2015.08.26.   

Kedveseim, tartsatok ki és gyűjtsetek erőt Krisztusban, hogy kiálljátok az előttetek álló próbát. Készüljetek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Legyetek bátrak és úgy küzdjetek, hogy védjétek meg Krisztus evangéliumát!

Teljesen itatódjatok át Krisztus tanításával és maradjatok hűségesek ahhoz mindhalálig! Készüljetek! Úgy éljetek meg minden napot, mintha már bekövetkezett volna a megpróbáltatás napja, de ne féljetek! Merítsetek bátorságot Krisztusban és a Szűzanyával együtt cselekedjetek mindent! Haladjatok édesanyánkkal és feladataitokat bátran bízzátok rá! Aki vele halad, nem jár sötétségben. Mindent, amit tesztek úgy tegyétek, mintha nem nem magatoknak tennétek, hanem Istennek. Ha vásároltok, mintha nem magatoknak vennétek. Mert elérkeznek a napok, amikor nem tudtok venni és csak azt eszitek, amitek van. Fogjatok össze és építsétek a testvéri szeretet egységét, mert arra most már nagyon nagy szükségetek van.

2015.08.28.      Szent Ágoston

Drága engesztelő testvéreim, imádkozzatok nagyon a katolikus egyházért, mert a pokol erői szét akarják verni Krisztus egyházát. Az egyház a mi édesanyánk, melyben Krisztus létrehozta a szentségeket. Ne engedjétek, hogy eltiporja a sátán a szentségek általi legnagyobb kegyelmeket! Ezért minden engesztelő ajánlja fel az életét a szentségek védelmére! Ne hátráljatok meg! A gonosz minden áron szakadást akar okozni, amit már elindított az egyházon belül. Tartsatok ki a katolikus hitetek megvallásában és ne engedjétek, hogy különböző hamis tanításokkal elcsábítsanak titeket. Vigyázzatok nagyon, mert lelkiismeretén keresztül fogja a gonosz támadni azokat, akik kétségek között vannak, akik még nem biztosak abban, hogy kihez akarnak tartozni. Én is imádkozom a Katolikus Egyházért, de szükséges a ti kitartó, buzgó hitvallásotok is, amely nem hátrál meg semmiféle hazug erőtől. Szent Ágoston

2015.08. 31.

Kedveseim, nagyon készüljetek, és nagyon imádkozzatok, mert minden beteljesedik, amit az írás megmondott. Eljött az idő, amikor az igazak is meg lesznek rostálva. Sokan a gonosz megtévesztésének csapdájába esnek. Éberen vigyázzatok, el ne térítsen titeket is a gonosz a fondorlataival! Vigyázzon, aki áll, el ne essen! Gondoljátok végig, mikor tudtok az evangélium tanításához hűek maradni!? Akkor, ha Jézust szorosan követve kitartotok mellette még a halálotok árán is. Ne engedjétek, hogy hamis emberek szavaikkal és cselekedeteikkel megtévesszenek benneteket azt a látszatot keltve, hogy az csak jó lehet! Ne felejtsétek, senkit sem követhettek, csak egyedül Jézust és azokat, akik Őt ismerik, és akiknek élete az Ő életét tükrözi vissza! Ne hallgassatok azokra, akik el tudják hitetni veletek, hogy nem lesz semmi baj, és hogy nem kell tartani semmitől. Tudnotok kell, hogy mindennek be kell teljesednie, amit az írások megjövendöltek. Ezért nem mondhatjátok azt, hogy nincs baj, és ha van, akkor az Úr majd megoltalmaz minket. Vészesen közelednek a durva események, amelyeknek már részesei vagytok. Imádkozzatok és engeszteljétek a két Legszentebb Szívet!

2015.09.02.

Kedveseim, életutatok ne hajoljon el rossz irányba! Erre nagyon ügyeljetek! Kérjétek minden nap a tisztánlátás kegyelmét, hogy jól meg tudjátok különböztetni a járható utat a járhatatlantól. Vigyázzatok, mert egyre nagyobb káosz lesz nemcsak a világban, hanem a Katolikus Egyházban is! Figyelmeteket terjesszétek ki mindenre, és ami az Úr Jézus tanításával ellenkezik, azt ne fogadjátok el! Elérkezett az idő, amikor mindenkinek színt kell vallania, hogy kit akar követni. Mert Krisztus egyháza nem azokból az emberekből áll, akik meg akarják változtatni a 2000 éves tanítást, beleértve a 10 parancsolatot is, hanem azokból, akik mindvégig kitartanak Krisztus szoros követésében, ha kell akár az életük árán is. Ne fogadjátok el a hamis prófétákat és tanítókat, akik nem képesek szembenézni azokkal az igazságokkal, amiknek be kell következniük a Szentírás szerint! Imádkozzatok és bűnbánatban tisztuljatok meg!

2015.09.04.

Kedveseim, bátorítani akarlak benneteket, hogy ne csüggedjetek el, ha megpróbáltatások érnek. Jézus sem dobta el magától a keresztjét, hanem átölelte. Ezzel arra bíztat benneteket, hogy tartsatok ki a végsőkig, mert a győzelem az után következik be. A megmérettetés órája nem fog elkerülni benneteket sem. El kell fogadnotok mindazt, amit az Úr lelke megmutat nektek! Lelketeket folyamatosan készítsétek fel bűneitek felismerésére és megvallására. Kérjétek Jézust, hogy már most engedje, hogy az Ő szemével lássátok önmagatokat! Akkor biztosan felismeritek bűneiteket, mulasztásaitokat, azokat a gondolataitokat, amik nem Istennek tetszőek voltak azért, hogy őszintén beismerjétek és megbánjátok azokat. Készüljetek, ne hagyjátok ezeket az utolsó pillanatra! Bízzatok Jézus megbocsátó szeretetében és abban is, hogy egyedül Ő képes szabaddá tenni titeket.

2015.09.07.

Kedveseim, ma a kassai vértanú szentek köszöntenek benneteket. Készítsétek lelketeket és tanuljatok el tőlük, amit ők Krisztustól tanultak: hinni Krisztus üdvözítő győzelmében még az életük árán is. Ne féljetek azoktól, akik akár meg is ölik a testeteket! Ha mindvégig kitartotok, ti is elnyerhetitek az örök élet koszorúját. Krisztus hitét megvallani, az igazság ügyét képviselni, az lesz a ti legnagyobb kihívásotok. Ezért haladjatok együtt Krisztus útján, hogy senki le ne maradjon közületek, akik átadták életüket Krisztusnak! Senki ne riadjon vissza az első megpróbáltatásnál, hanem egymást buzdítva haladjatok a szűk ösvényen! Ne féljetek, mert az Úr Jézus győzött a halál felett és benneteket is diadalra visz! Maradjatok állhatatosak és kitartóak a szeretetben, de leginkább gyakoroljátok az ellenségszeretetet!

2015.09.18.

Kedveseim, őrizzétek meg nyugalmatokat és ne engedjétek, hogy a gonosz lélek eluralkodjon érzéseiteken. Az Úr békéje ad nektek biztonságot, hogy végig tudjatok menni a keskeny és meredek úton. Hallgassatok arra, amit az Úr kért tőletek drága engesztelők: még erőteljesebb és hatékonyabb imára van szükség. Böjtöljetek, és virrasztva imádkozzatok. Így fogjatok össze, hogy a világban bekövetkező borzalmak veszedelmei csökkenjenek. Mert bizony súlyos terhek rendítik meg a földet. Minden engesztelő egy hatalmas imaláncot alkosson és könyörögjön a Szentháromsághoz!

2015.09.20.

Kedveseim, minden erőtökkel forduljatok Jézus és Mária szent szívéhez. Legyen e két legszentebb szív menedéketek, ahová minden helyzetben elrejtőzködhettek. Itt biztonságra lelhet szívetek, és megkapjátok, amire leginkább vágyódtok, az Úr békéjét. Ez olyan hatalmas kegyelem, amit a világ fiai nem ismernek. Ez csak azoknak adatik meg, akik hűségesek a két Szent Szívhez. Legyetek nagyon hálásak ezért a nagy kegyelemért, és hálátokat azzal fejezzétek ki, hogy másokat is elvezettek erre a szent felismerésre. Elsősorban szívetekben kell készítenetek a helyet, hogy menedékre leljetek a megpróbáltatások idején. De ahhoz, hogy ezt a békét élvezzétek, tisztán kell tartanotok a lelketeket a bűntől. Óvakodjatok mindentől, ami nem az Úr szava szerint van, és amit messze el kell kerülnötök! De ne csak magatokat óvjátok, hanem vigyázzatok egymásra is, hogy együtt haladhassatok testvéreitekkel ezen az úton!

Jézus: Gyermekeim, hozzátok elém minden nap apró kis áldozataitokat. Ne a világ ajándékaira vágyakozzatok, mert azok soha nem fognak kielégíteni benneteket. Amikor Elém hozzátok megpróbáltatásaitokat ne zúgolódjatok, és ne siránkozzatok, mint akiknek nincs reményük! Ti, akik követtek Engem a szeretet keskeny útján, látni fogjátok szenvedésem gyötrelmeit, mert nyomomban jártok. Ne féljetek Tőlem, mert Én magamhoz vonzom azokat, akik szelíd és alázatos szívemet keresik. Ők azok, akik Rám találnak és menedékhelyül szolgál nekik szentséges Szívem. Ide jöjjetek, lépjetek be irgalmas szeretetem tengerébe! Ez az a hely, ahová megtisztulni újra meg újra visszatérhettek, és megújul lelketek. Erre vágyakozzatok és tartsatok ki mindnyájan ebben a kegyelemben! Maradjatok Velem és kitartóan imádkozzatok, hogy buzgóságotok láttán megenyhüljön Atyám szíve. Boldog az, aki mindvégig kitart. Imádkozzatok kitartóan, imádkozzatok és bízzátok Atyámra imaszándékaitokat! Jézusotok

2015.09.24.         Szent Gellért püspök

Drága testvéreim, hozzátok fordulok drága engesztelők. Virrasszatok, imádkozzatok, mert az egyház mélyre süllyedt. Nagy megpróbáltatások sorozatát éli át azáltal, hogy nem követi úgy Isten parancsát és akaratát, ahogyan azt megkapta Krisztustól. Nagy a széthúzás és szakadások is bekövetkeztek. Imádságaitokkal engeszteljétek a Mennyei Atyát, hogy minél több bűnbánó lélek megtérjen és csatlakozzon az engesztelés művéhez. Csoportjaitok vállalják fel különösen a magyar egyház lelki felemelkedéséért való imádságot. Szent Gellért püspök

Anna Terézia