Barnabás Nwoye Jézus Krisztus Drága Vérének misztikusa

Beküldve: Nigériai Barnabás

Barnabás Nwoye

Jézus Krisztus Drága Vérének misztikusa Nigériából

 

Üzenetek és imák a megszentelődésre és előkészületre Jézus Krisztus második eljövetelére

 

Barnabás Ikenna Nwoye egy Isten által kiválasztott, 37 éves nigériai férfi, aki 1995 óta kap üzeneteket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, az Ő Legszentebb Édesanyjától, Szent Mihály arkangyaltól, Szent Cecíliától és sok más szenttől. Ezek az üzenetek kiemelkedőek az egyszerűség, a szigor és a mindent átfogó mélység tekintetében. Ezáltal akarnak minket egy mélyebb Istennel való kapcsolatra elvezetni, a meghitt és az erényes imaélet által az életszentség útján. A Barnabásnak adott imákban, noha számos elvárásnak kell eleget tenni, mégis a hozzájuk fűződő ígéretek miatt a kegyelem bősége által ezen imádságok egyetlen más imádsághoz sem hasonlíthatók.

 

 

Ezt a tényt erősíti meg, hogy Dr. Ayo Maria Atoyebi O.P. püspök egyházi engedéllyel látta el a Jézus Krisztus Legdrágább Véréről szóló üzenetek egy részét és a teljes imakönyvet. Az Ontisha egyházmegye érseke, H.H. Stefan Obiukwu a hit védelmének fényében átvizsgálva 1999. 07. 01-jén a jelen üzeneteket beleértve a nagy Pecsétet és a hozzá kapcsolódó imákat és ígéreteket az Egyház tanításával összhangban lévőnek találta és Nihil obstattal látta el. Az Imprimaturat 2001. június 17-én, Atoyebi püspök adta meg.

 

 

 
http://www.informationng.com/wp-content/uploads/2013/01/Bishop-Onaga.jpgEnugu püspöke, Callistus Valentia Chukwuma Onaga, aki Barnabás helyi püspöke engedélyezte az apostoli társulatot, amelyet közben megalapítottak. Személyesen maga avatta fel 2012. október 20-án, szombaton az első apostoli iskolát, és 2013. május 14-én kinevezte Msgr. Okpalaibekwe-t az apostoli társulat püspöki káplánjává.

Barnabás Nwoye egy 17 éves iskolás fiú volt, amikor Jézus, a szenvedő szolga alakjában 1995. július 5-én megjelent neki abban a kis házban, amiben Barnabás a szüleivel együtt lakott. A következőket mondta neki: „Barnabás, Barnabás, Barnabás, vigasztalj meg Engem. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.” A következő nap ismét hívást kapott Barnabás: „Barnabás, én Jézus Krisztus vagyok, aki a Kálvárián kereszthalált halt a világ megmentéséért. Én az vagyok, akinek a lemeztelenített testét megkorbácsolták amiatt, hogy az emberek a szabadságuk megszerzésére törekedtek. Én viselem a világ szégyenét. A véremmel fizettem értük. Igen, az enyéim nem ismertek el engem. Én vagyok az, aki a bűnökért halálos kínt szenvedett. Barnabás, vigasztalj meg, imádd az Én Drága Véremet. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki téged nagyon szeret. Könyörülj rajtam. Megáldalak téged fiam.”

A harmadik napon újból hallotta Krisztust: „Barnabás, miért nem válaszolsz az én hívásomra? Könyörülj rajtam. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, akit érted és a világért, a ti bűneitek miatt keresztre feszítenek minden másodpercben és a nap minden percében. Az Én Drága Vérem imádására hívlak téged. Mert a Drága Vérem által akarom megújítani a Földet.  A Földön Atyám akaratának érvényre kell jutnia. Így pillantják meg majd szemeid az igaz békét a Földön.” 1995. július 07-én Barnabás igent mondott, erre a meghívásra. 1996. 07. 05-én, pontosan egy évvel az első jelenés után Barnabás által a világ egy ajándékot kapott Jézustól, a Legdrágább Vér rózsafüzérét. A szintén egyházilag jóváhagyott rózsafüzérhez a következő ígéretek fűződnek:

1.Ígérem, hogy minden embert megmentek a sátáni kísértésektől, aki odaadóan imádkozza e rózsafüzért.

2.Megóvom az 5 érzékszervét a kísértésektől, támadásoktól.

3.Megóvom a hirtelen haláltól.

4.24 órával halála előtt megmutatom 5 szent sebemet, hogy ezáltal mély bűnbánatot érezzen bűnei fölött, és teljes tudatában legyen azoknak.

5.Sok csodát fogok ez által a rózsafüzér által tenni.

6.Ezen ima által lerombolom a titkos társaságokat és irgalmamból adódóan megmentem a lelküket.

7.Sok lelket szabadítok ki a tisztítótűzből.

A következő évben Isten további kinyilatkoztatást és imát adott az Antikrisztus és a mögötte álló jól kiépített szervezetek ellen, amelyek a lelkeket támadják, és megjelölni készülnek a vadállat szám (666) által. Jézus 1997. január 1-jén felkereste Barnabást, és ezt mondta: „Keserűen sírok Egyházam miatt. Barnabás imádkozz erősebben, kitartóbban Egyházamért. A reménytelenség, a háborúk és az emberek büszkesége tönkre teszik Egyházamat.  A sátán sok lelket nyert már meg e rossz gyümölcsök miatt. Jézus többek között figyelmeztet, hogy abba kell hagyni az abortusz, és a házasságtörés bűnét. Az eljövendő sötétség nehéz idejére az Úr egy ajándékot akar nekünk adni, amellyel magáénak pecsétel le. Hamarosan itt az óra, amikor k9tör a keresztényüldözés. Csak, az ima és a szenvedés tud, minket felkészíteni a nehéz idők utániaz örömre.  Az üldözés utáni boldogság dicsőséges gazdagságot jelent, az Új Jeruzsálemben és utána a Paradicsomban, melyet Drágalátos Vérem tisztelete és a fenn megnevezett pecsét ajándékaként kaptok meg.”

A pecsét egy szellemi eljegyzés az Antikrisztus és az ördögi lelkek ellen. Szellemi értelemben zálogot jelent a Szentlélektől a mindenkori sátáni támadások és kísértések ellen. Ezen, védelmi pecsét olyan védelmet ad, mint a Kivonulás könyvének 12, 21-28 között olvashatjuk, miszerint: „Mózes összehívta Izrael véneit mind, és így szólt hozzájuk: "Menjetek és szerezzetek bárányt családjaitok számára és vágjátok le, mint húsvéti áldozatot. Fogjatok egy izsópköteget, mártsátok az edényben levő vérbe, s az edényben levő vérrel kenjétek meg a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Reggelig senki közülete, nem léphet ki házának ajtaján. Ha az Úr átvonul, hogy lesújtson Egyiptomra, és látja a vért a szemöldökfán meg a két ajtófélfán, akkor az Úr elhalad ajtótok előtt, s a pusztítót nem engedi belépni házatokba, hogy a csapást rátok hozza. Ezt az előírást tekintsétek törvénynek, amely minden időben vonatkozik rád és gyermekeidre. Ezt a szokást akkor is tartsátok meg, ha majd bejuttok arra a földre, amelyet az Úr nektek ad. Ha gyermekeitek megkérdeznek benneteket: miféle szertartás ez, akkor így feleljetek: Ez a húsvéti áldozat az Úrnak, aki Egyiptomban elhaladt Izrael fiainak háza mellett, amikor lesújtott az egyiptomiakra, és a mi házainkat megkímélte." Erre a nép meghajolt és leborult. Izrael fiai elmentek és engedelmeskedtek. Úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek és Áronnak.”

1998. december 11-én Barnabásnak volt egy látomása: Jézus jött le, egy kelyhet tartott, amiben tüzes nyelv volt. Isteni sugarak áradtak ki a kehelyből. Urunk így szólt. Gyermekeim, fogadjátok ezt: ez az Én Vérem, megváltásotok Vére. Nyissátok ki szíveteket a Nagy Pecsétemnek. Barnabás ezután, látta, hogy a Szent Kehely megsokszorozódott és sok ember szívébe ment, akik Jézus lábánál gyűltek össze. Urunk így folytatta: Gyermekeim, az az óra, ami hamarosan jön, nagyon félelmetes és ijesztő lesz. Ki fogja túlélni? Ez az, ami engem arra indított, hogy eljöjjek hozzátok és Szeretetem Tabernákulumát felépítsem. Ezért, amikor elérkezik az óra, a szívetek nem lesz száraz. Dicsőségem öröme folytatódni fog és elárasztja a szíveket, ahol felépítem Szeretetem Tabernákulumát. Megengedem, hogy Drága vérem Óceánja állandóan folyjon a szívekben, még a legnagyobb sötétség órájában is, ami rövidesen az emberiségre tör. Barnabásnak tudtára adatott, hogy a mi Urunk pecsételte le az Ő követőit és valóban Ő jön le, Ő él a szívekben, hogy erősítse és vigasztalja, enyhülést hozzon az előttük álló ördögi napokban.

A Pecsét ajándéka, melyet a Jel. 7,3 és 9,4 is előre jelez, erőforrásként szolgál számunkra, hogy állhatatosan kitartsunk a hitben, nem engedi, hogy szellemileg elveszítsük tisztán látásunkat, és segít ellenállni az Antikrisztussal szemben. 1999. 07. 09-én mondta Jézus: „Vegyétek a Pecsétet, hogy ne száradjatok ki, amikor pusztaságba és szárazságba érkeztek. Mindenki, akit lepecsételtek, az Én Drága Vérem által megerősödik. A ti gyenge lelketeket az Én Erőmmel töltöm el. Örvendezz ó Jeruzsálem, mert benned az Én szeretetem Tabernákuluma épült fel.. Szent Véremnek az óceánja árad ki és megújítja a világot. A Mennyei Angyalok karával vagy körülvéve, akik éjjel-nappal oltalmaznak. Senkinek sincs hatalma újból elpusztítani téged. A Lélek bennetek egy tabernákulumot hoz létre a teljes Szentháromság részére. Ezáltal tudatosan Isten jelenlétében fogtok dolgozni és aludni. Hozzátok elém, gyermekeim a gondjaitokat, és adjátok át a Mennyei Atyának az Én Drága Véremen keresztül. A ti áldozatotokra a Mennyei Atya az Én Drága Vérem által fog figyelni, és le fog pecsételni titeket.”

1997. 07. 28-tól Jézus Barnabással a következő üzeneteket tudatta, melyek szintén sok kegyelmet adnak az embereknek: Jézus kínszenvedésében sírva mondja: „Ti engem elhagytatok és saját utatokon indultatok el, mert nem az én haláltusámat szemléltétek. Irgalmazzatok nekem, mivel szeretlek titeket. Saját személyemet nyilatkoztatom ki nektek. Imádkozzatok és virrasszatok minden csütörtök éjjel péntekre virradóan, 23-03 óráig. Én elnevezem ezen imaórát Gecemáni Óráknak. Vigasztaljatok meg engem és imádkozzatok hozzám ezekben az órákban.

            Barnabás üzenteket kapott az Élő Isten Pecsétjéről, az Antikrisztusról és a háromnapos sötétségről, és a Dicsőség Birodalmának eljöveteléről a Földön.

 • 2000-ben a tökéletesség keresztjéről
 • 2001-ben kapta a tökéletes tisztaság rózsafüzérét
 • 2002-ben a csendesség aranyat érő békéjéről, a szemlélődő ima erejéről
 •  2003-ban Isten szeretetének városáról
 • 2004-ben tökéletesség 15 fokáról
 • 2005-ben az éj lelkéről
 • 2006-ban Istennel való személyes egyesülésről
 • 2007-ben és 2008-ban üzeneteket a dicsősség birodalmának elérkezéséről és a várt békéről
 • 2009-ben misztikus menyegzőről
 • 2010-ben önfeláldozás kegyelméről kapott üzeneteket.

 

2002. január 10-én a következő üzenetet kapta Barnabás: „Gyermekeim, kövessetek engem, elvezetlek titeket a misztikus csend útjára, a hallgatás misztériumával ajándékozlak meg titeket. A Mennyben a Mindenható Atyának a szentek a legnagyobb imádást ilyen módon adják. Hallgasd tanításomat: kezdetben minden a Mindenható Isten csendességének jelenlétében lakozott, ez a nagy csend tárta fel a teremtés misztériumát. A csend volt a fény Isten kezében, amely felgyulladva létrehozta az egész univerzumot. A teremtés után a csend az Istennel együtt a Paradicsomban élt. Gyermekeim, az Örökkévaló Atya kísérője ez a nagy csend. Mindenkinek, aki az Ő barátja akar lenni, ebben a nagy csendben kell élnie. A csendben lelsz rá az Ő jelenlétére, Ő mindig ebben lakozik. Gyermekeim megajándékozlak titeket ennek a csendnek az ajándékával, éljétek meg ezt a tanítást, mely elvezet az Örök Atyához.  Meg kell tanulnotok keveset beszélni, csak amikor szükségét érzitek, akkor szóljatok. A sok beszéden keresztül ne keressétek a világ elismerését. Gyermekeim, felszólítalak titeket, tanuljátok meg hallgatni! Előre is köszönöm, hogy ekképpen cselekedtek.

Hallgasd meg az utolsó tanításomat, a csendes szív mennyei kincseket gyűjt, azonban a beszédes szív a világ idegességét gyűjti. Ezekben a nyugtalan időkben, arra hívom gyermekeimet, hogy életüket a csendben éljék. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja, hívjatok Engem segítségül, hogy a csendességben élhessetek. Maradjatok meg a Mennynek Szabadságában.”

Miután Barnabás elfogadta a meghívást, több iskolát is alapított, felépült egy templom, egy kórház, és egy nagy kegyhely is. A kegyhely neve: Szent Föld, Olo! A vidék egyszerű felépítésű, mindösszesen 144 Hektár. A szent föld otthona a Gecemáni sziklának, gyógyforrásos kálváriának, életnagyságú kereszttel és képmással a Fájdalmas Anyáról. A helyet felajánlották Szent Józsefnek, Szent Cecíliának és Szent Mihály arkangyalnak, és egy nagy templomot hoztak létre, amely a 12 apostol tiszteletére lett felszentelve. Az új Gecemáni kert a Mennyei kert szimbóluma, a győzedelmes kereszttel és az új templommal. Becslések szerint ezen építkezés elérte a 36 millió amerikai dollárt, de Barnabásék a hívek adományaiból finanszírozva, az egyszerűség megtartására törekedve vitelezték ki az építkezést.

 

Az új Gecemáni kert

 

Ezzel elkészült Isten nagy terve, az imaközpont, az első iskola, az ezekhez vezető út, néhány épület, amely kétféle vendégházat tartalmaz a papoknak. Itt található a szikla, mely a vérrel verejtékező Jézus Gecemáni kertjét szimbolizálja a vigasztaló angyallal és egy életnagyságú gyógyító kereszttel. Ezen kereszten életnagyságú korpusz található, mely a templom közepén alkot egy különösen nagy és erős, hathatós segítséget az Antikrisztus ellen. 2013. 07.05-én sok külföldi és belföldi pap, egyházi illetékesek és püspökök jelenlétében megáldották a helyet, amelyet több tv-adás is közvetített. Ekkor történt az a csoda is, hogy az Istenanyját lefotózták, olyan alakban, hogy a felhőkön ült. Egy pap pedig áldozáskor a szenvedő Krisztusról készített fényképet. Ugyanezen a napon egy nagy kegyelem is történt a Drágalátos Vér által Rómában:

 • Ferenc pápa és emeritus XVI. Benedek pápa együtt áldotta meg a Vatikánban Szent József és Szent Mihály arkangyal új szobrait
 • Ugyanezen a napon a pápák együtt adták ki a Lumen Fidei enciklikát
 • Ezen a napon Ferenc pápa II. János Pál pápa 2. csodáját fogadta el és elrendelte II. János Pál pápa és XXIII. János pápa szentté avatását.
 • És egy még kézzel foghatóbb csoda is történ 2 iskolában és egy kórházban.

 

2010.07.05-én megalapított Barnabás 9 fiatalemberrel egy társulatot alapított, akik a Szent Földön élnek nőtlenségben. Fő apostoli szolgálatuk a Drága Szent Vér tisztelete, a halálosan szenvedő Jézus Krisztus vigasztalásának szentelik életüket. Ezen csoport a korábbi helyi plébánosnak, Bonifatius Onahnak a közvetlen felügyelet alatt áll, aki lelki vezetője volt Barnabásnak. 2011-ben egy új női társulat alakult. Az ő feladatuk az imádat, az Isten jelenlétében való teljes elmerülés, elmélkedés. A szakrális egyházi zene művelésére alapították meg a The Voice of the Little Lilies nevű kórust. (A kicsi Liliomok hangja nevű kórust.) Ayo Maria Atoyebi püspöktől a női ág noviciátust és új megnevezést kapott, amely a halálos kínok között szenvedő Jézus Krisztus megvigasztalására létrejött Kis Liliomoknak neveztek el. Barnabás 2011. 11. 04-én a következő ígéretet kapta: „Amikor ezt a hatalmas keresztet felállítják, nem lesz többé nehézség.” 2012. szeptemberétől a helyi püspök kételkedő volt Barnabással szemben. De miután ugyanabban a hónapban egy kis idő elteltével amint a keresztet felállítása elkezdőzött, és amint a Szentföld a korpuszt is megkapta a püspök elfogadta Barnabás apostoli szolgálatát. A rákövetkező hónapban személyesen meglátogatta, és megáldotta a Szent Vér első iskoláját Barnabás szülőfalujában, Amandin Olo-ban. A kereszt felállításának fontossága nyilvánvaló lett a püspök számára is.

2012. 12.08-án a Kereszt felállításának fontosságáról a következőket mondta Barnabásnak a Szűzanya: „Ennek a nagy munkának minden áldozata áldással jár, amely megszakítás nélkül generációról generációra száll. A ti utódaitok fogják munkátok gyümölcsét betakarítani az idők végezetéig!”