A könyv tartalomjegyzéke és első oldalai

AZ ENGESZTELES
LELKISÉGE

Szerkesztette és az I. és II/A fejezeteket írta
BOCSA JÓZSEF Sch.P.

Társszerzők:

Dr. SZEGEDI LÁSZLÓ
Dr. SZEDERKÉNYI LÁSZLÓ

PIARISTA RENDHÁZ, VÁC
2017

Tartalomjegyzék

I.  Az engesztelés gondolata a Szentírásban, a Szenthagyományban és a

magyar történelemben ……………………………………………………………………………… 7

1.    Bevezetés……………………………………………………………………………………. 7

2.     Az engesztelés lelkiségének az    alapjai …………………………………………………. 11

Jézus engesztelése ………………………………………………………………………………… 12

A tanítványok engesztelése ……………………………………………………………………. 12

Az engesztelés a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia szentségének

a megélése …………………………………………………………………………………………… 13

Az engesztelés nem kíván rendkívüli életszentséget, csak az Ur

szeretetparancsának a teljesítését ……………………………………………………………. 13

Az engesztelés a szentek életében …………………………………………………………… 14

3.     Az engesztelés kultusztörténete …………………………………………………………… 16

1.    Áldozat ………………………………………………………………………………………… 16

2.     Kiengesztelődés, megbékélés (reconciliáció) ………………………………………. 19

3.     A szentmiseáldozat ……………………………………………………………………….. 22

4.     Egyéb ájtatossági formák ………………………………………………………………… 23

Szent Vér tisztelet a Középkorban ……………………………………………………… 23

A Keresztút …………………………………………………………………………………….. 23

A Szent Sebek tisztelete ……………………………………………………………………. 23

Jézus Szent Arcának a tisztelete …………………………………………………………. 24

Megváltó megsebzett nyelvének és a vállsebének a tisztelete …                     24

Szent Brigitta imái …………………………………………………………………………… 25

Jézus Szíve tisztelet és Mária Szeplőtelen Szívének a tisztelete …                   25

Az Isteni irgalmasság tisztelete …………………………………………………………… 25

P. Petrus Pavlicek (1902-1982) engesztelő rózsafüzér

imamozgalma ………………………………………………………………………………. 26

A Szűzanya Szeretetlángjának a tisztelete                                                     26

A nigériai Barnabás-féle Szent Vér tisztelet ………………………………………….. 28

4.     A köznapi és a bibliai szóhasználat ……………………………………………………….. 30

Az Istenről való beszéd …………………………………………………………………………. 30

4

A „haragvó” Isten ……………………………………………………………………………. 31

A „büntető” Isten …………………………………………………………………………….. 34

A „bosszúálló” Isten ………………………………………………………………………… 37

A „féltékeny” Isten ………………………………………………………………………….. 39

Az egészen más (transzcendens) és mégis emberképű Isten .           .    40

5.    Az engesztelés és a kiengesztelődés szentírási alapjai  ….  42

Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal…………………………………. 43

A kiengesztelődés tartalma …………………………………………………………….. 45

A kiengesztelődés és Isten haragja ………………………………………………….. 46

A keresztények részvétele Jézus engesztelő művében   ….  50

6.    Az engesztelés a Katolikus Egyház Katekizmusában   ….  52

7.    Az engesztelés az Egyház mai hivatalos liturgiájában ….  61

8.    Az Eucharisztia és az engesztelés ……………………………………………… 65

9.    Az engesztelés XI. Pius pápa Miserentissimus Redemptor

enciklikájában …………………………………………………………………………………. 73

10.    A magyar püspökök 1946-os karácsonyi körlevele az

engesztelésről (A körlevél bemutatása) ………………………………………….. 81

11.    Engesztelés a magyar történelemben ………………………………………….. 83

12.    A Szent Vér-tisztelet az Egyházban és Magyarországon …               91

A bátai Szent Vér búcsújáró hely ………………………………………………………… 93

A reformáció hatása a Szent Vér tiszteletre ………………………………………….. 95

13.    Engesztelés ma a Kárpát-medencében ……………………………………….. 96

II/A Az engesztelés gondolatának az elmélyítése …………………………………. 102

1.    Az engesztelés: kérlelés, haragosnak, megbántottnak a csillapítása,

megbékítése ………………………………………………………………………………….. 102

2.    Az engesztelés és „rokonfogalmai” …………………………………………….. 105

3.    Az isteni irgalmasság és az engesztelés ………………………………………. 108

4.    Megbocsátás és kiengesztelődés …………………………………………………. 114

A bukott angyalok tevékenysége az egység ellen …………………………. 115

Mik dolgoznak az emberben magában az egység ellen? .          .      .    116

A megbocsátás, kiengesztelődés fontossága …………………………………. 116

Az ellenségszeretet gyakorlása ……………………………………………………… 118

Hogyan építhetjük az egységet, hogyan növekedhetünk benne? 120

5.    Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet ……………………….. 124

6.    Jézus mennybemenetele és az engesztelés……………………………….. 124

7. Ninive vagy Szodoma? ……………………………………………………………….. 128

8. Irgalom – ítélet ……………………………………………………………………………. 131

9.    Az irgalmas és igazságos Isten …………………………………………………. 134

II/B Az engesztelés gondolatának az elmélyítése ……………………………….. 138

1.    Dr. Szegedi László: Az engesztelés fogalmának a tisztázása

Az engesztelés gondolata a magán-kinyilatkoztatásokban
Az engesztelő magán-kinyilatkoztatások a fatimai üzenet
tükrében ………………………………………………………………………………………… 138

2.    Dr. Szegedi László: A végén Isten lesz minden mindenben .        .    147

3.    Dr. Szederkényi László: Az engesztelés és a kiengesztelődés

a Szenthagyományban ………………………………………………………………….. 158

4.    Dr. Szederkényi László: Az ellenségszeretet az Egyház

hagyományában ……………………………………………………………………………. 169

5.    Dr. Szederkényi László: Az eucharisztikus lelkűiét …. 177

III. Függelék …………………………………………………………………………………………… 180

1.    XL Pius pápa Miserentissimus Redemptor enciklikájának

a szövege………………………………………………………………………………………… 180

2.     A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1946-os karácsonyi körlevele 193

3.    A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2006-os

jubileumi évre szóló körlevele …………………………………………………….. 202

4.    Idézetgyűjtemény (A könyv legfontosabb kijelentéseinek

a mutatója) …………………………………………………………………………………….. 204

AZ ENGESZTELÉS
GONDOLATA

A SZENTÍRÁSBAN,

A SZENTHAGYOMÁNYBAN ÉS A
MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN
i. Bevezetés

E kötet célja papok, teológusok, teológiában jártas személyek számára is
elfogadhatóan megfogalmazni az engesztelés mibenlétét. Tisztázni szeretné
az engeszteléssel kapcsolatos félreértéseket, félreértelmezéseket, hogy a meg-
váltás lényegét kifejező, hitünk központi magvát alkotó, de a mai teológiá-
ba peremre szorult, méltatlanul mellőzött engesztelés lelkisége, amelyet „a
kicsinyek” közül sokan gyakorolnak („Áldalak téged, Atyám, mennynek és
földnek Istene, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, de feltártad
a kicsinyeknek” (Mt 11,25; Lk 10,21), újra az őt megillető központi helyre
kerülhessen.

Mi nem a célja a kötetnek? Nem kívánja az engesztelés teológiájának a
leírását, szisztematikus tárgyalását adni. Nem kívánja a különféle megváltás-
elméleteket tárgyalni és értékelni. Nem kíván dogmatikailag nyitott, vagy
vitatott kérdéseket megválaszolni. Nem kívánja az engesztelés témáját a mai

A könyv borítója

A könyv angol nyelvű összefoglalója

A könyv fülszövege  németül

Oldalak: 1 2