Adatkezelési tájékoztató

a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjába jelentkezők taglistájára és e család levelezési listájára vonatkozóan

 

 

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja tagnyilvántartásiára és annak Levelezési listájára vonatkozóan.

A Bocsa József Sch.P. (a továbbiakban: Adatkezelő) a
https://engesztelok.hu/belep.pdf
oldalon történő belépési nyilatkozat alapján e családba jelentkezők és a Google Group elnevezésű rendszeren keresztül küldött Levelezési listára regisztrálók személyes adatait a jelen tájékoztatóban leírtak szerint kezeli.

 

 1. Fogalom meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; a Levelezési listaküldés vonatkozásában a Levelezési listáre feliratkozók (a továbbiakban: „Tag”, „Feliratkozó” vagy „Érintett”)

 

 1. A Tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztatóban az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Levelezési lista küldéssel kapcsolatos adatkezelési folyamatok megfelelnek a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) rendelkezéseinek.

Adatkezelő elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, fontosnak tartja az érintettek személyes adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjába jelentkezés és annak levelezési listájára történő felvétel feltétele, hogy  a jelentkező, elfogadja  a  jelen  tájékoztatóban foglaltakat.

 

 

 

 

 1. Adatkezelő

Bocsa József Sch.P.   székhely: Vác, Köztársaság u. 1. e-mail cím: szhgyermek @ gmail.com

honlap: 
Szentháromság gyermekei

 1. A kezelt Személyes adatok köre, célja

Adatkezelő az Érintettek alábbi személyes adatait kezeli:

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A tagfelvételhez és a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelem:

Név

Születési idő:

Lakcím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Az adatkezelés célja a Levelezési listának a megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, Levelezési listán, sms-ben vagy postai úton történő tájékoztatás küldésre használja. Adatkezelő a megadott személyes adatokat ettől eltérő célokra nem használja fel.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag a Feliratkozó felel. A Feliratkozó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólagosan használja. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a Feliratkozót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. Adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a személyes adatokat az Érintettek önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulásával kezeli (a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján.) Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni az Adatkezelő megadott e-mail címére vagy postacímére küldött nyilatkozatával.

 

 1. Az Adatkezelések időtartama, leiratkozás

 

 

Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintett tagságának időtartamára illetve a Levelezési listáról történő leiratkozásáig kezeli. A Levelezési listáról a levelek fejlécében található „Leiratkozás” gombra kattintva bármikor, ingyenesen lehetőség van a leiratkozásra, amely esetben Adatkezelő a továbbiakban Levelezési listáról nem keresi meg az Érintettet.

 

 1. Adattovábbítás

Az adatokat Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai, adatfeldolgozói jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása, továbbítása kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő jogosult és köteles az általa kezelt személyes adatot az illetékes hatóságoknak, bíróságoknak vagy egyéb közfeladatot ellátó szervnek továbbítani, amennyiben a személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi.

 

 1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Név

Elérhetőség 

Tevékenység

Adatkezelés

Bocsa József Sch.P.

székhely: Vác, Köztársaság út. 1.

e-mail cím:

szhgyermek @ gmail.com

 

Tagnyilvántartás

Körlevelek kezelése,

készítése

 

Feliratkozók személyes adatait a megadott   linken  elérhető adatkezelési nyilatkozata szerint kezeli. 

https://engesztelok.hu/szentharomsag-gyermekei/1588-szhgyermek-privacy

 

 1. Érintettek jogai, érvényesítésük módjai
 1. Tájékoztatás, hozzáférési jog

Az Érintett bármikor írásban az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött e-mail útján kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, kezeli-e személyes adatát, és ha igen,  akkor  az  általa kezelt személyes adatokra vonatkozóan részletes információt nyújtson, továbbá biztosítson számára hozzáférést. A tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az Adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban adja meg, amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

9.2.Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését.

9.3.Törléshez való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

A  törlés  megtagadható  (i)  a  véleménynyilvánítás  szabadságához  és  a  tájékozódáshoz  való  jog gyakorlása  céljából,  vagy  (ii)  ha  a  személyes  adatok  kezelése  jogi  kötelezettség  teljesítéséhez szükséges, valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, továbbá (iiii)közérdekű archiválás, tudományos, történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.4.Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, (i) ha vitatja a kezelt személyes adatainak pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a  személyes adatok pontosságát (ii)  ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett vagy az érintett harmadik személy ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását (iii) ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

9.5.Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

9.6.Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az  Adatkezelésre közérdekű  feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

 1. Jogorvoslat

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő  a fentebb megadott e-mail címen elérhető.

Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon:

+36 (30) 683-5969; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu
) fordulhat.

Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található:
https://birosag.hu/torvenyszekek