Pdf formában innen tölthető le

HARMADIK PÉNTEKI ENGESZTELÉS

MÁJUS

„Én, az Úr vagyok a ti Istenetek; legyetek szentek, mivel Én is szent vagyok” (Lev.11,44-45)

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5,48)

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.” (1Pt. 2,9)

Mindazok, akik önmagukat már fölajánlották Jézus Krisztus Drága Vérének, tartsanak ki a csütörtök éjjeli virrasztásokban. Vigasztalják a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, engeszteljék Őt a világ minden bűnéért, különösen az Ő Drága Vére ellen elkövetett bűnökért. Járjanak az életszentség útján, tanulják meg, s váltsák tettekké a Tökéletes Tisztaság erényeiről szóló tanításokat, s 3 év elteltével, megújítva fogadalmukat, mellyel önmagukat Jézus Drága Vérének szentelték, megkaphatják a Tökéletes Tisztaság Rózsáját.

Tökéletes Tisztaság Rózsája

Az Égiek újabb ajándéka, mely megtanít minket arra, hogyan gyűjtsük össze azokat a szükséges erényeket, melyekkel legyőzhető az Antikrisztus és annak minden erői. A Tisztaság Rózsája 14 sziromból áll, 7 piros szirom és 7 fehér szirom kapcsolódik egybe, két fejet alkotva egy közös száron. Mindegyik virágszirom egy-egy erényt képvisel, melyek a tökéletes tisztaságra vezetnek minket. Ezeket a virágszirmokat (erényeket) az Úr Jézus Krisztus adta, küldöttein keresztül. 2001 júliusában szentjeit küldte el, hogy tanítsanak minket a különböző erényekről. A fehér szirmok: egyszerűség, erkölcsösség, szeretet, öröm, bölcsesség, gyengédség, jóság. A piros szirmok: hűség, önfeláldozás, kedvesség, békesség, engedelmesség, türelem, alázat. A hívek ajándékként kapják ezt a Rózsát 3 évente egyszer, (szeptemberben) mikor megújítják teljes önátadásukat Jézus Krisztus Legdrágább Vérének. Ezekre az erényekre tekintve alakítják életüket az életszentség útján járva.

 

ELSŐ ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 22.

 

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust élve a kereszten, egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. Majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca és így szólt:

„Gyermekeim, kövessétek tanításomat. Értsétek meg és mindig szívetekben őrizzétek, mert a sötétség óráiban az lesz lelketek fénye. Amikor az Antikrisztus megjelenik, nagyon sokakat megtéveszt majd hamis csodáival. Bizony mondom nektek, mindazokat félrevezeti, akik lelki vakságban szenvednek. Jaj azoknak, akik lépten – nyomon a csodákat keresik és nem ismerik a kereszt fenséges útját, ők lesznek majd azok, akiket először rabul ejt a sátán. A gonoszság embere az egész világot ámulatba fogja ejteni hamis csodáinak fényével, és szavára a világ vezetői leborulnak előtte, és megrémülnek majd, amikor látják, ahogyan a bűn és a romlottság embere tüzet hív le az égből. Gyermekeim, bizony mondom nektek, hogy tanúi lesztek, ahogyan az Antikrisztus betegeket gyógyít, megjósolja az eljövendő eseményeket, sőt még halottat is támaszt fel. Hatalma lesz az embereknek vagyonokat osztani és Istennek kiáltják ki őt.

Azokban a napokban felállítja majd képmását szerte a világban, hogy minden ember azt imádja. Gyermekeim, mielőtt ezek a napok elérkeznek, elküldi majd csatlósait szent egyházamba, hogy félreállítsa és lerombolja a szentek képeit és azért küzd majd, hogy megsemmisítse az Oltáriszentséget. Csatlósai sikereket fognak elérni ebben azáltal, hogy számos tabernákulumot kiürítenek. Gyermekeim, rengeteg tabernákulumomat fosztják majd meg jelenlétemtől. Bizony mondom nektek, sok tabernákulumból hiányzik majd a Legszentebb Oltáriszentség. Sokak szíve fog szenvedni, mindazon szívek, melyek nincsenek lepecsételve, szenvedni fognak. Akkor majd megértitek, miért kértem tőletek, hogy ajánljátok fel szíveteket nekem, mint élő tabernákulumot.

Gyermekeim, ezért adtam nektek a Haláltusám Keresztjét, hogy harcoljatok és győzzetek! Szeretetem szakramentumának segítségével, a Haláltusám Keresztjével és a rózsafüzérrel megbirkóztok majd azokkal a napokkal. De gyermekeim eddig még nem sokat tettetek azért, hogy megkaphassátok ezt a keresztet. Tudjátok hát meg, hogy ha majd az Antikrisztus felfedi magát és kihirdeti az ő uralmát, akkor már nem kaphatjátok meg haláltusám Keresztjét. Bizony mondom nektek, azokban a napokban a pecsét angyala meglátogatja majd szeretteim lelkét. De ki adhatja akkor majd nektek ezt a keresztet, ha most sem törekedtek birtokolni azt! A sátán sokak szívét bitorolja majd s így nem lesznek olyan mesterek, akik képesek lennének elkészíteni Haláltusám Keresztjét. Bizony mondom nektek, dolgozzatok keményen, és gyűjtsetek össze százakat keresztemből mielőtt a gonoszság emberei megakadályoznak titeket ebben. Ezzel a kereszttel harcosaim győzni fognak. A sátán csatlósai ez ellen a kereszt ellen dolgoznak, de Én nektek adom a békesség kegyelmét. Ha nagyon szerettek, akkor sokat nyerhettek.

Gyermekeim, ismerjétek fel, hogy a sátán napjai közelednek, csatlósai készítik elő az utat számára. Arról ismeritek fel majd őket, hogy a Kereszt fenséges útja ellen tanítanak. Sokan követni fogják őket a csodák miatt, de ti tanuljátok meg és kövessétek a sivatagos utat, s eléritek majd a békesség otthonát. Mindazok, akik szeretnek engem, megláthatják majd a legnagyobb csodát és élvezhetik az igaz boldogságot. Szemeik majd megnyílnak, hogy lássák és felismerjék, hogy az Antikrisztus csodái hamisak, szeretetem lesz az ő világosságuk.

Megáldalak hát titeket az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében! Békesség nektek!” A látomás hirtelen eltűnt.

 

 

MÁSODIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 23.

 

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust élve a kereszten, egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. Majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca és így szólt:

„Gyermekeim, jegyezzétek meg ezeket: Emberek jelennek majd meg, akik magukat prófétáimnak nevezik, számos csodák és jelek kísérik őket, így hát sokan követik őket és elhagyják a Szent Kereszt útját. Legyetek óvatosak és különböztessetek meg minden lelket. Az elmúlt években beszéltem nektek arról, hogyan készülnek a vadállat uralmára. Ismerjétek fel hát, hogy a sötétség ezen uralma már fellépett, hogy átvegye a világ vezetését. A világban ezeknek már megvan a saját vallásuk. A Kereszt Fenséges útja ellen tanítanak, és semmit nem tudnak irgalmamról és szeretetemről. Tanításukban semmi nem szól az alázatról, csak a gazdagságról és a hamis szabadságról. Gyermekeim, akik ezeket a tanítókat követik, a bűn és a gonoszság embereit követik.

Nézzetek szét városaitokban és megláthatjátok, ahogy a romlottság és a gonoszság tanítóinak száma növekszik. Ne csatlakozzatok hozzájuk, nagyon hamar az Antikrisztus képe elterjed majd világszerte. Gyermekeim tartsátok magatokat távol attól s ahelyett, hogy az ő képeire néznétek, tekintsetek haláltusám Keresztjére, s így a vadállat nem tud majd manipulálni titeket.

Tanúi lesztek majd, ahogyan a vadállat csatlósai prófétáimnak nevezik majd magukat és sokakat tévútra visznek. Óvakodjatok tőlük, ne engedjétek, hogy félrevezessenek csodákkal és jelekkel benneteket. Mennyei seregek segítségével készítem fel harcosaimat, Istenük szeretetével erősítem hitüket és nem a jelek és csodák segítségével. Gyermekeim ezért engedtem meg, hogy megtapasztaljátok Haláltusámat. Nem tettem számotokra könnyűvé az utat, de nem hagylak egyedül titeket, mindig veletek vagyok. Kegyelmemmel erőt adok nektek. Ezzel az üzenettel is felkészítelek titeket, véssétek hát jól szívetekbe ezeket a szavakat.

Megáldalak hát titeket az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében! Békesség nektek!” A látomás hirtelen eltűnt.

 

 

HARMADIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 24.

 

Látomásban láttam az Oltáriszentséget töviskoronával körbevéve, egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. Majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca és így szólt:

„Gyermekeim, azért jöttem, hogy megtanítsam nektek, hogyan cselekedjetek magatoktól. Az ellenség mindnyájatokat egyenként fog próbára tenni. Megengedem neki, hogy mindent megrengessen, hogy csak a megrendíthetetlen maradjon. A föld és minden, ami él, feljajdul majd a keserves napokban. Gyermekeim, az öntelt ember elbukik, de azoknak, aki rendíthetetlenek, azoknak adom az Én Győzelmes Koronámat.

Gyermekeim tanuljatok meg önmagatoktól cselekedni. Bizony mondom nektek, tanuljátok meg, hogyan állhattok ki magatokért. Alapozzátok hiteteket rám és egyedül csak hozzám közeledjetek. Szóljatok hozzám, mint Atyátokhoz, Istenetekhez és Megváltótokhoz. Szenteljetek nekem külön időt, tanuljatok meg rám figyelni. Lelketekben szólok hozzátok. A szeretet hangja lelketekben az Én hangom, életre hívlak titeket. Sokan nem ismerik fel, vagy nem emlékeznek jelenlétükre az ő lelkükben. Gyermekeim, ha nem ismeritek fel lelketekben jelenlétemet, nem tudjátok megtanulni hogyan cselekedjetek önállóan. Ismét arra hívlak titeket, hogy harcoljatok önmagatok, a sátán és a világ ellen. A napok, melyben most éltek, a sátáné, a farkas a juhok közé férkőzik és szétszéleszti a nyájat. Akkor majd a pásztor csak nagy nehézségek árán tudja egybegyűjteni nyáját. Minden egyes jószág különböző irányba fut azért, hogy egyenként tegyék próbára őket. Tanuljatok meg önállóan cselekedni mielőtt a vadállat szétszéleszti a nyájat. Tanuljátok meg az anyaszentegyház igaz tanait és gyakoroljátok be azokat. Tanuljátok meg a katekizmust, mert most még nappal van, de közeleg az éjszaka, amikor nem látjátok majd az igaz világosságot. Őrizzétek szavamat lelketekben mielőtt az üldöztetés kínjai töltik meg szíveteket. A hátralevő idő a kegyelem napjai. Most gyűjtsetek össze sok kegyelmet.

A sátán napjaiban gyermekeim 90 %-a lelki vakságban él. Sokak, azok közül, akik a vadállat eljöveteléről beszéltek és másokat figyelmeztettek, követni fogják és szolgálnak neki, mint Istenüknek. Aki mindezen figyelmeztetésem ellenére követi a vadállatot, szörnyű kínokkal fog szenvedni. Tanuljátok meg tanításaimat, gyűjtsétek össze a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmait, vigyétek keresztjeiteket a tökéletességre vezető úton és haladjatok a hit útján. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki meghív titeket, hogy szeressetek. Szeretlek titeket, megáldalak titeket az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Békesség nektek.”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

 

NEGYEDIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 25.

 

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust megjelenni az Oltáriszentségben vérző arccal, aki csendesen így szólt:

„Gyermekeim, az eljövendő megtévesztés idejének kínjai rám nehezednek, miként azt látom, hogy gyermekeim hogyan válnak majd hűtlenné. Azokban a napokban, amikor a sátán elfoglalja szent egyházam legmagasabb székét, ne keressetek majd külső vigaszt és ne hagyjátok el egyházamat. Ti vagytok az én harcosaim. Ne hagyjátok el a csatamezőt! Emlékezetek ígéretemre, hogy szent egyházamon még a pokol kapui sem vesznek erőt, vele leszek a világ végezetéig. Az ellenség engedélyt kap, hogy egy kis ideig vezesse azt és sok útján sikereket ér majd el, mert ez az ő ideje lesz, a sötétség uralmának ereje. De választottjaim szenvedésén keresztül felemelkedem és legyőzöm a sátánt és minden csatlósát. Azután majd meglátjátok a békesség dicsőséges birodalmát.

Gyermekeim, szívemben fájdalommal és kínokkal ismétlem meg nektek, ne hagyjátok el egyházamat! Bizony mondom nektek, ne hagyjátok el ezt a Sziklát és ne keressetek kívüle vigaszt és örömöt. Maradjatok a Sziklával és tegyetek tanúságot az igazság mellett. Arra hívtalak titeket, hogy a szív és a vér általi mártírságot szenvedjétek el. Még ha börtönbe is vetnek, elhagynak titeket, vagy azt parancsolják meg nektek, akkor se hagyjátok cserben Egyházamat. Őrizzétek az igaz hit fényét, még ha ez az óra sokatok életét is követeli. Adjátok oda életeteket a föld színének megújulásáért. Ne hagyjátok el a csatamezőt, harcoljatok akár az utolsó csepp véretekig is. Biztosítalak titeket arról, hogy a végén nektek adom a győzelmet.

Gyermekeim, az eljövendő zavar és üldöztetés óriási mértékű lesz, s ez késztetett engem arra, hogy nektek adjam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, mielőtt az óra elérkezik. Azokban a napokban szükségetek lesz kitartásra és hitre. Csak kis ideig tart majd, de nagyon fájdalmas és kínteljes lesz. Maradjatok meg a szent Sziklában, az Én testemben, és szenvedjetek velem, hogy megújuljon és begyógyuljon az én megsebzett testem.

Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki arra hívott titeket, hogy viseljétek el a kínszenvedést velem. Szeretlek titeket, megáldalak titeket az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Békesség nektek.”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

ÖTÖDIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 26.

 

Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus arcát egy felhőben megjelenni, csendesen így szólt:

„Fiam, halld minden gyermekemnek szóló üzenetemet: Küldelek titeket a harcmezőre, hogy küzdjetek és győzzetek. Úgy tűnhet, hogy bárányokat küldök a farkasok közé, de a győzelem tiétek, akik hűségesek maradnak a végsőkig.

Gyermekeim, titeket választottalak, mert ti gyengék vagytok. Én teszlek majd erőssé titeket, csak legyetek bátrak és eltökéltek a harcra. S nektek adom a győzelmet. Menjetek! Küldelek titeket, hogy harcoljatok a Tisztaság Tűzével, ezzel a gonosz, igazságtalan, méltánytalan világgal szemben. Ahol az erkölcstelenség, romlottság uralkodik, gyújtsátok meg a tisztaság és erkölcsösség tüzét. Küzdjetek mindaddig, amíg meg nem mentitek az összes embert, akik a bűn és romlottság fogságában vannak. De ne vegyetek részt az erkölcstelen életükben és ne veszítsétek el szeretetetek tüzét.

Ebben az óriási küzdelemben az ellenség minden erejét beveti majd, hogy kioltsa a Tisztaság Tüzét bennetek. Ha sikerül neki ezt megtennie, elragad titeket és a rabjává tesz. Gyermekeim tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy lángra lobbantsátok a Tisztaság Tüzét magatokban. Tartsátok szorosan magatoknál a Tökéletes Tisztaság Rózsáját.

Győzzétek le ezt a gonosz világot a Tökéletes Rózsa tüzével. Ebben a világban, ahol az emberek híján vannak a jóságnak és a kedvességnek, gyújtsátok meg a Tökéletes Rózsa tüzét. Ahol gyűlölet uralkodik, gyújtsátok meg a Tökéletes Rózsa szeretetének tüzét. Ahol nincs békesség, gyújtsátok meg a Tökéletes Rózsa tüzét.

Az alázatosság erejével győzzétek le ennek a gonosz világnak gőgjét és büszkeségét. Sújtsatok le a vadállat büszkeségére az egyszerűség, a türelem, és a hit lángoló kardjával. A harc az enyém, s Én nektek adom a győzelmet. Gyermekeim ismét küldelek titeket, hogy küzdjetek magatok ellen az önmegtagadás és az áldozathozatal tüzével.

Menjetek! Küldelek titeket és küzdjetek a bűn világa és önmagatok ellen, a tisztaság tüzén és az alázatosság erején keresztül győzni fogtok. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki a harcmezőre küld titeket. Mindig veletek vagyok, küzdeni fogok értetek, nektek adom a győzelmet. Szeretlek titeket, megáldalak titeket az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Békesség nektek.”

A látomás hirtelen eltűnt.

 

HATODIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2002. június 24.

 

Látomásban, láttam a mi Urunkat a kereszten függve Vérét ontani. A látomás egy rövid ideig tartott, majd egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent Páduai Szent Antal és Szent Mihály arkangyal, s Szent Antal így szólt:

Örvendjetek barátaim, mert van egy Édesanyátok, akinek gondja van rátok. Ő az Asszony, aki széttiporta a sátán fejét, s alázatosságával és tisztaságával legyőzte a világot és az ősi kígyót Isten kedves barátai, az alázat és a tisztaság az Ő győzelmének két titkos fegyvere. Ó, az Ő alázatossága, mely oly könnyűvé tette számára a megbocsátást! Az őszinte megbocsátás rettegésben tartja a sötétség birodalmát. Ó, az Ő alázatossága, mely Őt mindig arra késztette, hogy önmagát lealacsonyítsa, és egyszerű életet éljen! A szent egyszerűség gyötrelmet és kínokat okoz a Vadállatnak. Ó, az Ő alázatossága, mely képessé tette Őt, hogy kereszthordozóvá váljék! A kereszten van a győzelem. Ó, az Ő alázatossága, mely szemérmessé és bölccsé tette Őt! A szemérmesség és a bölcsesség megszégyeníti a sátánt. Ó micsoda tisztaság az Övé, mely akkora tüzet gyullaszt, mely a sátánt gyötri? Ó, az Ő tisztasága, mely oly kedvessé tette őt! A kedvességet a tisztaság tüze árasztja. Ó, az Ő tisztasága, mely érintetlenné tette Őt! A szűziességet a tisztaság tüze árasztja. Ó, az Ő tisztasága, mely képessé tette Őt, hogy oly nagyon szeressen! A szeretetet a tisztaság tüze árasztja.

Tanuljatok hát Tőle, Isten kicsiny barátai. Utánozzátok tisztaságát és alázatosságát! Nincs e kettőnél nagyobb fegyver. Ő ezekkel aratott győzelmet, s ti is ezekkel fogtok tudni győzelmet aratni. Azért jöttünk, hogy az igaz szabadság teológiájáról tanítsunk titeket, mert a keserű bánat és lelki fájdalom napjait élitek. A sötétség betöltötte a világot. A hit eltűnő félben van a föld színéről. A hamis tanítások és csodák megtévesztik Isten gyermekeit. A hitehagyás napjaiban éltek.

Tekintsetek Máriára, Jézus Krisztus és mindnyájunk Édesanyjára! Utánozzátok Őt! A sötétség napjaiban Ő a világ világossága. Ő az igaz szabadság reménye! Én vagyok Páduai Antal, akit a mi Királynők elküldött, hogy figyelmeztessen titeket, készüljetek a júliusra, akkor majd több tanítást is fogtok kapni.”

Ekkor Szent Mihály így szólt: „Köszönöm nektek, barátaim!” Integettek, majd eltűntek a felhőben.

 

 

HETEDIK ÓRA ÜZENETE

DÁTUM: 2001. július 27.

 

Látomásban láttam, miként a mi urunk Jézus Krisztus egy sziklára kimerülten leborult. Felismertem, hogy ez a hely olyan, mint a Gecemáni kert sziklája, melyet korábbi látomásaimban láttam már. Egy kis idő elteltével felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben, az Oltáriszentség előtt megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:

 

„Gyermekeim, az elkövetkezendő lázadás napjaiban meg fogjátok tapasztalni a teljes elhagyatottság érzését. Meg fogjátok érteni, mit jelent teljesen egyedül lenni. Azok az elkövetkezendő napok a sötétség órái lesznek. Atyám megengedi ezeket a napokat, azért, hogy a vértanúk száma teljes legyen. A mártírok vére Atyám büszkesége lesz Szent Keresztem ellenségei ellen. Dicsekedni fog velük, ők lesznek Atyám öröme és öröksége.

 

Gyermekeim, amíg a vértanúk száma teljes nem lesz, addig nem lesz vége a lázadásnak sem. Értsétek meg, hogy az elkövetkezendő üldöztetés sokkal nagyobb lesz annál, mint amit korai keresztények mártírjainak el kellett szenvedniük. Megtapasztaljátok majd a teljes elhagyatottságot. Azokban a napokban még az isteni vigaszt is nélkülöznötök kell. Megérzitek majd az én szerető jelenlétem hiányát. A szárazság és az elhagyatottság legnagyobb órája lesz ez. Csak a Pecsét kegyelme, a szeretet megszentelő kegyelme tartja életben a túlélőket majd.

Gyermekeim, mondtam már nektek, s most is figyelmeztetlek titeket: ,,Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testet tesz támaszává, de az Úrtól eltávozik szíve!” (Jer.17,5) A Nagy Lázadás elkövetkezendő napjaiban saját szemeitekkel fogjátok látni, amint a hívők sokasága elhagyja hitét. Bizony mondom nektek gyermekeim, abban az időben nagyon sok most még hűséges, hitben jártas ember fog elbukni és szembefordulni a világossággal. Sokan azok közül, akik most titeket tanítanak, a gonosz Fenevadhoz fognak csatlakozni, és üldözni fognak titeket. Az elbukottak majd elárulnak titeket, megmutatják a gonosz léleknek rejtett menedékeiteket. A rettegés borzalmas óráiban nem lesz hely számotokra, ahová elrejtőzhetnétek. Kiáltotok majd az Úrhoz, de nem érkezik válasz. Amint felemelitek hangotokat az Istenhez, félelem, fáradság, reménytelenség súlya nehezedik majd vállatokra. Vigaszt fogtok majd keresni lelki testvéreiteknél, de csak az elhagyatottság keserű kardját kapjátok.

 

Gyermekeim, az eljövendő Lázadás nagyon rémisztő lesz. Sokan mostani vezetőitek közül, akik elbuknak, és a Fenevadhoz csatlakoznak, levágják majd fejeiteket és kiszívják véreteket a nagy mészárlás napjaiban. Örülnek majd neki, ha elhagyjátok hiteteket, hisz sokan közületek, feladják majd hitüket, akik nem rendelkeznek az én Pecsétem kegyelmével. De mindazok, akik a végsőkig kitartanak a hitben, megmenekülnek.

 

Gyermekeim, ez késztetett engem arra, hogy nektek adjam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Mostanáig még képtelenek voltatok felismerni ezt a hatalmas kegyelmet. Nem láttam rajtatok, hogy örülnétek annak, hogy megkaphatjátok ezt a drága ajándékot. Úgy tűnik, hogy a sötét világ elvakította szemeteket és elméteket. Látom, hogy mennyire érdektelenül fogadjátok ezt az ajándékot, akárcsak korábban a Kereszttel tettétek. Azért jöttem, hogy olyan apostolokat keressek, akik hajlandóak követni Engem, segítenek a világnak felajánlani mindazt, amit a Menny már felajánlott nekik. Megjutalmazom őket majd a végső napon a legfényesebb Rózsával. Családfájukból 14 lelket megmentek a tisztítótűztől. Soha nem lesznek majd a Megszentelő Kegyelem híján életük során. Ők megvigasztalnak Engem most, én pedig megvigasztalom őket később.

 

Gyermekeim, az üldöztetés órájában ez a Rózsa lesz a ti vigaszotok. Az örömötök a ti jutalmatok reménye lesz. Ez a Rózsa felnyitja majd szemeteket, hogy lássátok az örök életre szóló jutalmatokat. Boldogok, akik megőrzik tisztának Rózsájukat. Azokban a napokban nem fognak teljesen kiszáradni. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki valóban megtapasztalta, mit jelent ténylegesen elhagyatottnak lenni.

 

Megáldalak titeket a Pecsét Megszentelő Kegyelmével az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Gyűjtsétek össze a kegyelmeket és maradjatok meg az én békémben!”

 

Hirtelen, a látomás véget ért.