Az Engesztelők Lapja Lelkiélet rovatában található 250 cikk elemzéséből született meg egy lelkigyakorlat terve, amelynek a „Nehéz időkre felkészítő lelkigyakorlat” nevet adtuk. Ennek a lelkigyakorlatnak a tematikáját, tartalomjegyzékét tartalmazza a 1. Nehéz Időkre Felkészítő Lelki gyakorlat. Ennek a lelkigyakorlatnak a 2. A ránk váró nehéz idők annak indoklását tartalmazza, hogy valóban nehéz időket élünk, és a felkészülés fontosságát hangsúlyozza. Fő célunk, hogy a Szentháromság jelenlétében éljünk, növekedjünk és megerősödjünk annyira, hogy semmiféle nehézség ne tudjon az Atya, a Fiú és a Szentlélek éltető közösségéből kiszakítani minket. Ezt a fő célt részletezi lelki gyakorlatunk három következő elmélkedése. Ez az elmélkedés azt igyekszik bemutatni, hogy milyen fontos szüntelenül a Szentháromság jelenlétében élni. Ebben az elmélkedésben a Szentháromság személyeiről együttesen esik szó. A következő két elmélkedésben a Szentháromság egyes személyeiről gondolkodunk. (Ezek az elmélkedések az egyes bekezdések végén található hivatkozások nélkül, önmagukban is megállnak. A hivatkozások arra szolgálnak, hogy mintegy lábjegyzetként jelezzék, mely üzenetek alapján fogalmazódtak meg azok a gondolatok, illetve ugyanazoknak a gondolatoknak kicsit más megfogalmazását tartalmazzák.)

Az Anna Terézián keresztül kapott üzenetekből az látszik, hogy a Szentháromság feltárulkozik előttünk, megmutatja belső életét számunkra, be akar vonni minket az Ő életébe. Hogy ezt megtehesse, nekünk is meg kell nyitnunk Előtte a szívünket. A Szentlélek az összekötő az Atya és a Fiú között, kettejük élő szeretete. Minket is Ő akar összekötni a Szentháromsággal. Azon munkálkodik, hogy részesei lehessünk a Szentháromság életének. A Szentháromság Egy Isten minden ember üdvösségét akarja, mi is részesei vagyunk az Ő szeretettervének. Ezért fontos, hogy bizalommal megnyíljunk Előtte, keressük akaratát, és engedelmeskedjünk Neki. Isten érkezése

Mindnyájan a Szentháromság gyermekei vagyunk, az Ő szeretett teremtményei. Ő küldött minket ide a Földre, és itteni feladatainkat elvégezve, Hozzá fogunk visszatérni. Ez a földi élet csak egy átmeneti állapot. Nagyon rövid, elszáll, mint egy pillanat. Csodálatos élet vár ránk a Mennyben. A Mennyország a mi igazi hazánk. Mint a Szentháromság gyermekeinek megvan minden okunk az örömre. Lelkünk már most is közel van az Isten országához, amely a Mennyből átnyúlik ebbe a földi létbe. Isten országa elérkezett közénk. A Szentháromság második személye, Jézus, aki irántunk való szeretetből emberré lett, meghirdette ezt az országot, és megmutatta, hogyan lehetünk a tagjai. Földi életetek elszáll, mint egy pillanat,

Célunk a Szentháromsággal való egyesülés, amely fokozatosan történik. Elkezdődik már itt a Földön, és beteljesedik majd a Mennyországban. Lelkünket fel kell készíteni a Szentháromság személyeivel való találkozásra. Hogyan tehetjük ezt? Meg kell térnünk, bűnbánatot kell tartanunk, szüntelenül tisztán kell tartani lelkünket! Nem szabad engednünk, hogy evilág dolgai, és annak fejedelme, a sátán és hadserege kísértéseivel megzavarjanak. Ki kell üresednünk mindabból, ami nem Isten, és Iránta való bizalommal kell feltöltődnünk. Vágyakoznunk kell a szentháromságos élet után, de nem meddő módon, nemcsak passzív módon várakozva. Nemcsak a magunk számára kell ezt kívánnunk, hanem másokat is ebbe az életbe kell vezetnünk. Vágy a Szentháromsággal való találkozásra;   Szentháromságos élet

Ki kell zárnunk mindent, ami megzavarhatja lelkünket! A Szentháromság szeretete akkor tud igazán átjárni bennünket, ha kiszolgáltatjuk magunkat teljesen Neki, és engedjük, hogy Ő irányítsa életünk minden pillanatát. Engedjétek, hogy a Szentháromság szeretete rátok zúduljon

Hogyan lehet a Szentháromság közösségébe kerülni? A Szentháromsághoz nem lábainkkal, hanem vágyainkkal kerülhetünk közelebb. Fel kell szítanunk, kérnünk kell újra meg újra ezt a vágyat. Mik táplálják ezt bennünk? A bűnbánat, amelyben megtisztul a szívünk, és a gyermeki alázat, amely mindent Istentől vár. Vágyódnunk kell a Szentháromság jelenlétében időzni! Erre kell bátorítanunk másokat is. Akik nem hallgatnak szavunkra, azokat csendes imában vigyük a Szentháromság elé! Vágyakozni Isten után

Hogyan lehet a Szentháromság közösségében megmaradni? Úgy, hogy mindent elfogadunk a Szentháromság kezéből, nemcsak azt, ami jó és kellemes számunkra, hanem a szenvedéseket is. Mindent újra meg újra fel kell ajánlanunk, úgy, hogy zúgolódás, panaszkodás nélkül, felemelt fővel fogadjuk a megpróbáltatásokat is, mert azoknak is szerepük van az életünkben. A Szentháromság jelenlétében maradni

Szüntelenül a Szentháromság jelenlétében élünk. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, még akkor is, ha ezt nem tudjuk. Egész életünk, minden cselekedetünk Istenben zajlik. Fontos ezt tudatosítanunk. A Szentháromság, bár meg tudná tenni, de nem akar cselekedni a világban nélkülünk. Ahogyan a Szentháromság személyei egymással mindenben együtt működnek, ugyanúgy akarják megtanítani nekünk, hogy mi is mindent Velük együtt cselekedjünk. Éppen ezért engedjük át a Szentháromság személyeinek az elsőbbséget a cselekvésben. Az emberek közül a Szűzanya volt az, aki ezt a legjobban megtette. Ha hozzá fordulunk, és kérjük nap mint nap, nekünk is tud segíteni ebben, belehelyez minket a Szentháromság jelenlétébe. Álljatok helyt ott, ahol éppen vagytok!

Tudatosítanunk kell azt is magunkban, hogy minden a Szentháromság ajándéka az életünkben. Ezért figyelmünket Rá kell irányítanunk, imáinkban kérnünk kell a teljes Ráhangolódást. Ha figyelünk sugallataikra, kegyelmeiket egyre inkább ki tudják bontakoztatni bennünk. Minden a Szentháromság ajándéka

Egész életünk, mindennapi ügyeink is a Szentháromságban zajlanak. Ha ezt tudatosítjuk magunkban, és ennek megfelelően élünk, ez nagy biztonságot ad. Ha gyermeki lelkülettel vagyunk a Szentháromság személyei iránt, a felelősség is Őket illeti. Semmi sem szakíthat el minket Tőlük. Mindent, amit tiszta szívvel, jó szándékkal teszünk, a Szentháromság műveli bennünk. Különösen, ha a lelkek üdvösségéért cselekszünk, és bennünk van a vágy, hogy a legjobbat szeretnénk kihozni mindenből. Szentháromságos élet

Minden, ami történik velünk, a Szentháromság tudtával és szeretetében történik. Még a pillanatnyilag rossznak látszó dolgok is jóra fordulnak. Semmi sem balsorsként ér minket, történik velünk és szeretteinkkel. Ha átadjuk Neki, a nehezen elviselhető helyzeteket is elviselhetővé formálja. Teljes Istenre hagyatkozás;

A Szentháromság szeretetlángja

Isten a szeretet. Azt akarja, hogy mindnyájan megtapasztaljuk szeretetét, hogy szeretetének a lángja fellobbanjon mindnyájunkban. Isten minden embert szeret. A Szentháromsághoz való viszonyunknak meg kell mutatkoznia embertársainkkal való kapcsolatunkban is. Velük is szeretetben kell élnünk. Ez a szeretet azonban áldozatokkal jár. De éppen ezek az áldozatok a tüzelőanyag, amely segítségével fel tud lobbanni bennünk a Szentháromság szeretetlángja. Egység a Szentháromsággal és testvéreinkkel

A Szentháromság szeretete éltet, az Ő szeretetárama a mi otthonunk, biztonságunk. Ezt kell megtanulnunk, begyakorolnunk úgy, ahogy az úszást, a vízen maradást megtanulja és begyakorolja az ember. Ahogyan ráfekszünk a vízre, azzal a biztonsággal kell ráfeküdnünk, rábíznunk magunkat a Szentháromság szeretetére. Soha nem szabad irántunk való szeretetét kétségbe vonnunk. A Szentháromság irántunk való szeretete, fenntartó ereje, ennek a tudata az alap lelkiállapot, ami felé szüntelenül törekednünk kell, amiben meg kell maradnunk, ahová vissza kell kívánkoznunk, ha valami kizökkentett volna belőle minket. Hogyan, milyen eszközökkel biztosíthatjuk ezt? A Szentháromság szeretete a mi életünk alapja, tartalma. De ez nem egy állandó lelki “élvezkedést” jelent, hanem azt, hogy felajánljuk magunkat Neki újra meg újra. Felajánlunk Neki mindent, ami velünk történik, nemcsak a kellemes dolgokat, hanem nehézségeinket, szenvedéseinket is. Lelkünk békéje a szenvedésben is megmaradhat. A gonosz lélek akarja ezt a biztos talajt, szőnyeget kihúzni a lábaink alól, vagy hullámokat támasztani körülöttünk, amelyek elmerüléssel fenyegetnek. Ő akar elbizonytalanítani bennünket a Szentháromság irántunk való szeretetét illetően. Fel kell ismernünk ezt az alapvető kísértést, amely minden bűnünk, elesésünk mögött meghúzódik, és el kell utasítani magunktól a kísértőt! Ha elestünk, a bűnbánat által újra fel kell kelnünk, és vissza kell térnünk a Szentháromság szeretetegységébe. Nem igazán az elesések, a bűnök szakítanak el minket Istentől. Ha bánjuk azokat, Isten megbocsát. Ha éppen bűnt követünk el, akkor sem esünk ki Isten szeretetéből, csak akkor, ha engedjük, hogy a sátán elhitesse ezt velünk. Ne neki higgyünk, hanem a Szentírásnak, amely kijelenti, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől (Róm 8,35, 39). A Szentháromság szeretetárama

Minél nagyobb tűzzel ég a szívünkben a vágy, hogy Istent szüntelenül szeretetben szolgáljuk, annál erőteljesebb tetteket viszünk végbe a Szentháromság dicsőségére. A legnagyobb értékű szeretetcselekedet, ha vágyainkat és tetteinket Jézus áldozatával egyesítjük. Így a Szentháromság felgyújtja a szívünkben az iránta égő szeretetlángot. Ez a láng arra ösztönöz, hogy mindent elfogadjunk, és megtegyünk, amit csak kér tőlünk. Lángoljon a szívetek!

Ne aludjon ki szívünkben soha ez a szeretetláng! Vagyis éljünk szüntelenül a Szentháromság jelenlétében! Ez a jelenlét táplálja bennünk a szeretet tüzét. Akkor ég legjobban bennünk ez a tűz, ha szüntelenül bennünk van a lelkekért, az ő üdvösségükért való tenni akarás. Ha valódi ez a tűz, ha valóban a Szentháromság tüze lobog bennünk, azt úgysem lehet megfékezni, egyszerűen engednünk kell, hogy átterjedjen azokra is, akik hozzánk fordulnak, akikkel kapcsolatba kerülünk.