RENDSZERES IMA:

 
Örök Atya, kérünk téged, hallgass meg minket, a gonosz ellenségtől oltalmazz minket.
Édes Jézusunk öt szent sebéért, az abból kifolyó drága Szent Vér és Víz kegyelméért irgalmazz nekünk. Mosd le rólunk bűneinket és vétkeinktől tisztíts meg.
 
És az Ige tetté lőn, és mi köztünk lakozék / Uram, taníts minket imádkozni!
 
Mi atyánk, …

Édes Jézus! Lelkünk teljes alázatában nagyon szeretünk. Ebben a szeretetben kérünk, édes hazánk, Magyarország bűnből való megtéréséért, és hogy eszményi óhajunk, a Szent Korona a jövőben is egyesítse, közös anyánknak a Magyar Földnek kebelén összeölelkezetten, az ő és egymás iránt érzett  áldozatos és tevékeny szeretetben, hazánk minden gyermekét a Szeplőtelen Szent Szűz szeretetlángja diadalára, Isten dicsőségére, aki Atya Fiú Szentlélek, Teljes Szent Háromság, Egy és Örök és Igaz Isten.
 
Üdvözlégy Királynő, …
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
Édes Jézus áldd meg rajtunk hitvallásunk szavait, Péterrel kiáltjuk, Uram adj nekünk alkalmas hitet.
 
Hiszek egy Istenben …
 
Óh, édes Szűz, Istenszülő Mária, Mennyei Édesanyám, Királynőm, Szeplőtelen Fogantatásod által mentsd meg, oltalmazd, vezesd, tedd szentté, és kormányozd szeretteimet, felebarátaimat, akiket az Atya végtelen irgalmában reám bízott, akikért imádkozni tartozom, akiket megbántottam, akik segítségemet kérték, akik segítségemre szorulnak.
 
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, a világegyetemben minden jelenvalóra, a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Ámen.
 
Dicsőség …
 
Óh, Jézusom! …
 
Áldottak legyenek Jézus Szent Sebei, melyek megmentettek minket a bűnnek büntetésétől és áldott legyen Drága Szent Vére, amely eltörli adósságainkat.
 
Jézusom, mentsd meg a gonoszságban szenvedő embertestvéreinket, mutasd meg nekik bűneik fertelmességét és add meg nekik a reményt az üdvösségre, hogy el ne vesszenek.
 
Szent Mihály főangyal,…
 
Szent Gábriel főangyal, Könyörögj érettünk! Ámen.
 
Szent Ráfáel főangyal, Könyörögj érettünk! Ámen
 
Isten Szent Angyala, kire Isten jósága bízott, világosíts engem, oltalmazz engem, vezess engem Jézusomhoz! Ámen.
 
Seregek Ura! Hozzád kiáltok! Mentsd meg a népet, amelyből vétettem!
A Szent Korona erejével sokszorozd meg jóakaratunkat, ínségünkből ments ki minket, vezess jó útra minket, áldj meg minket! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Dicsértessék Jézus Krisztus, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben! Ámen.