Hivatalosan ugyan még nem vezették be ezt az ünnepet az egyházban. Higginson Teréztől, Isten szolgálójától származnak az erre vonatkozó misztikus közlések. Azt kérték rajta keresztül az Égiek, hogy Jézus Szentséges Fejének az ünnepéről a Jézus Szíve ünnepet követő pénteken emlékezzünk meg. Ünneplésünk fő tartalma az legyen, hogy vegyünk részt szentmisén, áldozzunk és engeszteljük az emberi gőg és istentelenség súlyos bűnét.

HIGGINSON TERÉZ ISTEN SZOLGÁLÓJA Angliában született 1844-ben. 1879-től részesült az Úr Jézus kinyilatkoztatásaiban. 1905-ben halt meg, boldoggá avatási eljárását 1935-ben kezdték meg Rómában.

Életéről többek között a Pázmány Péter elektronikus könyvtárban olvashatunk: Kővári Károly: „Isten Szolgálója Higginson Teréz és Jézus Szent Fejének, az Isteni Bölcsesség Székhelyének tisztelete (ppek.hu 1117. sz.)

Idézünk most néhány gondolatot, imát ettől a misztikustól

Teréz a Szent Fej tiszteletével kapcsolatban az első kinyilatkoztatást Nestonban kapta, 1879-ben Jézus Szent Szívének ünnepén. „Urunk Szent Fejét sajátos módon kell tisztelnünk, mint a Szent Szívet irányító erőt, így kiegészítve a „Jézus Szíve áhitatot…
„Áldott Urunk kívánsága szerint Szentséges Fejét, mint az isteni Bölcsesség Székhelyét kell tisztelnünk, és emberi Lelkének képességeit kell benne imádnunk, mivel az az ember értelmi képességeinek székhelye. Tiszteljük a Szent Fejet, mint a lélek és az értelem képességeinek szentélyét, és ezekben a Bölcsességet, amely a Szentséges Szív minden érzelmét és Jézusnak, Urunknak és Istenünknek minden mozdulatát irányította.”

„Urunk megmutatta nekem, hogy miként központja a fej, a test minden érzékének. Ez az áhitat nemcsak a Szent Szív tiszteletét egészíti ki, hanem megkoronázza és tökéletesíti az összes áhitat-gyakorlatot. Mindazok, akik ilyen módon tisztelik majd Szent Fejemet, az Ég legkiválóbb ajándékaiban részesülnek…
Megmutatta nekem, miként nyilatkoztatta ki az imádásra méltó Szentháromság Jézus megkeresztelkedésénél a világnak ezt a sajátos tiszteletet. Jézus szent embersége ugyanis a Szentháromság lakóhelye”.

Szentáldozás után közölte Jézus: „Szent János a Szent Fej tiszteletére a Jelenések könyvében utal. Az isteni Bölcsesség és Fény volt a pecsét, amellyel megjelölték a választottakat: Látni fogják arcát és homlokukon lesz a neve.”( Jel.22,4.) Homlokukat megjelölöm, és megpecsételem ajkukat… Az Isteni Bölcsesség e tisztelete által még jobban meg fogjuk érteni a Szentlelket, vagyis az Ő tulajdonságai felragyognak a Fiúisten személyében…
Minél inkább gyakoroljuk a Szentséges Fej tiszteletét, annál inkább meg fogjuk látni a Szentlélek működését az emberi lélekben, annál inkább megismerjük az Atya, a Fiú, és a Szentlélek szeretetét, akik mindörökké egylényegűek, jóllehet a személyek háromságában…
Urunk megmutatta nekem azt a nagy dicsőséget, amelyben az imádásra méltó  Sentháromság és az Ő szent embersége fog részesülni ezen áhitatgyakorlat által…
A lélek átjárja a test minden részét, de mivel az értelem képességei a lélek legmagasabb rendű képességei, és az emlékezetről azt mondjuk, hogy az agyban létezik, azért az értelem vezeti és irányítja az akaratot és az emberi szív szeretetét, vagyis az érzelmeit…
Áldott Urunk megértette velem, hogy jóllehet nagyon megbántják Őt a gyenge akarat és a félrevezetett érzelmek által elkövetett bűnök, mégis az értelem bűnei messze túlszárnyalják azokat számban is és nagyságban is.
Az értelmi gőg bűnei – most jobban, mint bármikor – elvonják és eltávolítják a lelkeket az Egyháztól, szent Egyházának szeretetétől és szolgálatától…
Urunk gyakran megnyitja előttem Szent Szívét, megmutatja és érezteti velem azokat a sérelmeket, amelyeket el kell viselnie az Oltáriszentségben. Mennyire megbántják és elhanyagolják Őt. Sokszor hangosan panaszkodik a Neki szentelt lelkekre. Azt mondta nekem ilyen alkalmakkor, hogy ajánljam fel Neki saját Szent Szívének szeretetét és azt a szeretetet, amellyel az Atya és a Szentlélek, valamint a Szűzanya szereti Őt, s ezzel engeszteljem mindezért a hidegségért.”

JÉZUS SZENT FEJE KÉPÉNEK TISZTELETE

Lakásunkban szépen bekeretezve és imakönyveinkben szentképek alakjában tiszteljük Jézus Arcképét. Felhasználhatjuk erre akár a Turini Lepel Arcképét, vagy Veronika kendőjének képét, vagy bármely más, alkalmas képet, amely Jézust ábrázolja, esetleg Szent Szívével együtt.

Higginson Teréz imáiból:

Isteni Bölcsesség székhelye, a Szentséges Szív minden érzelmének és szeretetének irányító ereje, szabályozója és kormányzója!
-Ismerjen meg Téged minden értelem!
-Szeressen minden szív!
-Dicsérjen minden nyelv, most és mindörökké!
Igazán Te vagy a sötétben világító Fény, a tudás magassága és mélysége, mert Tebenned van jelen minden. Uram és Istenem, kérlek az Isteni Bölcsesség Székhelyére, Szentséges Szíved szeretetére, kiontott Drága Véredre, szenvedésedre és aggódásodra, amit szent emberségedben vállaltál, pecsételd meg most ezt a tiszteletet, s add határozott bizonyítékát az illetékes egyházi hatóságnak erre vonatkozó akaratodat. Siettesd, Urunk a napot, amikor Isteni Bölcsességed és kimondhatatlan szereteted mélységét tekintve mindnyájan elkezdhetjük itt azt a végtelen boldogságot, amely a szentek és az angyalok öröme, és amelyről mi is reméljük, hogy örökké örvendeni fogunk neki.
Fény és Szeretet, jöjj gyorsan, oltsd el ezt a lobogó tüzet, amely elemészti egész lényemet, jöjj, s teljesítsd akaratodat és egyetlen vágyamat. Uram ne késlekedj soká! Te, ki kezdetben azt mondtad: „Legyen világosság!”, és úgy lett, szólj most, Mindenható Isten, és akard, hogy ez az állandó fény kiáradjon, és ennek a napnak ragyogó sugarai megvilágítsák értelmünket és szívünket! Bizonyítsd be Urunk, ha ez a Te szent akaratod, hogy Te vagy az élő és igaz Isten!

                                LITÁNIA JÉZUS SZENTSÉGES FEJÉHEZ

Uram, irgalmazz!                                        (Hívek megismétlik)
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!        Irgalmazz nekünk!  ( Ez a válasz végig)
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Isten!
Szentháromság egy Isten!

Jézus Szentséges Feje,   (Így kezdődik minden könyörgés)
… Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Fej!
… az Isten Igéjével lényegileg egyesített Fej!
… az isteni Bölcsesség Temploma!
… az örök Világosság tűzhelye!
… a végtelen Értelem Szentélye!
…  Gondviselés a tévedés ellen!
…  az ég és a föld Napja!
… a tudomány kincsesháza és a hit pecsétje!
…  szépségtől, igazságosságtól és szeretettől sugárzó Fej!
…  kegyelemmel és igazsággal teljes Fej!
…  az alázatosság élő példaképe!
…  Isten végtelen Fönségének visszatükröződése!
…  a Mennyei Atya örömének tárgya!
…   Akit a Boldogságos Szűz Mária simogatott!
…   Akin a Szentlélek megnyugodott!
…   Aki megengedted, hogy dicsőséged visszfénye felragyogjon a Tábor hegyén!
…  Akinek a földön nem jutott hely, ahol megpihenjen!
… Aki szívesen fogadtad Magdolna illatos kenetét!
…. Aki méltóztattál megmondani Simonnak, hogy nem kente meg Fejedet, amikor beléptél házába!
…  Aki vérverítékben áztál a Getszemáni-kertben!
…  Aki sírtál bűneink felett!
…  Akit tövissel koronáztak!
…  Akit méltatlanul bántalmaztak szenvedésedkor!
…  Akit megvigasztalt Veronika szeretetteljes cselekedete!
…Aki lehanyatlottál a kereszten abban a pillanatban, amikor megváltottál minket lelkednek testedtől való elválása által!
… minden e világra jövő ember világossága!
… vezetőnk és reményünk!
…  Aki ismered minden ínségünket!
…  minden kegyelem kiosztója!
…  az isteni Szív indulatainak irányítója!
…   a világ kormányzója!
…   minden cselekedetünk megítélője!
…   Aki ismered szívünk titkait!
…   Akit meg akarunk ismertetni az egész világgal, hogy imádjanak!
…   Akiben gyönyörködnek az angyalok és a szentek!
…   Akit egykor szemtől-szembe látni remélünk!

Imádjuk Szentséges Fejedet, ó Jézusunk, és mindenben alávetjük magunkat végtelen Bölcsességed határozatainak.
Könyörögjünk!
Jézus, Aki méltóztattál kinyilatkoztatni Higginson Teréz szolgálódnak végtelen vágyadat Szentséges Fejed imádását illetően, add meg nekünk az örömöt, hogy azt megismertessük és tiszteletét előmozdítsuk. Engedd, hogy Világosságod egy fénysugara lelkünkre essék, hogy világosságról, világosságra haladjunk a Te imádandó Bölcsességed vezetése alatt a választottaidnak megígért jutalomig. Ámen.