A Szentlélek Kilenced végzését az idén május 22-én (pénteken), szt. Rita napján kell elkezdeni!

Maga az ÚR JÉZUS kérte Boldog Mirjam nővéren keresztül (Szent II. János Pál pápa avatta boldoggá Mirjam nővért!) a Szentlélek Kilenced végzését az alábbiak szerint:

♥ A Veni Creator Spiritus (Teremtő Szentlélek jöjj el) éneklése

Hozsanna énekeskönyv: 102. (Ez az egyik fordítása: „Szentlélek ISTEN szállj reánk…!”)

♥ A Miserere (bűnbánati) zsoltár napi imádkozása:
50 (51.) ún. „Miserere” ZSOLTÁR
Könyörgés megbocsátásért és újjászületésért
1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára, 2 amikor Nátán próféta eléje járult, miután ő Betsabével vétkezett.
3 Könyörülj rajtam, Isten, irgalmad szerint, könyörületességed szerint töröld el gonoszságomat!
4 Moss egészen tisztára vétkemtől, bűnömtől tisztíts meg engem!
5 Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem van szüntelen.
6 Ellened vétkeztem, egyedül ellened, s azt cselekedtem, ami előtted gonosz,
hogy igaznak bizonyulj beszédedben, és igazságos a te ítéletedben.
7 Íme, gonoszságban fogantattam, és bűnökben fogant engem az én anyám.
8 Íme, te a szív igazságát szereted; bölcsességedet titokban kinyilatkoztattad nekem.
9 Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem és a hónál fehérebb leszek!
10 Add, hogy örömet és vidámságot halljak, hadd ujjongjanak csontjaim, amelyeket összetörtél!
11 Fordítsd el bűneimtől arcodat, töröld el minden gonoszságomat!
12 Tiszta szívet teremts bennem, Isten, s az erős lelket újítsd meg bensőmben! szent lelkedet ne vond meg tőlem!
13 Színed elől ne vess el engem, szent lelkedet ne vond meg tőlem!
14 Add vissza nekem üdvösséged örömét, és készséges lélekkel erősíts meg engem!
15 Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy hozzád térjenek az istentelenek!
16 Szabadíts meg a vértől, Isten, szabadító Istenem, hogy nyelvem ujjongva hirdesse igazságodat!
17 Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hirdesse szám dicséretedet!
18 Hiszen nem kedveled a véres áldozatot, ha égő áldozatot hozok, nem tetszik neked.
19 A töredelmes lélek áldozat Istennek, a töredelmes, alázatos szívet, Isten, nem veted meg.
20 Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal, hogy felépüljenek Jeruzsálem falai.
21 Akkor majd kedvedet leled az igaz áldozatban, ajándékokban, egészen elégő áldozatokban;
Akkor majd fiatal bikákat tesznek oltárodra.


„SZENTLÉLEK ISTEN világosíts meg engem!

ISTENI SZERETET eméssz fel engem!
Az Igazság útján vezess engem.
Mária, Édesanyánk vigyázz reám!
JÉZUSSAL áldj meg engem!
Minden rossztól, eltévelyedéstől, félrevezetéstől és veszélytől óvj meg engem! Amen.”

A jeruzsálemi pátriarkán keresztül jutott el a Szentatyához az ÚR kérése. Ezután:
XIII. Leó pápa két enciklikát adott ki a SZENTLÉLEK imádásról:
1895. május 5-én : „Provida matris”.
1897. május 9-én: „Divinum illud munus”, ebből részlet a következő:
„Elhatározzuk és elrendeljük, hogy az egész katolikus világban a jelen és a következő években pünkösd előtt az összes plébániatemplomokban kilencnapi ájtatosság legyen…”

 

II. János Pál pápa Mirjám nővér boldoggá avatása után kiadta a „Dominum et Vivificantem”

(Urunk és Éltetőnk) c. enciklikáját a SZENTLÉLEK ÚRISTENRŐL.

Az Úr Jézus Boldog Mirjam nővéren keresztül kérte Egyházától a Szentlélek Úristen tiszteletének a terjesztését s konkrét útmutatásokat adott ennek a módjáról.

“A hang ismételten fölhívta figyelmemet, hogy az egyetemes egyházban el kell rendelni a havi egy Szentlélek-mise bemutatását. Ennek az áhítatgyakorlatnak hatásáról köteteket lehetne írni, de képtelen vagyok tartalmukat visszaadni, hiszen sem írni, sem olvasni nem tudok. Az Úr majd elindítja a lángot, amikor akarja.”

“ Közösségek kutatnak új ájtatossági formák után, s közben elhanyagolják a Szentlélek hagyományos tiszteletét. Ezért annyi a tévedés és a békétlenség, s ezért olyan kevés a világosság. Nem hívják segítségül a Szentlelket, ezért nem ismerik föl a Világosságot, még a szemináriumokban sem. Egymás üldözése és féltékenység uralkodik a szerzetesrendekben, ezért van sötétség a világon. ….– Senki sem fog eltévelyedni, aki a Szentlelket hívja segítségül, éljen akár a világban, akár kolostorban.
– Minden pap, aki a Szentlélek áhítatos tiszteletét gyakorolja, és erről másoknak is beszél, megvilágosodásban részesül.”