Szent Anna-rét

Program az Anna-réten máj. 31.

Beküldve: Szent Anna-rét

Meghívó

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

május 31-én szerdán 15 órára

az Anna réti Kápolnánál rendezendő közös együttlétre

a Magyarok Nagyasszonyával, a Világ Győzelmes Királynőjével.

 

Program:

15.00 órakor: Szentmise, melyet  Cirill ferences Atya mutat be.

Utána közös ima.

16,30 - tól  kb. 20 perces előadások következnek.
Előadók: dr. Bakos Batu, Chemez Farkas és Dunky András.

A Szentmise alatt és az előadások között közreműködik Bartha Katalin hegedűművész.

 

Megközelítés: a Széna térről induló 21/A autóbusz végállomásánál (Normafa) kell leszállni. Az Anna réti kápolnához (XII. kerület) rövid sétával, vagy a parkolóban álló villanyautó  ingyenes használatával 3 perc alatt lehet eljutni.

Ülőhely nem áll a látogatók rendelkezésére, ezért kérjük hogy szivacslapot, párnát, kempingszéket stb., a résztvevők hozzanak magukkal.

A helyszínen mobil WC használata lehetséges.

 

 

Folyamatos imádságos jelenlét az Anna-réten

Beküldve: Szent Anna-rét

A Látomások Nyomában lovas zarándoklatunk május 1-én,
az Anna-réti, Világ Győzelmes Királynőjének Ünnepével véget ért.

 

Vendéglátóinknak és támogatóinknak köszönünk minden segítséget!

 

Május elsején a régi Anna-réti Kápolna alapot virágokkal körbeültettük.


A folyamatos imádságos jelenlét megbeszélése viszont sajnos elmaradt, 
Pedig a kápolna felépüléséhez, és az ide vonatkozó jövendölések beteljesedéséhez sokak szerint ez lehetne most a megoldás kulcsa. 
( „Bármilyen hihetetlennek is hangzik, a megváltás beteljesedésének földi eszközéül a Mennyei Atya öröktől fogva Magyarországot választotta … Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni!” – Üzente Jézus Natália nővéren keresztül a 1940-es években.)

Egység, ellenségszeretet

Beküldve: Szent Anna-rét

Bocsa József atya homiliája a Szent Anna-réten. 2017. május 1.

Az elmúlt napok, hetek történései arra késztettek, hogy többet foglalkozzam az engeszteléssel, Natália nővérrel, a Szent Anna-réti kápolnával, a velük kapcsolatos legfontosabb kérdésekkel.

 • Az egyik ilyen történés, hogy egy kötetet előkészítésén dolgozom az engesztelésről.

Azután a Háló közösségi központban való beszélgetés a témáról,

nigériai Barnabás a múlt héten Magyarországra látogatott, ezzel kapcsolatos történések

És végül ez a lovas zarándoklat és a közben forgatott film, amely ezt a címet visel: Látomások útján.

Azokat szeretném most megosztani veletek, amik összeálltak bennem, amik fontosak lettek számomra, amik megerősödtek bennem.

Az első, ami nagyon hangsúlyos lett, Magyarország engesztelő hivatása

 • Jól tudjuk mindnyájan ez valahol a Szűzanyának való felajánlással kezdődött, amelynek megvolt már egy előtörténete is.

A Szűzanyát édesanyánkul kaptuk a kereszten haldokló Jézusunktól ezután királynőknek Szent István királytól.

 • Jézus volt az engesztelő áldozat bűneinkért, ahogyan a szeretett tanítvány, János apostol fogalmazta.

Általa engesztelte ki Isten önmagával - az ő kereszthalála és feltámadása  által - a világot, a bűnbe, és ezáltal szenvedésekbe, halálba, kárhozatba hanyatló emberiséget.

Ebben az engesztelő műben, engesztelésben, kiengesztelésben Jézusnak a legszorosabb társa az ő édesanyja, a Szűzanya volt, a mi Nagyasszonyunk, és a szentistváni felajánlással a mi királynőnk.

Hogy a Szűzanya a mi királynőnk ezt mi magyarok azóta tudjuk.

Hogy nemcsak a mi királynőnk, hanem az egész világ királynője, azt nem olyan régóta tudja "hivatalosan", az Egyház által is elismerten az emberiség.

 • XII. Piusz pápa óta tudja, aki bevezette az Egyházban Szűz Máriának mint királynőnek az ünnepét 1955-ben. Először május 31-én volt ez az ünnep, a II. Vatikáni Zsinat utá az ő mennybevételének az ünnepe utáni napok egyikére, augusztus 22-ére került.

Eme ünnep bevezetésében minden bizonnyal szerepe volt a magyarságnak is, a magyarság hitének, aki már egy évezrede királynőjeként tisztelte a Szűzanyát, és Mária Natália nővérnek is és azoknak a jezsuita atyáknak, akik eljuttatták a pápához a nővér által kapott üzeneteket.

Natália nővérnél szerepel a Szűzanya királynősége mellett még egy jelző: a győzelmes vagy győzedelmes. Ennek nyomán a Szent Korona Lovagrend nevében is ott szerepel ez a jelző, amely szervezi itt hetente a szentmiséket, és az Engesztelő Mozgalom nevében is, amely ugyancsak sokat tesz az engesztelés terjesztéséért, és szorgalmazza itt a szentély felépülését.

A Szűzanya éppen most, ezekben az években, amiket most élünk, viszi végbe az ő győzelmét az ősi kígyó felett, amely neki már a Szentírás első lapjain megígértetett. Most nyer igazán tartalmat Vele kapcsolatban a győzelmes jelző.

És ő győzedelmeskedik minden  látszat ellenére. Hiszen  jelenleg úgy látszik, hogy nemcsak a kereszténység van kihalóban Európában, hanem az Európai Unio vezetőiben a józan ész is.

Egy szegény, de hitében élettel teli földrészről érkeztek ide Európába a Jézus szent véréről szóló ájtatosság, és akin keresztül ezeket kaptuk, ezeknek az üzeneteknek a közvetítője a nigériai Barnabás.

 • Amikor az elmúlt nyáron először Európa földjére lépett, Ezekiel próféta nyomán egy csontmezőről kellett prófétálnia, amely a mostani Európát, és benne a kereszténységet is jelképezi. Ez a próféciája elhangzott a múlt héten magyarországi látogatásán is. Hamarosan elkészül ennek a fordítása és olvasható lesz az engesztelok.hu oldalon, és előadásainak a videoi, hanganyagai is felkerülnek oda.

Ezeket a csontokat Jézus megostorozásakor és a kereszten kihulló szent vére, amelyet a Szűzanya összegyűjtött, és amivel meghint bennünket, fogja újra hússal körülvenni, és élővé tenni.

Amikor a Szűzanyát királynőnknek kaptuk, vele együtt kaptuk az ő engesztelő hivatását is, hiszen Fia mellett Ő az első és legnagyobb engesztelő, hiszen ő mindenben egy volt Szent Fiával, a megváltás, a kiengesztelés egész művében.

 • A mi engesztelő hivatásunk is ebben áll: mindenben támogatni Jézust - az ő misztikus testének a tagjaiként ugyanazt cselekedve, amit Ő cselekedett. Neki mindent, mindenünket, egész valónkat felajánlva, ahogyan Ő is utolsó leheletével felajánlotta magát a Mennyei Atyának: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Mindenben teljesítve az Ő akaratát. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

A Szűzanya tökéletesen eggyé vált Szent Fiával az Ő Szentlélektől való fogantatásától kezdve a világra hozataláig, keresztre feszítéséig és feltámadásáig, mennybemeneteléig, és saját maga testestül-lelkestül való mennybe vételéig, ahonnét kifejtheti édesanyai és királynői hivatását.

Szent István királyunk felismerte a Szűzanyának ezt a hivatását. Neki ajánlotta már életében is gyakran magát, és nemzetét.

Amikor pedig ezt halála előtt ünnepélyesen is megtette azzal, hogy a Szűzanyának ajánlotta a koronáját, attól kezdve már nemcsak az ő koronája volt a Szentkorona, hanem a Szűzanya koronájává vált és az ő koronája azóta mindazzal együtt, amit egy korona jelképez és kifejez.

 • A mennyben a Szentháromságtól a Szűzanya egy mennyei koronát kapott.

A szentistváni felajánlás által pedig a magyar korona az Ő földi koronájává vált.

Nincs idő most itt a szenkoronatanba belebocsátkozni, és a Szentkoronával kapcsolatos  hiedelmekbe. Csak azt szeretném kifejezni, hogy a Szentkorona szentsége és a magyar történelemre, a magyar emberekre kifejtett hatása  elsősorban abban áll, hogy ez a Szűzanya földi koronája.

A magyar Szent Koronának nem mágikus hatásai vannak, hanem három ok miatt van mindmáig oly nagy hatása, olyannyira, hogy előtte megtérnek emberek, mint például az egyik vizsgálója, Csomor Lajos.

 • egy szent ereklye (sok ok miatt szent)
  • az ereklyéknek pedig csodatevő hatásuk van

azután egy az egyház által is megszentelt tárgy, amelyet a királykoronázásokkor egyházi szertartás keretei között használtak

harmadrészt pedig - és ez a legfontosabb - a Szűzanya földi koronája.

Nem csoda tehát, ha annyi csoda történik körülötte

A Szűzanya immár több mint 70 éve kérte, és azóta is folyamatosan kéri, hogy itt a Szent Anna-réten neki egy szentély épüljön, hogy azon keresztül jobban gyakorolni tudja felettünk magyarok felett és minden ember felett való királynői hatalmát.

 • Fel kellene végre épülnie és nemzeti szentélyünkké kellene ennek válnia és a nemzet egységénék is a kifejezőjévé

De ennek az egységnek, sajnos napjainkban is sok akadálya van.

A fölöttünk hatalmat gyakorolni akaróknak a megosztás, az egymással való szembefordítás a célja.

De nekünk, akik most itt vagyunk, és szentnek tartjuk ezt a helyet, nem szabad engednünk, hogy ez a kápolna is - amelynek falai még csak lelkileg-szellemileg állnak - a megosztás, a divide et impera eszköze lehessen azok kezében, akik ellenségnek tekintenek minket, és akadályozzák ennek a kápolnának a felépítését is.

 • Ennek a kápolnának engesztelő kápolnának kell lennie. Az engesztelésnek a célja pedig éppen az ellentéteknek az áthidalása, az Istennel, az embertársainkkal, az önmagunkkal való egységnek a munkálása.

E kápolna felépülése érdekében nem szabad semmiféle erőszakot alkalmazni!

Nem szabad azok ellen agitálni, akik nem látták még be e kápolna felépítésének a fontosságát!

Nem szabad azok ellen fordulnunk, akik úgy látszik ellenségei ennek az ügynek, ellenségei a nemzet és Európa igazi egyesítésének.

Mi mindnyájan - nemcsak azok akik itt vagyunk, és akik akarjuk ezt a kápolnát, ugyanannak az Atyának vagyunk a gyermekei, éppen ezért egymásnak a testvérei.

Akik ellenségnek tekintenek minket, azokért imádkoznunk kell, ahogyan Jézus tette akkor, amikor végbevitte kiengesztelő művét a kereszten.

Az égiek már többször is egyértelműen elmondták nekünk, hogy addig, amig a kápolnát akarók között megosztottság van, ellentétek vannak, amíg a kápolnát akarók közössége  nem egységes a szívében, addig nem lesz kápolna.

Az tény hogy sokmindenben eltér a véleményünk, a látásmódunk. És ezek az ellentétes vélemények megmaradnak.

Ezek ellenére kell megtalálnunk, kimunkálnunk az egységet.

Ne az ellentétekre tekintsünk, ne ezeket hangsúlyozzuk, hanem azt, amiben közösek vagyunk

 • Mindnyájan akarjuk ezt a kápolnát

Mindnyájan ugyanabban az Istenben hiszünk, aki a mi Mennyei Atyánk. Mindnyájan az Ő gyermekei, egymásnak pedig a testvérei vagyunk.

Mindnyájunknak Jézus Krisztus a megváltónk a Szűzanya pedig Jézus rendeléséből az édesanyánk, Szent István királyunk rendeléséből pedig a királynőnk.

Ne arra figyeljünk, ami elválaszt, hanem arra, ami összeköt minket.

 • Ami elválaszt, az csak egy sátáni káprázat.

Ami összeköt, a közös Atya és a Jézus által elhozott istenfiúság. Ez egy ontológiai valóság, a teremtettségünkből és megváltottságunkból következő létadottság.

A kettő nem azonos szint: a sátáni káprázat, és a teremtettség és a megváltottság.

 • Az előbbi szétfoszlik, az utóbbi örök.

És ez nemcsak egymással köt össze minket, azokat, akik itt vagyunk, és ugyanazt akarjuk, hanem még ellenségeinkkel is.

Ez az egység legyen szüntelenül a szemünk előtt, és törekedjünk azokkal is egységre, akik pillanatnyilag még ellenségeinknek látszanak - mi annak látjuk őket, vagy ők annak látnak minket.

A napokban mondta nekem valaki, hogy ő azt érzi a szívében, hogy olyan mozgalmat kellene elindítani, ami arra irányul, hogy testvéreinkké tegyük azokat, akik pillanatnyilag még - legalábbis a téves megítélések szerint - az ellenségeink.

 • Ezt kellene igazán tovább gondolnunk, hogy ezt hogyan tehetjük.
 • Ezen kellene nagy erőkkel munkálkodnunk.
 • Ez az engesztelés lényege: az ellenségek kibékítése, azon való munkálkodás.
 • Ez a legjobb munkálkodás ennek a kápolnának a felépítésén is.
 • Ez a legjobb munkálkodás Magyarország engesztelő hivatásának a kiteljesedésén is.

Ezen a ponton, a legfontosabb mondanivalóval fejezem be

 • Innen erről a helyről - vagy másként fogalmazva abból a kalitkából, amely Pio atya szerint Magyarország - nem a civakodás, nem az ellenségesség  ragadozó madarainak kell felszállniuk, hanem a béke galambjának. Az Istenben való egység, a szeretet, a mindenkivel való békességre törekvés és békességben élés galambjának.

Út az ezoterikus közösségtől Regőczi atyáig és a Kútvölgyi kápolnáig

Beküldve: Szent Anna-rét

2017. április 20-án a Háló Közösségi és Kulturális Központban volt egy hasonló című beszélgetés, amely remélhetőleg hamarosan felkerül a halo.hu oldalra. Ennek a beszélgetésnek a fő mondanivalóját jól kifejezi az alábbi írás, amelyet érdekes módon éppen azon az estén küldött el a szerző szerkesztőségünkbe.Bevezető helyett: Budapest, Rákóczi út, "tisztán-látók" kisközössége

Akkortájt, kedves (első) feleségem, Réka gyógyíthatatlan betegsége miatt - kereső, és megtéregető hitünk mellett - többek között ezoterikus korszakunkban jártunk. László "tisztán-látó testvérünkön" keresztül, az egyik alkalommal azt a fölszólítást kaptuk, hogy: "Budán fel kell kutatnunk egy kutat, vagy forrást, mert abból kegyelmi özön árad." Nosza, el is indultunk. Mária remetén kezdtük a tudakozást; - Merre van köztéri kút, vagy forrás? Mivel ott semmit sem találtunk, az Ördög árok környékén folytattuk a kutakodást, de annyira szemetes környék volt, - a nevéről nem is beszélve, - hogy a családi megmozdulásainkat lezártam mondván: "Nincs mit tennünk, várnunk kell arra, hogy többet megtudunk a keresett kegyelemforrásról".

A Világ Győzelmes Királynőjének Napja a Szent Anna-réten Május 1.

Beküldve: Szent Anna-rét

MEGHÍVÓ

A Világ Győzelmes Királynőjének Napja

2017. május 1.

 

A Látomások Nyomában lovas zarándoklat május elsején, délben érkezik a Normafa mögötti Anna-rétre, ahova mindenkit szeretettel várunk.

A lovasokhoz fél 10- kor lehet csatlakozni a Hősök terén.

Útvonal:

Hősök tere- Anrássy út- Izabella utca- Ferdinánd-híd- Csanády utca- Pozsonyi út- Margit-híd- Margit utca és innen a Normafához a Budai oldalon tovább...

(itt a gyalogosok buszra tudnak szállni, ezen a szakaszon a lovasoknak a hegyen az erdőben szükséges tovább menniük)

majd a Normafai busz végállomásnál újra találkozunk és együtt érkezünk az Anna réti Kápolnához.

 

Az ünnepi műsor 12 órakor kezdődik.

Fellépnek: Vesztergám Miklós, Molnár V. József, Tolcsvay Béla és Petrás Mária.

A szentmise 15 órakor veszi kezdetét melyet Bocsa József, Natália nővér egykori gyóntatója celebrál.

 

A mise után a régi kápolna-alap köré virágokat ültetünk. Aki teheti, kérjük hozzon magával ültethető virágokat "és még egy embert" - ha lehet!

Amíg a Jézus által Natália nővéren keresztül kért kápolna nem épülhet fel, legyenek virágok és mi az élő alapkövei.

Az ünnepet megbeszéléssel zárjuk, melynek során csatlakozni lehet a felépítendő kápolna helyén szerveződő folyamatos, imádságos jelenléthez.