Barnabás üzenetek és imák

Beküldve: Nigériai Barnabás

Imák

Jézus Krisztus drága Szent Véréhez

 

Engesztelő ima a Szent Vér ellen elkövetett bűnökért:

„Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot!”

„Gyermekeim! Hadd mondjam el nektek, hogyan kell imádkozni, és mit kér tőletek az Ég. Szent Fiam mindig meghallgat benneteket. Azt kívánja, hogy szüntelen hallja imátokat. Ó, hűséges gyermekeim, szüntelen imádkozzatok ezt a fohászt — legalább 500-szor naponta.”

(A Szűzanya szavai 1997. február 8-án a Nigériai Barnabáshoz)

Egy élő Tabernákulum a Szívünkben

(1998. december 11.)

 

Történelmünk során Isten egy Pecsétet használt, hogy megjelölje az Ő választott „maradék” népét. Mielőtt a zsidók elhagyták Egyiptomot, az Úr, Mózes által irányította őket, hogy kenjék be a bárány vérével az ajtófélfájukat. Ez a vér szolgált az oltalmazó, védő „Pecsétül” a halál angyalától, aki az egyiptomiak büntetésére lett küldve. (Kiv 12,21-28)

 

A „Pecsét” lelki értelemben vett védelem, ami a lelket védi a Sátán és csatlósai ördögi támadásától, és megerősít, hogy az igaz hitben maradjunk. Ezáltal, a Szent Vér tisztelet által a mi Urunk terve az volt, hogy megmentse az emberiséget a közelgő „Nagy Tisztogatás”-tól (Mt.24) A Barnabásnak adott üzenetekből világosan látszik, hogy az emberiség elérte azt az órát, mikor döntenie kell: Isten mellett vagy Isten ellen. Az ég most küldött egy új üzenetet, ami reményt és védelmet nyújt.

Az üzenet egyszerű: mindaz, aki a Szent Vér tisztelője, megkaphatja az Élő Isten Pecsétjének ajándékát, védelemként az Antikrisztus ellen. Ez ugyanaz a Pecsét, ami a Jelenések könyve 7. és 14. fejezetében van.

1998. december 11-én Barnabásnak volt egy látomása: Jézus jött le, egy kelyhet tartott, amiben tüzes nyelv volt. Isteni sugarak áradtak ki a kehelyből.

Urunk így szólt. Gyermekeim, fogadjátok ezt: ez az Én Vérem, megváltásotok Vére. Nyissátok ki szíveteket a Nagy Pecsétemnek. Barnabás ezután látta, hogy a Szent Kehely megsokszorozódott és sok ember szívébe ment, akik Jézus lábánál gyűltek össze.

Urunk így folytatta: Gyermekeim, az az óra, ami hamarosan jön, nagyon félelmetes és ijesztő lesz. Ki fogja túlélni? Ez az, ami engem arra indított, hogy eljöjjek hozzátok és Szeretetem Tabernákulumát felépítsem. Ezért, amikor elérkezik az óra, a szívetek nem lesz száraz. Dicsőségem öröme folytatódni fog és elárasztja a szíveket, ahol felépítem Szeretetem Tabernákulumát. Megengedem, hogy Drága vérem Óceánja állandóan folyjon a szívekben, még a legnagyobb sötétség órájában is, ami rövidesen az emberiségre tör.

Barnabásnak tudtára adatott, hogy a mi Urunk Pecsételte le az Ő követőit és valóban Ő jön le, Ő él a szívekben, hogy erősítse és vigasztalja, enyhülést hozzon az előttük álló ördögi napokban.

Urunk így folytatta: Gyermekeim, hozzatok kisgyermekeket hozzám a nagy Pecsét óráiban. Szeretem őket. Megmentem őket. Figyeljetek gyermekeim, három nagy hónapja van a Pecsétnek, aztán jön az óra...

Barnabásnak 3 speciális időszakot adtak, amikor Isten Angyala a földre jön és feladja a Pecsétet.

 

Az Élő Isten Pecsétje felvételének feltételei

 

1. A Szent Vér tisztelője próbálja elvégezni öt egymásután következő hónapban a Gecemáni Órákat, áldozatos lélekkel 2-es, 3-as vagy nagyobb csoportokban. Nagyobb szervezésben ezek az órák lehetnek csütörtök este 11-től péntek reggel 3-ig, vagy legalább egy órát éjfél és reggel 3 óra között.

2. Végezzen el egy Kilencedet 9 nappal előtte, mielőtt felvenné a Pecsétet. Kilencedet lehet végezni a Szent Vér Rózsafüzér vagy más imák elmondása által is.

3. Próbáljon meg lelkigyakorlaton részt venni, mielőtt a Pecsétet felvenné.

4. Végezzen jó Szentgyónást.

5. Tegyen felajánlást a Szent Vérhez, ideális lenne bármely hónap harmadik péntekén vagy a Pecsét órájában déltől 3ig, Szentmisével egybekötve. Ha valamilyen sürgős ok miatt ez a felajánlás nem történne meg, ebben az esetben megszervezhető egy másik időpont. Bármelyik pap elvégezheti ezt a felajánlást. Itt a felajánlók a Kínszenvedés Keresztjével és jelvényével lesznek jelen.

Ajánlatos megújítani gyakran az Élő Isten Pecsétjét, hogy emlékezzenek a felajánlók, hogy Urunk mit kért tőlünk ezzel a Szentségre hívással. A felajánlás megújítása abból áll, hogy szervezzük meg a Pecsét óráiban, amit az Urunktól kaptunk, töltsük imával és csenddel ezeket az órákat, és ahogy időnk engedi, vegyünk részt szentmisén, járuljunk szentgyónáshoz és imádkozzuk valamelyiket a Szent Vér imáiból.

Az angyalok megújítják a Pecsétet, bárhol legyen is: otthon, munkahelyen, iskolában… A lényeg, hogy éberek legyünk, és amit elvégzünk ezen órák alatt, azt áhitattal és Isten iránti szeretetből tegyük.

 

Urunk 2000. július 6-án Barabásnak ezt mondta: „Imádkozz és szervezd meg a Pecsét óráját, amit adtam neked. Gyónd meg bűneidet egy papnak őszinte szívvel és megbánással. Ez az igazi megújítása a Pecsétnek. Meglátogatom lelkedet Szent Kegyelmemmel a Pecsét órájában. Az Én Isteni fényem elűzi a sötétséget lelkedből. Meg fogom tisztítani, teljességgel fogok lakozni benne. Mikor a Szent Halálom ellensége jön, megvédelek téged. Nem fogják tönkretenni Templomomat, mert Isten dicsősége teljességgel élni fog benne.”

Most van itt az ideje annak, hogy felvegyétek az Élő Isten Pecsétjét mintegy védelmet az Antikrisztus és a Vadállat jele ellen.

Ámen

A Pecsétet a Szent Vér tisztelői déli 12 óra és délután 3 óra között kaphatják meg, az Úr Jézus kínszenvedésének óráiban.

- Minden hónap harmadik péntekén

- Decemberben minden pénteken és január első péntekén

- Áprilisban minden pénteken és Május első péntekén

- Júliusban, a Nagy Hónap minden péntekén (ez a hónap a Szent Vérnek van szentelve)

 

Akik megkapják a pecsétet, megkapják az erőt, és a kegyelmet ahhoz, hogy ne vegyék fel a Vadállat 666-os jelét, ami nélkül az istentelen világban nem tudnának létezni. (Jel.13:16-17) Ezek a személyek el fogják utasítani az Antikrisztus hamis tanait és megmenekülnek a Vadállat hatalmától (Jel. 13:13-14) és hűségesek maradnak Istenhez, és ők lesznek a „szent maradék”. Nem érheti semmiféle ördögi támadás Isten lepecsételt gyermekeit, akikben Krisztus él. A pecsételt lelkek élvezni fogják Isten különleges (megkülönböztető) védelmét, amit ezekben az időkben ad. Ez a beteljesedése Ezekiel próféta látomásának Isten védelmező Pecsétjéről. (Ez. 9:1-7)

Három különböző fajta Pecsét van:

1. Lesznek olyanok, akik arra lesznek lepecsételve, hogy túléljék a nagy megpróbáltatást az üldöztetés különböző fokával.

2. Lesznek olyan lelkek, akik arra lesznek lepecsételve, hogy túlélik jóformán üldöztetés nélkül, főleg, ha életükben önmegtartóztató, áldozatos életet éltek.

3. Némelyek arra lesznek lepecsételve, hogy mártírok legyenek az Atya Isten dicsőségére, ugyanúgy, mint régen a nagy mártírok.

A Pecsét hatásainak a megnyilvánulása a Tisztogatás és a Megpróbáltatás idején valósul meg.

Urunk 1999. július 9-én kinyilvánította Barnabásnak, hogyan veszik körül a Mennyei Seregek a lepecsételt lelkeket.

„Örvendezz ó Jeruzsálem, mert benned az Én szeretetem Tabernákuluma építtetett. Szent Véremnek az óceánja árad ki és megújítja a világot. A mennyei angyalok karával vagy körülvéve, akik éjjel-nappal oltalmaznak. Senkinek sincs hatalma újból elpusztítani téged.”

 

Jézus Drága Vérének rózsafüzére

Az Úr Jézus nyilatkoztatta ki Nwoye Barnabásnak Nigériában/Afrikában 1996-97-ben

E szavakkal: „Fiam, fogadd ezt a rózsafüzért és mutasd be a világnak. Imádkozza minden ember az Én drága Vérem ellen elkövetett bűnök folytonos jóvátételeként…”

„E rózsafüzér imádkozásáért nagy csodákat fogok művelni.” (1997. március 15.)

„Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot.” (Szűzanya szavai 1997.jan.29.)

+ + + + +

Keresztvetés †

Ima a Szentlélekhez

Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk! Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél! És megújítod a föld színét!

Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk Krisztus, a mi Urunk által! Ámen

Apostoli hitvallás (Hiszekegy)

Ima a Szent Vérhez (fejhajtás)

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében.

Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)... Dicsőség...

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás)

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

ELSŐ TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Kezének felszögelése

(rövid elmélkedésre megállni)

A Te jobb Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér mentse meg az egész világot, és sok lelket térítsen meg. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében.

NAGY SZEMEKRE: Miatyánk… Üdvözlégy…

KIS SZEMEKRE: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

Dicsőség…

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás)

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

 

MÁSODIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus bal Kezének felszögelése

(rövid elmélkedésre megállni)

A Te bal Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a bal Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér szabadítsa ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és védje meg a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében.

NAGY SZEMEKRE: Miatyánk… Üdvözlégy…

KIS SZEMEKRE: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

Dicsőség…

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás)

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

 

HARMADIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Lábának felszögelése

(rövid elmélkedésre megállni)

A Te jobb Lábad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér födje be a Katolikus Egyház alapját minden titkos és ördögi terv ellen. Ámen

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében.

NAGY SZEMEKRE: Miatyánk… Üdvözlégy…

KIS SZEMEKRE: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

Dicsőség…

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás)

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

 

NEGYEDIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus bal Lábának felszögelése

(rövid elmélkedésre megállunk)

A Te bal Lábad drága Sebének azon fajdalma által, melyet a Te bal Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér védjen meg mindnyájunkat minden utunkon a gonosz szellem és csatlósainak minden támadása és terve ellen. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében.

NAGY SZEMEKRE: Miatyánk… Üdvözlégy…

KIS SZEMEKRE: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

Dicsőség…

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás)

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

ÖTÖDIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus Szent Oldalának átszúrása

(rövid elmélkedésre megállni)

A Te Szent Oldalad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a Szent Oldaladon átszúrt lándzsa okozott, az onnan kifolyó drága Vér és Víz gyógyítsa meg a betegeket, támassza fel a halottakat, oldja meg a jelen kor problémáit és tanítsa nekünk az utat Isten örök dicsőségéhez. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében.

NAGY SZEMEKRE: Miatyánk… Üdvözlégy…

KIS SZEMEKRE: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

Dicsőség…

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás)

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

BEFEJEZŐ IMÁK

3-szor: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében!

Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd reánk, tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen.    (Salve Regina)

Könyörögjünk! Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, tisztelünk és imádunk Téged örökké tartó szövetséged művéért, mely békét hoz az emberiségnek. Gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Vigasztald trónján a Mindenható Atyát, és mosd le az egész világ bűneit. Mindenki tiszteljen Téged! Ó drága Vér, irgalmazz! Ámen.

Jézus Szentséges Szíve,                                                       Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,                                              Könyörögj érettünk!

Szent József, Szűz Mária jegyese,                                       Könyörögj érettünk!

Szent Péter és Szent Pál,                                                     Könyörögjetek érettünk!

Szent János a Kereszt lábánál,                                             Könyörögj érettünk!

Szent Mária Magdolna,                                                         Könyörögj érettünk!

Minden mennyei harcos és közbenjáró,                               Könyörögjetek érettünk!

A mi Urunk minden szentjei,                                                 Könyörögjetek érettünk!

Minden mennyei seregek,                                                     Könyörögjetek érettünk!

Mária Légiója,                                                                        Könyörögj érettünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

+ + + + +

Az Úr Jézus ígéretei azoknak, akik a Szent Vér rózsafüzért tisztelettel imádkozzák

1. Ígérem, hogy aki ezt a rózsafüzért imádkozza, az ördögi támadásoktól megvédem.

2. 5 érzékszervét egészségben megőrzőm.

3. A hirtelen haláltól megóvom.

4. Halála előtt 12 órával inni fogja Szent Véremet és enni fogja Szent Testemet.

5. Halála előtt 24 órával megmutatom neki 5 Szent Sebemet, hogy ezáltal mély bűnbánatot érezzen bűnei fölött és teljesen tudatában legyen azoknak.

6. Aki e rózsafüzért kilencedként végzi, megkapja, amit kér, imái meghallgatásra találnak.

7. Sok csodát fogok művelni e rózsafüzér által.

8. Lerombolok általa minden titkos (Isten ellenes) társaságot és irgalmammal sok lelket szabadítok ki a fogságból.

9. Sok lelket szabadítok ki a tisztítótűzből.

10. Megtanítom utamat annak, aki e rózsafüzér által tiszteli Szent Véremet.

11. Irgalmas leszek azokhoz, akik irgalmasak Szent Sebeimhez és Véremhez.

12. Mindazok, akik e rózsafüzér imát másokkal megismertetik, 4 év búcsút nyernek.

 

Az Úr Jézus Szent Vérének litániája

Uram, irgalmazz!                                   (Hívek megismétlik)

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                              Irgalmazz nekünk'

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten!

Ó, Jézus Krisztus drága Vére, megváltásunk Vére, födj be minket és az egész világot!

Jézus Krisztus Vérének óceánja,                                                 szabadíts meg minket!

Jézus Krisztus Szentséggel és részvéttel teli Vére,

Jézus Krisztus drága Vére, erősségünk,

Jézus Krisztus drága Vére, az örökké tartó szövetség,

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit alapja,

Jézus Krisztus drága Vére, Isten fegyvere,

Jézus Krisztus drága Vére, isteni könyörület,

Jézus Krisztus drága Vére, a gonosz szellemek ostora,

Jézus Krisztus drága Vére, a fogságban lévők segítsége,

Jézus Krisztus drága Vére, Szentséges Bor,

Jézus Krisztus drága Vére, keresztények erőssége,

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit védelmezője,

Jézus Krisztus drága Vére, keresztények igaz hite,

Jézus Krisztus drága Vére, gyógyító Vér, ments meg minket!

Jézus Krisztus drága Vére, felkent Vér,

Jézus Krisztus drága Vére, Isten gyermekeinek bátorsága,

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény harcosok fővezére,

Jézus Krisztus drága Vére, a feltámadás Vére,

Jézus Krisztus drága Vére, a mennyei angyalok Itala,

Jézus Krisztus drága Vére, a Mennyei Atya vigasztalója,

Jézus Krisztus drága Vére, a szentek ereje,

Jézus Krisztus drága Vére, a világ békéje,

Jézus Krisztus drága Vére, Égnek és Földnek Napsugara,

Jézus Krisztus drága Vére, szivárvány az Égben,

Jézus Krisztus drága Vére, az ártatlan gyermekek reménye,

Jézus Krisztus drága Vére, Isten szava a szívünkben,

Jézus Krisztus drága Vére, égi fegyver,

Jézus Krisztus drága Vére, isteni bölcsesség,

Jézus Krisztus drága Vére, a világ alapja,

Jézus Krisztus drága Vére, az Atyaisten irgalma,

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               tisztítsd meg a világot a bűntől!

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               újítsd meg a világot!

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               taníts minket, hogyan vigasztaljuk Jézust!

Könyörögjünk! Ó, megváltásunk drága Vére, hiszünk, remélünk és bízunk Benned. Esedezve kérünk, szabadítsd ki azokat, akik a pokoli szellemek kezében vannak. Oltalmazd a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól és fogadd be őket a Te örök dicsőségedbe, Irgalmazz az egész világnak, és erősíts minket, hogy imádjuk és vigasztaljuk a Szentséges Szívet. Imádunk Téged, ó, irgalomnak drága Vére. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében!

(3-szor)

Felajánlás Jézus Szent Véréhez

Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában lábadhoz borulok Szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem Neked a sok kegyelmet, amellyel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen azért, hogy drágalátos Szent Véred által a sátán hatalmából kiszabadítottál.

Szűzanyám, Őrangyalom, Védőszentjeim és az egész mennyei Udvar jelenlétében készséges szívvel szentelem magam drága Szent Vérednek, mellyel Te, ó édes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól megváltottad. A Te kegyelmed segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent Véred tiszteletét tőlem telhetőleg előmozdítom. Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát: imádásra méltó Véredet. Így óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat és kívánok engesztelést nyújtani minden megszentségtelenítésért, amellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amellyel Téged, drágalátos Szent Vér, valaha is megbántottak! Édes Jézus, íme felajánlom Neked szentséges Édesanyád, hűséges tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent Vérednek nyújtottak és kérlek, feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak. Isteni Üdvözítőm! Hints meg engem és minden teremtményt a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó megfeszített Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk és megváltásunk váltságdíjat mindenkor méltóképpen tiszteljük. Ámen.

(Újítsd meg ezt a felajánlást mindennap!)

+ + + + +

Ima az ősök átkaitól való megszabadulásért

Örök Atya! Te vagy az egyedüli, halhatatlan Isten. Isten, aki a Szeretet, aki irgalmas és jóságos. Tekints Egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra és légy irgalmas.

Felajánlom Neked ostorozásának fájdalmait, Sebeit és Vérét a Tieidért, akik ama átkok terhe alatt élnek, melyek őseik bűneinek, engedetlenségeinek és a Veled kötött szövetség megszegésének következményei. Szabadíts meg minket Szent Fiad ostorozása által, gyógyíts Szent Sebei által, és ments meg drágalátos Vére által! Ámen.

Jézus Krisztus drága Szent Vére — szabadíts meg az átkoktól!

Jézus Krisztus Szent Sebei — gyógyítsátok sebeinket!

Ostorozásod által — pecsételj le minket! Ámen.

Jézus: „Gyermekeim! Imádkozzátok ezt az imát és ismertessétek meg az egész világgal. Mindazok, akik átok alatt vannak és ezt az imát állhatatosan imádkozzák, megszabadulnak az átkoktól. Mindazok a családok, amelyek olyan bűnök átkai alatt szenvednek, melyeket őseik vétettek, és ezzel az imával144 napos — imakilencedet végeznek, megszabadulnak. Mindazok, akik a szövetséget megszegik és halálukat várják, megmenekülnek és ínségüktől is megszabadulnak, ha végzik ezt az imát és bűneiket megbánják."

Jézus adta Barnabásnak Nigériában, 1998. július 8-án.

Ima, a Dicsőség Országának megvalósulásáért a Földön

Ó, jóságos és irgalmas, mindentudó és mindenható örök Atya! Alfa és Omega, aki mindent teremtettél. Te soha nem hagyod el gyermekeidet. Tekints jóságosan egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra, aki azért jött, hogy megmentse az emberiséget és királyságodat megalapítsa a Földön. Felajánljuk Neked Szent Fiad, Jézus Krisztus minden gyötrelmét, kínszenvedését és drága Szent Vérét a Szent Kereszt minden ellenségének, az Antikrisztusnak és a vörös sárkánynak bukásáért, akik most és az idők végén az igazság ellen harcolnak. Megváltónk drága Vére és földi életének utolsó lehelete által tűnjenek el úgy, mint tajték a napfényben, hogy királyságod mielőbb elérkezzék a Földön.

Jézus Krisztus drága Vére — jöjjön el a Te királyságod! Ámen.

Jézus: „A vörös sárkány és az Antikrisztus fellépése e korszak utolsó órájában teljesen átszúrta Szívemet földi szolgálatom ideje alatt. És még inkább, mielőtt kileheltem lelkemet a kereszten. Amikor a kereszten függtem, lélekben láttam a büszke sárkányt. Kérkedett, hogy örökké fog uralkodni a Földön. — Én magamban felajánlottam Atyámnak ezt az imát a kereszt ellenségeinek bukásáért. — Gyermekeim, ezen ima által az Antikrisztusnak, a vörös sárkánynak és csatlósainak csak rövid ideig tartó uralmuk lesz a Földön. Minél többet imádkozzátok, annál rövidebb lesz földi uralmuk ideje.

(1998. július 27-én.)

Ima menedékért Jézus Krisztus Szent Oldalában

„Ó, jóságos Atya! Ábrahám, Izsák és Jákob Istene! Te az Ószövetség választott népét a hideg és forró sivatag szárazságában szent szárnyaid alatt oltalmaztad. Felajánlom Neked Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus szent kereszthalálát a Tieid oltalmáért, akik szerte a világban élnek. A Szent Vér és Víz mosson tisztára, erősítsen és mentsen meg minket, hogy hazataláljunk Fiad Szent Oldalába, mely minden ember számára nyitva áll. Ámen.

Jézus Krisztus Szent Oldala — légy a menedékhelyünk! Ámen.”

Jézus:„Gyermekeim! A gonoszság napjai sok léleknek vesztére lesznek. Ezért tanítom nektek ezeket a misztikus imákat, hogy mind megmenekülhessetek. Szent Oldalam mindenki számára nyitva áll. Imádkozzátok ez imát és ismertessétek meg minden emberrel. Oltalmazom mindazokat, akik ezt megteszik. Szeretlek mindnyájatokat!...”

(1998. július 07.)

Jézus által adott imák Barnabásnak

NIHIL OBSTAT: Rev. Fr. Stephen Obiuxwu

Censor Deputatus

Chairman. Doctrine and Faith Committee

Archdiocose of Onitsha, Anambra State 430001 NIGERIA

Ist July 1999.

IMPRIMATUR: Ayo-Maria Atoyebi, O.P.Bishop of llorin Diocese

Ilorin, Kwara State 240001 NIGERIA

17 th June 2001.