Eddig a Szentháromságról mint egységről volt szó. A Szentháromság személyei, az Atya, a Fiú és a Szentlélek külön személyes kapcsolatba is akarnak lépni velünk. Be akarnak vonni minket abba a szeretetközösségbe, amelyben ők élnek. Közölni akarják velünk a saját tulajdonságaikat, és az egymással való kapcsolatukra is meg akarnak tanítani minket. Lelkigyakorlatunknak ebben az elmélkedésében az Atya a Fiú és a Szentlélek velünk való kapcsolatáról lesz szó. Mivel közülük Jézus lett emberré, Róla van a legtöbb ismeretünk. Az Engesztelők Lapja Lelkiélet rovatában szereplő üzenetekben is róla esik a legtöbb szó. A Jézussal való kapcsolatunkat majd a következő elmélkedés tartalmazza.

A mi otthonunk a Szentháromság szeret közösségében, a Szentháromság kebelén van. Sosem szabad elhagynunk ezt az otthont. A Mennyei Atyáról Jézus mondja, hogy régit és újat hoz elő kincstárából (Mt 13,52) Ha kialakul vele a megfelelő kapcsolatunk, ezt bennünk is művelni fogja. Megújul életünk, minden új színben fog felragyogni előttünk, minden átértékelődik; régi, korábbi tapasztalataink is új megvilágításba kerülnek. Mindez az imádságban megy végbe. Jézusnak a Mennyei Atyával való bensőséges imakapcsolatát kell eltanulnunk. A Szentlélek, aki az Atya és a Fiú élő szeretete, eltölti mindazokat szeretetével, akik bíznak benne és egészen rá hagyatkoznak. Akik a Szentháromsággal élnek szeretetegységben, azoknak semmi okuk a panaszkodásra, inkább szüntelen öröm és béke fogja eltölteni őket.  A Szentháromság kebelén;

Az Atya teremtői mivoltában, bennünk is alkotó tevékenységet folytat, még pedig maradandót. Jézus megtanított nekünk mindent Evangéliumában, ezek által mi is az Atya akaratában lehetünk, akárcsak Ő volt földi élete folyamán. Ez elvezet minket az örök üdvösségre. A Szentlélek sugalmazó jelenlétével, és megvilágosító kegyelmével vezet minket szabad döntéseink alapján. Ha figyelünk, és magunkévá tesszük Jézus tanítását, akkor az Atya új teremtménnyé formál minket a Szentlélek jelenléte, bennünk való munkálkodása által. Így élhetünk a Szentháromságban. Elérhetjük azt is, hogy szent jelenlétéből soha nem fogunk kiesni. (2012.02.07. )

Hogyan valósulhat meg ez a Szentháromság személyeihez való hasonlóvá válásunk? Az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez úgy válhatunk hasonlóvá, ha mindegyiktől eltanuljuk azt, ami az ő jellegzetes tulajdonságuk. Az Atyához úgy válhatunk hasonlóvá, hogy mi is bőkezűen adjuk tovább mindazokat a kincseket, amiket tőle kaptunk. Jézushoz úgy, hogy ott lesz bennünk is az Ő áldozatos lelkülete. A Szentlélekhez úgy, hogy figyelünk vezetésére, hallgatunk indításaira, és azokat meg is valósítjuk. Hasonuljatok a Szentháromság Személyeihez;

Hogyan tudjuk Szentháromságtól kapott kincseket kamatoztatni? Kérjük a támogatását, segítségét! Gyermek módjára szegezzük rá tekintetünket, és minden segítséget Tőle várjunk feltétlen bizalommal és ráhagyatkozással. Hogyan lehet teljesen ráhagyatkozni a Szentháromságra? Száműzni kell a szívünkből minden kételkedést. Hinnünk, bíznunk kell abban, hogy ő vezet minket, és megsegít minden helyzetben. Teljes ráhagyatkozás;

Ráhagyatkozni teljesen a Szentháromságra;

A Szentháromsággal való viszonyunkban nagyon fontos agyermeki lelkület ápolása. Hogyan ápolhatjuk magunkban ezt a lelkületet? Tisztán kell tartani lelkünket a bűntől és a földi kívánságoktól! Őrködnünk kell testünk és lelkünk felett. Teljesen rá kell hagyatkoznunk az Atya szeretetére, Jézus irgalmára, a Szentlélek megerősítő kegyelmére. Ha úgy érezzük, valami veszély fenyeget, meneküljünk rögtön a Mennyei Atya karjaiba! A Mennyei Atya karjaiban;

A Szentháromságba, az Atya isteni gondviselésbe vetett bizalom fokozatosan átalakítja lelkünket, és világosság leszünk mások számára is. Ha rábízzuk magunkat Istenre, minden ügyünket átveszi tőlünk;

Mikből látható, hogy Isten akaratában járunk, hogy a Szentháromsággal vagyunk közösségben? Abból, hogy békesség van a szívünkben. Abból, hogy tiszta a lelkiismeretünk. Ha nyugtalanságot és feszültségeket tapasztalunk magunkban, álljunk meg, és vizsgáljuk meg, hol vétettük el a célt, milyen hibák fordultak elő, hol kerültünk zsákutcába, tettünk nagyobb kitérőt? A legegyenesebb utat a Szűzanya tudja megmutatni mindnyájunknak személyre szabottan. Az Isten akaratában járás jelei;

A Szentlélek kapcsol össze minket az Atyával és a Fiúval. Ő olyan, mint a szél, amely belekap a vitorlákba, és mozgásba lendíti a hajót. Érzékelnünk kell, hogy melyik irányból fúj, és rá kell állnunk a szélre. Úgy kell állítani vitorláinkat, hogy belekaphasson.

Hogyan működik a Szentlélek bennünk? Minden jó gondolat, ötlet, minden, ami felemeli a lelkünket, Tőle van. Jelen van minden lélegzetvételünkben, Ő biztosítja az életben maradást. Tőle van, amikor boldognak érezzük magunkat. Ő segíti az erényekben való növekedést. A Szentlélek ajándékai és gyümölcsei;

A Szentlélek, ajándékai által, közösséggé formál minket. Felépíti általuk Krisztus testét, mások üdvösségén munkálkodókká tesz minket. Miktől függ, hogy eltölthessen minket a Szentlélek ajándékaival? Hogy ki milyen ajándékokat kap, az az ajándékozótól függ elsősorban. De a Szentlélek bőven osztja mindenkinek az ajándékait. Vágyódnunk kell utánuk, és a lelkek üdvössége után. A Szentlélek ajándékai nem világi ajándékok, amelyek elsődleges szerepe, hogy megörvendeztetnek minket, hanem arra valók, hogy üdvösségünket mozdítsák elő. Ajándékai arra szolgálnak, hogy általuk minél több embert belevonjunk Isten üdvösségtervébe. A Szentlélek ajándékai;

A Szentlélek a legparányibb dolgokban is jelen van, és működik bennünk. Miért nem ismerjük fel a bennünk való működését? Mert állandó rohanásban vagyunk, mert túlságosan elmerülünk a világ dolgaiban. Mert nem figyelünk rá. Mert engedjük elmúlni a jelen pillanatot, amelyben benne van. Álljunk meg napközben néhány pillanatra! Figyeljük meg, hogy most éppen hogyan van bennem a Szentlélek! Vagy, amikor több időnk van figyeljük meg, hogy az elmúlt időszakban hogyan volt jelen! Figyeljünk arra, hogy mire akar figyelmeztetni a jövőben! A Szentlélek működése bennünk;