Ez a fájl Bing Arellano atyának a Tízparancsról szóló katekézisének a fordítását tartalmazza

Bing Arellano a Tízparancsról

 

Az élet a földön egy zarándoklat. Utazás egy célállomás felé.

“Hogy a keresztet hűségesen vihessük életünk végéig”.

De mielőtt bármilyen utazó kitűzi a célállomást, tudnia kell, hogy miként fog eljutni oda, ahová szeretne. Nekünk, Katolikusoknak a Mennyország egy valós célállomás, életünk célja. „Amikor részesei leszünk a Misztikus Testnek, megszentelődünk”. Az Apostoli Hitvallásban megkaptuk a térképet, amely elnavigál minket a Mennyországba. Egy térkép, amelyet a Katolikus Egyház Katekizmusa alaposan el is magyaráz.

Bing Arellano atya vagyok, a “Szent Család Nemzetközi Szövetségének” a lelki vezetője, egy globális mozgalomnak, amely a családok, az ifjúság, a klérus (a papság) és a média megszentelődésére hivatott, odaszentelődve Jézus és Mária két szent szívének. Egy kegyelmekkel teli, bűntelen életet akarunk élni az engesztelés közösségében.

Isten hozott a Nemzetközi Szent Család Közösség a Katolikus Egyház Katekizmusáról szóló első kurzusára

János 14,6 elmondja nekünk, hogy Jézus az egyetlen Út, Igazság és Élet a Mennyország birodalmába vezető úton. Isten nekünk adta a Tízparancsolatot is, mint utat a mennybe, és utat a megváltáshoz.

Máté 19,16-ban egy fiatalember megkérdezi Jézust: Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus azt válaszolja: ha be akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ezen Jézus a Tízparancsolatot értette. Máté 19,16-19-ben Jézus folytatja: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen, tiszteld atyádat és anyádat.

Mahatma Gandhi egyszer azt mondta, hogy minden vallás jó. A tehén különböző színeivel hasonlította össze a vallásokat ami néha barna, fekete, fehér vagy éppen vegyesen fekete-fehér, de mindegyik ugyanolyan fehér színű tejet ad. Ezzel az analógiával Gandhi arra a következtetésre jutott, hogy mint a tehenek és a tejük, minden vallás elvezet a mennyországba. De XVI. Benedek pápa világos megkülönböztetést adott: lehetnek más vallásokban is igazság magok, de az igazság kinyilatkoztatásának teljességét Jézus Krisztus adta meg, aki a megváltást az emberiség számára csakis a Katolikus Egyházon keresztül adta meg. Te Péter vagy és én erre a sziklára építem Egyházamat amin még a pokol kapui sem fognak erőt venni. Máté 16,13-19.

XVI. Benedek Pápa azt is mondta továbbá, hogy más vallások követői számára bejutni a Mennyországba rendkívül nehéz, mert a tévedhetetlen dogma azt tanítja, hogy nincs megváltás a Katolikus Egyházon kívül. Ma sok millió Katolikus belekeveredett olyan New Age hiedelmekbe, amik gyakorlatilag keleti vallások, mint például a buddhizmus, hinduizmus, iszlamizmus, shintoizmus, konfucianizmus, taoizmus, keleti babilóniai, egyiptomi vagy sumer hiedelmek – hogy csak néhányat említsünk. Helyes kijelenteni, hogy ma sokkal nagyobb kihívás megmenekülni és bejutni a mennyei királyságba.

Mai tanításunk a tízparancsolattal kapcsolatban emlékeztet minket arra, hogy csak egy Isten létezik Atya, Fiú, Szentlélek és bálványimádás, halálos bűn, amely olyan istenek felé irányul, mint például Buddha, Brahman, Sheba, Mohamed, Bahomet. Miért? Mert ellene van Isten első parancsolatának. A Katolikus Egyház Katekizmusának (a továbbiakban rövidítve KEK) 1033. cikkelye hangsúlyozza, hogy ha akár egyetlen meg nem bánt halálos bűnben halunk is, nem juthatunk be a Mennyországba.

Három alap kérdésre fogunk választ adni ebben a fejezetben

 1. Mi a Tízparancsolat?
 2. Miért fontos ismerni a Tízparancsolatot?
 3. Hogyan tartsuk be ezeket a parancsolatokat hatékonyan, megváltásunk érdekében?

 

Kezdjük az első kérdéssel, mi a Tízparancsolat, vagy Dekalógus? Emlékezzünk egy fontos igazságra: a Tízparancsolat a Zsidó és Katolikus vallások morálisan lefektetett parancsai. A tízparancsolat Isten írása két kőtáblára, amit Mózesnek adott át a Sínai hegyen a harmadik hónapban amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból Izrael, az ígéret földje felé.

Miután 40 napig beszélt Istennel, Mózes két kőtáblát kapott, amikbe bele volt vésve a Tízparancsolat, vagy Dekalógus. Ez egy világos bizonyíték, hogy miért kell betartanunk ezeket a parancsolatokat. Azért, mert Isten maga adta ezeket nekünk Mózesen keresztül. A Tízparancsolat Isten szabálya, amely szigorú betartást igényel az ember részéről. Ahogy Mózes lejött a Sínai hegyről, látta, hogy a zsidók fellázadtak és arany borjút imádtak. Mérgében ledobta a megszentelt kőtáblákat, összetörve őket darabokra. Azután szétverte az arany borjút és bedobta a folyóba. A zsidók a bálványimádás bűnébe estek, és kiérdemelték a halált. Azután Mózes visszament a Sínai hegyre, hogy könyörögve bocsánatot kérjen Istentől az övéi bűnei miatt, és Isten megenyhült. Azt mondta Mózesnek, hogy készíts két új táblát melyekre Mózes újból felírta a tíz parancsolatot.

A Katekizmus 2061. paragrafusa szerint a tízparancsolat teljes jelentésében érvényben van az Isten és ember közötti szövetségben, amit Izrael képvisel három módon.

1. Először is ez egy út a paradicsomi szabadságból, ami az Édenkert volt Ádámmal és Évával, ennek a világnak a szolgaságába, ami az egyiptomi szolgaság, a fáraók parancsolatai alatt.

Az első dicsőítése a tízparancsolatnak erről a szabadságról beszél. Mózes ötödik könyve 5,6 bizonyítja ezt amikor azt mondja: én vagyok az Isten, a te Istened aki kivezetett téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.

2. Másodszor, ez az út az egyiptomi szolgaságból a szabadságba, az ígéret földjére. Amikor Isten Izrael Istene lett és Izrael, aki Sion leánya, Isten embere lett. Ezt igazolja a KEK 2062. cikkelye.

3. Harmadszor, az Újszövetségben ezt találjuk: kiszabadulás a szolgaságból, a bűnből a mózesi törvényből, az örök életre a mennyben Jézussal, aki Jahve Istent képviseli. És az áldott Szűz Mária, Sion lánya, aki lepecsételi a szerződést Jézus vére által a Kálvária hegyén.

Az Újszövetségben Lukács 1,38-ban olvasunk Mária félelméről, amely elindította a szövetséget Isten és ember között, amire már régóta hivatkozott két Ószövetségi szöveg is, Ezekiel 36,24-28 és Jeremiás 31,31-33.

II. János Pál pápa szívesebben hívta ezt az Isten és Mária, Sion lánya közötti szövetséget a két szent szív szövetségének, Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve szövetségének. A pápa 1985. szeptember 15-én tartott tanítása értelmében az új szövetség lepecsételtetett, amikor Jézus Szíve át lett szúrva lándzsával és Mária Szíve át lett döfve egy karddal, ahogy Simeon megjövendölte a bemutatáskor.

Az eddigiek összefoglalása (Csak írva látható a képernyőn) A Tízparancsolat alapvető vallási és erkölcsi parancsok együttese. Isten 10 parancsot adott Mózes által a Sínai hegyen az Ő emberiséggel kötött szövetségének a részeként. Az Isten és az ember közötti új szövetség Mária Igen-jével kezdődött, és a két szív, Jézus és Mária Szívének az átszúrásával pecsételtetett meg.

A Timóteushoz írt első levelében, a 2,5-ben olvassuk, hogy csak egy közbenjáró van, és azt is olvassuk, hogy az emberiség kollektíven meg van mentve Jézus szenvedése és halála által, az egyetlen közbenjáró által. Jézus az egyetlen megváltónk, Máriával együttműködve lepecsételi ezt a szövetséget vérükkel, hogy elengedje, megbocsássa az emberiség bűneit. Kibékíti az emberiséget Istennel, az Atyával, a mennyország örököseivé téve az emberiséget.

A Katolikusok számára el van mondva a Rómaiakhoz írt levélben (8,17), hogy mivel a megváltás nem csak egyetemes, hanem személyes is, az embernek osztoznia kell Krisztus keresztjében, máskülönben nem lehet személyesen megváltott.

II. János Pál pápa szerint – amint azt a  Salvifici Doloris kezdetű apostoli levelében 1986-ban leírja –  Krisztus halála után bárki, aki követi Máriát mint az összes kegyelmek közvetítőjét és egyesíti szenvedését a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és halálával, az részt vehet az emberiség megváltásában, a bűnösök megtérésében, betegek gyógyításában és a Sátán kiűzésében.

A Tízparancsolat, vagy Dekalógus Isten és a választott nép, Izrael között szövetségnek először is kifejezése, másodszor pedig része. Mózes ötödik könyve 6,6-8 továbbá leírja számunkra, hogy az ezeknek a parancsoknak való engedelmesség eldönti, milyen istenhez tartozik Izrael. Vagy az igaz Istenhez, vagy az arany borjú bálványához. Hasonlóképpen, ahogyan eldől az is, Izrael népe kihez tartozik: Isten népéhez vagy a Sátán hordáihoz.

Mózes ötödik könyve 6,6-7 keményen kimondja ezt a bátor nyilatkozatot Istentől. „Azért mondd el az Izraelitáknak, ÉN VAGYOK AZ ÚR! Kihozlak téged az egyiptomiak igájából, és kiszabadtalak téged az ő rabságukból. Megváltalak téged kiterjesztett karral, az ítélet hatalmas tetteivel. Az én saját népemmé leszel, és én a te Istened leszek. Akkor meg fogod tudni, hogy ÉN VAGYOK AZ ÚR, a te Istened, aki kihozott téged az egyiptomiak fogságából. És elvezetlek arra a földre, amelyről megesküdtem, hogy odaadom Ábrahámnak, Izsáknak és Jákoban. Neked adom tulajdonul. ÉN VAGYOK AZ ÚR!”

A szövetség ezért egy szerződésre vagy egy megegyezés, hasonlóan ahhoz amit két ember köt itt a földön. Az érvényességéhez kell egy tanú. Amikor a szerződés feltételei megvannak, a szerződés lepecsételtetik. Amikor a szerződés beteljesedik, mindennek vége, befejezettnek tekintendő. Ebben az esetben a szövetség egy szerződés Isten és Izrael között. Az Ószövetségben a szövetség egy szerződés és egy hűségeskü Isten és a választott nép, Izrael között. Le lett pecsételve egy tanú által, ami egy leölt bika volt. aminek vérét ráhintették az oltárra, ami Istent jelképezi és Izrael népére.

A Leviták könyve 4, fejezetének a 10. versében le van írva, hogy ha valaki megszegi ezt a szerződést, meg kell halnia mint egy bikának. Az Izraelitáknak, hogy elkerüljék a halált, meg kellett ölniük egy bárányt cserébe. Ez elsőszülött bárány kellett, hogy legyen, egy egyéves, hibátlan, hím bárány. Ez áldozatként működött egy ember bűneinek elengedéseként.

Az Újszövetségben a szövetség Jézus szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által történik. Jézus Jahve Istent képviseli, Mária Szeplőtelen Szíve, aki Sion leánya, Izraelt képviseli. A tanú maga az Isteni Bárány, Jézus Krisztus, aki meghalt a kereszten áldozatként az emberiség bűneiért. Jézus az egyik szerződő fél is és a tanú is. Az áldozatot bemutató pap az Újszövetségben ahogy az a kivonulás könyve 24,1-9-ben meg lett említve. Mivel ez egy eskü, a szövetségnek örökös utóhatása van, ami egy örök jutalmat vagy örök büntetést eredményez. Akik hűségesek, azok számára ez egy örök ajándék és áldás lesz, vagyis az ígéret földje a mennyben Isten gyermekeinek vagy Isten népének. Akik megszegik a Tízparancsot, azok pedig örök tűzben lesznek a pokolban mint a Sátán csatlósai.

A Tízparancsot, mivel az egy kifejezése és része az örök szövetségnek Isten és az ember között Jézusban és Máriában, minden kereszténynek kötelessége megtartani. KEK 2058. paragrafusa mondja: A megigazult embernek meg kell tartania a tízparancsolatot, hogy üdvözülhessen a hiten keresztül és a parancsolatok betartásával.

Akkor hát melyek ezek a parancsok?

1. „Én vagyok az Úr, a te Istened. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem! (Kiv 20,2-3)

2. Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi! (Kiv 20,7)

3. Gondolj a szombatra és szenteld meg! Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat! (Kiv 20:8-9)

4. Tiszteld apádat és anyádat! (Kiv 20,12)

5. Ne ölj! (Kiv 20,13)

6. Ne kövess el házasságtörést! (Kiv 20,14)

7. Ne lopj! (Kiv 20,13)

8. Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen! (Kiv 20,16)

9. Felebarátod házastársát ne kívánd! (Kiv 20,13)

10. Mások tulajdonát ne kívánd! (Kiv 20,23)

A két kőtábla, amelyet Mózes kapott, és amely ezeket a parancsolatokat tartalmazta, a törvény asztalának is hívták, majd később belehelyezték a szövetség ládájába, az pedig a tabernákulumban (a szövetség sátra) lett elhelyezve. Amikor Salamon megépítette a templomot, a szövetség ládája=a   frigyláda – be lett helyezve a templom legbelsőbb részébe amit a szentek szentjének hívtak.

A szeretet a legfontosabb a parancsolatok közül. János 14,15-ben Jézus azt mondja, idézem „ha szerettek engem, tartsátok meg a parancsaimat”. A Tízparancsolatban ezért az első az Isten szeretet, hogy szeresd Istenedet teljes szívedből, elmédből, lelkedből és erődből, a második pedig a felebarát és önmagunk szeretete. Ez meg van említve Máté 19,16-19-ben.

Az első három parancsolat magába foglalja a feladatunkat Isten felé. Az első parancsolat hódolatot és hűséget igényel. A második parancsolat tiszteletet igényel. A harmadik parancsolat hivatalos szolgálatot igényel, megszentelését a napnak, felajánlva azt kizárólag Istennek, ez a vasárnapi szentmise, a vasárnap megszentelése.

A maradék hét parancsolat tartalmazza a kötelességeinket saját magunk és felebarátaink iránt. A negyedik parancsolat szüleink és feljebbvalóink iránti kötelességeinket tartalmazza, ők Isten képviselői. Ez a parancsolat tartalmazza elöljárók kötelességeit is alárendeltjeik felé.

Az ötödik parancsolat biztosítja az élet védelmét. A hatodik parancsolat a tisztaságét, a hetedik parancsolat a tulajdon védelmét, a nyolcadik parancsolat a hírnév és a becsület védelmét, a kilencedik és tizedeik parancsolat családi élet védelmét.

Jézus, mennybemenetele előtt egy fontos megbízást hagyott apostolaira, ami le lett jegyezve Máté 28,19-20-ban. Azt mondta, „menjetek, tegyetek tanítványaimmá minden népet, tanítsatok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek”.  Máté 5,17-ben Jézus még hangsúlyosan hozzátette, nem azért jöttem, hogy megsemmisítsem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem.

KEK 20:52-ben azt mondja, hogy a parancsolatok, hogy szeresd Istent és felebarátodat, mint önmagadat, magukban foglalják az Egyház parancsolatait, amelyek az igralmasság testi és lelki cselekedetei. Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei a szeretetnek egy megjelenése, amit Krisztus iránt tanúsítunk, és az Ő misztikus testének, az Egyháznak a tagjai iránt. Bármit teszel Krisztus teste az Egyház tagjai iránt, azt Krisztusnak is teszed. A nem Katolikusokat is segíthetjük, hogy a mi szeretetünkön keresztül ők is tagjaivá válhassanak Krisztus misztikus testének, a Katolikus Egyháznak. Máté 25,40-ben Jézus azt mondja, hogy „amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek”.

Mik az irgalmasság testi cselekedetei?

 1. Éhezőknek enni adni,
 2. Szomjazóknak inni adni,
 3. Mezíteleneket felruházni,
 4. Börtönben lévőket meglátogatni,
 5. Hajléktalanokat befogadni,
 6. Betegeket meglátogatni,
 7. Halottakat eltemetni.

Mik az irgalmasság lelki cselekedetei?

 1. Bűnösöket meginteni
 2. Tudatlanokat tanítani (katekézis által)
 3. Kétkedőnek jótanácsot adni (ugyancsak katekézis által)
 4. Szomorkodókat vigasztalni,
 5. Igazságtalanságot türelmesen elvieselni,
 6. Sértéseket megbocsátani,
 7. Élőkért és a holtakért imádkozni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei a szeretet cselekedetei felebarátaink részére, hogy segítsünk neki a lelki szükségben. Mivel a lélek sokkal fontosabb, mint a test, az irgalmasság lelki cselekedetei sokkal fontosabbak mint az irgalmasság testi cselekedetei.

A tízparancsolat szintén tartalmazza az evangéliumi tanácsokat, a szegénység, szüzesség, engedelmesség evangéliumi tanácsait. és elválaszthatatlanok egymástól.

Ezt megtaláljuk a KEK 20:53-ban. Nézzük át ezeket röviden, megadva a KEK azon cikkelyeit, amelyek kifejezetten ezekre az evangéliumi tanácsokra vonatkoznak.

A Katekizmus 2053-as cikkelyében ezt olvassuk. Első kérdése után Evangéliumban Jézus a gazdag ifjúhoz intézett egy második felszólítást: „ha tökéletes szeretnél lenni, menj, add el mindenedet, amit birtokolsz, add oda a szegényeknek és nagy jutalmad lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess engem. Ez a válasz nem mentesít az elsőtől, Jézus követésétől a parancsolatok megtartásával. A törvény nem lett eltörölve hanem az ember inkább meghívásban részesült, hogy újra felfedezze azt Mesterében, Jézus Krisztusban aki annak tökéletes beteljesítője. A három szinoptikus evangéliumban – Máté, Márk, Lukács – Jézus a gazdag ifjút az Ő a követésére hívta, engedelmességben tanítványként, a parancsolatokat betartva, ezeket csatlakoztatta a szegénységre és tisztaságra való meghívásához. Az evangéliumi tanácsok elválaszthatatlanok a parancsolatoktól. Krisztus tökéletes szeretetre vonatkozó meghívása megtalálható Krisztus Evangéliumában. Letenni a szerzetesi fogadalmakat a legjobb út Krisztus nyomában járni az áldott Szűzanyán keresztül.

Négy módon lehet válaszolni a tökéletességre illetve a szentté válásra szóló meghívásra. Melyek ezek? Az első a papság, csak férfiak részére. Második a szerzetesség –  férfiak és nők részére is. A harmadik az egyedülállók kegyelmi állapota, a negyedik a házasság.

Az Egyház tanítja és XII. Piusz pápa a „Szent Szüzesség” enciklikájában leírja, hogy a szüzesség és cölibátus felsőbbrendűsége a házasokhoz képest az Isteni Megváltónk kinyilatkoztatása. Ezért ez ünnepélyesen dogmának lett definiálva a Trienti Zsinaton.

Az elhivatottság a szerzetesi életre vagy a papságra úgy lett definiálva mint Isten hívása az Ő tökéletes követésére. Amit Isten szeretne tőlünk nem az, amit mi szeretnénk. János 15,16-ban Jézus azt mondja, nem ti választottatok Engem hanem én választottalak titeket.

Mik hát a jelek, amik a papi vagy szerzetesi életre való elhívást jelzik? 

1.Az első az alkalmasság. Meg kell legyen a fizikai, mentális, pszichológiai és morális képesség, alkalmasság a hivatáshoz. 2. A helyes szándék. Ez azt a vágyat jelenti, hogy szolgáljuk Istent minden teremtmény, dolog és saját magam előtt, felett. 3. Szabadnak lenni minden akadálytól. Ez azt jelenti, hogy nem élsz házasságban, nincs homoszekszuális hajlamod, nem vagy kiközösítve, nem okoztál nyilvánosan botrányt, nem gyilkoltál. 4. Elhívás Istentől. Meg lettél hívva pap vagy egy elöljáró, vagy szentéletű ember által és szabadon válaszoltál a felhívásukra mint Isten szavára.

A Tízparancsolat a minimum elvárás ahhoz, hogy a mennybe jussunk. Ez azt jelenti, hogy a tökéletességre kell törekednünk. A tízparancsolat meghaladja a Farizeusok vagy az írástudók igazságosságát, hogy képesek legyünk bejutni a mennyei királyságba. A Katekizmus 2054-es cikkelye világosan elmondja ezt. „Jézus magáévá tette, a tízparancsolatot de megmutatta, hogy ezek betűjét a Szentlélek ereje hatja át. Arról az igazságról prédikált, amely ’felülmúlja az írástudókét és a farizeusokét’, és a pogányokét. A parancsokban rejlő minden minden árnyalatot részletesen elmagyarázott. Kibontotta a parancsok minden követelését, igényét: ’Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj (…) Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart embertársával’”.  A Katekizmus 2073. paragrafusa ezt a kikötést is tartalmazza: „De ez csak a körülményektől vagy a személy szándékától függően tekinthető súlyos véteknek.”

Miért fontos ismerni a tízparancsolatot, vagy dekalógust? Mert nélkülözhetetlen ahhoz, hogy elérjük a célunkat, a Mennyországot. Itt van Jézus világos válasza a fiatalember érdeklődésére, miként tudok bejutni az örök életre? Jézus egyszerűen azt mondta neki, tartsd be a Tízparancsolatot. A KEK 2052 tisztán elmagyarázza. „Mester, mi jót kell tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? A fiatalembernek aki ezt kérdezte, Jézus először ezt válaszolja. Előbb is fel kell ismernie, hogy ’Isten az egyetlen jó’, maga a Jóság, és minden jó Tőle származik. Azután kijelenti: ’Ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat’ és felsorolja az embertársaink szeretetével kapcsolatos előírásokat: ’ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, apádat és anyádat tiszteld’. Végül pozitív módon összefoglalja mindezt: ’embertársadat szeresd úgy, mint saját magadat’”.

Térjünk vissza oda, miért is fontos ismerni a Tízparancsolatot. Mert a Tízparancsolat a szövetség lényegi kifejezése. A Tízparancsolat betartásával – mindig és halálunkig –, ahogy a Szűzanya, Mária is, elmélyülünk Isten iránti hűségünkben, lehetővé téve az örök élet elnyerését. A Tízparancsolat, mivel Isten ajándéka, egykor Isten és Izrael, ma Isten és az Egyház közötti szövetség részévé vált. A Tízparancsolat iránti hűségünk áldást hoz, ha hűek vagyunk hozzá, és átkot, ha hűtlenek. 

Fontos ismerni a Tízparancsolatot, mert a Tízparancsolat iránti engedelmesség határozza meg azt, ki tartozik a mennyei királysághoz, és ki a Sátán királyságához.  A Tízparancsolat nemcsak Istennel kötött szövetség, hanem egy eskü is, amelyet halálunkig meg kell tartani, mert ez meghatározza az ember örök üdvösségét.

A Trienti Zsinat azt is tanítja, hogy minden keresztény számára kötelező a Tízparancsolat. Megváltoztathatatlan kötelesség mindig és mindenhol. Ezt világosan megmutatja a KEK 2068 cikkelye is: „Mivel alapvető kötelezettségeket fejeznek ki Isten és a felebarátaink felé, elsőrendűen feltárják a súlyos kötelezettségeket, amelyek alapjaiban megváltoztathatatlanok, mindig és mindenhol kötelezőek. Senkit adhat felmentést alóluk, még a pápa sem.

A Tízparancsolatot Isten bevéste az emberek szívébe is. A Tízparancsolat a Kivonulások Könyvében és a Deuteronómiában (Mózes ötödik könyvében) tartalmazza a „természeti törvény” tanait is, amelyek kezdetektől fogva be vannak ültetve az emberek szívébe, ezért senki sincs felmentve ezek teljesítése alól.

A Katekizmus 2071-es cikkelye kimondja, hogy meg kell ismernünk és értenünk kell a Tízparancsolatot, mert ez mutatja meg, hogyan kell élnünk ahhoz, hogy a mennybe juthassunk. A kereszténység a parancsolatok életmódja, végig vezet minket a mennyei öröklét felé vezető úton.

Hogyan tudjuk hatékonyan betartani a Tízparancsolatot az üdvösségünk érdekében? Úgy, hogy azonnal, pontosan, egyszerűen és örömmel engedelmeskedünk mindegyik parancsolatnak, az Isten és felebarátaink iránti szeretettől vezérelve, kompromisszumok nélkül, a körülményeknek és a szándékoknak megfelelően.

A KEK 1756. cikke szerint „tévedés az emberi cselekedetek erkölcsiségét csak a szándék vagy a keretüket képező körülmények (környezet, társadalmi nyomás, kényszer vagy szükséghelyzet) alapján megítélni. Vannak cselekedetek, amelyek önmaguk által és önmagukban, a körülményektől és szándékoktól függetlenül mindig súlyosan rosszak tárgyuk miatt; ilyenek a káromlás és a hamis eskü, az emberölés és a házasságtörés. Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzon.

A krisztusi hitvallás nem csak az elhihető igazságok összessége, úgy, ahogy például egy földrajzkönyv igazságaiban hiszünk. Mindez egy életmód, ami azt jelenti, eggyé válunk Krisztussal. Az Ő életét éljük, utánozzuk cselekedeteit, követjük törvényeit. Ezért szigorúan kötelező engedelmeskedni az Isteni parancsolatoknak. Ez például azt jelenti, hogy bár az értelmünk nem mondja közvetlenül, hogy szenteljük meg a szombatot vagy vasárnapot, mégis megköveteli tőlünk, hogy megtartsuk azt. Hogy kizárólagos tiszteletet adjunk az Alkotónak, hiszen vasárnap az úr napja. Az is magától értetődik, hogy a katolikusok nem vesznek részt nem katolikus istentiszteleten, mert a hit ellen lép fel azáltal, hogy hitvallást tesz egy olyan vallásban, amelyről tudjuk, nem az igaz hit. Helytelen nem katolikus istentiszteleten jelen lenni. Még akkor is, ha belsőleg nem veszünk részt rajta, mert ezeket a „rendezvényeket” arra szánják, hogy Istent úgy tiszteljék, ahogy azt ő nem kívánta. Ha már Isten létrehozta a saját Egyházát, akkor őt azon a módon kell tisztelni, ahogy az az egyház azt teszi. 

Mint ahogy sok katolikus azt megéli a vegyes házasságok esetében, mint a katolikusok és protestánsok, vagy katolikusok és ortodoxok, a katolikusok és a nem keresztények közötti házasságok esetén. Ha a szükség vagy a társadalmi elkötelezettség úgy kívánja, egy katolikus ember részt vehet nem katolikus esküvőn vagy temetésen, de nem kell kivennie a részét a nem katolikus istentisztelet rendjéből.

Az is bűn, ha olyan társaságokhoz csatlakozunk, amelyek ellentétesek a katolikus egyházzal. A szabadkőművességet és a kommunizmust elutasítja a Katolikus Egyház. Joseph Ratzinger bíboros 1988-ban a Hittani Kongregáció prefektusaként azt mondta, hogy azoktól a katolikusoktól, akik ezekbe a csoportosulásokba belépnek, megtagadható a szentáldozás, a gyónás, és a katolikus temetés, kivéve, ha megtagadják az oda való tartozásukat.

römmel kell megtartanunk a Tízparancsolatot, vagy engedelmeskednünk neki, hiszen Isten azt kívánja, és megparancsolja nekünk, hogy ez legyen a módja annak, hogyan szolgáljuk őt. Ha betartjuk a Tízparancsolatot, a tetteinkkel mutatjuk ki Istennek a szeretetünket, és úgy szolgáljuk Őt mint Istent. Készen kell állnunk arra is, hogy önkéntesen jót cselekedjünk. Még olyankor is, amikor ezt nem parancsolja nekünk senki, szeretnünk kell Istent, felebarátainkat és önmagunkat, és engedelmeskednünk kell az Egyház parancsainak az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek a gyakorlásával.

Emlékezz mindig Mózes Ötödik könyvének 11,26-28 passzusára: Ha engedelmeskedsz az Úr törvényeinek, áldásban lesz részed, ha nem engedelmeskedsz, átkozott leszel.

Isten parancsainak azonnal engedelmeskedjünk. Ahogy a KEK 2069 is emlékeztet arra, a Tízparancsolat egy egység: ha egyet megsértünk belőle, az összeset megsértjük.

Most, hogy megismertük, mennyire fontos követni és betartani a Tízparancsolatot, határozzuk el, hogy kidobjuk és semmisítsük meg életünk minden olyan bálványát, amely az otthonainkban és életünkben találhatóak, és amelyek nincsenek összhangban a katolikus hitünkkel. Szobrok és képek, amelyek a pogány imádatot jelenítik meg. A kínai szerencseszimbólumoktól a talizmánokon át, a szabadkőművesség vagy kommunizmus szimbólumain át, a buddhizmus, brahmanizmus, sheba, iszlamizmus, sátánizmus jelképein keresztül mindent. Még az olyan New Age gyakorlatok, mint a jóga, a transzcendentális meditáció, feng shui, reiki, práhna gyógyítás és sámánizmus is rosszak. Hagyjátok abba! Távolodjatok el ezektől, vagy teljesen hagyjatok fel minden okkult boszorkánysággal és gyakorlattal. A filmek, játékok, a szórakoztató ipar elemei, amelyek ördögi ipar és varázslatok használatára buzdítanak. A szórakoztatóipar elemei, legyen az film, zene, játékok vagy a közösségi platformok, amelyek kéjes érzetet váltanak ki, a tudatalattinkra hatnak, ezoterikus üzenetek, amelyek nem indukálnak mást, mint Isten és a Szentség iránti erős ellenszenvet… Ne feledd, halálos bűn, szentségtörés és bálványimádat, ezeket az okkult tanokat követni.

Engedjétek, hogy tovább munkálkodhassunk a mennybe vezető utunkon. Koncentráljatok erre és megéri. Engedelmeskedj és élj tökéletesen a Tízparancsolat szerint. Ez a legnagyobb kihívás, de ez a legbiztosabb eszköze annak, hogy gyorsan a mennybe juss.

Isten áldjon az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.

 

Kérdések, amelyek megválaszolását kérjük a Két Szent Szívnek szentelt családoktól, különösen a Szent Család Nemzetközi Szövetsége (AHFI) tagjaitól, promotoraitól, és ifjúsági vezetőitől.

 

 1. Miért sokkal fontosabbak az irgalmasság lelki cselekedetei az irgalmasság testi cselekedeteihez képest?
 2. Miért nem házasodhatnak papok és szerzetesek, mint akárki más?
 3. Miért van egység a Tízparancsolatban?
 4. Mik a más jelentései a Tízparancsolatnak Jézus Krisztus szerint a Szentírásban?
 5. Miért ellentétes az első parancsolat a New-Age gyakorlatokkal, annak ellenére, hogy mindenki ezt csinálja, még papok, püspökök és bíborosok is?