Szentmisén a sátán odajött hozzám két karddal a kezében, melyből az egyiket nekem adta és így szólt hozzám: „Ha oly nagy a bátorságod, küzdj meg velem! De ha veszítesz, lelked örökké az enyém lesz.” Máriás ruhámban letérdeltem, és azt mondtam neki: „Nem félek tőled sátán! Mert tudom, nem vagyok egyedül. Mögöttem állnak a szentek és a Szentháromság is. Nincs hatalmad felettünk, mert neked csak gyűlöleted és haragod van, míg nekünk szeretetünk. Ezért vagy te egyedül, mert képtelen vagy szeretni!” A sátán haraggal azt mondta nekem: „Ezért még megfizetsz, mert nem hagyom ennyiben!” És gyűlölettel tűz formájában lement a pokolba. Közben egy szép rózsafüzért vettem elő a zsebemből, mely ragyogott a fénytől. A Szűzanya örömmel az arcán így szólt hozzám: „Gyermekem, légy boldog, mert kiálltad a próbát!” Majd így folytatta: „A szeretet rózsafüzérét tartod most a kezedben, mely az Irántunk érzett szeretettől világít. Minél jobban szeretsz, annál könnyebben tudsz győzedelmeskedni a sátán felett.” A Szűzanya elmagyarázta nekem, hogyan kell imádkozni ezt a rózsafüzért.

A szeretet rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Az első nagy szemre: Miatyánk

Az első három kis szemre:

1. Atyám, Te végtelenül szeretsz minket. Kérlek, segíts, hogy ne csak felebarátomat, hanem legfőképpen Téged úgy tudjalak szeretni, ahogyan Te szeretsz minket.

2. Jézusom, Te végtelen szeretetedből megváltottál minket. Kérlek, segíts, hogy Hozzád hasonlóan menteni tudjam a lelkeket.

3. Szentlélek Istenem, Te végtelenül gazdag vagy az erényekben. Kérlek, segíts, hogy kegyelmed által növekedni tudjak a szeretetben, ahogyan a szentek is, akik bejutottak a mennyek országába.

A nagy szemekre:

Szentháromság egy Isten három személyben, Ti vagytok számomra a végtelen szeretet példaképei. Engedjétek, kérlek, hogy mint kicsiny teremtményetek növekedni tudjak a szeretet erényében.

A kis szemekre:

Édesanyám, nagyon szeretlek! Kérlek, segíts, hogy úgy tudjak szeretni, ahogyan te szeretsz minket!

Befejezésül:

Legszentebb Szentháromság, Égi Édesanyám, mindenben rátok akarok hagyatkozni, és bízom benne, hogy kegyelmeitek által úgy tudunk szeretni, ahogyan azt a főparancsolatban tanítottátok nekünk: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.”

Ígéretek:

1. Kegyelmeinkkel Mi Égiek gazdagon elárasztunk titeket, hogy míg a földön éltek, a szeretetben oly nagyra növekedhessetek, hogy tetszésünket leljük bennetek.

2. E rózsafüzér által szentté teszlek titeket. Mert a szentek legfőbb erénye a szeretet.

3. Azok a gyermekeim, akik naponta elmondják ezt a rózsafüzért, haláluk órájában nem igazságos, hanem mint szerető Istenük fogok előttük állni, és fogadom lelküket az Örök hazában.

Szentáldozáskor a Mennyei Atya kezébe vette ezt a rózsafüzért, megcsókolta majd azt mondta: „Szeretetcsókom által áldásomat adom e rózsafüzérre. Terjeszd gyermekem, és hirdesd a szeretetet, ahogyan Szent Fiam is hirdette a földön az Én Nevemben!” Mielőtt megáldoztam, a Szentostyán ezt a feliratot láttam: SZERETET