelt fővel fogadjuk a megpróbáltatásokat is, mert azoknak is szerepük van az életünkben. A Szentháromság jelenlétében maradni

Szüntelenül a Szentháromság jelenlétében élünk. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, még akkor is, ha ezt nem tudjuk. Egész életünk, minden cselekedetünk Istenben zajlik. Fontos ezt tudatosítanunk. A Szentháromság, bár meg tudná tenni, de nem akar cselekedni a világban nélkülünk. Ahogyan a Szentháromság személyei egymással mindenben együtt működnek, ugyanúgy akarják megtanítani nekünk, hogy mi is mindent Velük együtt cselekedjünk. Éppen ezért engedjük át a Szentháromság személyeinek az elsőbbséget a cselekvésben. Az emberek közül a Szűzanya volt az, aki ezt a legjobban megtette. Ha hozzá fordulunk, és kérjük nap mint nap, nekünk is tud segíteni ebben, belehelyez minket a Szentháromság jelenlétébe. Álljatok helyt ott, ahol éppen vagytok!

Tudatosítanunk kell azt is magunkban, hogy minden a Szentháromság ajándéka az életünkben. Ezért figyelmünket Rá kell irányítanunk, imáinkban kérnünk kell a teljes Ráhangolódást. Ha figyelünk sugallataikra, kegyelmeiket egyre inkább ki tudják bontakoztatni bennünk. Minden a Szentháromság ajándéka

Egész életünk, mindennapi ügyeink is a Szentháromságban zajlanak. Ha ezt tudatosítjuk magunkban, és ennek megfelelően élünk, ez nagy biztonságot ad. Ha gyermeki lelkülettel vagyunk a Szentháromság személyei iránt, a felelősség is Őket illeti. Semmi sem szakíthat el minket Tőlük. Mindent, amit tiszta szívvel, jó szándékkal teszünk, a Szentháromság műveli bennünk. Különösen, ha a lelkek üdvösségéért cselekszünk, és bennünk van a vágy, hogy a legjobbat szeretnénk kihozni mindenből. Szentháromságos élet

Minden, ami történik velünk, a Szentháromság tudtával és szeretetében történik. Még a pillanatnyilag rossznak látszó dolgok is jóra fordulnak. Semmi sem balsorsként ér minket, történik velünk és szeretteinkkel. Ha átadjuk Neki, a nehezen elviselhető helyzeteket is elviselhetővé formálja. Teljes Istenre hagyatkozás;

A Szentháromság szeretetlángja

Isten a szeretet. Azt akarja, hogy mindnyájan megtapasztaljuk szeretetét, hogy szeretetének a lángja fellobbanjon mindnyájunkban. Isten minden embert szeret. A Szentháromsághoz való viszonyunknak meg kell mutatkoznia embertársainkkal való kapcsolatunkban is. Velük is szeretetben kell élnünk. Ez a szeretet azonban áldozatokkal jár. De éppen ezek az áldozatok a tüzelőanyag, amely segítségével fel tud lobbanni bennünk a Szentháromság szeretetlángja. Egység a Szentháromsággal és testvéreinkkel

A Szentháromság szeretete éltet, az Ő szeretetárama a mi otthonunk, biztonságunk. Ezt kell megtanulnunk, begyakorolnunk úgy, ahogy az úszást, a vízen maradást megtanulja és begyakorolja az ember. Ahogyan ráfekszünk a vízre, azzal a biztonsággal kell ráfeküdnünk, rábíznunk magunkat a Szentháromság szeretetére. Soha nem szabad irántunk való szeretetét kétségbe vonnunk. A Szentháromság irántunk való szeretete, fenntartó ereje, ennek a tudata az alap lelkiállapot, ami felé szüntelenül törekednünk kell, amiben meg kell maradnunk, ahová vissza kell kívánkoznunk, ha valami kizökkentett volna belőle minket. Hogyan, milyen eszközökkel biztosíthatjuk ezt? A Szentháromság szeretete a mi életünk alapja, tartalma. De ez nem egy állandó lelki "élvezkedést" jelent, hanem azt, hogy felajánljuk magunkat Neki újra meg újra. Felajánlunk Neki mindent, ami velünk történik, nemcsak a kellemes dolgokat, hanem nehézségeinket, szenvedéseinket is. Lelkünk békéje a szenvedésben is megmaradhat. A gonosz lélek akarja ezt a biztos talajt, szőnyeget kihúzni a lábaink alól, vagy hullámokat támasztani körülöttünk, amelyek elmerüléssel fenyegetnek. Ő akar elbizonytalanítani bennünket a Szentháromság irántunk való szeretetét illetően. Fel kell ismernünk ezt az alapvető kísértést, amely minden bűnünk, elesésünk mögött meghúzódik, és el kell utasítani magunktól a kísértőt! Ha elestünk, a bűnbánat által újra fel kell kelnünk, és vissza kell térnünk a Szentháromság szeretetegységébe. Nem igazán az elesések, a bűnök szakítanak el minket Istentől. Ha bánjuk azokat, Isten megbocsát. Ha éppen bűnt követünk el, akkor sem esünk ki Isten szeretetéből, csak akkor, ha engedjük, hogy a sátán elhitesse ezt velünk. Ne neki higgyünk, hanem a Szentírásnak, amely kijelenti, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől (Róm 8,35, 39). A Szentháromság szeretetárama

Minél nagyobb tűzzel ég a szívünkben a vágy, hogy Istent szüntelenül szeretetben szolgáljuk, annál erőteljesebb tetteket viszünk végbe a Szentháromság dicsőségére. A legnagyobb értékű szeretetcselekedet, ha vágyainkat és tetteinket Jézus áldozatával egyesítjük. Így a Szentháromság felgyújtja a szívünkben az iránta égő szeretetlángot. Ez a láng arra ösztönöz, hogy mindent elfogadjunk, és megtegyünk, amit csak kér tőlünk. Lángoljon a szívetek!

Ne aludjon ki szívünkben soha ez a szeretetláng! Vagyis éljünk szüntelenül a Szentháromság jelenlétében! Ez a jelenlét táplálja bennünk a szeretet tüzét. Akkor ég legjobban bennünk ez a tűz, ha szüntelenül bennünk van a lelkekért, az ő üdvösségükért való tenni akarás. Ha valódi ez a tűz, ha valóban a Szentháromság tüze lobog bennünk, azt úgysem lehet megfékezni, egyszerűen engednünk kell, hogy átterjedjen azokra is, akik hozzánk fordulnak, akikkel kapcsolatba kerülünk.  

1. Nehéz Időkre Felkészítő Lelki gyakorlat

Beküldve: Lelki gyakorlatok

Ez a föld, amin élünk, még nem a mennyország. Vannak, akik azzá akarják tenni - emberi erőfeszítésekkel. De a maguknak csak Istent megillető jogokat tulajdonító embereknek ez lehetetlen. Akik emberi eszközökkel próbálják ezt a földi paradicsomot megvalósítani, azok csak pokollá teszik embertársaik, és végső soron a maguk életét is a földön. A történelem ezt már számtalanszor bizonyította. Jó pár birodalmat létrehoztak már fegyverekkel, kezdetben szépnek tűnő ideológiákkal. De lehullott ezekről az ideológiákról az álarc, és látjuk, hogy mennyi könnybe, vérbe, áldozatba, emberi életbe kerültek ezek az esztelen, sátáni próbálkozások. Hosszú lenne, ha fel akarnánk sorolni ezeket, elég csak a legutóbbiakra utalni, azok fő ideológusaira és vezéreire: Marxra, Engelsre, Hitlerre, Leninre, Sztálinra, és az ő kisebb „klónozott példányaikra”, az egyes nemzetek felett diktatúrákat gyakorló kissztálinokra. Emberileg az ilyen próbálkozások nem sikerülhetnek. A sátán állt és áll minden a mennyországot a földön emberi erővel megvalósítani szándékozó próbálkozás mögött. A sátán nem mondott le mindmáig arról, hogy olyan legyen, mint Isten, és hogy félrevezetettjeinek a földi mennyországot ígérve kiterjessze uralmát az egész földre. Soha nem állt még az emberiség annyira közel egy totális, az egész földre kiterjedő diktatúra lehetőségéhez, mint éppen napjainkban.

Az emberiségre nehéz idők várnak. Ezt csak a vak nem látja, és azok, akiknek szellemi látását teljesen elvakította a sátán, aki ezt a totális uralmat ki akarja építeni.

Vajon hogyan viszonyul a sátánnak ehhez a tervéhez Isten? El tudjuk-e képzelni, hogy Ő, aki az emberiség szerető Atyjaként mutatkozott be, tétlenül nézze azt, hogy a sátán hogyan készül végső háborújára Isten és az emberiség ellen, és hogy éppen ebben a helyzetben teljesen magára hagyná gyermekeit, hogy ne készítené fel őket ezekre a nehéz időkre, hogy ne akarná őket megmenteni és megóvni a sátán fenyegető rémuralmától?

A Mennyei Atya azért küldte Egyszülött Fiát a földre, hogy kiragadja az embert a sátán uralma alól. Jézus ezt tette földön jártakor egész életével, tanításával, életáldozatával. És ezt folytatja azóta is - egyházán, övéin, küldöttein, prófétáin keresztül. Az evangéliumoktól kezdve Isten számtalan formában útmutatásokat adott az embereknek arra, hogy hogyan meneküljenek ki a sátán uralma alól, és hogyan helyezzék életüket a Szentháromság oltalma alá. Napjainkban is élő, eleven módon teszi ezt egyházán, mai tanítványain keresztül, akik életté váltják az evangéliumot. De teszi azon választottain keresztül is a föld számos pontján, akik az Ő élő, eleven szavait közvetítik.

Az Engeszelők Lapjának „Lelkiélet” rovatában olvashatók azok a rövid üzenetek, amelyeket egy ilyen választottján, Anna Terézián keresztül kapunk lassan már három éve napi rendszerességgel. Ezek Istentől jövő rövid buzdítások, tanítások, amelyek rövidségük által is alkalmazkodnak a mai ember felfogó- ás befogadó képességéhez. Mindegyik gazdag, sokszínű indításokat, buzdításokat tartalmaz, amelyek önmagukban is megállnak. De újra meg újra olvasva ezeket, kirajzolódik belőlük egy átfogóbb tematika is, amely nagyobb összefüggésekbe is beleállítható. Ezeknek az üzeneteknek az ismételt olvasásából, elemzéséből született meg ennek a lelkigyakorlatnak a terve, és tematikája. Lépésről lépésre kerül kidolgozásra ez a lelkigyakorlat, de nem várjuk meg, amíg az egész elkészül, hanem fejezetenként közzé lesz téve az Engesztelők lapja „Lelkigyakorlat” rovatában. Meghívunk minden kedves olvasót ennek a lelkigyakorlatnak az elvégzésére.

Ezekben az üzenetekben a legtöbbször a Szentháromságról esik szó, és az engesztelőkről, mint a Szentháromság gyermekeiről, akiknek a Szentháromság fontos szerepet szán a többi ember üdvözítésében, a nehéz időkre való felkészítésében, és az azokon való átvezetésben. A Szentháromság ezt úgy kívánja elérni, hogy meg akarja tanítani az engesztelőket szüntelenül az Ő jelenlétében élni.

Ez a fő cél: a Szentháromság jelenlétében élni, növekedni és megerősödni, annyira, hogy semmi féle nehézség ne tudjon az Ő jelenlétéből kimozdítani minket.

Ezt a célt szolgálják az alábbi eszközök, témakörök, amelyek kirajzolódnak ezekben az üzenetekben.

 • Hit, bizalom

 • Megtérés, újjászületés, bűnbánat, gyónás, kiengesztelődés, lelkünk tisztán tartása, a megszentelő kegyelem állapotában maradás - Ezek a lelki élet fő tartó oszlopai.

 • Lelkünk megfelelő navigálása: A Szentlélek vezetése, döntés, a szellemek megkülönböztetése

 • Lelkünk védelme

  • A bűnöktől, rossz lelkiállapotoktól

  • Gonosz lelkektől

 • Lelkünk táplálása, erőnlétének a biztosítása

  • Ima, Szentírásolvasás

  • Szentségi élet, főleg az Eucharisztia (a szentmisén való részvétel, szentáldozás, szentségimádás)

  • Jó lelkiállapotok begyakorlása, erények kialakítása

  • Másokkal való közösségben járás (hasonló módon gondolkodó testvérek, Szűzanya, szentek, angyalok)