KILENCED A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKÁÉRT

Beküldve: Nigériai Barnabás

A Szentlélekhez végzett kilenced a létező kilencedek között a legrégebbi, hisz ezt maga az Úr rendelte el, mikor meghagyta apostolainak, hogy Jeruzsálemben várjanak a Szentlélek eljövetelére.  4Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: 5Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” … 8De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel. 1:4-5, 8)

Ezt a kilencedet Urunk mennybemenetelét (áldozócsütörtök) követő pénteken kell elkezdeni, és így a kilencedik nap Pünkösdvasárnap vigíliájára esik majd. A kilenced végzéséhez az Egyház által adott ígéretek a kilencedik napra:

  • mindazok, akik közösségben végzik ezt a kilencedet, 10 év búcsút nyernek
  • mindazok, akik egyénileg végzik ezt a kilencedet, 7 év búcsút nyernek
  • teljes búcsút nyerhetnek azok, akik szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járulnak, és imádkoznak a pápa szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

A KILENCED NAPI IMÁI:

  • himnusz a Szentlélekhez – Veni, Creator Spiritus – Teremtő Lélek jöjj közénk
  • A Megújulás Rózsafüzére (A Dicsőség Birodalmának Rózsái) /imakönyv:95.old/
  • Litánia a Szentlélekhez /imakönyv: 107.old/
  • az adott nap imája

 

Himnusz:

 

Teremtő Lélek, jöjj közénk,
látogasd híveid szívét,
töltsd malaszttal a kebleket,
melyeknek alkotója vagy.

 

Ellenségünket űzzed el,
s a békét tüstént hozd közel,
előttünk járva, mint vezér!
S kerüljünk mindent, ami árt.

Te, kit Védőnek mondanak,
s mellénk a magas ég adott,
tűz, élő forrás, szeretet,
te, lelkek lelki olaja.

 

Általad tudjuk az Atyát,
s ismerjük, adjad, a Fiút,
Tebenned higgyük szellemét,
mind a kettőnek, Végtelen.

Ajándékoddal hétszeres,
te, ujj az Isten jobb kezén,
te, ki az Atya megígért
szavával áldod torkaink.

 

Ezt teljesítse az Atya,
s vele egylényű Egyfia,
aki veled uralkodik,
ó, Lélek, minden századig.

Érzékeinkbe gyújts te fényt,
szívünkbe öntsd szerelmedet,
s mi bennünk testi gyöngeség
örök erőddel izmosítsd.

 

Ámen

A Megújulás Rózsafüzére:

A Dicsőség Birodalmának Rózsái

„A Dicsőség Birodalmának Rózsái” vagy nevezhetitek a Megújulás Rózsafüzérének. Ó, ez egy másfajta Rózsa, mint a Szentolvasó Rózsái, amely méltó, hogy a Mennyei Atya Oltárára helyezzék. Fogadjátok ezt az ajándékot el tőlem, hogy áldott legyen a kéz, mely ezt megkapja. …Vedd a Rózsafüzéred és ajánld fel az Istennek a Rózsáid!”

(Szűzanya, 2003. június 7.) 

(a rózsafüzér végzésére, Szűz Mária szentolvasóját használjuk)

Keresztvetés †

Ima a Szentlélekhez

Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk! Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél! És megújítod a föld színét!

Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk Krisztus, a mi Urunk által! Ámen

Apostoli hitvallás (Hiszekegy)

Az első nagy szemre: Miatyánk… Üdvözlégy…

A három kis szemre: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek…

Minden tized előtt: Ó Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te Akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is!

Első titok

A Mennyei Atya terve, hogy elküldi egyszülött Szent Fiát, a világ üdvözítéséért

(rövid csend, elmélkedés)

„Szózat hallatszott a Magasságbeli Trónjáról: „Kit küldjek? Ki váltja meg a világot és viszi le Királyságomat a földre?” Válasz hiányában Jézus, az Örök Ige így szólt: „Itt vagyok, Engem küldj, Atyám!”

Ó Istenem, ennek a titoknak az érdemei által tégy engem a megváltás eszközévé és újítsd meg az világot! Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jöjj Szentlélek, jöjj az én szívembe, töltsd be a hűségesek szívét, - és újítsd meg a föld színét! (10x)

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

Második titok

Egy fiatal lányt, kinek neve Mária volt kiválasztottak, hogy az Atyaisten Leánya, a Fiúisten Anyja és a Szentlélek Isten Jegyese legyen.

(rövid csend, elmélkedés)

Az Isten elküldte az Ő angyalát galileai Názáret városába, az ifjú Máriához, hogy hírül adja egyszülött Fiának születését. Az angyali üdvözletkor a Szentlélek leszállt rá, és ő méhében fogant. Végül életet adott a világ Megváltójának.

Ó Istenem, ennek a titoknak az érdemei által add nekem a tisztaság és alázatosság kegyelmét, hogy az alázatosság által széttiporjam a Sátán fejét, a tisztaság által pedig váljék a lelkem a Te tabernákulumoddá!

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jöjj Szentlélek, jöjj az én szívembe, töltsd be a hűségesek szívét, - és újítsd meg a föld színét! (10x)

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

 

Harmadik titok

Isten kinyilatkoztatja az Ő szent Fiát a világnak

(rövid csend, elmélkedés)

Amikor eljött az idő, Isten kinyilatkoztatta Fiát a világnak. Először akkor, amikor Jézus a Jordán vizében megkeresztelkedett, így szólt: „Ez az Én Szeretett Fiam, akiben kedvem telik”; másodjára a Tábor hegyén, Krisztus színeváltozásakor hozzátette: „Őt hallgassátok”.

Ó Istenem, ennek a titoknak az érdemei által add meg nekem a kegyelmet, hogy az legyek, akinek teremtettél, azért, hogy megtegyem azt, amire teremtettél.

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jöjj Szentlélek, jöjj az én szívembe, töltsd be a hűségesek szívét, - és újítsd meg a föld színét! (10x)

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

 

Negyedik titok

Jézus meghirdeti a földön Isten Országát

(rövid csend, elmélkedés)

„A böjtölés és a sátántól való megkísértés után, mikor eljött az alkalmas idő, Jézus bement a városba és meghirdette Isten Országát, mondván: „Tartsatok bűnbánatot! Isten országa közel van.” Majd elment és mindenhol jót cselekedett és visszahívta a bűnösöket Istenhez.”

Ó Istenem, ennek a titoknak az érdemei által add meg nekem a kegyelmet, hogy szavakkal és tettekkel is hirdessem Isten országát a földön, hogy ez kiterjedjen minél előbb a föld végső határáig.

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jöjj Szentlélek, jöjj az én szívembe, töltsd be a hűségesek szívét, - és újítsd meg a föld színét! (10x)

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

 

Ötödik titok

A Kereszten szerzett győzelem

(rövid csend, elmélkedés)

 

„Miként az ember a fán szenvedett vereséget, úgy a fán is fogja jóvátenni bűnét, azért, hogy az ember bűnbeesésének fája az ember feltámadásának fája legyen.” „Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be Őt, inkább elhurcolták Őt a Golgota hegyére és felszegezték a Keresztre. A Kereszten Krisztus kihirdette az Ő győzelmét, mondván: „Beteljesedett!”

Ó Istenem, ennek a titoknak az érdemei által erősítsd a Te Kis Liliomaid hitét itt a földön! Egyesítsd őket a Te Egyházaddal, hogy legyőzzék a Vörös Sárkányt a Te Dicsőséges Birodalmad kinyilvánulására!  Ámen

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jöjj Szentlélek, jöjj az én szívembe, töltsd be a hűségesek szívét, - és újítsd meg a föld színét! (10x)

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

 

Ó Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te Akaratod, amint a mennyben, azonképpen itt a földön is! (3x)

Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd reánk, tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen. (Salve Regina)

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

 

 

 

Szentlélek Litániája

Uram, irgalmazz!                                   (Hívek megismétlik)

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mindenható Atya, irgalmazz nekünk!

Jézus, az Atyának örök egy Fia, a világ Üdvözítője, ments meg minket!

Atya és Fiú Lelke, mindkettőjük határtalan élete, szentelj meg minket!

Szentháromság egy Isten, hallgass meg minket!

Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól származol, jöjj a mi             szívünkbe!

Szentlélek, aki az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy, jöjj a mi szívünkbe!

Az Atyaisten Ígérete,                           irgalmazz nekünk!*

Mennyei fényesség Sugara,                                                  *

Minden jó Szerzője,                                                              *

Mennyei Vízforrás,                                                               *

Mindent felemésztő Tűz,                                                      *

Buzgó könyörület,                                                                 *

Lelki balzsam,                                                                       *

Szeretet és igazság Lelke,                                                     *

Bölcsesség és értelem Lelke,                                                *

Vigasztalás és erőség Lelke,                                                 *

Tudomány és jámborság Lelke,                                            *

Az Úr félelmének Lelke,                                                      *

Kegyelem és imádság Lelke,                                                *

Békesség és szelídség Lelke,                                                *

Erényesség és ártatlanság Lelke,                                          *

Vigasztaló Lélek,                                                                  *

Megszentelő Lélek,                                                               *

Egyházkormányzó Lélek,                                                     *

A fölséges Isten Ajándéka,                                                   *

Lélek, aki betöltöd a világegyetemet,                                  *

Lélek, aki minket a Mennyei Atya gyermekeivé teszel,      *

 

Szentlélek,              tölts el minket a bűn megvetésével!

Szentlélek,              jöjj és újítsd meg a föld színét!

Szentlélek,              áraszd el lelkünket a Te fényeddel!

Szentlélek,              vésd be szívünkbe a Te törvényedet!

Szentlélek,              lobbants lángra minket a Te szereted tüzével!

Szentlélek,              nyisd meg a szívünket Te kegyelmeid kincsei előtt!

Szentlélek,              taníts minket jól imádkozni!

Szentlélek,              világosíts meg minket mennyei sugallatokkal!

Szentlélek,              vezess minket a megváltás útján.!

Szentlélek,              tölts el minket az egyetlen szükséges ismerettel!

Szentlélek,              ösztönözz minket jó cselekedetekre!

Szentlélek,              tölts el minket az erények érdemeivel!

Szentlélek,              tarts meg minket az igazságban!

Szentlélek,              légy a mi örökös jutalmunk!

 

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, küld el nekünk Szentlelkedet!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, áraszd ki szívünkbe a Szentlélek ajándékait!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, tölts el minket a bölcsesség és a jámborság Lelkével!

Jöjj Szentlélek! Töltsd be a szíveket a Te hűségeddel, és gyújtsd bennük lángra szereteted tüzét! Ámen

 

 

Könyörögjünk! Add meg nekünk, ó Mennyei Atyánk, hogy a Te isteni Lelked világítson meg minket, lobbantson lángra minket és, tisztítson meg minket, hogy Ő hatoljon lelkünk mélyére mennyei harmatával és tegyen minket gyümölcsözővé, a Te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Ámen

 

ELSŐ NAP (áldozócsütörtök utáni péntek)

Szentlélek: Csak egy dolog van, ami fontos, s ez nem más, mint az üdvösség. Éppen ezért csak egy dolog van, amitől tartózkodnunk kell, s ez nem más, mint a bűn. A bűn a tudatlanság, a gyengeség, és a közömbösség eredménye. A Szentlélek a Világosság, az Erősség, és a Szeretet Lelke. Hétszeres ajándékával megvilágosítja az elmét, megerősíti az akaratot, és Isten szeretetével lángra lobbantja a szívet. Üdvösségünk biztosításáért szükséges naponta segítségül hívnunk a Szentlelket, hogy „a Lélek erősítse meg gyengeségünket, mert még csak azt sem tudjuk, hogy miért kellene imádkoznunk, de a Lélek maga könyörög értünk.”

Könyörögjünk: Mindenható, örök Isten, aki minket a víz és a Szentlélek által megújítani méltóztattál, s nekünk adtad a bűnök bocsánatát, kérünk, küld el hozzánk kegyesen hétszeres Lelkedet, a Bölcsesség és Értelem Lelkét, a Jótanács és a Tudomány Lelkét, a Lelkierősség és Jámborság Lelkét, és tölts el minket az Istenfélelem Lelkével. Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség (7x)

Felajánló ima

Ima a hét ajándékért

 

 

MÁSODIK NAP (áldozócsütörtök utáni szombat)

Az Istenfélelem ajándéka: Ez az ajándék eltölt minket az Isten iránti legfőbb tisztelettel, s arra késztet minket, hogy bűneinkkel ne vétkezzünk ellene. Ez az a félelem, amely nem a pokol gondolatából fakad, hanem a tisztelet és a hódolat érzéséből, és a Mennyei Atyánk iránt érzett gyermeki engedelmességből. Ez a félelem a bölcsesség kezdete, mely elválaszt minket a világi élvezetekhez való ragaszkodásunktól, amely távol tart minket Istentől. „Hogy féljék az Urat, előkészíti szívüket, s jelenlétével megszenteli lelküket.”

 

Könyörögjünk: Jöjj, ó Istenfélelem áldott Lelke, hatolj be szívem legmélyére, hogy Uramat és Istenemet szüntelenül magam elé állítsam, s kérlek, segíts nekem, hogy elkerüljem mindazokat dolgokat, amelyekkel megbánthatlak Téged, s tégy engem méltóvá, hogy egykor majd a mennyekben isteni fölséged színe elé járulhassak, ahol élsz és uralkodsz a Szentháromsággal egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség (7x)

Felajánló ima

Ima a hét ajándékért

 

HARMADIK NAP (Húsvét hetedik vasárnapja)

A Jámborság ajándéka: Ez az ajándék hozza létre a szívünkben a gyermeki ragaszkodást és szeretetet Isten, mint a legszeretőbb Édesapa iránt. Arra késztet, hogy szeressük, és tiszteljük Őt, s vele együtt mindazokat a személyeket és dolgokat, melyeket neki szenteltek, melyek tekintélyének hatalma alatt állnak; áldott Édesanyját és a szenteket, az Egyházat és annak látható fejét, szüleinket és elöljáróinkat, országunkat és annak vezetőit. Akit betölt a jámborság ajándéka, az nem fárasztó és nehézkes kötelességnek találja hitének gyakorlatait, hanem örömet okozó szolgálatnak. „Ahol szeretet van, ott nincs küszködés.”

 

Könyörögjünk: Jöjj, ó Jámborság áldott Lelke, vedd birtokodba szívemet. Szíts fel benne Isten iránt érzett olyan szeretetet, hogy csak az Ő szolgálatában találjak megelégedettséget, s az Ő kedvéért szeretettel fogadjam el a jogos és törvényes hatalmakat. Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség (7x)

Felajánló ima

Ima a hét ajándékért

 

NEGYEDIK NAP (Húsvét hetedik hete – hétfő)

A Lelki erősség ajándéka: Ez az ajándék erősíti meg lelkünket a természetes félelemmel szemben, s a végsőkig támogat minket kötelességeink teljesítésében. A lelkierő kölcsönöz az akaratnak erőt, ösztönzést, indíttatást és sugallatot, hogy még a legfáradságosabb feladatokat is habozás nélkül elvállalja, hogy szembenézzen a veszéllyel, hogy elviselje, ha emberi méltóságát lábbal tiporják, hogy panasz nélkül tűrje a lassú mártíromságot, s akár az élethosszig tartó megpróbáltatásokat. „Aki a végsőkig kitart, megmenekül.”

 

Könyörögjünk: Jöjj, ó Lelki erősség áldott Lelke, tartsd fenn lelkemet a megpróbáltatások és nehézségek idején, növeld az életszentség elérésére irányuló törekvéseimet, erősítsd meg gyengeségeimet, adj nekem bátorságot ellenségem minden támadása ellen, hogy soha ne vegyenek erőt rajtam, s ne válasszanak el Tőled, én Istenem és legfőbb Javam. Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség (7x)

Felajánló ima

Ima a hét ajándékért

 

ÖTÖDIK NAP (Húsvét hetedik hete – kedd)

A Tudomány ajándéka: Ez az ajándék teszi képessé a lelket, hogy értékelje és megbecsülje a teremtett dolgokat a maguk eredeti és helyes értékében – az Istenhez kötődő kapcsolatukban. A tudomány leleplezi a teremtmények álarcát, s feltárja ürességüket, rámutatva azok egyetlen igaz céljára, Isten szolgálatának eszközeiként. Megmutatja nekünk Isten szerető gondoskodását még a viszontagságok közepette is, s elvezet minket arra, hogy az élet minden körülményei között dicsőítsük Őt. Fényével vezetve a lényeges dolgokat első helyre tesszük, s mindenekelőtt értékeljük Isten felénk irányuló barátságát. „A tudomány az élet forrása annak, aki birtokolja azt.”

 

Könyörögjünk: Jöjj, ó Tudomány áldott Lelke, és add meg, hogy mindig felismerjem az Atya akaratát, mutasd meg nekem a földi dolgok semmisségét, hogy felismerjem azok hiábavalóságát, és csak a Te dicsőségedre, s az én üdvösségemre használjam azokat, s mindenekfelett mindig Téged és a Te jutalmadat keressem. Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség (7x)

Felajánló ima

Ima a hét ajándékért

 

HATODIK NAP (Húsvét hetedik hete – szerda)

Az Értelem ajándéka: Ez az ajándék segít nekünk, hogy felfogjuk és megértsük szent hitünk igazságait. A hittel ugyan elismerjük azokat, de az értelemmel megtanuljuk nagyra becsülni, és szeretni. Képessé tesz minket, hogy megértsük a kinyilatkoztatott igazság belső jelentését, s ezáltal siettet minket egy új élet felé. A hitünk megszűnik terméketlennek és tétlennek lenni, s olyan életmódra ösztönöz, mely ékes bizonyítéka a bennünk rejlő hitnek; vele menve „gyarapodunk bölcsességben, korban, kedvességben Isten és az emberek előtt.”

 

Könyörögjünk: Jöjj, ó Értelem drága Lelke, és világosítsd meg elménket, hogy felismerjük, megértsük és higgyük üdvösségünk titkát, és add meg a kegyelmet, hogy végül megláthassuk a Te fényed örök világosságát, s a dicsőség fényében eljussunk a Te színed látására, az Atyával és a Fiúval egységben. Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség (7x)

Felajánló ima

Ima a hét ajándékért

 

HETEDIK NAP (Húsvét hetedik hete – csütörtök)

A Jótanács ajándéka: Ez az ajándék megáldja a lelket természetfeletti körültekintéssel, s képessé teszi azonnali és helyes ítélet meghozatalára, különösen nehéz körülmények között. A Jótanács alkalmazza az Értelem és a Tudomány alapelveit az életünk egyedi eseteire, hogy megvigasztaljon minket, és erőt adjon a mindennapi feladatainkhoz. A Jótanács természetfeletti józan ész, az üdvösség keresésében felbecsülhetetlen értékű kincs. „Mindenek előtt kérjétek a Mindenhatót, hogy vezesse útjait igazságban.”

 

Könyörögjünk: Jöjj, ó Jótanács áldott Lelke, és vezess engem útjaimon, hogy mindig megtegyem a Te szent akaratodat. Mindig a jó dolgok felé irányítsd szívemet, és fordítsd el a gonoszoktól. Vezess engem parancsaid ösvényén az örökélet felé vezető úton. Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség (7x)

Felajánló ima

Ima a hét ajándékért

 

NYOLCADIK NAP (Húsvét hetedik hete – péntek)

A Bölcsesség ajándéka: Ez az ajándék az összes többi ajándékot magába foglalja, miként a szeretet is felöleli az összes többi erényt. A Bölcsesség a legtökéletesebb az ajándékok között. Róla íródott „minden jó tőle származik, és megszámlálhatatlan adomány ered kezei közül.” A bölcsesség ajándéka erősíti hitünket, bátorítja reményünket, tökéletesíti szeretetünket, és segíti elő az erények legmagasabb fokú gyakorlását. megvilágosítja az elmét, hogy az képes legyen felismerni és megízlelni az isteni dolgokat a földi örömök helyett, miközben Krisztus keresztje bővelkedik isteni édességekben. „Vedd fel keresztedet, és kövess engem, az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

 

Könyörögjünk: Jöjj Bölcsesség Lelke, és újítsd meg lelkemet a mennyei dolgok titkaival, azok rendkívüli nagyságával, erejével, és szépségével. Taníts meg engem, azokat mindenekfelett szeretni, és felülemelkedni a mulandó örömök és a világ élvezetei felett. Segíts, hogy mindig ragaszkodjam a mennyei dolgokhoz, és soha el ne szakadjak tőlük. Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség (7x)

Felajánló ima

Ima a hét ajándékért

 

KILENCEDIK NAP (Húsvét hetedik hete – szombat)

A Szentlélek gyümölcsei: A Szentlélek ajándékai tökéletesítik a természetfeletti erényeket, képessé téve minket, hogy isteni sugallatra gyakoroljuk azokat nagyobb tanulékonysággal. S miközben gyarapodunk bölcsességben, és Isten szeretetében, a Szentlélek vezetése által, szolgálatunk nagylelkűbbé válik, és az erények gyakorlása pedig egyre tökéletesedik. Ezáltal szívünk megtelik örömmel, és vigasztalással, s megismerjük a Szentlélek gyümölcseit. Ezek a gyümölcsök még vonzóbbá teszik az erények gyakorlását, és ösztönzőleg hatnak még több áldozathozatalra Isten szolgálatában, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.

 

Könyörögjünk: Jöjj, ó isteni Lélek, és töltsd be szívemet mennyei gyümölcseiddel, szereteteddel, örömöddel, békéddel, türelmeddel, béketűréseddel, jóságoddal, kedvességeddel, szelídségeddel, hűségeddel, szerénységeddel, önmegtartóztatásoddal, tisztaságoddal, hogy soha ne szűnjek meg Istent szolgálni, hanem sugallataidnak folytonos hittel engedelmeskedve, kiérdemeljem az örök egységet veled, az Atya és a Fiú szeretetében. Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség (7x)

Felajánló ima

Ima a hét ajándékért

 

 

FELAJÁNLÓ IMA A SZENTLÉLEKHEZ

Az egész mennyei udvar jelenlétében, térdre borulva, felajánlom magamat, testemet és lelkemet, Neked, Örök Szentlélek Isten. Imádom tisztaságod világosságát, igazságod kimeríthetetlen mélységét, és szereteted erejét. Te vagy az én lelkem ereje és fénye. Benned élek, mozgok, és vagyok. Soha többé nem akarlak megbántani téged, kegyelmeidhez való hűtlenségeimmel, és teljes szívvel könyörgök hozzád, hogy a legkisebb bűnt is, amit ellened elkövethetnék, tartsd távol tőlem. Irgalmasan őrködj minden gondolatom felett, és tölts el engem azzal a kegyelemmel, hogy mindig figyeljek a Te fényedre, hallgassak a Te hangodra, és kövessem a Te sugallataidat. Hozzád ragaszkodom, és neked szentelem magam, és kérlek, hogy könyörületeddel ügyelj rám gyengeségeimben. Jézus megsebzett Lábait tartva, öt szent Sebére tekintve, drága Vérében bízva, és imádva megnyílt Oldalát, ás megsebzett Szívét, esdeklem Hozzád, imádni való Lélek, gyengeségemben Pártfogóm, hogy tarts meg engem a Te kegyelmedben, hogy soha ne vétkezzem ellened. Add meg nekem a kegyelmet, ó Szentlélek, az Atya és a Fiú Lelke, hogy hozzád mindenkor és mindenhol így szólhassak: „Szólj Uram, hallja a Te szolgád!” Ámen

 

IMA A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKÁÉRT

Ó Uram, Jézus Krisztus, Te mielőtt felmentél a mennyekbe, megígérted , hogy elküldöd a Szentlelket, hogy befejezze művedet az apostolok és a tanítványok lelkében, méltóztass most kérlek, hozzám is elküldeni ugyanazt a Szentlelket, hogy tökéletesítse lelkemben kegyelmed és szereteted művét. Tölts el engem a Bölcsesség Lelkével, hogy megvessem ennek a világnak romlandó dolgait, és csak az örökké való dolgok iránt vágyakozzam. Tölts el engem az Értelem Lelkével, hogy megvilágosítsa elmémet isteni igazságod fényével. Tölts el engem a Jótanács lelkével, hogy mindig az Istennek tetsző utat válasszam. Tölts el engem az Erősség Lelkével, hogy Veled együtt viseljem keresztemet, és bátorsággal viseljek minden akadályt, ami üdvösségemmel ellentétes. Tölts el engem a Tudomány Lelkével, hogy megismerjem Istent és önmagamat, és növekedjek a szentek tudományának ismeretében is. Tölts el engem a Jámborság Lelkével, hogy kedvesnek és édesnek találjam Isten szolgálatát. Tölts el engem az Istenfélelem Lelkével, hogy szerető tisztelettel viseltessek mindig Isten felé. Pecsételj meg engem, drága Uram, igaz tanítványaid jelével, és minden ügyemben árassz el a Te Lelkeddel. Ámen