Érdemes rászánni az időt az elolvasására! Egészen mély teológiai összefüggések tárulnak fel.

A SZENTHÁROMSÁG GYERMEKEI Engesztelő Családja Kedves Gyermekei és minden más magyarországi engesztelő csoport is az Anna-réti engesztelő kápolna vagy engesztelő oltár tetőszerkezettel való felépítésével kapcsolatban.

Kedves Testvéreim a különböző magyarországi engesztelő csoportokban vagy engesztelő mozgalmakban, valamint a SZENTHÁROMSÁG Gyermekeik Engesztelő Családjában!

Az egység hiánya az egyik nagy akadálya mindazon üzenetek és kérések teljesülésének, amelyeket az Égből az Istenanya évtizedek és évszázadok óta ad a katasztrófák elhárítására, a nagy nyomorúság enyhítésére és ezek időtartamának lerövidítésére. Ez különösen a vallásos mozgalmak, csoportosulások között figyelhető meg mindenütt az Egyházban, különösen erős a magyarországi engesztelő mozgalomban is, különös tekintettel az engesztelő kápolnára. Nagyon sokszor hiányzik az a szeretet, amit az Úr parancsolt nekünk: Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. E nélkül az egység, a szeretet és az egymás iránti testvéri figyelmesség és nagylelkűség nélkül nem lesz nagy gyümölcse az engesztelő elkötelezettségnek az Egyházban és a világban, valamint Mária engesztelő országában.

Olyan mély, szeretetteljes, tiszteletteljes egységben kell összefognunk, amely önmagában képes legyőzni a démoni hatalmat a világban és az egyházban. A kereszténység és általában az emberiség létével és nemlétével az ördögi transzhumanizmuson keresztül nézünk szembe, amely meg akarja szüntetni az emberiséget. Közelebb vagyunk, mint valaha, ahogyan Orbán Viktor nemrégiben mondta, a 3. világháború nagy veszélyéhez, egészen a nukleáris háborúig vagy más tömegpusztító fegyverekig, biológiai fegyverek és elektronikus skalárhullámú fegyverek révén, amelyek cunamikat és földrengéseket válthatnak ki. Ezt az ellenséget csak mély szerető egységgel és önfeláldozó engedelmességgel, önzetlen alázattal és az élet engesztelő átadásával lehet legyőzni; ehhez elengedhetetlen a szent lemondás nagy fegyvere, ahogyan azt az ISTENANYA, Szent József és a mi Urunk és ISTENÜNK az Ő megtestesülése és az Ő eucharisztikus alázata által példázta.

Ahhoz, hogy megértsük, miért nem teljesedtek be az olyan hatalmas kegyelmi ajándékok, ígéretek és mennyei célok különböző körülmények között, elég csak Izrael történelmére tekintenünk. Ott először egy hatalmas, szinte lélegzetelállító, szépséggel és pompával teli templom épült. Mindezt ISTEN teljesen eltörölte népének hitetlensége, bűnei és az ISTENTŐL és törvényeitől való elszakadásuk miatt. A babiloni fogságból való hazatérés után aztán csak egy egyszerű, szerény és dísztelen templomot lehetett építeni. Ki van közületek még életben, aki látta ezt a házat hajdani dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye olyan a szemetek előtt, mintha nem is volna? 9Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja a régiét – mondja a Seregek Ura” (Aggeus 2,3,9). Aggeus próféta továbbá azt mondja, hogy az eljövendő templom, amely akkor már az Egyház újszövetségi temploma, illetve misztikus teste lesz, még dicsőségesebb lesz, különösen ISTEN városa, a mennyei Jeruzsálem. Ezek az események Izrael választott népével, nagyon szemléletes példái annak, hogy az Egyház és a keresztény nemzetek jövőjében is hasonlók lesznek, különösen a magyar keresztény történelemben jól láthatóan. Ezért szeretném itt megismételni, amit két évvel ezelőtt a lelkigyakorlaton mondtam a magyar engesztelő kápolna és engesztelő rend nagy gondjáról, a Natália nővérnek adott kinyilatkoztatások szerint.

Arról a több mint 80 éves kérésről és sürgetésről van szó, amelyet az égiek Natália nővér és mások révén fogalmaztak meg, hogy Magyarországon épüljön egy engesztelő kápolna, mint Mária trónja itt a földön, az Ő ősi Örökségében, a Regnum Marianumban. Ez a trón kapcsolódik a Szent Koronához, amely István király óta a Magna Domina Hungarorumot illeti meg. Ez az uralkodói méltóság Magyarország őrangyalához kapcsolódik. A második követelés pedig az engesztelő rend, amely szintén az egység, a szeretet és az alázatos engedelmesség hiánya miatt több mint 80 éve nem jött létre igazán, illetve felbomlott újra. Ennek az engesztelő rendnek mintegy a különleges és általános papság felszentelési ajándékának teljességét kellene hordoznia, amelyet a másik szent angyal igazgat. Mert az igazi engesztelés a szeretet legmagasabb formája, amely úgy szeret, ahogyan az Úr szeretett minket, akár az élet engesztelő lelki és/vagy fizikai felajánlásáig. És ha ezek a követelések teljesülnek, mondta Natália nővér prófétai üzenete, akkor Magyarország megmenekül a legnagyobb végidőbeli katasztrófáktól és pusztulástól, és Magyarországgal együtt sok más nép is. De ez a mai napig nem következett be. Nem akarunk azon gondolkodni, hogy ki a hibás stb. A fő ok mindig az, hogy az ilyen nagy kegyelmi ígéreteket először a szívben vagy a lélekben kell megélni. Csak ezután ad Isten a felelősöknek is erőt és kegyelmet, hogy ezt konkrétan, mint anyagi engesztelő kápolnát/templomot és egyházi engesztelő rendet megalapozzák. Hogy erre van-e még idő, az nagy kérdés.

Valami hasonló történt az Ószövetségben is, amikor Dávid király templomot akart építeni Jahve számára. Aztán Jahve azt mondta neki Nátán prófétán keresztül, hogy nem fogja megépíteni a templomot. Máshol az Ószövetségben is megemlítik az okot; mert túl sok vért kellett ontania Izrael védelmében, stb. és ezért ezt az anyagi templomépítési szándákot a fia fogja megvalósítani. De nem is ez a nagy ígéret, hanem az, hogy maga ISTEN fog neki templomot építeni. Ez az Ő királyi dinasztiájának temploma, amely a Messiás-Király Jézus Krisztusig fog tartani, aki az ÚSZ igazi temploma, az Ő Anyjával (a tabernákulum ebben a templomban) egyesülve, és nem annyira egy anyagi templom kőből, vasból és fából. A nép és a vezetés bűne, és vérontása miatt Dávid nem tudta felépíteni a templomot. Azonban megkapta az ígéretet egy ISTEN-Emberi templomra, a Messiásra, Krisztus Testére, amely Krisztus misztikus Teste, az Egyház.

Itt Magyarországon is valami hasonló történt. István király Máriát a Szent Korona révén beiktatta uralkodónak. Először Mária sem egy anyagi templommal foglalkozik, hanem a szív lelki, belső templomával, mint engesztelő kápolnával. Jézus Krisztus mindig először testének belső, lelki, misztikus rendjével (rend) mint engesztelő renddel foglalkozik, mindkettő az Ő misztikus testének részleges aspektusa. Ha mindkettő sok-sok magyar engesztelő csoportok vagy engesztelő család szívében él és munkálkodik belsőleg, igazi egységben, szeretetben, alázatos engedelmességben, kölcsönös bizalomban és tiszteletben, akkor gyorsan felépülhet egy engesztelő kápolna és egyházilag is létrejöhet egy engesztelő rend.

Egy másik példa e kettő, az engesztelő kápolna és az engesztelő rend meg nem valósulásának megértéséhez tisztázhatja számunkra Oroszország Mária Szeplőtelen Szívének való odaszentelése, amely mindmáig nem teljesedett be teljesen. Ennek kellene lehetővé tennie Mária Szeplőtelen Szívének diadalát. Ez eddig nem történt meg. Még a legutóbbi, 1 évvel ezelőtti próbálkozás óta sem. Miért? Erről beszéltem 2017-ben. Akkor a következőket mondtam. Ahhoz, hogy Mária Szeplőtelen Szívének végleges diadalára sor kerüljön, előbb szükség lett volna Oroszország érvényes odaszentelésére, ahogyan azt a Rózsafüzér Királynője Fatimában kérte. És még ezt megelőzően az egész Egyháznak és minden katolikus egyházmegyének és plébániának meg kellett volna valósítania az engesztelést, a Szent Szív engesztelésének 5 szombatján és a Szentséges Szívnek szentelt áhítat 5 követelésén keresztül. Sajnos ez soha nem történt meg, csak egyes kisebb csoportok által. Nem történt meg az Egyház által az Egyház legfelsőbb tekintélyétől (pl. egy pápai dokumentum, mint ahogy II. János Pál tette a Dives in Misericordiával Faustina nővér üzenetete érdekében) az egyszerű emberekig támogatott hivatalos engesztelő lelkipásztori terv, hogy Mária Szeplőtelen Szívének ez a végső diadala megvalósulhasson. Ez most csak a nagy figyelmeztetéssel együtt jön el, mint az isteni irgalmasság legfőbb cselekedete. Eközben most zajlik a nagy újraindítás, ahol az egész emberiséget a fasiszta, szocialista kommunizmusba akarják vinni, az összes ember teljes ellenőrzésével, úgyszólván egy világméretű koncentrációs táborban, minden egyes ember modern elektronikus irányításával. Ez egészen az ember cyber-emberré vagy az agyában elektronikus részekkel rendelkező emberré való átalakításáig terjed, amely egy transz-humanizmus, ahogyan azt a svájci Davosban a Világgazdasági Fórum már évek óta, az 1970-es évek óta előkészítette. Ehhez ma már minden technikai-elektronikai, biológiai (DNS stb.) lehetőség rendelkezésre áll. Ennek megállításához szükség van ISTEN radikális beavatkozására, hogy megmentse az emberiséget az eltörlésétől és így a kereszténységet is.

Ezért Mária engesztelő országának egy világméretű hivatása van az engesztelésre, de ennek mindig szeretetteljes egységben, alázatos engedelmességben és szent lemondásban kell történnie. A látható, anyagi templomról való lemondás tette lehetővé azt a kegyelmes sugallatot 2 évvel ezelőtt, 2021-ben, a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja létrehozásával, hogy egy lelki, belső engesztelő kápolnával és egy engesztelő renddel kezdhessünk, amelyhez már sokan csatlakoztak. A fentről jövő kegyelmi sugallatok megerősítették, hogy ezt egy szellemi engesztelő kápolnával és egy szellemi engesztelő renddel való kezdést a Mennyország elfogadta. Ezért sikerült részben elhárítani a nagy katasztrófák veszélyét, mint ahogyan azt már Magyarország esetében is megtapasztaltuk.

Az engesztelő kápolna építésének kérdésében most ismét nagy viszálykodás, vita és szinte szeretet nélküli torzsalkodás tapasztalható, különösen a legjámborabb engesztelő lelkek vagy engesztelő csoportok között. Sokakban nincs meg a hajlandóság van arra, hogy elfogadják az egyházi, állami és polgári hatóságok által engedélyezett és felkarolt egyszerű és megalázó formát, a tetővel ellátott engesztelő oltárt. Gondoljunk csak a betlehemi istállóra, ezt a nyomorúságos barlangot Isten éppen a sok bűn és igazságtalanság miatt választotta ki, amelyet népe, fejedelmei és az egész emberiség elkövetett. És ISTEN ebből a nyomorúságos istállóból teremtette meg az újra megtalált új paradicsomot, amely kicsinységében, alázatosságában és alázatosságában felülmúlta a hatalmas jeruzsálemi templomot. Istennek nincs szüksége tökéletes épületekre, hatalmas katedrálisokra ahhoz, hogy irgalmasságát megvalósítsa népe, az emberiség iránt. Csak tiszta, alázatos, kicsi, egyszerű, gyermeki és engedelmes szívekre van szüksége ahhoz, hogy irgalmasság terveit megvalósítsa. Ahogyan a babiloni fogság 70 éve után Jeruzsálemben csak egy szegényes és csúnya templom épült, úgy most, több mint 70 év után, egy engesztelő hely épül, ami nagyon szerény és szegényes. ISTEN ezt úgy fogja elfogadni, mintha az eredeti gyönyörű kápolna lenne, amely aztán az alázat és az engedelmesség ezen próbája után az eredeti gyönyörű kápolnát is lehetővé teszi. Valószínűleg Aggeus próféta próféciájának értelmében is: „Ennek a háznak (ennek az engesztelő kápolnának) a jövőbeni dicsősége nagyobb lesz, mint a korábbi, mondja a Seregek Ura”. És ennek meglehetősen gyorsan kellene bekövetkeznie, mert a hatalmas természeti és ember okozta katasztrófák hamarosan bekövetkeznek. Hogy az ember milyen kegyetlen pusztításokat tud végezni az emberrel (ahogy azt a földrengések különböző szakértői is mondják), azt a törökországi/szíriai földrengés világossá tette, hiszen az Ég azt mondta, hogy ezt az ember okozta, amire ma már vannak megfelelő skalárfegyverek.

Hogy ezt még jobban megértsük, az ISTEN logikája a következő: a sok vétek, bűn, engedetlenség, viszály és az egység hiánya után nem a nagy, magas és földi tökéleteset választotta ki a gonosz ellenség legyőzésére, hanem Ő győzte le a legmagasabb angyalt, Lucifert, a második legalsó kórus egyik angyalával, Szent Mihállyal. A kis földet választotta és nem a hatalmas galaxis csillagokat, a kis Betlehemet választotta és nem Izrael vagy a világ nagy városait. Dávidot választotta, hogy legyőzze Góliátot, így most is a kis, szegény és alacsony építményt választotta a nagy, gyönyörű engesztelő kápolna helyett, a kis Magyarországot választotta Mária engesztelő országának, miután le kellett mondania minden nagyságáról, hatalmáról és dicső múltjáról. Ez az ISTEN logikája: amikor a nagy, a hatalmas és a dicsőséges elbukik, nem még nagyobb eszközöket vagy személyeket vesz igénybe, hanem a legkisebbet, a legszegényebbet, a leggyengébbet és a legalázatosabbat.

Hogy megértsük, hogy Isten a kicsinyeket, az alacsonysorsúakat, a gyengéket, a szegényeket és az alázatosokat választja, hallgassunk meg részleteket XVI. Benedek Szentatya 2007-es és 2008-as karácsonyi prédikációiból:

A 2007-es karácsonyi szentmise prédikációjában többek között ezt mondta: „A késő középkor és az újkor kezdetének néhány karácsonyi képén az istálló egy kissé lepusztult palotának tűnik. Még látszik az egykori pompája, romos, a falak nyitva állnak – egyszerűen istállóvá vált… Dávid maga is pásztorként kezdte. Amikor Sámuel megkereste őt a felkenés céljából, lehetetlennek és ellentmondásosnak tűnt, hogy egy ilyen pásztorfiúból Izrael ígéretének hordozója lehessen. A betlehemi istállóban, pontosan ott, ahol a kiindulópont volt, a dávidi királyság újrakezdődik – a jászolba és pólyába helyezett gyermekben. Az új trón, ahonnan ez a Dávid magához vonzza a világot, a kereszt. Az új trón a kereszt megfelel az új kezdetnek az istállóban. Az engesztelő keresztnek ez a misztériuma egész Magyarország és különösen az Anna-réti engesztelőhely fölött is ott van. De pontosan így épül fel az igazi dávidi palota, az igazi királyság.

Ez az új palota nagyon különbözik attól a palotától és királyi hatalomtól, amelyet az emberek elképzelnek. Ez azoknak a közössége, akik hagyják, hogy Krisztus szeretete vonzza őket, és egy testté válnak vele, egy új emberiséggé. A keresztből származó hatalom, a jóság adásának hatalma, ez az igazi királyság. Az istállóból palota lesz – Jézus éppen ebből a kezdetből építi fel azt a nagy új közösséget, amelynek alapigéjét az angyalok éneklik születése órájában: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a népnek, amely az Ő tetszésére van” – akik akaratukat az övébe helyezik, és így Isten népévé, új néppé, új világgá válnak.

Benedek pápa a 2008-as karácsonyi szentmisén többek között ezt mondta: „Szent Lukács azt mondja nekünk, hogy… a pásztorok maguk is „be voltak burkolva” Isten dicsőségébe, az ő fényfelhőjébe, ennek a dicsőségnek a belső ragyogásában álltak.

A szent felhőbe burkolódzva hallják az angyalok dicsőítő énekét: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az ő jóakaratú népének.” És kik az ő jó kedvének e népe, ha nem a kicsinyek, Jahve szegényei, az éberek, a várakozók, akik reménykednek Isten jóságában, és várják őt Betlehemben és a mennyei felhőkön, amikor újra eljön.

Az egyházatyáknál meglepő kommentárokat találhatunk a Megváltót üdvözlő angyalok énekéről. Eddig – mondják az atyák – az angyalok Istent a világegyetem nagyságában ismerték meg, a kozmosz logikájában és szépségében, amely tőle származik és őt tükrözi. Ők mintegy felvették a teremtés néma dicsőítő énekét, és azt a menny zenéjévé tették. Most azonban valami új történt, valami, ami szó szerint megdöbbentő volt számukra. Isten, akiről a mindenség hirdeti, aki mindent hordoz és a kezében tart – ő maga belépett az emberiség történetébe, a történelem cselekvőjévé és szenvedőjévé vált. Ebből az örömteli megdöbbenésből, amit ez a felfoghatatlan dolog, ez a második és új mód, ahogyan Isten megmutatja magát, új ének született, amelynek egy darabját a karácsonyi evangélium megőrizte számunkra: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség az embereknek a földön”. …

Isten dicsősége a magasban van, de az ő magassága már az istállóban van, alacsonnyá lett a magas. Dicsősége a föld közepén van, az alázat és a szeretet dicsősége. És ismét: Isten dicsősége a béke. Ahol ő van, ott béke van. Ő ott van, ahol az emberek nem maguknak akarják paradicsommá tenni a földet, hogy aztán erőszakhoz folyamodjanak. Ő azokkal van, akik éber szívűek; az alázatosokkal és azokkal, akik megfelelnek az ő magasságának, az alázat és a szeretet magasságának. Nekik adja az ő békéjét, hogy rajtuk keresztül béke költözzön ebbe a világba.

Siegfried M. testvér

Szeretettel Láng Siegfried M. atya