A hagyomány szerint az angyaloktól ered ez az ima, ezért angyali olvasónak is nevezik. A hagyomány szerint maga Szent Mihály arkangyal, mint zarándok jelent meg Konstantinápolyban és maga tanította erre az imára a népet valamikor az első keresztény századokban.

 

Felajánlás: (Ének ÉE 131. H 105. „Szentháromságnak életem, halálom” dallamára [az 1. és az 5. ütem első hangja egy fél értékű hang helyett két negyedértékű azonos magasságú hang]:) 1. Oh isteni Felség, teljes Szentháromság! / Kinek hatalmában áll az egész világ, / Tekints híveidre, akik szent nevedben / Összejöttünk dicsérni, szent Felséged imádni. 2. Rózsafüzér vagyon a mi kezeinkben, / Angyali olvasó ennek a szép neve, / Végezni akarjuk, szép koszorút fonunk / A Te dicsőségedre, lelkünk üdvösségére. 3. Ott fönn mennyországban angyalok szolgálnak, / Szent trónusod előtt borulva imádnak. / Szent, szent, szent! Kiáltják, szüntelenül mondják / Az angyali olvasót, mennyei szép koszorút. 4. Szent, szent, szent vagy Isten! Mi is így kiáltunk, / Bűnös gyermekeid dicsérünk és áldunk, / Segíts szándékunkban, ájtatosságunkban, / Hogy buzgón végezhessük, szép koszorút köthessünk. 5. Zsámolyod elébe vigyék az angyalok, / Amelyet most Neked készítni akarunk, / Hogy ragyogjon mennyben, Te dicsőségedre, / Ó, boldog Szentháromság, örökké egy valóság!

Könyörögjünk. Ó, legjobb s legnagyobb szeretetre méltó Istenem! Leborulok előtted, és hálát adok szent Fölségednek, hogy engem a mai napon erőben és egészségben felvirrasztottál. Leborulok előtted, ó, Fiúisten, ki engem keserves kínszenvedésed, halálod és feltámadásod által megváltottál. Leborulva imádlak, és hálát adok néked, ó, vigasztaló Szentlélek Isten, hogy engem megszenteltél és a keresztény katolikus Anyaszentegyházban fiaddá fogadtál. Leborulva imádlak, és hálát adok néked, ó, megoszthatatlan teljes Szentháromság egy Isten! Íme, elmondom az angyali rózsafüzért a Te legnagyobb dicsőségedre és imádásodra, egybefoglalom szándékomat a boldogságos szenteknek legtökéletesebb szándékaikkal és érdemeikkel. Fogadd kegyesen, ó, megoszthatatlan teljes Szentháromság egy Isten! Ámen.

Bevezetés: Keresztvetés… Dicsőség… Hiszekegy…

Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, dicsőítsük és magasztaljuk Őt mindörökké!

Áldott vagy Uram, az Égnek erősségében, dicsőséges és felmagasztalt mindörökké!

Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene. Teljes az Ég és a Föld az Ő dicsőségével. Áldás, fényesség, hálaadás, tisztelet, erő, erősség, hatalom, bölcsesség, szeretet és imádás a mi Urunknak, Istenünknek, most és mindörökké! Dicsőség…

Tized (3-szor): Miatyánk… Áldjuk… Áldott… Dicsőség… Szent, szent, szent (10-szer, a fenti kiegészítéssel)… Áldjuk… Áldott… Dicsőség…

Befejezés:

Üdvözlégy, Mária, Atya Istennek leánya! Üdvözlégy, Mária, Fiú Istennek Anyja! Üdvözlégy, Mária, Szentlélek Istennek mátkája! Üdvözlégy, Mária, a Szentháromság egy Istennek eleven temploma! Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes… (3-szor)…

Áldott legyen a teljes és oszthatatlan Szentháromság mindörökké! Amen.

Ének javaslat: ÉE 361/1-2. (H 274/1-2.) Áldjon meg minket örök Atyaisten…

vagy: Ének az imádandó Szentháromsághoz. (ÉE 248. H 183. „Lelkem tiszta lánggal ég” dallamára:) 1. Végtelen Szentháromság! Imádlak és dicsérlek, / Angyali olvasóddal tiszta szívből köszöntlek, / Az angyalokkal, égi karokkal / Így zenghessek a kerubinokkal: / Zengje ég és föld velünk: Szent, szent, szent vagy Istenünk! 2. Atya Isten, ki engem semmiből teremtettél,/ És lelket adván belém, mennyei Atyám lettél, / Lelkem csillagos fényhonodba száll, / Dicső trónusod széke elé áll, / Zengi Ég és Föld velünk, Szent, szent, szent vagy Istenünk! 3. Fiú Isten, engedd, hogy szent nevedet dicsérjem, / Ki a kereszt oltárán megváltád bűnös lelkem, / Égi jóságod angyali hangon / Szent olvasóddal örökké áldom, / Buzgó szívvel azt mondom: Szent vagy édes Jézusom! 4. Mennyország fénysugara, vigasztaló Szentlélek! / Angyali olvasóddal imádlak és dicsérlek, / Szállj be szívemnek bús hajlékába, / Hulljon lelkemre malasztod árja, / Hogy örökké zenghessem: Szent vagy Szentlélek Isten! 5. Ez angyali koszorút égi virágból kötve / Jöjjetek le angyalok, vigyétek fel az Égbe, / Minden levélre és a bimbóra / Arany betűkkel az van felírva / Amit mi is zengettünk: Szent, szent, szent vagy Istenünk!

A tizedet és a zárókönyörgést háromszor szokás megismételni a Szentháromság tiszteletére.