Nagyböjt

2019 03. 02.  Szűzanya !

Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy tized rózsafűzért. Kezdjétek az első tizednél, és minden alkalommal egy tizeddel haladjatok tovább. Elimádkozva így a húsz tizedet, utána kezdjétek elölről. Fonódjatok körém, és bízzatok anyai szeretetemben. Minden közösséget szeretnék átkötni az én rózsafüzéremmel, hogy az egység köteléke maradjon köztetek. Megáldom szándékaitokat édesanyai szeretetemmel.

2019. 03. 06. Hamvazószerda – Jézus

Gyermekeim! Újból elérkezett a nagyböjti szent idő. Most van itt az alkalmas idő a megtérésre. Különleges lehetőség adódik számotokra, hogy éljetek kegyelmeimmel! Soha vissza nem térő alkalom legyen számotokra, hogy közelebb kerüljetek Hozzám. Bűnbánattal közeledjetek Hozzám, és javítsátok meg életetek minőségét. Ne a világ szelleméhez igazodjatok, hanem öltsétek fel a megigazulás vértjét! A Lélek kardját vegyétek kezetekbe, hogy Igémmel válaszoljatok a kísértések idején. Az Én békém saruja legyen lábatokon, hogy odébb álljatok, amikor méltatlan dolgok közelítenek felétek. Az üdvösség sisakja védje fejeteket, a gonosz gondolatok ellen! Teljes lelki páncélzatba öltözzetek fel, mert csak így tudlak megvédeni benneteket a sátáni haderőktől! Ne féljetek, mert Szent Vérem pajzsa megoltalmazza azokat, akik kérik Tőlem!

2019 03. 07.   Gecmáni órák – Jézus

Gyermekeim! A nagyböjti virrasztás alatt, elmélkedjetek a keresztút stációin. Valóságosan kövessetek keresztutamon, hogy megkaphassátok azokat a kegyelmeket, amelyeket elkészítettem nektek. Közben gondoljatok saját életutatok állomásaira, és hasonlítsátok össze az Én szenvedéseimmel. Adjátok át Nekem, hogy megtisztítsam, és meggyógyítsam sebeiteket saját Véremmel. Mielőtt vállamra vettem keresztemet, és végigjártam keresztutamat, hatalmas megpróbáltatásnak voltam kitéve. Az utolsó vacsora után az olajfák kertjébe mentünk tanítványaimmal. Képtelenek voltak Velem virrasztani, és imádkozni, mert elnehezült a szívük. Nem voltak Velem, amikor vérrel verejtékeztem. Nem volt senki közülük, aki együtt érzett volna Velem. Inkább értetlenkedtek, amikor felébresztettem őket, hogy ne hagyjanak magamra, mert imára van szükségem. Az áruló Júdás közeledése, és a katonák csődülete szétriasztotta őket, és magamra maradtam védtelenül, kitéve a katonák durvaságának. Megkötözve elvezettek, és innentől fogva ki voltam téve a legdurvább bánásmódnak.

2019. 03. 10. Nagyböjt I. Vasárnapja – Jézus

Gyermekeim! (Lk 4, 1-13) A pusztában történt megkísértésem időszaka, komoly segítséget nyújthat azoknak, akik követnek Engem. Amikor a Szentlélekkel eltelve visszatértem a Jordán folyótól, akkor vitt el a Lélek a pusztába, ahol a sátán megkísértett. Negyven napon át böjtöltem, és imádkoztam, és amikor megéheztem megkísértett a sátán. Példát adtam nektek, hogy amikor kísértést szenvedtek, azonnal Igémmel válaszoljatok, mint ahogy Én tettem. Azért fontos, hogy ismerjétek a szentírás azon mondatait, amelyekkel visszautasíthatjátok a sátán kísértéseit, mert akkor előletek is elfut. Ha legalább a mindennapi evangéliumi részt elolvassátok, és elmélkedtek rajta, akkor hamarosan nagy készségre tesztek szert tanításomban.

2019. 04. 11. Gecemáni órák – Jézus

Gyermekeim! Tartsatok ki az éjszakai virrasztásban. Ne keressetek kibúvót, hanem kitartóan imádkozzatok! Ne úgy tegyetek, mint a tanítványok, akiknek elnehezült a szívük, és még egy órát sem tudtak Mellettem maradni. Nagyon nagy szükségem van rátok, különösen a Nagyhéten, időzzetek sokat Nálam. Fájdalmas kínhalálom emléknapján, Nagypénteken, amikor megváltásom beteljesedett, jöjjetek keresztem lábához, és legalább tíz percet időzzetek nálam, és teljes odaadással, tegyetek hitvallást arról, ami velem történt, a kereszten! Komoly átadást kérek tőletek. Megváltásunk Szent Titkát hirdessétek! Ne feledjétek, hogy „senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért!”

2019. 04. 15. Nagyhétfő – Jézus

Gyermekeim! /Jn 12, 1. – 11. /  Hat nappal Húsvét előtt Betániában tartózkodtam, Lázárnál, akit feltámasztottam. Vacsorára voltam hivatalos. Mária, valódi drága olajjal kente meg lábamat, és hajával megtörölte. Ekkor Júdás, aki később elárult engem, nehezményezte Mária tettét, és úgy tüntette fel magát, mintha gondja lenne a szegényekre. Júdás, mivel tolvaj volt, alattomos viselkedéséből kitűnik, mit tervez ellenem. Mégis, szeretetteljesen beszéltem hozzá és kinyilvánítottam, hogy Mária, temetésem napjára kente meg lábamat. Amikor megjelenik szívetekben egy gonosz érzés, akkor az rossz gondolatokat szül, és elindítja bennetek a vágyat, a bűnös cselekedetekre. Nagyhétfőn arra hívom fel figyelmeteket, hogy hagyjatok el minden bűnös vágyat, amely szívetekben felébredt. Mondjatok ellent ezeknek, és adjátok át nekem, a szentgyónásban, hogy megtisztuljon lelketek, és szabaddá váljatok!

2019. 04. 16.  Nagykedd – Jézus

 Gyermekeim! / Jn 13, 21 -38 / „Bizony, bizony, mondom nektek: közületek egy valaki elárul engem.” „akinek a bemártott falatot adom.” Nemcsak Júdás árult el engem, hanem mindnyájan elárultatok, amikor, bűnben éltetek. Gondoljátok végig, mi mindennel fordultatok el tőlem, és bántottátok meg Szívemet! Júdás megátalkodottan cselekedett, és nem tartott bűnbánatot, ezért nem tudtam neki megbocsátani vétkét. Amikor megdicsőülésemről beszéltem tanítványaimnak, nem értették meg mit jelent az a kis idő, amíg velük leszek, és amikor arról beszéltem, nekik, hogy keresni fognak, és most még nem jöhetnek utánam, ahová megyek. Péter értetlenkedve fogadkozott, „miért nem mehetek most veled. Életemet adom érted.” Péter, háromszor tagadsz meg engem, mire a kakas megszólal. Sokszor meggondolatlanul, elhamarkodottan tesztek, kijelentéseket, mert buzgók akartok lenni, és nem gondolkodtok előre, mire vagytok az adott helyzetben képesek. Péter súlyos árat fizetett kijelentéséért. Megtagadva engem, elárult. Keserves sírásával megvallotta vétkét, ezért tudtam megbocsátani neki, feltámadásom után.

2019. 04. 18. Nagycsütörtök Gecemáni órák – Jézus

Gyermekeim! Amikor Júdás, a bemártott falatot megette, „mindjárt belészállt a sátán.” „Miután átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt.” „Most dicsőült meg az Emberfia, és benne megdicsőült az Isten!” A többi tanítványnak búcsúbeszédet mondtam, amelyben végrendelkeztem, és elmondtam nekik mit kérek tőlük, és azoktól, akik követőim lesznek a világ végezetéig. Új parancsot adtam nektek, amelyben arról fogják megtudni, hogy követőim vagytok, hogy szeretetben éltek. Úgy kell szeretnetek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Azután, megígértem a Szentlelket, Aki „mindörökké veletek marad.” Hosszasan beszéltem tanítványaimnak, majd a főpapi imámban, először önmagamért imádkoztam: „Atyám eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged.” Majd, imádkoztam az apostolokért, és az egyházért.

Ezután kimentünk az Olajfák hegyére, ott volt egy kert, ahol gyakran megfordultam, a tanítványokkal. Közvetlen elfogatásom előtt, megkértem őket, hogy „üljenek le, amíg tovább megyek, s imádkozom.” Kiválasztottam hármat, ás magammal vittem, hogy virrasszanak, és imádkozzanak velem. Nem akartam, hogy gyötrődésemnek, tanúi legyenek, ezért tovább mentem, hogy Atyámmal lehessek. Arcra borulva imádkoztam Hozzá. „Atyám, ha lehetséges kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem, ahogy te.” Nehéz volt elfogadnom az Atya akarataként szenvedésemet, de megtettem, mert oly nagyon szeretlek benneteket. Értetek vállaltam el minden gyötrelmet, és kínszenvedést. Nektek is, el kell fogadnotok, Atyám döntését, életetekben. A lélek könnyen kimondja, legyen meg az Úr akarata, de a test nehézkessége, sokszor késlelteti döntéseteket. Harmadszor is visszatértem Atyámhoz, az imádságban, de ismét alva találtam a tanítványaimat. Oly nehéz vigasztalókra, találni, akik hűen követik utasításomat, és elfogadnak engem. Megmutatom nektek, akik kitartotok virrasztásaimban, mit jelent komolyan oda állni és alázattal lehajolni mások szenvedéséhez. Megajándékozlak kegyelmeimmel, mely végső kitartásra fog ösztönözni benneteket, a virrasztó imádságban.       

Anna Terézia