A Szent Anna réten 2017 szeptemberének első szombatján elhangszott szentbeszéd

Régóta várjuk már, és imádkozunk azért, hogy felépüljön végre itt az Égiek által kért kápolna. Felépülése bizony elég régóta késlekedik. Sok remény és csalódás van már mögöttünk.

 • Most kaptunk egy reményteljes égi biztatást. De tennünk is kell érte. Mégpedig azt, amit Jézus és a Szűzanya Alacoque Szent Margiton keresztül, Fatimában és Natália nővéren keresztül kért: nevezetesen egy kettős nagykilencedet.

Mária Magdolnán keresztül kaptunk egy üzenetet itt a Szent Anna réten felépítendő kápolnával kapcsolatban. Ennek a szövege nagyon tömör. Így hangzik. Szűzanya: Gyermekeim, a Két Szent Szív Nagykilenced hatalmas erővel bír, mert feltartóztja a sátánt és seregét országotok elleni működésében. A kilenceddel nagy kegyelmeket esdhettek ki, hiszen a Két Szent Szív egysége elviselhetetlen a bukott angyalok számára. Minél erősebbek a Szent Anna réten történő ördögi támadások, ti annál jobban örüljetek, mert a gonosz lélek ott nyilvánul meg látható módon, ahol erős az imádság és az áldozathozatal.

Az üzenet alapján a Szűzanya azt kéri, hogy végezzünk kilencedet – kilenc első pénteket egyénileg, kilenc elsőszombatot pedig, aki teneti itt a Szent Anna réten a Natália nővér által kapott feltételek szerint.

Mit jelentenek ezek az ördögi támadások?

 • az egység állandó veszélyeztetettsége
 • kifejezett sátánista összejövetelek itt ezen a réten

Milyen ez a kilenced?

 • A kettős nagykilenced 9 egymást követő elsőpéntek és elsőszombat megtartásából áll.
 • Konkrétan mit kell tenni?
  • szentgyónás egyik vagy másik napon (mindegy, hogy mise előtt vagy után)

   szentmisén való részvétel, szentáldozás

   a 4 nagy öttizedes rózsafüzér valamelyikének az elimádkozása

   15 perces elmélkedés a rózsafüzér titkairól.

   ennek a fohásznak az elimádkozása: Jézus Szíve, fölajánlom Neked Mária Szeplőtelen Szíve által ezt a szentáldozást, hogy  engesztelést nyújtsak minden megbántásért, amellyel illetnek Téged.

Honnan származik ez a kettős kilenced?

 • Fatimából, ahol a Szűzanya 5 elsőszombatot kért.

  és Natália nővértől, akitől viszont 9 elsőszombatot.

  A nővért szembesítették azzal, hogy miért ez a különbség, és ő ezt a választ kapta: "Az Egyház képviselői fölkértek, kérdezzem meg az Üdvözítőt, miért kért a Szűzanya  Fatimában 5 első- szombatot  Ő  pedig kilencet? Az Úr Jézus ezt válaszolta:  „Az 5 első-szombat kérése Szeplőtelen Édesanyám alázatának jele, amelyet  Ő  az égben  is él. A kilenc első-szombat kérése pedig az Én szeretetemnek jele, amely nem tudja  elviselni, hogy Én többet kapjak, mint  az, akivel szeretetben összeforrtam.”

 • "Amint imádkoztam, láttam, hogy Jézus megállt mellettem. Kézen fogott és a Szűzanya elé  vezetett, majd így szólt:  – „Gyermekem, tekintsd Édesanyádat, mint a Világ Királynőjét. Szeresd  Őt, és  gyermeki bizalommal vedd körül. Ezt kívánom tőled és mindenkitől” Ekkor az Úr Jézus kissé felemelte a Szűzanya palástját és Szeplőtelen Szívére mutatva  így szólt: –  „Ahogy Én Szeplőtelen Anyám Szívén keresztül jöttem a világra, úgy ti is az  Ő  Szeplőtelen Szívén keresztül jöjjetek az Én Szívemhez.” Erre titokzatos módon kezébe vette Szeplőtelen édesanyja Szívét, és a világhoz fordulva  így szólt: –  „Íme, a Szeplőtelen Szív, melybe kegyelmeimet  helyeztem a világ és a lelkek  számára. Ez a Szív kegyelmeim forrása, melyből a világ élete és megszentelődése ered.  Amint az Atya Nekem adott minden hatalmat az égben és a földön, úgy adom a világ és  bűn feletti hatalmat Szeplőtelen Anyám Szívébe. – Leányom – Margit (Alacoque) – által már  tettem nagy ígéreteket a világnak. Minthogy jóságom  kimeríthetetlen és kegyelmem  végtelen, most még többet ígérek.  „ Ha az emberek azt akarják, hogy ígéreteim elnyerjék, szeressék és tiszteljék Anyám  Szeplőtelen Szívét. Adják jelét ennek a tiszteletnek azáltal, hogy kilenc egymásután  következő  elsőszombaton – s a hónap elsőpéntekein ugyanígy – megfelelő előkészülettel, bűnbánattal járuljanak a szentáldozáshoz. Szándékuk az legyen, hogy  isteni Szívemet engeszteljék, egyesülve Anyám Szeplőtelen Szívével.”

  A 33 igéretet itt nem sorolom fel, csak közülük az elsőt, amire vonatkozik ez a most kapott üzetet: 1. „Mindazt, amit Anyám Szíve által kérnek – feltéve, hogy a kérések megegyeznek Isten  végzésével – megadom nekik még  a kilenced idején, ha ezt Tőlem bizalommal kérik.

 • 1942. aug. 15–én az Úr Jézus nagy kegyelemben  részesített, amennyiben egy látomás  folyamán nagy ígéreteket tett azoknak, akik a Szeplőtelen Szív tiszteletére kilencedet tartanak.

Mi most a kápolna mielőbbi felépítését kérjük és azt, hogy hazánk be tudja tölteni Istendől kapott hivatását, az engesztelést, és azt, hogy megmeneküljön ellenségeinek a támadásaitól, a rá leselkedő veszedelmektől.

 • Vannak, akik már elkezdték, azok folytassák.

  Akik most hallanak először róla, kezdjük ezt a kilencedet október hónappal, mivel az elsőpéntek már megvolt tegnap, azért, hogy minél többen belekapcsolódhassanak ebbe.

  Vannak, akik már elkezdték, nekik nem kell újra kezdeniük, folytassák, amit elkezdtek.

  Mit kérünk?

  • Hogy épüljön fel minél előbb itt a kápolna és hogy hazánk be tudja tölteni Istendől kapott hivatását, az engesztelést.

  Mi szerepel az ígéretben?

  • megadom nekik még  a kilenced idején, ha ezt Tőlem bizalommal kérik

  Ha októberben elkezdjük júniusban ér véget a kilenced.

  Készek vagyunk elkezdeni?

E kettős kilenced részletesebb leírása és a 33 igéret itt olvasható