Folyamatban van a magyar fordítása és kiadása egy olasz exegéta könyvének, amely a Szentírás, a Katolikus Egyház hagyománya és Tanítóhivatalának megnyilatkozásai alapján bemutatja a közvetlen előttünk álló eseményeket.

Ennek egy rövid kivonatát közöljük itt Siegfried M. Lang atya karácsonyi levelének gondolatait felhasználva, mellékelve az általa hivatkozott szentírási idézeteket is. A szóban forgó könyv: Marino Penasa, Il ritorno di Gesu é alle porte? (Jézus Krisztus visszajövetele az ajtók előtt?) Segno kiadó, Róma, Padua 1999 és 2012. Siegfried atya korunk más kiváló exegétáira és teológusaira is hivatkozik (többek között Johannes Parvulisra és Joseph Januzzira).

A szentírási helyeket a Békés Gellért és Dalos Patrik fordításában hozzuk.

A prófétai jövendölések magyarázatánál figyelemmel kell lenni az úgynevezett „prófétai távlatra”. Egy hasonlattal érzékeltetve ez azt jelenti, hogy ha a hegyeket távolról nézzük, azok egyetlen kékségnek látszanak. Csak közelükbe érkezve látjuk, hogy egymást váltó hegyekről és völgyekről van szó. Így keverednek az úgynevezett „világ vége” jövendölésekben a különböző események. A Jeruzsálem pusztulására vonatkozó (és azóta már bekövetkezett) jövendölés együtt szerepel a Szentírásban Jézusnak az idők végén és a világ végén való visszajövetelével. Minél közelebb kerülünk a végidők eseményeihez, annál jobban elkülönülnek részletek egymástól. A Máriás Papi mozgalom teológusai kérdést intéztek még az ezredforduló előtt a Hittani Kongregációhoz azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell értelmezni Jézusnak az „ég felhőin” (Mt 24,30) való visszajövetelét. Lehet-e úgy értelmezni, hogy az még erre a földre való visszajövetelt jelent (tehát a földi történelem folytatódását), vagy pedig a világ végén az utolsó ítéletre való visszajövetelt. Az a válasz érkezett, hogy erről az egyháznak nincs kikristályosodott tanítása, ezért mindkét elképzelés tartható.

Az angyalok figyelmeztették a betlehemi pásztorokat Jézus első eljövetelére, felébresztették az embereket valódi vagy szellemi álmukból. Így figyelmeztetnek az angyalok Jézus eljövetelére napjainkban. Már részesei vagyunk egy polarizálódási folyamatnak: hogy az emberiség szétválik, egyrészt azokra, akik a hamis Krisztust, vagy más néven az Antikrisztust követik az ő hamis prófétáival, (Jel 13, lásd lentebb!) és azokra, akik az ég felhőin megjelenő Jézus Krisztust követik. Erre vonatkozó két szentírási hely: Mt 24,30 Akkor majd föltűnik az Emberfiának jele az égen, és jajgatásba tör ki a Föld minden népe, mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin nagy hatalommal, és dicsőséggel. Jel 1,7 Nézzétek, eljön a felhőkön. Látni fogja őt minden ember, azok is, akik keresztülszúrták. Akkor majd mellét veri miatta a föld minden népe. Így van. Amen. 

Jézusnak ez az ég felhőin való eljövetele megelőzi a világ végén való eljövetelét, amikor majd az egész világot meg fogja ítélni. Jelenleg Jézusnak erre a világ végét megelőző eljövetelére készülünk, amely Isten országának itt a földön való kiteljesedését fogja jelenteni. Ezt hirdetik meg az utóbbi 150-200 év Mária jelenései, és erről van szó a Jel 20,1-6-ban is

János Jelenéseinek könyve 20. fejezet 1-6

A sátán megbilincselése. Azután láttam, hogy egy angyal szállt le az égből, akinél a pokol kulcsa volt, kezében pedig nagy lánc. 

1.Megragadta a sárkányt, az őskígyót, aki nem más, mint az ördög, a sátán, és ezer esztendőre megbilincselte. 

2.Letaszította a pokolba, bezárta és lepecsételte, hogy félre ne vezesse a nemzeteket, míg el nem telik az ezer esztendő. Azután rövid időre szabadon engedik. 

3.Az ezer éves uralom. Akkor trónokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítéletet bízták. És láttam azok lelkét, akiket Jézus tanúsága és Isten igéje miatt lefejeztek, akik nem imádták a vadállatot és bálványképét, és jelét nem viselték homlokukon és kezükön. 

4.Ezek életre keltek és Krisztussal ezer esztendeig uralkodtak. A többi halott csak akkor kelt életre, amikor eltelt az ezer esztendő. Ez az első föltámadás. 

5.Boldog és szent az, akinek része van az első föltámadásban! A második halálnak nincs hatalma rajtuk, Isten és Krisztus papjai lesznek és ezer esztendeig uralkodnak vele. 

A sátánnak ezt a megbilincselését, és az un. ezer éves uralmat (amely nem feltétlenül szó szerint ezer évet jelent, hanem egy új egyháztörténelmi korszakot) megelőzi a nagy tisztogatás és szorongattatás, amelyről a Mt 24-ben és a többi evangéliumokban is olvasunk, és Jelenések könyvének 19. fejezetében (Lásd lentebb)

Jézusnak erre az ég felhőin való visszajövetelére készít elő minket a Nagy Figyelmeztetés, amelyről korunk számos látnokánál, prófétájánál szó van. Ez a Nagy Figyelmeztetés felgyorsítja az emberek szétválásának a folyamatát, amely már elindult, és lelkileg átalakítja azokat, akik a szentekkel együtt Jézusnak ebben az ezer éves uralmában (amely bizonyos értelemben annak a földi paradicsomnak a kiteljesedése, amelyben ősszüleink, Ádám és Éva voltak) majd részt vehetnek.

A napot és az órát azonban senki sem tudja, csak egyedül a Mennyei Atya (Mt,24,36) És ez vonatkozik Jézus mindkét eljövetelére, és a Nagy Figyelmeztetésre is.

 

János apostol Jelenéseinek Könyve 13. Fejezet

1. A tengeri vadállat. Akkor láttam, hogy egy vadállat bukkan föl a tengerből. Hét feje és tíz szarva volt, szarvain tíz királyi korona, fejein pedig istenkáromló nevek. 

2.Ez a vadállat, melyet láttam, hasonlított a párduchoz, lába olyan, mint a medvéé, szája pedig, mint az oroszláné. A sárkány neki adta erejét, trónját, s nagy hatalmat is. 

3.(Úgy tűnt föl), mintha egyik feje halálra lett volna sebezve, de halálos sebe meggyógyult. 

4.Az egész föld csodálattal nézte a vadállatot, és imádta a sárkányt, mivel hatalmat adott a vadállatnak. Imádták a vadállatot is és így kiáltottak: "Ki mérhető a vadállathoz? Ki tudja fölvenni a küzdelmet vele?" 

5.Nagyzoló és káromló szája volt, és hatalmat kapott, hogy negyvenkét hónapig jártassa. 

6.Káromlásra nyitotta száját Isten ellen: káromolta nevét, hajlékát és a menny lakóit. 

7.Azt is megengedték neki, hogy harcot indítson a szentek ellen és legyőzze őket. Sőt hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött. 

8.Imádni fogják őt a föld lakói mind, akiknek neve nem áll a világ kezdete óta a megölt Bárány életkönyvében. 

9.Akinek füle van, hallja meg! 

10.Aki mást fogságba hurcol, fogságba kerül, aki karddal öl, kardélen hull el. Ez az alapja a szentek állhatatosságának és hűségének. 

11. A szárazföldi vadállat. Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a szárazföldből. Két szarva volt, mint a kosnak, de úgy ordított, mint a sárkány. 

12.Az első vadállat színe előtt annak minden hatalmát gyakorolta és rábírta a föld minden lakóját, hogy imádja az első vadállatot, amelynek meggyógyult halálos sebe. 

13.Nagy csodajeleket művelt, az emberek szeme láttára tüzet bocsátott le az égből. 

14.E csodákkal, melyeket a vadállat színe előtt művelhetett, megtévesztette a föld lakóit és rábírta őket arra, hogy szobrot állítsanak a vadállatnak, mely kardéltől sebesült, de fölépült. 

15.Hatalmat kapott arra is, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra és megölje azokat, akik nem imádják. 

16.Elrendelte, hogy mindenkinek: kicsinek-nagynak, szegénynek-gazdagnak, szabadnak 

17.és szolgának jelöljék meg jobb karját és homlokát, s hogy senkise adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének számát. 

18. Ez a bölcsesség. Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, mert az emberi szám: hatszázhatvanhat.

 

Máté evangéliuma 24. fejezet

Jövendölés a világ végéről. Jézus kilépett a templomból és elindult. Csatlakoztak hozzá tanítványai és mutogatták neki a templom épületeit. 

1. Ő azonban megjegyezte: "Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek: nem marad itt kő kövön, amit le nem rombolnának." 

2. Mikor az Olajfák hegyén leült, körülfogták tanítványai és kérték: "Mondd meg nekünk, mikor lesz ez? S mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének?" 

3. Jézus így válaszolt: 

4."Vigyázzatok, senki félre ne vezessen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben s azt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek.

5.Hallotok majd háborúról és háborús hírekről. Vigyázzatok, ne rémüldözzetek. Ennek mind meg kell történnie, de ez még nem a vég. 

6.Akkor a nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. 

7.Éhség, dögvész és földrengés lesz itt is, ott is. De mindez csak a gyötrelmek kezdete. 

8.Aztán majd sanyargatnak és megölnek titeket, és miattam gyűlölni fog mindent a nemzet. 

9.Sokan el is tántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölni fogják egymást. 

10.Számos hamis próféta támad és sokat tévedésbe ejtenek. 

11.A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet, 

12.de aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. 

13. Isten országának ezt az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden nemzetnek. Csak akkor jön el a vég. 

14. Jeruzsálem pusztulása. Amikor majd látjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusztulást – aki olvassa, értse meg! -, akkor, 

15.aki Júdeában van, fusson a hegyekbe. 

16.Aki a háztetőn van, le ne jöjjön, hogy kivigye holmiját házából, 

17.és aki a mezőn, vissza ne térjen, hogy elvigye köpenyét. 

18.Jaj a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban! 

19. Imádkozzatok, hogy menekülésetek ne télen vagy szombaton legyen. 

20.Akkor olyan nagy gyötrelem lesz, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig, és nem is lesz. 

21.Ha meg nem rövidülnének azok a napok, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok. 

22. Akkor, ha valaki azt mondja: nézzétek, itt a Krisztus, vagy amott! – ne higgyétek. 

23.Támadnak ugyanis hamis krisztusok és hamis próféták, és nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy tévedésbe ejtsék a választottakat is, ha lehetséges volna. 

24.Látjátok, előre megmondtam nektek. 

25.Ezért, ha azt mondják: kint van a pusztában – ne menjetek ki; benn van a szobában – ne higgyétek. 

26.Mint ahogy a villám napkeleten támad és napnyugtáig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 

27. Ahol hulla van, oda gyűlnek a keselyűk. 

28. Krisztus második eljövetele. Nyomban e gyötrelmes idők után a Nap elhomályosul és a Hold nem áraszt világosságot, a csillagok lehullanak az égről és a világmindenséget összetartó erők megrendülnek. 

29.Akkor majd föltűnik az Emberfiának jele az égen, és jajgatásba tör ki a Föld minden népe, mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. 

30.Szétküldi angyalait hangos harsonaszóval, s azok összegyűjtik választottait a szélrózsa minden irányából, az ég egyik végétől a másikig. 

31.Hasonlat a fügefáról. Vegyetek példát a fügefáról: amikor ága már gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 

32.Amikor mindezt látjátok, tudjátok meg ti is, hogy közel van már, az ajtóban. 

33. Bizony mondom nektek: el nem múlik e nemzedék, amíg mindez meg nem történik. 

34.Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. 

35.Azt a napot és azt az órát azonban senki sem ismeri, még a mennybéli angyalok sem, csak az Atya egyedül. 

36. Virrasszatok! Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, mint Noé napjaiban történt. 

37.A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek és férjhez mentek mindaddig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába, 

38.és nem kaptak észbe, amíg el nem jött a vízözön s el nem sodorta valamennyit. 

39.Ugyanígy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 

40.Két asszony őröl egy malomban: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 

41.Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mely napon jön el uratok. 

42.Vegyétek tudomásul azt is: ha tudná a házigazda, mikor jön a tolvaj, bizonyára virrasztana s nem engedné betörni a házba. 

43.Azért ti is álljatok készen, mert az Emberfia abban az órában jön, amikor nem is gondoljátok. 

44. A hűséges intéző. Mit gondoltok, ki a hű és okos szolga, akit ura a háznép fölé rendelt, hogy idején enni adjon nekik? 

45.Boldog az a szolga, ha ura megérkezésekor ebben a tevékenységben találja. 

46.Bizony mondom nektek: egész vagyona fölé rendeli őt. 

47.De ha az a szolga gonosz és – ezzel a gondolattal: 

48.késlekedik a gazdám – verni kezdi szolgatársait és korhelyekkel eszik-iszik, 

49.megjön az ura azon a napon, amikor nem várja és abban az órában, mikor nem is sejti. 

50.Kegyetlenül megbünteti és a képmutatók sorsára juttatja. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.

 

János Jelenéseinek könyve 19. fejezet

Örömujjongás a mennyben. Ezután nagy sereg örömujjongását hallottam a mennyben: "Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek! Igazak és jogosak ítéletei! 

1.Elítélte a nagy parázna asszonyt, aki paráznaságával megrontotta a földet. Megbosszulta szolgáinak vérét, mely annak kezéhez tapadt." 

2.Aztán tovább énekeltek: "Alleluja! Füstje fölszáll örökkön-örökké." 

3.Erre a huszonnégy vén és a négy élőlény arcra borulva imádta a trónon ülő Istent és így kiáltott: "Úgy legyen! Alleluja!" 

4.A trón felől pedig szózat tört elő:
"Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mind,
S akik őt félitek, kicsinyek és nagyok." 

5.Akkor nagy sereg énekét hallottam, mely sok víz zúgásához és erős mennydörgés robajához hasonlított: "Alleluja! Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. 

6.Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! Elérkezett a Bárány menyegzőjének napja. Jegyese fölkészült: 

7.Méltó volt arra, hogy ragyogó fehér gyolcsba öltözzék." A gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. 

8.Akkor így szólt hozzám: "Jegyezd föl: Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!" És hozzáfűzte: "Ezek Isten igaz igéi." 

9.Lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szólt hozzám: "Vigyázz, ne (tedd)! Csak Istent imádd! Én csak szolgatársad vagyok és testvéreidé, akik tanúságot tesznek Jézusról. Jézus tanúsága a prófétálás lelke. 

10.A győzelmes fehér lovas. Akkor a megnyílt mennyben egy fehér lovat pillantottam meg. Lovasa a Hűséges és az Igaz, igazságosan ítél és harcol. 

11.Szeme olyan, mint a lobogó tűz, fején ékes diadém, rajta olyan név, amelyet senki sem ismer, csak ő maga. 

12.Vértől ázott ruhát viselt. Neve: Isten Igéje. 

13.A mennyei seregek tiszta fehér gyolcsba öltözve fehér lovon kísérték. 

14. Szájából éles kard tört elő, hogy azzal sújtson a nemzetekre. Vasvesszővel fogja kormányozni őket, és taposni fogja a mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját. 

15.Köntösén csípő magasságban ez a név volt írva: "Királyok Királya, uralkodók Ura." 

16. A vadállat és a hamis próféta megítélése. Akkor láttam, hogy egy angyal áll a napban. Harsány hangon rákiáltott az ég magasán repülő madarakra: "Jöjjetek, gyűljetek egybe Isten nagy lakomájára! 

17.Egyétek a királyok húsát, a hadvezérek és hatalmasok húsát, a lovak és lovasaik húsát, szabadok és szolgák, kicsinyek és nagyok húsát!" 

18.Akkor láttam: A vadállat és a föld királyai hadseregükkel összegyűltek, hogy harcra keljenek a Lovassal és seregével. 

19.De ezek elfogták a vadállatot és vele együtt a hamis prófétát, aki csodákat művelt, hogy félrevezesse azokat, akik a vadállat jelét viselték és bálványképét imádták. 

20.Mindkettőt elevenen kénkővel égő tüzes tóba vetették.A többit a Lovas kardja ölte meg, mely szájából tört elő. És a madarak mind jóllaktak azok húsával.