pdf formában innen tölthető le

HARMADIK PÉNTEKI ENGESZTELÉS

2016 ÁPRILIS

„Én, az Úr vagyok a ti Istenetek; legyetek szentek, mivel Én is szent vagyok” (Lev.11,44-45)

 

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5,48)

 

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.” (1Pt. 2,9)

 

Mindazok, akik önmagukat már fölajánlották Jézus Krisztus Drága Vérének, tartsanak ki a csütörtök éjjeli virrasztásokban. Vigasztalják a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, engeszteljék Őt a világ minden bűnéért, különösen az Ő Drága Vére ellen elkövetett bűnökért. Járjanak az életszentség útján, tanulják meg, s váltsák tettekké a Tökéletes Tisztaság erényeiről szóló tanításokat, s 3 év elteltével, megújítva fogadalmukat, mellyel önmagukat Jézus Drága Vérének szentelték, megkaphatják a Tökéletes Tisztaság Rózsáját.

Tökéletes Tisztaság Rózsája

Az Égiek újabb ajándéka, mely megtanít minket arra, hogyan gyűjtsük össze azokat a szükséges erényeket, melyekkel legyőzhető az Antikrisztus és annak minden erői. A Tisztaság Rózsája 14 sziromból áll, 7 piros szirom és 7 fehér szirom kapcsolódik egybe, két fejet alkotva egy közös száron. Mindegyik virágszirom egy-egy erényt képvisel, melyek a tökéletes tisztaságra vezetnek minket. Ezeket a virágszirmokat (erényeket) az Úr Jézus Krisztus adta, küldöttein keresztül. 2001 júliusában szentjeit küldte el, hogy tanítsanak minket a különböző erényekről. A fehér szirmok: egyszerűség, erkölcsösség, szeretet, öröm, bölcsesség, gyengédség, jóság. A piros szirmok: hűség, önfeláldozás, kedvesség, békesség, engedelmesség, türelem, alázat. A hívek ajándékként kapják ezt a Rózsát 3 évente egyszer, (szeptemberben) mikor megújítják teljes önátadásukat Jézus Krisztus Legdrágább Vérének. Ezekre az erényekre tekintve alakítják életüket az életszentség útján járva.

MENNYIRE ÁLLTOK KÉSZEN?

„Imádkozzatok szüntelen, szeretett gyermekeim! Legyetek mindannyian éberek! Legyen a ti mindennapi kenyeretek a szentmise, a rózsafüzér, a zsolozsma, és a napi felajánló imáitok. Tanuljátok meg Istent dicsőíteni, és gyakoroljátok gyakran a szentségimádást. Életetek minden napján ajánljátok fel önmagatokat Legdrágább Véremnek, és engeszteljetek naponta a világ összes bűnéért.”

 

ELSŐ ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. március 8.

Imám alatt, látomásban eljött hozzám a Szűzanya, kezében piros és fehér rózsát tartott. Kedvesen így szólt:

„Fiam, megtanultad már, hogy nem lehet győzelmet aratni sem erőszak által, sem hiú remények kergetésével, hanem csak az alázat erejével, és a tisztaság tüzével. Az ellenségem ellen folytatott nagy küzdelemben az alázatosság erején és a tisztaság tüzén keresztül fogsz győzni. A sátánnak nincs hatalma afelett, aki felvértezi magát ezzel a két fegyverrel. Mennyei Édesanyád széttiporta a gonosz lelkek fejét ezekkel az erényekkel: alázatosság, tisztaság.

 

Mikor a sátán megkísértett szüzességem ellen, nem a hevesség és az erőszak által győztem le, hanem az alázatosság erején és a tisztaság tüzén keresztül. Mikor a szegénységgel, és nincstelenséggel kísértett, s azt mutatta nekem, hogy Isten megátkozott, és eltaszított magától, akkor szintén nem erőszakkal győztem le, hanem az alázatosság erejével, és a tisztaság tüzével. Amikor elveszítettem az én kedves Józsefem, s hőn szeretett Jézusom, a sátán azzal kísértett, hogy essek kétségbe. S én ekkor nem emberi erőből, erőszakkal, vagy kiabálással győztem le, hanem az alázat erejével és a tisztaság tüzével. Én vagyok az Asszony, aki széttiporta a sátán fejét!

Ebben a nagy harcotokban, fegyvert adok kezetekbe, s arra szólítalak fel titeket, hogy tárjátok fel ellenségeim gyengeségeit, s megmutatom nektek, hogyan győzzétek le őket. Emlékezzetek arra, hogy megkísértése idején még Fiam sem az erőszak által aratott győzelmet a kísértő felett, hanem az alázatosság erején, és a tisztaság tüzén keresztül!

Egy büszke, gőgös ember sosem győzi le a sátánt büszkeségével, gőgjével. A gőgös ember a sátán rabszolgája, s egy rabszolga sosem szabad ember. A bűn rabszolgája a gonosz lélek tulajdona, s így ő nem tudja legyőzni urát. Katonáim azonban megszabadítják magukat a bűn és a gőg szolgaságából, s felöltik magukra fegyverzetül az alázatosság erejét, és a tisztaság tüzét. Így majd ők is széttiporják a sátán fejét!

Ne csatlakozzatok a zajos világ kiáltásaihoz, hanem mondjátok az Egyház egyszerű imáit a gonosz lelkek ellen, ahogyan azt fiam elrendelte nektek. Töltsetek több időt azzal, hogy imádjátok és vigasztaljátok Fiamat haláltusájában. A harc nem a tiétek, hanem az Övé. Ismerjétek föl, s higgyétek el, hogy Drága Vére egy cseppjének hatalma és ereje van az összes démoni sereg felett. Sajátítsátok el tanításomat, hogy nem az erőszak, vagy a kiabálás által, hanem az alázatosság erején, és tisztaság tüzén keresztül fogtok győzni.

Én vagyok az Asszony, aki széttiporta a sátán fejét. Boldoggá tesztek engem, békém veletek marad.”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

MÁSODIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM:2001. július 9.

Látomásban láttam, ahogy egy felhőben leereszkedik a mi Asszonyunk egy csodálatos rózsával. Közelebb jött hozzánk, s boldogan így szólt:

„A mennyország békéje legyen veletek! Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a hiányzó szirmokat, amelyekkel teljessé válik a Tökéletes Tisztaság Rózsája. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek, az egyszerűség, az alázatosság, a csendesség, a hűség, a bölcsesség, és az öröm szirmát.

Az egyszerűség szirma segít nektek, hogy természetesek és szentnek legyetek. Az alázatosság szirma tesz titeket kicsinnyé. A csendesség szirma világosítja meg elméteket. A hűség szirma erősíti meg akaratotokat. A bölcsesség szirma alakítja szándékotokat. Az öröm szirma tartja meg bennetek a reményt. Gyermekeim, igyekezzetek összegyűjteni ezeket a szent szirmokat. Szedjétek fel, bárhol is lássátok őket. Tegyétek őket a Tökéletes Tisztaság Rózsájának többi szirma mellé. Gyermekeim, most távozom tőletek, hogy Fiam jöjjön közétek, hogy áldását adja rátok, és felajánlja nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Békesség veletek!”

A látomás hirtelen eltűnt, majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki piros és fehér rózsát tartott a kezében, s így szólt:

„Fiam, fogadd ezt a drága Rózsát! Ez a tiéd és minden vigasztalómé, érted s minden vigasztalómért van, ez a Tökéletes Tisztaság Rózsája. Tökéletességetek elérésének érdekében adom nektek. Ez a Rózsa jele annak az eljövendő jutalomnak, amelyet azért adok majd nektek, mert vigaszt nyújtottatok nekem haláltusám alatt. Tartsátok meg tisztán! Tartsátok meg szentnek!”

A Rózsa piros szirmai jelképezik a tökéletesség véres útját, amelyet követni fogtok, a fehér szirmok pedig a szent tökéletességet, amelyet el fogtok érni.

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen

A Tökéletes Tisztaság Rózsájának szent illata áradjon szét a világ megújulásáért! Maradjatok meg a Mennyország békéjében!”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

HARMADIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 13.

Látomásban láttam a mi Asszonyunkat megszámlálhatatlan kerub kíséretében. Fehér és piros rózsát tartott a kezében, közelebb jött hozzánk, s így szólt:

A „Rosa Mystica békéje legyen veletek! Oltalmamba veszem mindazokat, akik befogadják szeretetemet, Szeplőtelen Szívem lesz menedékük. Gyermekeim, a Rózsa, melyet ajándékba kaptok szent. Jézus, a ti Megváltótok nagyon szeret titeket, meghallotta könyörgésemet, és válaszul arra ajándékozza nektek ezt a szent Rózsát. Ez a tökéletesség Rózsája. Csak azok kaphatják meg, akik törekszenek a tökéletesség elérése felé. Ennek a Rózsának a segítségével nem találják majd nehéznek követni a tökéletesség véres útját. Ez a Rózsa lesz számukra örömük és vigasztalásuk forrása a tökéletességre vezető úton.

Mindenkit meghívok, hogy törekedjen a tökéletességre. Meghívlak titeket, hogy magatokhoz vegyétek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját.

Mindazok, akik elfogadják ezt a drága ajándékot, szentek lesznek. Gyermekeim, sokan közületek visszautasítják ezt az ajándékot, pedig Jézus kéri tőletek, hogy szentek legyetek, s fogadjátok el ezt a szent Rózsát. Őrizzétek meg testeteket természetesnek és szentnek, hogy testetek lemondások, és önmegtagadások által megtisztuljon a tökéletesség felé vezető úton.

Gyermekeim, váltsátok valóra a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról hallott tanításokat! Jézus látni akarja a ti tökéletességeteket. Had lássa meg Jézus a tökéletesség tiszta szeretetét mindazok szívében, akik megkapják ezt a szent Rózsát.

Holnap elküldi Jézus hozzátok Szent Cecíliát, hogy többet tanítson nektek erről a szent Rózsáról. Én vagyok, a Rosa Mystica, a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja. Maradjatok meg a Mennyország békéjében.”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

NEGYEDIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 14.

Látomásban láttam Szent Cecíliát, kezében rózsát és pálmaleveleket tartott. Közelebb jött hozzánk, s így szólt:

„Isten kicsiny barátai, én vagyok leányotok, Cecília, s azért jöttem, hogy megosszam veletek a szeretet üzenetét: ma mindnyájan meghívást kaptok arra, hogy szentek legyetek. Bizony mondom nektek, arra hívnak meg titeket, hogy szent életet éljetek. Tudatában vagytok annak, hogy szent nemzet vagytok, hogy már az idők előtt Isten papjainak választottak ki benneteket? Valóban, szent nemzet, királyi papság vagytok.

A szerető Mester adta nektek a Tökéletes Tisztaság szent Rózsáját, hogy emlékeztessen titeket arra, hogy meghívást kaptatok, hogy legyetek szentek. Szentnek kell lennetek, mert Ő, aki meghívott titeket szent. Ő a szeplőtlen Bárány, s ti is arra kaptatok meghívást, hogy szeplőtelenek legyetek. Ő az alázatos Bárány, s ti is arra vagytok meghívva, hogy hozzá hasonlóan alázatosak legyetek. Ő szűzi és tiszta, s ti arra vagytok meghívva, hogy olyanok legyetek, mint Ő.

Isten kicsiny barátai, ahhoz, hogy szentek legyetek, el kell hagynotok bűnös természeteteket, hogy képesek legyetek elfogadni a Tökéletes Tisztaság szent Rózsáját. Jézus keresztre feszítésekor magával vitte a keresztre a ti régi természeteteket, s azt akarja, hogy Ő benne megújuljatok. Ezért adja nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Azt kéri tőletek, hogy tagadjátok meg régi természeteteket. Hagyjatok fel régi szokásaitokkal, kicsiny barátaim. Nem lehet mentségetek, sem kifogásotok arra, hogy miért tartanátok meg bűnös szokásaitokat. Természetetek a világé, s amióta a világ bűnbe esett, azóta, ami a világé az tisztátalan. Így hát régi természetetek szokásai is tisztátalanok. Fogadjátok hát el a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, s alakítsátok át életeteket vele. Tisztítsátok meg jellemeteket ennek a Tökéletes Rózsának a szent szirmainak megszentelő tüzével.

Isten kicsiny barátai, tanuljátok meg ezt a leckét: a lelki növekedés végtelen. Jézus azt akarja, hogy szüntelen növekedjetek lélekben az isteni Világosság felé tartva, s ehhez szükséges, hogy szüntelen lelki táplálékot vegyetek magatokhoz. Ez a lelki táplálék a ti Megváltótok, Jézus Krisztus igéje. Minél jobban növekedtek, annál alázatosabbá váltok, s minél alázatosabbá váltok, annál inkább tartjátok magatokat jelentéktelennek. Így minél jobban lelkiekben alacsony szinten látjátok magatokat, annál inkább erősebben törekedtek a tökéletességre. Minél többet dolgoztok a tökéletességért, annál jobban növekedtek, s ahogy növekedtek, úgy juttok egyre közelebb a Mennyhez.

Barátaim, küzdjetek magatok ellen, abban a pillanatban, mikor elbizakodtok, öntelten és gőgösen viselkedtek, a lélekben való növekedésetek megáll. Amikor aztán a lelki növekedés megáll, akkor jön a lelki halál.

Kicsiny barátaim, vegyétek észre a pokol csapdáit, amely titeket folytonosan körülvesz, és legyetek óvatosak. Hozzatok több áldozatot, és ajánljátok fel mindennapi megpróbáltatásaitokat. Keressétek mindig a legjobbat, amit megtehettek Jézusért, aki szeret titeket. Ha mindezeket megteszitek, Jézus kegyelmei özönével segít titeket.

Könyörgöm értetek, hogy mindnyájan felismerjétek az idők jeleit. Adja meg nektek Jézus a kegyelmet, hogy kicsik legyetek.”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

ÖTÖDIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 15.

Látomásban láttam a Szűzanyát kezében rózsával. Egy felhőben közénk ereszkedett, majd így szólt:

„Azért jöttem ma közétek, hogy szeretett Fiam minden papjának felajánljam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. A béke és a szeretet üzenetével jöttem. Forduljatok felém, s lássátok ki hív meg benneteket. Forduljatok felém, s hallgassatok rám Fiam szeretett papjai. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja, s nektek hoztam ezt a drága ajándékot, a szeretet ajándékát. Ez az ajándék annak a szívéből származik, Aki szeret titeket és kiválasztott benneteket. Ez a Tökéletes Tisztaság Rózsája.

Jöjjetek Fiam kedves, szeretett papjai, és öleljétek magatokhoz szeretetemet. A könnyeim szerezték ezt a szent Rózsát a bűnös világ számára. Látom a világban, és Fiam szent Egyházában az egyre növekvő bűnt, gonoszságot és romlottságot.

Fiam szeretett papjai, a förtelem egyre nagyobb. Látom, ahogyan a sötétség befedi a világot. A romlottság és méltánytalanság bűze elárasztja a világot. Könnyemet hullajtva könyörögtem Fiamhoz, hogy ajánlja fel a világnak ezt a szent Rózsát. Ennek a Rózsának a szent illata elnyomja az erkölcstelenség szagát, s tisztaságának fénye ismét megvilágosítja majd a világ sötétségét.

Fiam szeretett papjai, fogadjátok el ezt az ajándékot tőlem. Segítsetek nekem a többi embert is meghívni a tökéletességre vezető útra. Azt kérem tőletek, hogy segítsetek nekem és tisztítsátok meg a világot. Megígérem nektek, hogy körétek gyűjtöm az én kis liliomaimat, akik a tökéletesség felé törekednek. Ők majd segítenek nektek, hogy meglássátok, szolgálatotok mennyi lelket nyer meg a Mennyország számára. Én, Jézus anyja, közeletekben leszek és segítek nektek, s mindig megvigasztallak titeket.

Fiam szeretett papjai, ha szerettek, elfogadjátok ezt a szent Rózsát tőlem. Édesanyátok esdeklő hangja azt kéri tőletek, hogy szeressetek. Szeressetek, hogy Fiam köztetek sok szent papot láthasson. Bizony mondom nektek, szeressetek, hogy a világ szeresse Fiamat.

Esdeklő szavam arra kér titeket, hogy ajánljátok fel önmagatokat Fiam Drága Vérének. Az eljövendő fenyítés oly hatalmas lesz! Akkor majd mindaz, ami Fiam Drága Vérén kívül lévő oly hatalmas mértékben szenvedni fog! Arra hívlak titeket, hogy szeressétek Jézust az oltáriszentségben. Higgyetek benne! Higgyétek, hogy Ő valóságosan jelen van az Eucharisztiában. Imádjátok Őt szüntelen. Vigasztaljátok meg, és engeszteljétek az ellene elkövetett valamennyi bűnért. Bizony mondom nektek, tiszteljétek az Ő jelenlétét!

Fiam szeretett papjai, meghívlak titeket, hogy ajánljátok fel önmagatokat Jézus Drága Vérének. Nektek adom a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Mindenki, aki szeret, ölelje magához ezt az ajándékot.

Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja. Maradjatok meg a Mennyország békéjében!”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

HATODIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 20.

Látomásban, szentségimádás alatt, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát megjelenni az Oltáriszentségben. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben fényesebben jelent meg a Szent Arc, s így szólt:

Gyermekeim, örömemet lelem abban, hogy láthatom, ahogy elvetitek a tisztaság magjait, de dolgozzatok keményebben, mert a gonoszság napjai, mikor saját szemeitekkel látjátok majd meg a Vadállatot, közel vannak. Mindnyájatokat meghívlak szeretetembe és irgalmamba. Mindnyájatokat meghívlak a tökéletességre. Gyermekeim, nektek adtam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Megnyitom szemeiteket, hogy felismerjétek az eljövendő küzdelmet. Fővezérként vezetlek majd titeket a harcmezőre. Azok, akik engedelmeskednek szavamnak győzedelmeskedni fognak. Gyermekeim, legyetek közel szeretetemhez. Hányan fogják majd közületek megkapni a Tökéletes Tisztaság Rózsáját? Hányan fognak közületek majd harcolni és győzni?

A küzdelem óriási. Gyermekeim, mindig imádkozzátok el az imakönyvetekben is megtalálható Sirák fiának könyvéből a 36,1-17 részt. Atyám ezen ima által, felemeli mindenható kezét, hogy megsemmisítse az ellenséget. Azért adtam nektek ezt az imát, mert a küzdelem hatalmas. Jöjjetek közelebb, és halljátok meg Vezéretek szavát. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeret titeket!

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

HETEDIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 21.

Látomásban, szentségimádás alatt, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust élve a kereszten. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. Az Oltáriszentségben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s így szólt:

„Gyermekeim, a Tökéletes Tisztaság Rózsájának fénye ragyogjon be titeket! Nyíljanak meg szemeitek, hogy lássátok, füleitek, hogy halljátok, elméitek, hogy megértsétek az ördög rossz szándékait és terveit.

Ahogyan a sátán napjai közelednek, ő egyre jobban kiterjeszti lelkét a világra, hogy elvakítsa azt. Csatlósai a romlottság és a bűn szirmaival árasztják el a világot, terjesztik a tisztátalanság, a kapzsiság, a harag, a bujaság, és minden egyéb erkölcstelenség fekete szirmát. A világ ezeket a szirmokat öleli magához, mert a gonosz lelkek lelkileg megvakították őket.

Gyermekeim, ezért hallgattam meg Édesanyám esdekléseit és ajánlom nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, azért, hogy ahogyan a sátáni szirmok erkölcstelenségének szaga elárasztja a földet, úgy a belőletek áradó tisztaság illata megtisztítsa a világot.

A sátáni szirmok, és azok erkölcstelenségének szaga gonoszságot terjesztenek, így készítve elő az utat az Antikrisztus és a Vadállat eljövetelének. Amikor látjátok, hogy a gonoszság szirmainak száma egyre csak növekszik, ismerjétek fel, hogy a sátán uralmának ideje közel van, s amikor már sok ember szívét birtokolja, kinyilvánítja majd uralmát. A világnak hamis, álbékét ígér ekkor, és a kapzsi világ őt választja majd istenéül.

Gyermekeim, a világ majd a sötétséget látja világosságnak, és a világosságot sötétségnek. A föld emberei megvetik majd a Mennyország ajándékát, és a Pokol ajándékával fognak töltekezni. Jaj azoknak, akik nem készülnek fel a sötétség ezen óráira, a megtestesült gonoszsághoz fognak csatlakozni, hogy üldözzék a világosságot. Azokban a napokban, mikor a sátán napjai egyre közelednek, egyre több ember válik lélekben vakká. Sokan a romlottság emberének szirmait gyűjtik össze, s ahelyett, hogy az igazságról tanítanának, megtöltik a világot hamis tanításaikkal. Sokakat tévútra vezetnek majd, még szent Egyházam is sok pásztort veszít majd el. A sátán összezavarja majd a világot, megtölti majd azt fejetlenségekkel, zavarral, és tévedésekkel. A világ csak nagy nehezen lesz képes különbséget tenni jó és rossz között.

Mindazok azonban, akik magukhoz veszik a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, soha nem fognak sötétségben járni. Amikor meglátják majd a sátánt, a vadállatot, felismerik majd, és megvívják a küzdelmüket vele. Az alázatosság erejével és a tisztaság tüzével győzelmet fognak aratni.

Gyermekeim, akinek füle van, hallja meg és jöjjön a világossághoz. Maradjatok meg szeretettemmel és irgalmammal egyesülve. Szeretetem arra hív titeket, hogy lássatok, és fussatok az életetekért. Irgalmam pedig arra, hogy eddzétek meg üdvösségeteket. Emlékezzetek rá, hogy Én, a Haláltusát vívó Jézus Krisztus ajánlottam fel nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját.

Gyermekeim, az imát, amit tegnap adtam nektek, nevezzétek el: Ima az Új Izraelért, hogy felismerjék az ő megváltásuk árának értékét. Amióta nem tudtok engedelmeskedni egyszerű parancsaimnak, folytonosan megsebzitek szívem nemtörődömségeitek keserű kardjaival, nektek adom hát ezt az imát. Azért teszem, hogy megvigasztaljam Édesanyámat, aki nagyon szeret titeket. A Szentírás imáját adom nektek, hogy ne essetek az engedetlenség bűnébe. Valahányszor ezt az imát mondjátok, én esdekléseiteket Véremmel borítva, Sebeimbe helyezem, s úgy terjesztem azokat Örök Atyám színe elé.

Gyermekeim, megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Békesség veletek!”

A látomás hirtelen eltűnt.