Szent Anna-rét

A templomépítéssel kapcsolatos jogi rendelkezések

Beküldve: Szent Anna-rét

Ez a dolgozat az Egyházi Törvénykönyv 1997-es kiadása alapján készült. A könyvet szerkesztette, fordította, és hozzá a magyarázatot írta Erdő Péter. Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás. A dolgozat a Szent Anna Réten megépítendő templomra való tekintettel készült, annak a megépítését tartja szem előtt.

A templomépítés a megyéspüspök joga

 • 1215.  kán.  -  1.  §.  Ne  építsenek  semmiféle  templomot  a  megyéspüspök kifejezett írásbeli  hozzájárulása nélkül.  

Tehát a megyéspüspök kifejezett, írásbeli hozzájárulása kell minden templomépítéshez.

Templom, vagy kápolna?

 • A Szent Anna Réten megépítendő építményt hol templomként, hol kápolnaként emlegetjük. Mi a helyes szóhasználat?

Mást ért a kápolnán a köznyelv és mást az Egyházi Törvénykönyv.

 • A köznyelvben a kápolna a Magyar Értelmező Szótár szerint alkalmilag használt kisebb templom, illetve templomnak vagy más épületnek oltárral ellátott külön helyisége.

A következőkben áttekintjük, hogy mit ért az Egyházi Törvénykönyv templomon és kápolnán!

1214. kán. -- Templomnak azt az istentiszteleti célra szánt, szent épületet nevezzük, melybe a  hívőknek joga van belépni az isteni kultusz -- főként nyilvános -- gyakorlása céljából.

A Kódexben Erdő Péter 1214-es kánonhoz írt megjegyzése segít abban, hogy melyik szót is használjuk

Fogalmazása szerint az istentiszteletre rendelt szent hely lehet

 • templom, kápolna, és magánkápolna. Ez utóbbi a mi szempontunkból nem lényeges, ezért vele nem foglalkozunk.

Templom

 • A templom sajátossága a nyilvánosság, vagyis, hogy minden hívőnek joga van a benne végzett istentiszteletre belépni.

Erdő Péter megjegyzése ehhez az Egyházi Törvénykönyv jegyzetrészében a következő: a régi jog szerinti "nyilvános kápolna" a CIC szóhasználata szerint templomnak minősül

Kápolna

 • 1223.  kán.  --  Kápolnának  nevezzük  azt  az  egy  közösség  vagy  a  hívők  egy  ott  összegyűlő  csoportja  számára  az  ordinárius  engedélyével  istentiszteleti  célra  rendelt  helyet,  ahová  az  illetékes elöljáró beleegyezésével más hívők is bemehetnek.

Ez általában nem egy külön építmény, hanem egy nagyobb építményen belül kialakított istentiszteleti hely

 • Például a budapesi Piarista Rendház és Gimnázium kápolnája az Erzsébet híd lábánál, amely egy idei Egyetemi Színpadként funkcionált, ma újra kápolna.

A 123. kánonhoz Erdő Péter megjegyzése

 • „A kápolna (oratorium) sajátossága, hogy egy közösség vagy a hívek egy csoportja (nem az összes hívők) használatára van rendelve. A csoporthoz nem tartozó hívőknek nincs joguk a kápolnába belépni, de az elöljáró beengedheti őket.”

A kápolna létesítése is a püspök, illetve a nagyobb szerzeteselöljáró joga.

 • 1224. kán. -- 1. §. Az ordinárius a kápolna létesítéséhez szükséges engedélyt csakis akkor adja meg,   ha  előbb  személyesen  vagy  más  által  a  kápolnának    szánt helyet  meglátogatta,  és  úgy  találta, hogy illően van berendezve.   
  2.  §.  Az  engedély  megadása  után  azonban  a  kápolnát   nem  szabad  közönséges  célokra  használni ugyanannak az ordináriusnak a felhatalmazása nélkül.

Erdő Péter megjegyzése ehhez a kánonhoz

 • „Az ordinárius engedélye létesíti a kápolnát. De az engedély önmagában még nem avatja a kápolnát szent hellyé, viszont megengedetté teszi annak istentiszteleti célra való használatát... Szent helynek csak azok a kápolnák minősülnek, melyeket meg is áldanak.”

Tehát célszerű kérni az ordináriustól legalább a kápolna megáldását.

Az eddigiek alapján a templom szóhasználat a helyes, mert minden hívő számára szeretnénk felépíteni, nem csak egy korlátozott közösség számára. Egy különálló épületről van szó. Nem a méret a döntő, hogy templomnak vagy kápolnának nevezzük-e, hanem az, hogy nemcsak a hívek egy korlátozott köre számára, hanem minden hívőnek készül istentiszteleti helyként.

Ki kezdeményezheti a templomépítést?

 • Erre vonatkozóan nem találtam passzust a jelenleg hatályos  Egyházi Törvénykönyben a templommal, kápolnával foglalkozó részeknél, ezért, úgy gondolom, az általános gyakorlatból kell kiindulni.

Egy templom megépítése történhet

 • 1. Isteni kérésre
  • például Guadalupe, Lourdes, Fatima, vagy más zarándokhelyek kápolnái, templomai.

De ez az isteni kérés is embereken keresztül jut az egyház tudomására, amit illetékes egyházi elöljárónak kell elbírálnia és magáévá tennie.

 • 2. Egy közösség kezdeményezésére
 • Az úgynevezett isteni kérésekkel szemben az egyház manapság különösen is bizalmatlan, viszont egy közösség kérésére inkább odafigyel. Ha az a közösség eléggé kitartó és elszánt, felépülhet az általa megálmodott templom.
 • Korábban már két főpásztor is magáévá tette, és kifejezte szándékát, hogy felépüljön a Szent Anna Réten egy templom.
 • Mi most abban a fázisban vagyunk, hogy az engesztelők közössége  akarja itt ezt a templomot. Ezt különféle módokon és fórumokon már kifejezésre került.
  • Ez a közösség nem annyira homogén, mint egy falu, vagy egy városrész közössége. Annál sokkal nagyobb. Országos szerveződésű, és túlnyúlik a jelenlegi Magyarország határain is.

A különféle helyi kis engesztelő közösségek mellett, ezeket is összefogva a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Mozgalom a legszervezettebb, de ez nem kánonilag, tehát egyházi keretek között működő közösség, hanem civil szervezet, amely sok laikus hívő mellett papokat, szerzeteseket is összefog.

 • A Világ Győzelmes Királynője Engesztelő mozgalom kezdeményezésére sok település adományozott már követ vagy téglát e templom építéséhez. És többszáz települése képviselőtestületi határozatot hozott, amelyben kérik országunk világi vezetőit és egyházunk vezetőit, hogy segítsék, mozdítsák elő e templom felépülését.
 • Az Engesztelő Mozgalomt nem indított aláírásgyűjtési akciót, sőt igyekezett az ilyen kezdeményezéseket a bíboros úrral való tárgyalás után leállítani. Viszont a mozgalomtól függetlenül több aláírásgyűjtési kezdeményezés is volt a Szent Anna Réten felépítendő  templom érdekében.
 • Átadták a Mozgalomnak ezeket a különféle aláírásokat.
  • A legutóbbi ilyen aláírásgyűjtő akció, amit sokan magukévá tettek 2016-ban volt
   • Ezen eddig 6800 aláírás gyűlt össze. Ez azt jelenti, hogy egy városnyi ember akarja a templomot. És ez egy tényleges létszám, mert ezek az emberek mind akarják a templomot. Ha figyelembe vesszük azt, hogy egy városban általában több valláshoz tartozó emberek is élnek, akkor ez a szám legalább egy közepes nagyságú - ha nem nagyobb - város templomépítési igényének felel meg.
  • A kezdeményezők kifejezték, hogy még tovább is akarják folytatni ezeket az aláírásgyűjtéseket.

A helyi főpásztorhoz személyesen is érkezett  sok ilyen irányú kérés.

 • Minden bizonnyal ezek alapján - fontos állami megbízatással rendelkező személyek előtt - úgy nyilatkozott, hogy az egyházmegyének ugyan nem áll szándékában itt templomot építeni, de az emberek kérése alapján hajlandó foglalkozni a kérdéssel.

Amennyiben főpásztor igényli, rendelkezésére tudjuk bocsátani ezeket az aláírásokat.

Ma a demokrácia, a népakarat korát éljük. Ez elsősorban a civil életre vonatkozik. Az egyház hierarchikus intézmény, de mégsem függetlenítheti magát teljesen az emberek véleményétől.  A II. Vatikáni zsinat is fontos lépéseket tett a laikus hívők komolyan vételének irányában. A szó rossz értelmében vett klerikalizmus felett mára eljárt az idő. Minden főpásztornak figyelembe kell vennie a híveknek például templomépítésre vonatkozó kérését. Az aláírások tanúsága szerint egy városnyi hívő akar itt templomot. Ezt az igényt nehezíti, de ugyanakkor erősen alá is húzza ez a tény, hogy itt nem is pusztán helyi kezdeményezésről, és nem időleges fellángolásról van szó, hanem országos szándékról, igényről, vagy ha úgy tetszik követelésről,  amely lassan egy évszázada ott él sok magyar ember vágyaiban.

A polgári hatóságok felé is fontos lehet több mint majdnem 7000 személy kívánsága a szükséges  engedélyek megadásához, illetve az esetleges ellenkezők leszereléséhez.

 • Szükség esetén a megfelelő civil hatóságok rendelkezésére is bocsátjuk ezeket az aláírásokat.

De nyilvánosságra nem hozhatjuk ezeket az aláírási íveket a személyiségjogok miatt.

Az összegyűlt aláírási ívek alapján elemzéseket viszont lehet készíteni,  hogy hányan akarják például budapesti lakosok, hányan 12. kerületi lakosok, hányan az ország különböző területeiről, különösen mely vidékekről, hányan külföldről, stb.

A templomépítési engedély megadásához a legújabb Kódex szerint az ordináriusnak ki kell kérnie a papi szenátus és a szomszédos  templomok  igazgatóinak a véleményét is.

 • 1215. kán.–2. §. A megyéspüspök csakis akkor adja hozzájárulását, ha a papi szenátus és a szomszédos  templomok  igazgatóinak  megkérdezése  után  úgy  ítéli,   hogy  az
 •   új  templom  a  lelkek  javát  szolgálhatja,  és  nem  fognak  hiányozni  a  templom
   felépítéséhez  és  az  istentisztelethez  szükséges eszközök.  

Az Egyházi törvénykönyv hivatkozik a liturgia és az egyházművészet elveinek és szabályainak a betartására templomépítéseknél

 • 1216.  kán.  -   A  templomok  építése  és  felújítása  során,  szakértők  tanácsának kikérésével,  tartsák meg a liturgia és az egyházművészet elveit és szabályait.

Erdő Péter megjegyzése ehhez a kánonhoz

 • A templomoknak elsősorban alkalmasnak kell lenniük „a szent cselekmények végzésére és a hívek tevékeny bekapcsolódásának biztosítására”.

A templomok művészi kialakításának irányelveire is felhívja a figyelmet

 • A miseliturgia teljes megújítása, Budapest 1972. 253-280 pont.

Ezért fontos az olyan tervezőkkel való dolgoztatás, akik ehhez nemcsak a civil jogosítvánnyal rendelkeznek, hanem tisztában vannak ezekkel az elvekkel, és akik élvezik a főpásztor bizalmát is, lehetőleg olyanok, akikkel ő szokott dolgoztatni.

Természetesen a tervezőnek az építtetők, az építést kezdeményezők elvárásainak is meg kell felelnie.

 • A sokféle igényeknek való megfelelés miatt nincs könnyű dolga egy tervezőnek.

Kruppa Gáborral dolgozunk a terveken. Kissé féltettük, hogy nem szegik-e kedvét a szorgalmazók részéről való eltérő kívánságok. Engem megnyugtatott erre adott válasza.

Azt mondta, hogy ha erős érzelmek is megmutatkoznak a tervezés és a megrendelőkkel való egyeztetés során, az egészen természetes, hiszen a terv megvalósulásának a közelsége olyan érzelmeket is a felszínre hozhat, amit a hosszú várakozás nyugalma nem hozott fel. Ezeket az érzelmeket teljesen normálisnak nevezte. Azt mondta, számára ez az a tűz, amitől a fazekas nem fél, mert pont az kell ahhoz, hogy a forma az égetőkemencében megszilárduljon.

A templom felszentelése és megáldása

 • 1217. kán. -- 1. §. Az építkezés megfelelő befejezése után az új templomot mielőbb szenteljék  fel vagy legalább áldják meg a szent liturgia törvényeinek megtartásával.  

Mi a különbség a felszentelés és a megáldás között?

 • Erdő Péter megjegyzése az 1229-es kánonhoz: „A kápolnához és a magán-házikápolnához használatuk szerényebb jellege miatt a megáldás (benedictio) és nem a felszentelés (dedicatio) illik.”

Más szertartás szerint történik a felszentelés és más szertartás szerint az áldás. A lényegben a laikus számára nincs nagy különbség.

A templom címe vagy titulusa

 • „1218.  kán.  -   Minden  templomnak  legyen  címe,  melyet   a  templom  felszentelése  után  nem  lehet megváltoztatni.”

Ez a búcsúját, fő védőszentjét jelenti. Ez egy kanonizált szent, vagy az egyházi naptárban szereplő ünnep lehet.

Jelen esetben például a Boldogságos Szűz Mária királynő. A búcsú napja így augusztus 22-e lehet.

 • Szűz Máriának mint Győzelmes Királynőnek a címét hivatalosan még nem ismerte el az Egyház, ennek megfelelően külön ünnepe sincs még.

De más magyar szentek ünnepe is lehet különleges búcsúalkalom ebben a templomban.

 • Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, Szent Margit, Szent Erzsébet, Boldog Özséb, stb.

Istentisztelet végzése

 • 1219.  kán.  --  A törvényesen felszentelt vagy megáldott templomban minden  istentiszteleti  cselekmény végezhető, a plébániai jogok tiszteletben tartásával.

Rendeltetés szerinti működtetés

 • 1220.  kán.  --  1.  §.  Az  összes  illetékesnek  legyen  gondja  arra,  hogy  a  templomokban megőrizzék az  Isten  házához  illő  tisztaságot  és  ékességet,  és  távol  tartsanak mindent,  ami  a  hely szentségével nem fér össze.   

2.  §.  A  szent  és  értékes  tárgyak  védelmére  a  fenntartás  szokásos  módszereit  és  a  megfelelő  biztonsági eszközöket alkalmazzák.  

1221.  kán.  --  A  templomba  való  belépésnek  a  szent  szertartások  idején  szabadnak  és  ingyenesnek kell lennie.

A főpásztor felelőssége tehát a rendeltetés szerinti működtetés, és a megfelelő lelkipásztori ellátásról való gondoskodás. A mai paphiányos korban ez bizony nem kis gond.

Ezt a templomot sokan magukénak érzik papok közül is. Minden szombatom más-más pap szokott misézni itt a mostani zord körülmények ellenére is.

A Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Fiai egyházmegyei társulat egy Erdő Péter bíborosnak címzett szándéknyilatkozatot adott át nekem, amelyben kifejezik, hogy amennyiben a főpásztor rájuk bízná a templom üzemeltetését és lelkipásztori ellátását, azt örömmel vállalnák.

Bocsa József Sch.P

Mitől kedves Isten szemében a Szent Anna réti megépítendő kápolna és bármely templom?

Beküldve: Szent Anna-rét

2016. 12. 03, Szombat Szent Anna Rét. Első szombati szentmise alatt

 

Láttam, hogy Jézus és a Szűzanya között egy beszélgetés zajlott, melyen Natália nővér, Mindszenty József bíboros és négy angyal is részt vett. Középen el volt helyezve az engesztelő kápolnáról készült legfrissebb makett. Amikor a beszélgetés befejeződött, az Úr odament a maketthez, szemlélte és megáldotta, majd így szólt:

„Áldásom van az engesztelő kápolna tervein, mert egyházam mögötte áll. Ne féljetek, mert Én ott állok a tervező mellett, és kísérem őt feladatában! Ne kételkedjetek a főpásztorban, aki a ti tudomásotokra jutott megnyilvánulások alapján is most már hajlamos áldását adni a kápolnára! A vele való egység által tudtok szépen és lassan előrehaladni. Én, a ti Megváltótok mindenkit engedelmességre és alázatosságra intek, mert ezek az erények oszlopként fogják megtartani a kápolnát és a körülötte álló rendeket. Gondoljatok a szentek példájára! Egyházam szenté avatásuknál nemcsak az életszentséget vizsgálja meg, hanem az alázatosságot és engedelmességet is. E két erény nélkül nem juthattok feljebb ti sem a tökéletesség lépcsőfokain. Gyermekeim, inkább arra irányítsátok figyelmeteket, hogy még jobban imádkozzatok, mert el sem tudjátok képzelni, hogy a bukott angyalok mi mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák azt a kiépített utat az egyházzal, amelyet sok áldozat árán sikerült elérnetek. Mit gondoltok, mi fogja fölemelni igazán a kápolnát? Mindaz, ami benne fog zajlani: az engesztelés, szentmise, szentségimádás, a bűnbánat szentségének a kiszolgáltatása.

Atyám nem hagyta meg a zsidók számára a jeruzsálemi templomot, mert a farizeusok és az akkori emberek méltatlanul viselkedtek, és ezt Én, a Fiú sem tűrtem tovább. Kiűztem a kufárokat a templomból. És harmadnapra új templomot adtam, vagyis önmagamat az Eucharisztiában. Gyermekeim, az Eucharisztiában való jelenlétem fölülmúlja a világ összes templomának szépségét. Szentséges jelenlétem az, ami tökéletessé teszi a templomokat, helyreállítja még a hibáikat is. Az Én szeretetem vonzó erő, amely sokakat képes megérinteni és megszólítani. Édesanyám tökéletesen ismer Engem és megkapta a kegyelmet, hogy szeretetemet az egész világ felé közvetítse. Amikor megépül az engesztelő kápolna és ünnepélyesen el fognak ott helyezni Engem, akkor édesanyám boldogan fog belépni oda, mert ahol Én vagyok, ott ő is szüntelen jelen van. Édesanyám legnemesebb erénye, hogy képes akaratát belesimítani Atyám akaratába. Győzelmét a gonosz fölött nem önmagának tulajdonítja, hanem Isten kegyelmének.

Ma a világ kiemeli pásztoraim hibáit, ám nem gondolnak arra, hogy egyházam szent, mert Szentlelkem vezeti. Pásztoraim bűnei semmit nem csorbítanak a szentségek érvényességén, hiszen Egyházamat kősziklára helyeztem. Örvendezzetek és adjatok hálát szeretetemért, mert Egyházam ma is fönnáll minden történelmi megpróbáltatás ellenére!”

 

Megkérdeztem Jézustól, hogy miután elfogadja az engesztelő kápolna felépítésének terveit, akkor elkerülhetjük-e a háborút. Ő így válaszolt: „A háborút nagymértékben el fogjátok kerülni, amint felépül a kápolna, és betölti azt a feladatát, amelyre rendeltetett.”

 

Holnap készülünk a Világ Győzelmes Királynője szobor megszentelésére Szlovákiában. Láttam, hogy az Ég áldása lesz a szoborszentelésen. A Szűzanya tekintetében mély hálát és örömöt éreztem. Az angyali seregek is meghajoltak a szobor előtt, mely Édesanyánkat ábrázolja.

(Ez a látomás a mise prédikácója alatt zajlott, a látnok tudatába nem jutottak el a prédikácóban elhangzottak.)

Mária Magdolna

 

A kápolna felépítését gátló és segítő tényezők

Beküldve: Szent Anna-rét

Elhangzott a Szent Anna Réten 2016. december 3-án.

A gyógyszerek világában egyértelműen számon tartott és alkalmazott a szinergista- antagonista fogalompár. Egy adott gyógyszernek a hatásait más gyógyszerek vagy elősegítik, vagy akadályozzák. Ugyanez érvényes szélesebb körben. Mindennek vannak segítő és akadályozó tényezői. Ezt szeretnénk most a Szent Anna Réten megépítendő kápolnával kapcsolatban áttekinteni. Most itt az idő rövidsége és hidegsége miatt tömörebben, de írásban talán majd bővebben is.

Feltehetünk ezzel kapcsolatban ilyen kérdéseket:

 • Kiknek érdeke, hogy sikerüljön?
  • Mik segítik az építést?
 • Kinek az érdeke, hogy ne sikerüljön?
  • Mik gátolják az építést, a megvalósítást?
 • Mikre van befolyásunk?

Újabb látomások a világhelyzetről és a Szent Anna réti kápolnáról

Beküldve: Szent Anna-rét

 
2016.09.29
 
Törökországban vagy arab területen, megjelenik fény formájában a Szűzanya, figyelmezteti őket, hogy hagyják abba a gyilkolást. Ő mindenki édesanyja...(imádkozom érte, hogy sokan térjenek meg...)
 
2016.10.13.
 
Újra a templomban imádkoztam. *
Megláttam a Szűzanyát egy angyallal, és az emelvényre, amin egy könyv volt, leszállt egy galamb. Mindannyian ragyogó fehérek voltak. 
 
Hang:
Az emberiség megátalkodott a bűnökben, már nem sokáig tartható vissza a büntetés.
A nagy háborút nemsokára bejelentik. Akkor támad nemzet nemzet ellen, ember ember ellen. Az ocsú elválik a búzától. Forgószélként söpör végig a félelem a világon.
 
Szűzanya: Semmiféle veszedelem nem érheti a földemet ha megteszitek amit oly régóta kérek. Építsétek meg a templomot s elkerüli e földet a közvetlen háború (semlegesek lehetünk?) menedékei lehettek a népemnek.
Kezdjétek el az építkezést, már a kezdet is elég, kőről köre, imáról imára!
Az imádság ne szűnjön az ajkatokról (rózsafüzér), de néha egy fohász is elég, csak Isten felé forduljon lelketek!
 
Hang:
-Ha a templom nem épül meg idegen katonák tapossák majd e földet.
 
(Orosz katonákat láttam és harckocsikat. Hirtelen kék-fehér rakéták csapódtak a földbe, rémületes volt, de nem robbantak fel. Az orosz katonák minket védtek!!!)
 
-A közös hadsereg zsoldossá válik, s a gonosz uraknak engedelmességet fogadva saját népe ellen fordul.
 
* A kérdésre, hogy melyik templomról van szó, a következő válasz érkezett:
A templom ahol imádkozni szoktam és találkozom a Szűzanyával és néha Jézussal a Szent Anna réti még el nem készült templom. Imádkozom érte, hogy egyszer ott lehessek valóban.
 
Eljutni nem nehéz oda,
hol magával ragad a csoda.
Várakozó csendben összeborulnak a lombkoronák,
fejünk felett karját áldásra nyújtja a faág.
Egy kis kápolna áll ott csöndben,
fehér ruhában jelenés várakozik,
s kibontva szárnyát felrepül a csoda.
A szívem szüntelen vágyik oda,
s a hallhatatlanság ígérete,
árnyékként vetül,
a meg nem épült templom
látomás falára.
 
Terézia
 
 
 

Országotokat nem egy épület fogja fölemelni, hanem az Isten által elvárt lelkület

Beküldve: Szent Anna-rét

Az Égiek régen és újabban is kifejezett kérése a Szent Anna Réten az engesztelő templom/kápolna felépítése. Sokan magukévá tették ezt a kérést, és szeretnék minél előbb felépíteni. Ezzel kapcsolatos égi üzeneteket olvasunk itt: hogy ezt hogyan tegyük, pontosabban hogyan ne tegyük, és mik a fontosak a kápolna felépítésével kapcsolatban.

Ezt az üzenet olyanoknak adták az égiek válaszként, akik a korábban itt közölt másik üzeneten felbuzdulva szerszámokat akartak kezükbe venni, hogy saját szakállukra elkezdjék az építkezést. Erre adta a Szűzanya ezt az üzenetet. Kiemelünk belőle itt az elején néhány mondatot:

"Amikor a tagok között széthúzás van, és nincs meghajlás a fő előtt, akkor alkalmatlanná válnak a küldetésre.

Ha a külön utakon keresitek a megoldást, el fogtok bukni.

Nektek nem elítélni, kritizálni kell papjaitokat, egyházi vezetőiteket, hanem tisztelni és szeretni, ahogyan a szentek is tették. Imádkozzatok értük, ez a ti kötelességetek!

Az Egyházat nem kerülhetitek ki az engesztelő kápolna felépítésekor, mert nélküle nem lesz rajta az áldás engesztelő küldetéseteken.”

Íme a teljes üzenet:

Látomások a Szent Anna réti kápolnáról

Beküldve: Szent Anna-rét

Akin keresztül az alábbi látomásokat kaptuk, egy családanya, több gyermek anyja, gyakorló katolikus. Isten gondviselését, vezetését, gyógyítását tapasztalta meg eddigi életében. Egy ideje látomásokat, sugallatokat is kap különféle dolgokról, jövőbeli eseményekről, amikért imádkoznia kell. Így kapott látomásokat a Szent Anna réti kápolnáról is.

Első látomásairól így számol be.

„Az esemény, amit láttam, egy háború volt. Menekülnünk kellett. Menekülésünk célpontja egy rét volt, ahol egy kis templom, kápolna állt. A Szűzanya hangját hallottam, aki azt mondta: „Jöjjetek a szívbe!” Miközben mindenki imádkozott,  hirtelen angyalok jelentek meg. Fényesek voltak és akkorák, mint a Gellért hegyen a Szabadság Szobor. Körbevettek minket, háttal nekünk és  védelmeztek bennünket. Letérdeltek, és hirtelen nagy fényesség lett.

Ezt a helyet, álmomban láttam, és nem tudtam, hogy egy valóban létező hely-e. Foglalkoztatott az álom, és később keresni kezdtem, hogy létezik-e ez a hely. Eljutott hozzám egy video Natália nővérről.  Amikor végignéztem a felvételt, elhatároztam, hogy megnézem ezt a helyet.  Amikor először elmentem, sírtam és csodálkoztam. Ezt láttam álmomban.

Még két alkalommal kaptam pontos, szöveges üzenetet, utasításokat a kápolnáról. A legfontosabb az volt, hogy még sosem volt ilyen sürgető a kápolna megépítése. Azt láttam, hogy nagy vihar készülődik, az iszlám vihara. A Szűzanya azt mondta, ők is gyermekeim, de tévednek, a gonosz megfertőzi a lelküket. Azt kérte, hogy építsük fel a kápolnát. Mint Kapisztrán a török ellen úgy védi majd hitünket az Iszlám áradattól. Csodás események, zarándoklatok, gyógyulások történnek majd ennél a kápolnánál.

A kápolna további szerepéről, építéséről és működtetéséről is kaptam látomásokat.

Az a kérés fogalmazódott meg, hogy a tervek Isten rendelése szerint, emberi hívság nélkül készüljenek. Egyszerűséget, de ugyanakkor Isten nagyságát és erejét sugározzák.

A Szűzanya azt ígérte, hogy figyelemmel kíséri a kápolna sorsát és váratlan segítségeket is küld, figyeljünk erre. Azt is kérte, hogy azok között, akik ezt a kápolnát akarják, ne legyen széthúzás.

Azt mondta, betegek jöhetnek erre a helyre gyógyulást kérni, mise legyen, de egyéb szertartások (esküvő, keresztelő, elsőáldozás, stb.) ne legyenek, ennek a helynek különlegesnek kell lennie: az ima, a megtérés, az engesztelés helyének.

A Szűzanya azt mondta, óvó karomat kiterjesztem, palástomat föléje tartom. A kápolna épüljön fel minél előbb. A később bekövetkező különleges események miatt később épüljön majd egy nagyobb, szebb templom is ezen a helyen.

Terézia