Azt láttam, hogy sok ember indult el a rossz úton. A Szűzanya megjelent előttük, és azt mondta nekik: „Drága kicsinyeim, engedjétek meg, hogy megmentselek titeket!” De az emberek elutasították a Szűzanya segítségét. Ő szomorú könnyeket ejtett értük. Bár nem látták, de Ő lélekben mindvégig mellettük volt. Az emberek haladtak a széles úton, majd egyszer csak megjelent előttük a sátán, aki így szólt hozzájuk: „Most már mindnyájan az enyéim vagytok! Nem szabadulhattok tőlem, mert megkaparintottam lelketeket.” Közben a sátán csatlósai körbevették az embereket. Az egyik ember letérdelt és így imádkozott: „Segíts nekünk Szűzanyánk, ments meg minket!” A Szűzanya azonnal meghallgatta imáját. A Gyermek Jézussal együtt azonnal megjelent a sátán előtt, aki gyűlöletében azt kiáltotta: „Menj innen, asszony!” A sátánon érezni lehetett, hogy nem bírja elviselni a Szűzanya jelenlétét. Végül elmenekült csatlósaival együtt. Az emberek nagyon hálásak voltak a Szűzanyának. Jézus egyik gyermeke kezét a Szűzanya tenyerébe helyezte és azt mondta: „Gyermekeim, édesanyám az, aki összeköt titeket velünk, égiekkel. Kövessétek édesanyámat!”

Ezután azt láttam, hogy a Szűzanya egy arany úton haladt. Egyszer csak megjelent a sátán előtte. A Szűzanya mindvégig lehajtotta a fejét és nem nézett a sátánra. Majd az így szólt hozzá: „Meddig követed még uradat? Nem látod, hogy senki sem akar követni téged?” A Szűzanya azt felelte: „Ahogy földi életemben, úgy az égben is kitartóan követem Szentfiamat. Ha te is követsz engem, akkor megmutatom, milyen nagy az én édesanyai szeretetem gyermekeim iránt.” A sátán nem bírta elviselni azt a két szót, hogy „édesanyai szeretetem”, ezért azonnal eltűnt. A Szűzanya tovább haladt az úton. Miközben sétált, észrevette, hogy körülötte minden kietlen, az állatok elpusztultak, a fákon nem voltak levelek, virágok. Újból megjelent a sátán a Szűzanyának és azt mondta: „A bűn által, az egész világot a kezemben tartom. Mikor veszed észre, hogy már nem tudsz segíteni az emberiségnek? A Szűzanya azt felelte: „Tévedsz sátán, a világ Atyám kezében van. Tőle függ a te sorsod is. Hamarosan elveszíted hatalmadat, mert végül a szeretet győz. Hajolj meg teremtő Atyád előtt, és én megmutatom neked végtelen jóságát, szeretetét, melyet minden teremtménye iránt érez!” A sátán újból eltűnt. A Szűzanya tovább haladt az úton. A gonosz megmutatta neki, milyen sokan kerülnek a pokolba, majd azt mondta: „Nézd, mennyi lelket szereztem és ragadtam el Uradtól! Imáid nem érnek semmit.” A Szűzanya azt felelte: „Valóban igaz, hogy sokan élnek bűnös életet, de nem mindnyájan, mert vannak olyan lelkek, akik hűen szolgálják Szentfiamat. Ha nem fordultál volna Isten ellen, még mindig ott lehetnél a mennyben, örök boldogsággal a szívedben. A bűn viszont teljesen boldogtalanná tesz téged. Kérlek, engedd meg, hogy segítsek rajtad!’” A sátán elutasította a Szűzanya segítségét, és egy pillanat alatt eltűnt. Ezután a Szűzanya előtt megjelent a Mennyei Atya és így szólt hozzá: „Drága leányom, a kísértések idején, mindvégig hű maradtál hozzám. Ezért nagy szeretetemben meg akarlak ajándékozni téged. Bármit kérhetsz tőlem, én megadom neked!” A Szűzanya szeretettel és alázattal azt felelte: „Atyám, kérlek, adj még egy kis időt az emberiségnek! Sokan imádkoznak, így rengeteg lélek megmenekülhet. „A Mennyei Atya azt felelte: „Leányom, kérésedet meghallgattam, és teljesítem.”

Ezután Jézus elvitt a Mennybe, ahol nagy szeretettel ünnepelték a Szűzanyát, mint a Menny királynőjét. A Szűzanya boldogan nézett a szentekre, és az angyalokra. Majd odajött hozzám és kezében egy gyönyörű rózsafűzért tartott és így szól hozzám: „Drága kislányom, egy újabb rózsafűzért adok a kezetekbe, mely abban segít titeket, hogy elnyerhessétek örök üdvösségeteket. Kövessetek engem, tanuljatok tőlem! Megmutatom nektek, hogyan kell legyőzni a sátánt. Kérlek, terjesszétek ezt a rózsafűzért is minden ember között! Sok kegyelmet tudok általa kiesdeni számotokra. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében Amen.”

A Szűzanya, a mi égi királynőnk rózsafűzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Első 3 kisszem:

Édesanyám, követni akarlak téged, mert tudom, hogy az üdvösségre vezetsz minket!

Édesanyám, sok hálával tartozom neked, hiszen nélküled már örökre elvesztem volna.

Édesanyám, szeretlek téged, ahogy te is nagy, édesanyai szeretettel szeretsz minket.

Nagyszemekre:

Szűzanyánk, te a Teremtő tökéletes műve vagy, és az a misztikus gyűrű, mely az embert összeköti Istennel. Ezért bízunk benned, és követünk téged azon az úton, melyen végighaladtál.

Kisszemekre: Édesanyánk, nagy bizalommal kérünk, vezess el minket is abba az országba, ahol az örök élet boldogsága vár!

Befejezés: A Mennyei Atya a Szűzanyáról: „Íme, az én szeretetem bizonysága az ember iránt, aki számára tökéletes formát akartam a legártatlanabb és legszentebb testben. Ő előtte minden élő köteles meghajolni a teremtett világ három birodalmában, a mennyben, a földön és az alvilágban. A mennyben megkoronáztam a Szűzanyát, mert azt akarom, hogy Ő legyen a ti királynőtök, mivel ő számomra végtelenül szent.

Ígéretek: Szűzanya:

  1. Megígérem nektek, hogy nem hagylak el titeket addig, míg be nem léptek velem a Mennyországba. Mert aki követ engem, és nekem szenteli életét, az általam megtalálja üdvösségét!
  1. Míg éltek, szüntelenül közbenjárok értetek Szentfiamnál, aki végtelen szeretetében megadja nektek mindazt a kegyelmet, mely lelketek üdvére szolgál.
  1. Szent Atyám akarata által, halálotok előtt úgy mutatkozom előttetek, mint a ti égi királynőtök.
  1. A külön ítéletkor mindvégig mellettetek fogok állni, és megvédelek titeket a sátántól

A szentmise alatt a szentáldozásnál Szűzanya felém nyújtotta jobb kezét és azt mondta: „Gyermekem, csak fogd a kezem, és Én, elvezetlek téged Atyám országába!” Szentáldozás után a Szűzanyával ott álltunk a mennyország kapuja előtt, mely megnyílt előttünk és együtt léptünk be oda.

                                                                                                      Mária Magdolna