A következő video fordítása olvasható ebben a dokumentumban

 

Az élet a Földön egy zarándoklat. Utazás egy cél felé. Minden utazó elindulhat egy úticél felé, de először is tudnia kell hogyan jut el oda, ahova menni akar. 

Zarándokok vagyunk. Mi Fülöp-szigeteki lakosok nem Északra zarándokolunk. Nekünk, katolikusoknak a Mennyország az igazi cél, az élet célja. Amikor kereszténnyé leszünk, akkor Krisztus misztikus testének a részévé válunk, istenivé válunk.

Az apostoli Hitvallásban megkaptuk az útmutatást, amely a Mennybe fog vezetni minket.

Az útmutatás jól ki van fejtve a Katolikus Egyház Katekizmusában.


Bing Arellano atya vagyok, az a Szent Család Nemzetközi Szövetségének (Alliance of the Holy Family International AHFI) lelki igazgatója. Ez egy globális családi mozgalom a család, az ifjúság, a papság és a média megszentelődésére azáltal, hogy odaszenteljük magunkat Jézus és Mária Szívének. Ez egy kegyelemmel teljes bűnt kerülni törekvő engesztelő életstílus.

Üdvözlöm az AHFI Katolikus Egyház Katekizmusáról szóló alapfokú képzésén.

A nagy kivándorlás (Exodus) idején az izraeliták halálos kihívással néznek szembe, hogy Egyiptomot elhagyva egy hosszú fáradságos utazással eljussanak az ígéret földjére, a tejjel és mézzel folyó földre.

Számunkra az igazi kihívás annak a térképnek, útmutatásnak az ismerete, amely a Mennyországba vezet minket, amely megmutatja nekünk a mi igazi ígéretföldünket az Isten boldogító látását az örökkévalóságban. De a Mennyországot csak a halál és az ítélet szűk kapuján való átjutást követően érhetjük el. A Mennyország elvesztése a pokolba vezet, és a pokol az örök szenvedés helye az elkárhozottak számára.

Egyetérthetünk abban, hogy annak nem tudása, hogy merre tartok, azonos azzal, hogy nem tudom mit csináljak az életben. Ez a mondás jól bemutatja azokat, akiknek nincs tiszta elképzelésük a végső céljukról vagy az életük végről. Ezért tanuljuk a Katolikus Egyház Katekizmusát.

Különböző megközelítéseket adunk, kitűzzük a célunkat, amely a Mennyország, és haladunk onnan visszafelé, hogy jobban megértsük, hogy hogyan juthatunk el oda gyorsan, és értékelve azt, hogy milyen gyönyörűen és egyedileg alkotott meg minket Isten, hogy elérjük a célunkat.

Kezdjük azzal, hogy a katolikus hitnek 8 alapvető eleme van:

 1. Atyaisten
 2. Fiúisten
 3. Szentlélek Úristen
 4. Mária, az Áldott Anya
 5. A Katolikus Egyház
 6. A szentségek
 7. A Dekalógus, vagyis a Tízparancsolat
 8. Eszkatológia, más szóval a négy végső dolog

Most e 8 elem közül először az eszkatológiát, vagyis a négy végső dolgot tárgyaljuk. Megkérdezhetjük, hogy miért kezdünk a nyolcadik elemmel és nem az elsővel? Pontosan egy fordított megközelítéssel a nyolcadik elemmel kezdve és haladva az első elem felé. Azért, hogy világosan megértsük és jobban lássuk a Katolikus Egyház Katekizmusát.

A 4 végső dolog:

 • a halál,
 • az ítélet,
 • a Mennyország,
 • a Pokol

Három kérdést használunk:

mit,

miért és

hogyan

Ezek segítségével fogjuk röviden meghatározni és elmagyarázni a 4 végső dolog mindegyikét. Ezen a módon a jelentésük és relevanciájuk (jelentőségük) könnyen érthető lesz.

1.Halál

Kezdjük a halállal. Mi a halál szó jelentése? Egyszerűen kifejezve a halál nem más, mint a lélek és a test szétválása. Amikor a személy meghal, a test feloszlik és visszatér a porba, ahonnan jött. A lelket azonnal megítéli Isten, jutalommal, ami a Mennyország vagy büntetéssel, ami a Pokol.

Miért fontos ismerni a halált? Egyszer létezünk a földön, ha elveszítjük a Mennyországot, az az örökkévalóságra szól, nincs második esélyünk.

Nincs senki, aki tudná mikor, hol és hogyan fogunk meghalni.

Emlékezzünk Máté 24,44 versére „Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia, hogy magával vigyen”.

Hogyan készüljünk a halálra? 1. Először is úgy, hogy kegyelmi állapotban élünk, jót teszünk, jótékonysági cselekedeteket végzünk. 2. Másodszor törekedj a boldog és felkészült halálra és nem egy felkészületlen hirtelen halálra. 3. Harmadjára a mulandó dolgok halál előtti elrendezésével.

Az eszkatológia második eleme az ítélet

2. Az ítélet

Ebből kettő létezik: a külön ítélet és az utolsó ítélet.

Mi az ítélet?

A külön ítélet egy örök sorsunkra vonatkozó kijelentés, amit Jézus mond mindegyikünknek azonnal a halál után. Az utolsó ítélet ugyancsak egy kijelentés, amelyet Jézus mond a feltámadás után a világ végén. Minden ember és minden angyal, mind a jók, mind a gonoszak jelen lesznek, hogy hallják mindegyikünk utolsó ítéletét. Lukács 8,17 mondja „Mert semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, sem eltitkolva, ami ki ne tudódnék és napfényre ne kerülne”. Az utolsó ítélet egy nyilvános megismétlése a külön ítéleteknek.

Miért fontos tudni az ítéletről? Mert Isten ítél meg minden cselekedetet, szót, sőt még a legmélyebb gondolatainkat és törekvéseinket is. Minden egyes pillanat fel van jegyezve az angyalok által.

A külön ítéletet Isten mondja ki, amely egy személyre vonatkozó egyedi kijelentés mindenkinek a halála után. És ez a kijelentés, amiben a lélek részesül, nem mindegy, hogy az örökkévalóságra kiterjedő jutalom vagy büntetés lesz.

Az, hogy ítéletben részesülünk, szükségszerű, mert az ember társas lény, ez adja mindegyikünknek a minket megillető nyilvános megbecsülést és a gonosz nyilvános megszégyenítést. A misztikus test részesedik a lélek büntetésében vagy jutalmában.

Ahogy korábban említettük, az utolsó ítéletet a végső feltámadás után és a világ végén lesz, és ez igazolni fogja Isten gondviselését a világ kormányzásában, felfedi mind a jót, mind a rosszat, amit az emberek tettek az emberiséggel, azért hogy nyilvánosságra kerüljön Isten igazságossága, bölcsessége és irgalma.

Hogyan készüljünk fel az ítéletre? 1. Először. Körültekintően engedelmeskedj Isten és a Katolikus Egyház minden parancsánakVégezz jócselekedeteket imával és alamizsnával, és gyakorold az embertársaid iránti szeretetet Isten szeretetéért. 2. Másodszor. Gyakorold a bűnbánat akaratlagos cselekedeteit Isten iránti szeretetből, hogy jóvátedd, kiengeszteld a magad vagy mások a bűneit. 3. Harmadszor. Soha ne feküdj le aludni anélkül, hogy fel ne készültél volna a nagy ítéletre. 4. Negyeszer. Vizsgáld meg a lelkiismeretedet naponta, végezz bűnbánó cselekedeteket a bűneidért. Gyónd meg a bűneidet és határozd el, hogy elkerülöd azokat a jövőben. (A bűnbánat 5 cselekedete: 1. Böjt 2. Önmegtartóztatás 3. Jótékonysági cselekedet 4. Isten akarata szerinti cselekedet 5. Az állapotbeli kötelességek teljesítése)

3. Mennyország. Ez az örökkévalóság boldogító élete.

Mi a Mennyország? A Mennyország egy hely, lényegében egy állapot, ami az üdvözült lelkek egyé válása Istennel, Jézussal, ahogy a Filippiek 1,23 vers írja. A halál után a Mennyország egy másik lét, ahová az igaz ember kerül és ahol örömmel marad élvezve a tökéletes örökké tartó boldogságot.

Azok, akik a kegyelem állapotában haltak meg és megtisztultak a tisztítótűzben minden bocsánatos bűntől és az összes tartozásuk ideig tartó büntetésétől, meg lesznek jutalmazva a Mennyországban. Látják Istent színről színre és örök időkre részesülnek dicsőségében és boldogságában.

A legnagyobb öröm a Mennyországban az Isten boldogító látása. Szemtől szembe, színről színre látjuk Őt, és ez teljesen kielégíti a lélek minden éhségét és szomjúságát, amit szívében érzett, és örömmel tölti el a Boldogságos Szűz Mária, az angyalok és a szentek kíséretében. A lélek itt boldogan elégedett.

Miért fontos ismerni a Mennyországot? Mert ez Jézus végső ígérete az emberiségnek, különösen azoknak, akik hisznek Benne és teljesítik parancsait, miután ősszüleink áteredő bűne következtében elveszítették a Mennyországot. A Mennyország a legnagyobb ösztönzés és jutalom az embernek, minden szenvedés türelmes elfogadása után, a próbákon és gyötrelmeken keresztül a szűk kapun való belépés után, amik Isten királyságába vezetnek.

Hogyan készüljünk a Mennyországba? Először. Azáltal, hogy minden földi szenvedésünket felajánljuk engesztelésként egyesítve Jézus szenvedésével és halálával, aki az egyedüli közvetítő a bűneink megbocsátásában. Az övéhez hozzájárulnak a mi imáink, földi szenvedéseink is, köztük azok is, amelyeket a tisztítótűzben szenvedő lelkekért ajánlunk fel.  MásodjáraA mindennapi kereszthordozásunkkal, amit az Isteni gondviselés küld nekünk, hogy képessé váljunk arra, hogy részesüljünk Jézus szenvedéséből és halálából és ebben a folyamatban részesüljünk az Ő feltámadásának dicsőségében is, ahogy Szent Pál magyarázza a Rómaiakhoz írt levelének 8,17 versében. Harmadjára. hogy nem panaszkodunk a keresztjeink és szenvedéseink miatt, ahogyan az Apostolok Cselekedeteinek a 14,21. versében szerepel: „sok nyomorúságon át kell bemennünk a Mennyek Országába”.

 

3. Tisztítótűz A Mennyországgal együtt jár a tisztítótűz. Mindannyian hallottunk a tisztítótűzről, de mi a tisztítótűz? A tisztítótűz az a köztes állapot, ahol a Mennyországra váró lelkek tartózkodnak és tűz által tisztulnak. Ez egy hely azok számára, akik a kegyelem állapotában halnak meg, de bocsánatos bűneik vannak, vagy nem teljesen értek véget a bűneikért járó ideiglenes büntetések.

Azoknak a fájdalma, akik a tisztítótűzben vannak nem más, mint a boldogító színről-színre látástól való megfosztottság. Ezek a lelkek intenzíven szenvednek a megtisztulás tüzétől. A szenvedés időtartam és a nagysága a lélek által elkövetett bűnök súlyosságától függ.

Miért fontos ismernünk a tisztítóhelyet? Azért fontos, mert a tisztítóhely az a hely, ahol a halál után kapjuk meg az ideiglenes büntetést, ha bocsánatos bűnben haltunk meg vagy nem tettünk még eleget az isteni igazságosságnak a már megbocsátott halálos bűneink miatt.

Hogyan tudunk segíteni a tisztítótűzben lévő lelkeknek? Azok, akik élnek, a következőkkel segíthetnek rajtuk: szentmise, ima, jócselekedetek felajánlása.

Mivel a tisztítótűzben szenvedő lelkek nem tudnak már segíteni magukon, imádkozz nagy odaadással értük. Aranyszájú Szent János mondta, hogy nem a könnyezés, hanem az imádkozás, az alamizsnaadás hozza a megkönnyebbülést a holtnak számára. Tehát felajánlhatjunk értük a szeretet hősies cselekedeteit, mivel azok befedik a bűnök sokaságát. A szeretetnek ezek a hatalmas jótékonysági cselekedeteivel teljes búcsúkat nyerhetünk a megholtak számára.  A teljes búcsúk elnyerésének a feltétele, hogy elmegyünk gyónni, áldozni és imádkozunk a pápa szándékára a felajánlástól számított 8 napon belül.

 

4. A Pokol 

Mi a pokol? Rémséges tartózkodási helye az elkárhozottaknak, a gyötrődés helye, „olthatatlan szűnni nem akaró tűz”, „feneketlen gödör”, „örökké tartó büntetés”, a „külső sötétség”. Azok, akik a Pokolban bűnhődnek, halálos bűnben haltak meg. Ezek a lelkek megfosztattak Isten színe látásától, szörnyű kínokat szenvednek, különösen az örökkévalóságig tartó tűztől. Mindazok, akik halálos bűnben halnak meg, még ha csak egyetlen meg nem bánt bűnnel is, a pokolba kerülnek.

De Isten nem akar senkit a pokolba küldeni, mindenkinek az üdvösségére vágyik, ahogy Timótheushoz írt első 2,4 verse mondja, Isten szabadnak alkotta az embert. A Pokol az a hely, ahova az ember szabad döntése alapján kerülhet az örökkévalóságon át, mert szándékosan nem volt hajlandó betartani Isten parancsolatait. Az elkárhozott lelkek a pokolban elszenvedi a veszteség fájdalmát, és az érzékek fájdalmát.

Mit jelent a veszteség fájdalma? A legnagyobb kín a Pokolban, Isten örökre szóló elvesztése. Ez a lélek éhsége és szomjúsága a tökéletes boldogságra. Isten színe látása helyett az elkárhozott lelkeket a Pokolban az undorító ördögök kínozzák az örökkévalóságon át. Gyűlöletet éreznek önmaguk, Isten, a Sátán és mindenki más iránt. Ezek az elkárhozott lelkek kétségbeesést, reménytelenséget, bűntudatot és irigységet éreznek.

Mit jelent az érzékek fájdalma? Azok a fájdalmak, amit a kárhozottak elszenvednek a tűztől és az összes érzékükben, a látásban, hallásban, szaglásban, ízlelésben és érintésben.

Miért fontos a Pokol ismerete?

Emlékezz: Az Úr félelme a bölcsesség kezdete. A Pokoltól való félelemnek arra kell ösztönöznie bennünket, hogy jó életet éljünk és minden értelemben kerüljük a Poklot.

Ha ismerjük a kínokat, amik a halál után várják a gonoszokat, ez arra ösztönöz minket, hogy elkerüljük a bűnt és helyette értékes életet éljünk.

Az összes élvezet, amit a világ adhat nekünk nem éri meg. Semmi a földön nem mérhető a pokol egyetlen pillanatához képest. És mi azokat akarjuk átélni az örökkévalóságon át? Emlékezz Isten abszolút jóság, sem közvetlenül sem közvetve nem akarja a rosszat. De a megengedő akarata lehetővé teszi azt, mert tiszteletben tartja az ember szabadságát, hogy isten igazságossága mindenki számára nyilvánvaló legyen.

Hogyan kerüljük el a Poklot? A válasz egyszerű. Nincs több bűn, fejezd be az Isten elleni vétkezést. Emlékezz, Jézus megvált minket bűneinktől, hogy elkerüljük a rosszat. Engedelmeskedjünk tehát mindig Isten parancsainak, azáltal, hogy szenteljük magunkat Mária Szeplőtelen Szívének, éljünk bűnbánó életet. Ez rendszeres, még ha nem is napi gyónást jelent, szentségimádást, rózsafüzért, szentmisét. Kezdjünk egy kegyelemmel eltelt, bűntelen életet!

Ha komolyan végig gondoljuk, hogy a Mennyország a végső célunk, akkor önkéntesen meg kell fizetnünk az árát, annak, hogy megszerezzük.

Az Ószövetségben az árja emberek 4000 évet töltöttek könnyezve, nyögve és szenvedve még az életüket is elveszítve, várva és törekedve az örök életre, amit elveszítettek Ádám és Éva áteredő bűne miatt.

Szent Benedek és más hozzá hasonló szentek, hátat fordítottak a földi életmódnak, követték Jézust, hogy megmentsék a lelküket. De milliárdok még bizonytalanok, hogy radikális lépést tegyenek Krisztus követésére.

A négy végső dolog közeli perspektívába hozzák ezeket. Hajszolhatjuk az élvezeteket most és szenvedhetünk később a Pokolban. Vagy szenvedünk most magunkravéve a keresztünket, ami az egyetlen út az üdvösséghez és a megszentelődéshez, és azután élvezzük az örök élet boldogságát.

Mindezek alapján egy igazi cél van az életben: Mennyország vagy Pokol. Ahogy választunk, aszerint leszünk megítélve halálunkor, és ezt az ítéletet Jézus, az örök bíró mondja ki felettünk.

Isten áldjon meg titkeket! Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.

 

 

Kérdések az AHFI szövetség tagjainak, a promotoroknak és az ifjúsági vezetőknek:

 1. Amíg a halál a küszöbön áll és nem érkezik meg, hogyan készítsük elő életünket a Mennyei Királyság érdemére?
 2. Hogyan segíti a purgatórium gondolata a földi próbatételek elfogadását?
 3. Miért kell törekedned a Mennybe?
 4. A napi lelkismeretvizsgálat hogyan segíti a különítéletet?
 5. Hogyan kínozza a Pokol a lelket a feltámadás előtt?

 

Nézd meg a második részt „A hét szentség” címmel a következő héten. Csak az ATHFormation YouTube csatornán.