Pdf formátumban innen tölthető le

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48)

MEGHÍVÁS A TÖKÉLETESSÉGRE

  1. rész

„Békesség legyen veletek, és minden gyermekemmel, akik július nagy havában letérdelnek imádkozni, békém örömével fogadlak titeket. Jöjjetek, és élvezzétek szeretetemet és áldásomat. Ebben a hónapban a Mennyország nagyszerű tanításokat tartogat a Tökéletességről világ számára. Szentjeimet fogom elküldeni hozzátok, hogy adjanak nektek leckéket a Tökéletesség szintjeiről. Megtanítják majd nektek, hogyan győzzétek le magatokat, a világot, és a sátánt; és arról is fognak majd tanítani, hogyan növekedjetek lelkiekben.

Boldogok a kicsinyek, az egyszerű és tiszta szívűek, ezeknek a tanításoknak a nagysága feltárul majd számukra. Kinyilatkoztatom nekik a tökéletességre vezető élet misztériumait. Nekik adom a szeretet ajándékát.

Gyermekeim, tegyétek félre eddigi ismereteiteket, és tanuljatok a szentektől. Az ő nyelvezetük egyszerű lesz, azonban bővelkednek majd az isteni bölcsességben. Mindazok, akik az elme egyszerűségével látnak, és hajlandóak tanulni, s lelkiekben növekedni, megértik majd a tanítások nagyságát. Az ilyen lelkek megtisztulnak majd az élet igéjével.

Gyermekeim, meglátjátok majd, hogyan emellek fel titeket a bűnösségből a szentségre. Boldogok, akik teljesen meghajolnak tanításaim előtt, megízlelhetik majd szeretetem édességét.

Ha a népem válaszol a tökéletességre szóló meghívásomra, akkor Békém Uralma hamarosan eljön, és sok lélek menekül meg. A jövő nemzedékét vizsgálom majd meg, hogy ennek a nemzedéknek minden gyümölcsét a teljességében learathassam. Szeretetük örömet okoz majd nekem. Gyermekeim, szórjátok szét szerte a világban a szentség magjait. Had jöjjenek hozzám az én kicsiny liliomaim! Szükségem van rájuk. Most van szükségem rájuk. Engedjétek hozzám őket.

Gyermekeim, folytassátok munkálkodásaitokat az Imádás Földjén, hogy szenteket emelhessek onnan. Ez a föld számos szentet fog teremni. Ez a föld kiképzi majd az én Kicsi Liliomaimat. Ne késlekedjetek, tegye meg mindenki a tőle telhető legjobbat, vigyétek végbe művemet. Szervezzetek meg mindent jól és bölcsen. Lépésről lépésre valósítsátok meg tervemet, és ne álljatok meg, amíg nem végeztetek vele. Az idő sürget, már nagyon kevés áll rendelkezésetekre. Tegyetek meg mindent, amit tudtok, én segítek majd mindenben nektek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Szeretlek titeket. Megáldalak mindnyájatokat.”

(2004. július 1.)

Hogyan kezdjük a tökéletesség felé vezető utazásunkat? Krisztus maga mondta a gazdag ifjúnak: „kövess engem”. Következésképpen: Krisztus az egyetlen igaz út a tökéletességhez.

„Ha tökéletes akarsz lenni – felelte Jézus –, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” (Mt. 19:21)

A TÖKÉLETESSÉG ELSŐ SZINTJE

AZ ELSŐ SZERETET SZINTJE

„Álljatok fel és figyeljetek, Isten teremtményei! Gyűljetek mind az oltár köré. Az Úr, a ti Istenetek egy nagy ünnepre hív meg titeket az Ő szent hegyén. Arra hív meg benneteket, hogy engedjétek, hogy letörölje szemeitekről könnyeiteket. Meghív titeket, hogy meggyógyíthasson és megáldhasson benneteket.

Az Úr nektek adja az élet kenyerét, és az életadó vízből ad innotok ezen a nagy lakomán. Mindazok, akik Isten szeretetlakomáján esznek és isznak, soha nem lesznek többé éhesek vagy szomjasak. Az örökélet az övék. Én vagyok Lucia, Isten szentje a Mennyországból.

Barátaim, a békesség szeretet üzenetével jöttem. Jézus küldött engem, hogy tanítsalak titeket a tökéletesség első szintjéről, amelyet én az Első Szeretet szintjének nevezek.

Szeretet barátai, emlékezzetek, hogy három fő találkozási pont van Krisztussal, mielőtt valaki elérheti a tökéletesség legmagasabb szintjét. Az első ponton a vándorló ember találkozik Krisztussal, aki meghívja, hogy kövesse Őt. Ezen a szinten Krisztus világossága eloszlatja a bűn sötétségét, amely az embert fogságban tartotta ebben a bűnös világban. A vak ember ismét látja a fényt. A kőszív helyébe hús szív lép. Egy szív, amely képes szeretni.

Szeretet barátai, amikor ez megtörténik, a bukott ember föltekint és lát. Képes hallani és figyelni, ki tudja mondani, hogy: „Itt vagyok, hogy megtegyem akaratodat.” Az ilyen emberre Jézus kiárasztja szeretetét, és új szívet ad neki, ami nem tud mást, csak szeretni.

Az ilyen ember szívéből a szeretet lángol, az a szeplőtelen szeretet, amely nem ismeri sem az önzést, sem az alattomosságot. Ezt hívom én Első Szeretetnek. Az ember, aki ezt a szeretetet birtokolja az első szeretet szintjén áll.

Ezen a szinten Isten megtért barátai elhagyják régi barátaikat, mindazokat a dolgokat, amelyeket a bűn élvezetében szereztek. Mindezekhez az áttörést a szeretet adja. Ha valaki Egyiptom bálványai közül egyet is magával visz Isten szent hegyére, ezen a szinten odaveszhet. Ha valakinek a szeretete nem elég ahhoz, hogy feladja a világ dolgait és a világ élvezetét, ezen a fokozaton eleshet az úton.

Ezen a szinten, a szeretet arra készteti az embert, hogy ajánljon fel Istennek rendkívüli áldozatot. Valóban, a szeretet és a kegyelmek túláradó áldozathozatalra késztetnek. A tökéletesség ezen szintjén a munka fájdalmai nem érezhetőek. Az imák könnyűek, és Isten mindig közelben van, hogy megmentsen. Rádöbben az ember, hogy múltjában milyen sebeket okozott Jézus szívének, és szüntelenül így imádkozik: „Jézus, gyógyuljon be az általam okozott sebed, szüntelenül vigasztalni foglak Téged.” Látják a hátralévő időt és felismerik, hogy mily rövid az. Számukra nincs már idő, és ez a tudás készteti őket arra, hogy megbánják múltjukat. A Megváltó szava: „Hamarosan eljövök”, nagyon tisztán cseng szíveikben, így éberen várnak Rá.

Azokat a képességeket és erélyeket, melyeket az emberek a szeretet és kegyelem ezen szintjén gyűjtik össze, fel fogják majd használni a tökéletesség legmagasabb fokának eléréséhez. Bizony mondom nektek, ez a szint határozza meg, hogy mily messzire tudtok majd elmenni a tökéletesség lelki szintjein. Ha nem szeretitek ezt a szintet eléggé, nem tudtok majd kilépni az ötödik szintről. Ha bárki megrontja az ember szívét, vagy megpróbálja széthasítani túláradó szeretetét és áldoztahozatalát, akkor annak a szegény embernek a szeretete maradandóan megsebződik.

Szeretet barátai, gondaljatok csak bele, mi történik a zsenge növénnyel, ha annak növekvő gyenge hajtása megsérül a szél vagy az ember által. Az a hajtás véglegesen meghajlik abba az irányba, ahonnan a behatás érte. Ha még idejében észreveszik a kárt, akkor az még orvosolható, ha megtámogatják a hajtást. Bárki, aki elesik ezen a szinten, vagy akinek szeretetét megtámadják, csak úgy nyerheti vissza a szeretetnek ugyanazt a helyét, ha lelki vezetők erősen támogatják.

A Szeretet kedves barátai, tudatni szeretném veletek, hogy ezen a szinten az ifjú szeretők (frissen megtértek) szorosan összekapcsolódnak lelki vezetőikkel. A lelki vezető lehet az a személy, akit Jézus felhasznált megtérésükhöz, vagy aki Istenről tanított nekik.

Mint a kisgyermek, aki csak édesanyját ismeri, és csak őt szereti, ezek az ifjú szeretők is csak vezetőikben látják Istent, és rajtuk keresztül szeretik Őt. Mint az egy éves gyermek anyja karjában, aki nem tud járni, vagy bármit magától tenni, olyanok ezen kicsi szeretők hite is, akik vezetőik kezében vannak. Ezért oly fájdalmas és súlyos botrány a vezetők illetlen viselkedése ezen kicsiny szeretők láttára, mert ahogyan a vezetők viselkednek azt Krisztus kicsiny szeretői utánozni fogják.

Egy vezető elbukása Krisztus számos kicsiny szeretőinek halálát jelentheti. Ezért tehát a vezetőknek óvatosaknak és körültekintőknek kell lenniük életük minden útján. Ez bizonyítja nektek azt a tényt, hogy az állhatatos és szent ember állhatatos és szent embereket nevelhet, miközben a bűnös és hívságos ember bűnösöket és hívságosokat.

Szeretet barátai, senki ne tartsa vissza Krisztus kicsiny szeretőit ezen a szinten az ő szerető Istenüktől! Senki ne állítsa meg őket szent áldozathozatalukban! Vezetőik bátorítsák és szeressék őket! Vezetők, mutassátok meg nekik azt a határtalan szeretetet, aki meghalt az irántuk érzett szeretetéből! Ne romboljátok le őket ezen a szinten! Ne sebezzétek meg szeretetüket! Ne botránkoztassátok meg őket ezen a szinten! Inkább legyetek a Szentség tükre és Isten szőlőjének aktív munkása. Tegyétek meg ezeket a dolgokat és mentsétek meg azoknak a lelkét, akik önmagukat a ti gondoskodásotokra bízták. Imádkozom mindig értetek. Jézus, aki engem hozzátok küldött, segítse mindig növekedéseteket és áldjon meg titeket. Most távozom tőletek.”

 

ELMÉLKEDÉS

Emlékezzünk az első szentáldozásunkra, a napra, amikor legelőször fogadhattuk szívünkbe Krisztust. Emlékezzünk a Szűzanyához való odaszentelődésünk napjára, a napra, amikor magunkra öltöttük a Kármelhegyi Boldogasszony vállruháját, a barna skapulárét. Emlékezzünk Jézus Krisztus Szent Szívéhez való odaszentelődésünkre, vagy a szerzetesi fogadalomtételünkre, pappá szentelésünkre. Emlékezzünk arra a napra, amikor teljesen odaszenteltük magunkat Jézus Krisztus Legdrágább Vérének, s megkaptuk Haláltusájának Keresztjét. Idézzük fel magunkban, hogy mindezeken a napokon mily túlcsorduló öröm, szeretet és lelkesedés járta át szívünket. Úgy tűnt számunkra, mintha a Mennyország ereszkedett volna le a földre. Erős elhatározást tettünk magunkban arra, hogy szent életet fogunk élni. Ezekben az örömteli napokban sokat imádkoztunk, (rózsafüzéreket, keresztutat, zsoltárokat, stb.) kevesebb fáradsággal, de nagyobb buzgósággal és szeretettel. Sokan böjtölni is elkezdtek és más önmegtagadásokat is tettek. Az ezekhez fogható nagyszerű pillanatokban úgy megédesedett a szívünk, hogy örökre Isten házához akartunk tartozni. „Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden napján az Úr házában lakjam. Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát.”(Zsolt.27:4.) Ezekre a napokra úgy kell tekintenünk, mint az első szeretetünk napjaira.

Tegyünk fel magunknak néhány fontos kérdést: Hol van az első szeretetem? „Hűséges is vagy, szenvedtél a nevemért, és nem fáradtál bele. De van egy kifogásom ellened, az, hogy kezdeti szeretetedtől eltértél.”(Jel.2:3-4) Még mindig úgy szeretem Krisztust, mint akkor szerettem? Állok-e még mindig a szeretet ezen szintjén?

Ha elveszítetted az első szereteted, nem számít, hogy mennyi szintet tettél magadévá mostanra, köteles vagy a nulladik szintre visszatérni (s mindent elölről kezdeni). Az első szeretet minden szívben Krisztus szeretetének az alapja. Ezért mindig életben kell ezt tartanod, és benne növekedve kell élned. Miközben ezen a szinten jársz, törekedj arra, hogy kiüresítsd magad „Egyiptom bálványaitól”. Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, testvérek, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket, s a szikla Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt kedve az Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Ez mind intő példa lett számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy ők megkívánták. Ne legyetek bálványimádóvá, mint néhányan közülük, ahogy az Írás mondja: „Leült a nép enni, inni, aztán fölkelt táncolni.” Ne is vétsünk a tisztaság ellen, mint némelyek közülük, ezért egyetlen nap huszonhárom ezren meghaltak. Ne kísértsük az Urat, mint néhányan kísértették, ezért kígyók pusztították el őket. Ne is zúgolódjatok, mint néhányan zúgolódtak, ezért lesújtott rájuk a pusztító angyal. Mindez előkép a számunkra, a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék. Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok.” (1Kor. 10:1-13)

Az egyik ok, amiért Isten kivezette az Ő népét Egyiptomból, a sivatagon keresztül az Ígéret Földjére, az volt, hogy kiüresítse szívüket és elméjüket Egyiptom kulturális normáiból, értékeiből, és hiedelmeiből, mindezt tette úgy, hogy szívükbe véste törvényeit. Ne vigyünk hát magunkkal a tökéletesség útjára semmit Egyiptom bálványai közül. Semmi ne tarthassa a bűn fogságban szíveteket. Igyekezzetek és üresítsétek ki szíveteket az önmagatokhoz és a világhoz való szörnyű ragaszkodásotoktól. Élvezzétek Krisztus szeretetének szabadságát!

Ezen a szinten csordultig kell telnetek Krisztus szeretetével, azért, hogy életetek jövendőbeli küzdelmeiben erőt kapjatok, életben maradjatok, és igaznak bizonyuljatok. Egyetlen áldozathozatal sem vesz kárba, mit ezen a szinten hoztok. Tanuljatok meg több áldozatot hozni, azért, Akit szerettek. Senki ne tartsa vissza Krisztus Kicsi Liliomait az áldozathozataltól, Jézus örömét leli bennük. A lelki vezetők okuljanak Mózes beszédéből:6Az Úr, a mi Istenünk így szólt hozzánk Hórebnél: „Már elég időt töltöttetek ennél a hegynél. 7Keljetek útra, s vonuljatok az amoriták hegyvidékére és a velük szomszédos törzsekhez, amelyek Arabában a hegyek közt, a síkságon, a déli részeken és a tenger mentén laknak, majd Kánaán földjére és Libanonba, egészen a nagy folyóig, az Eufráteszig. 8Lám, ezt a földet adom nektek. Vonuljatok be és vegyétek birtokba a földet! Az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel ígérte, hogy nekik s utánuk utódaiknak adja.” 9Abban az időben ezt mondtam nektek: „Nem tudlak tovább egyedül elviselni benneteket. 10Az Úr, a ti Istenetek megsokasított benneteket, így ma már annyian vagytok, mint égen a csillag. 11Az Úr, atyáitok Istene sokasítson meg benneteket még ezerszeresen, s áldjon meg, ahogyan megígérte! 12Hogy győzném hát egyedül viselni terheteket?! És gondjaitokat és pörlekedéseiteket? 13Gondoskodjatok hát minden törzs számára bölcs, okos és tapasztalt emberekről, hogy fölétek rendeljem őket.” 14Akkor azt feleltétek nekem: „Amit mondasz, az jó.” 15Erre odahívattam a törzsek vezetőit – bölcs, okos és tapasztalt emberek voltak –, s fölétek rendeltem őket, az ezres, százas, ötvenes és tízes csoportok élére, s hogy tisztséget töltsenek be a törzsekben. 16Egyszersmind bíráitoknak is meghagytam: „Hallgassátok meg testvéreiteket és igazságosan ítéljetek valamely ember és testvére vagy egy idegen között. 17Ítéletkor ne nézzétek a személyt, a kicsiket éppúgy hallgassátok meg, mint a nagyokat. Ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Isten ügye! Ha valamely eset túlságosan nehéz a számotokra, terjesszétek elém, hadd halljam.” 18Így hát akkor mindent meghatároztam, amit tennetek kellett. 19Aztán elindultunk Hórebtől, s ahogy az Úr, a mi Istenünk parancsolta, átkeltünk azon a hatalmas és félelmetes pusztán, amint láttátok, az amoriták hegyvidéke felé tartva. 20S amikor Kádes-Barneába értünk, így szóltam hozzátok: „Elérkeztetek az amoriták hegyvidékére, amelyet az Úr, a mi Istenünk nekünk ad. 21Íme, az Úr, a te Istened adja neked ezt a földet, rajta, vedd birtokba, ahogy az Úr, atyáid Istene megígérte. Ne félj és ne csüggedj!” 22Erre mindannyian elém járultatok, mondván: „Küldjünk előre embereket! Ezek kémleljék ki az országot, s visszatérve adjanak számot, melyik úton kell haladnunk, s mely városokat kell elfoglalnunk.” 23A javaslat jónak látszott, azért kiválasztottam közületek tizenkét embert, mindegyik törzsből egyet. 24Ezek útnak indultak, fölhatoltak a hegyvidékre és egészen Eskol völgyéig bejárták és kifürkészték. 25Szedtek a föld termékeiből és magukkal hozták. Meg is mutatták és számot adtak: „A föld, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad nekünk, jó.” 26De ti nem akartatok odamenni, ellene szegültetek az Úr, a ti Istenetek akaratának, 27lázongtatok sátraitokban, így beszélvén: „Az Úr gyűlöl minket, azért hozott ki Egyiptomból. Ki akar szolgáltatni az amoritáknak, hogy vesztünket okozzák. 28Hová menjünk hát? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, mondván: Nagyobb és népesebb nép, mint mi, nagy városaik vannak, égig érő fallal körülvéve, sőt még enakitákat is láttunk ott!” 29Erre így szóltam hozzátok: „Ne rettegjetek és ne féljetek tőlük! 30Az Úr, a ti Istenetek majd előttetek jár és harcba száll értetek, éppúgy, ahogy Egyiptomban tette a szemetek láttára. 31Később a pusztában is láttad, hogy az Úr, a te Istened hordoz, mint gyermekét az egész úton, amelyet megtettetek, amíg ide értetek. 32Mégsem volt bizalmatok az Úrban, a ti Istenetekben, 33aki előttetek haladt az úton, hogy táborhelyet keressen nektek: éjszaka a tűzben, hogy mutassa az utat, amelyen mennetek kell, nappal pedig a felhőben.” 34Az Úr meghallotta szavaitokat és haragra gerjedt. Megesküdött hát: 35„Ezek közül az emberek közül, ebből a gonosz nemzedékből nem látja meg egyetlenegy sem azt a szép földet, amelyet atyáitoknak esküvel ígértem! 36Csak Káleb, Jefunne fia, egyedül ő látja meg. Neki és utódainak adom azt a földet, ahova majd eljut, mert hűséges volt az Úrhoz.” 37Rám is megneheztelt miattatok az Úr, s így szólt: „Te sem jutsz el oda.” (MTv.1:6-37)

Krisztus:

„A szeretet ezen szintjén elraktározom az emberben mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szüksége van a lelki növekedéséhez. Ha nagyon szeret, megmenekül. Ezen a szinten ered az emberből irányomba a legnagyobb szeretet. Az ember úgy szeret, mint az angyalok ezen a szinten. Ezért keresem és óhajtom ezt a szeretetet barátaimtól. Gyermekeim, emlékezzetek első szeretetetekre. Ez a szeplőtelen szeretet, amelyre szükségem van tőletek. Ez az, ahogyan az angyalok szeretnek engem. Ne bántsátok hát meg kicsiny angyalaimat a Földön! Ne okozzatok kárt szeretetükben! Had szeressenek mindig engem! Megáldom hát őket, és mindazokat, akiknek szüksége van áldásomra, hogy szeressenek az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen” (2004. július 2.)

IMA:

Uram Jézus, kiüresítem magam előtted. Vedd birtokodba szívem és növeld benne szereteted izzó tüzét. Ne engedd, hogy újra elszakadhassak tőled. Ne engedd, hogy szereteted tüze kialudhasson bennem. Drága Uram, add, hogy ez a tűz egyedül csak neked és érted égjen. Tisztíts meg és szabadíts meg engem minden bálványomtól és ádámi természetemtől. Engedd, hogy békét és megnyugvást leljek benned. Jézus, te légy örökös szerelmem! Ámen