Üdvözítőmnek Isteni Szíve, te minden jónak és tökéletességnek forrása: bárcsak úgy szerethetnélek, ahogy te ezt megérdemled! Távolíts el szívemből mindent, ami nem kedves előtted és gyújtsd fel azt szereteted lángjával, hogy mindenben csak téged keresselek és kívánjalak, én Istenemet és mindenemet.

Bárcsak visszavehetném az elpazarolt drága időt. De mivel ez nem lehetséges, legalább ezután akarlak egész szívemből szeretni, életem minden percét neked szentelni és így előbbi hidegségemet, közönyösségemet némileg pótolni.

Mily boldogok azok a lelkek, akik már zsenge gyermekkoruktól fogva szívüket neked adták és a szeretetben mindvégig megőrizték. Miképp volt lehetséges, ó örök Szépség, hogy elhagytalak és megbántottalak!

Mennyire bánom, hogy valamikor utálatos voltam előtted! És ha látod, hogy újból megválhatnék szeretetedtől és súlyos bűnnel megbánthatnálak, akkor engedj inkább szeretetedben meghalni, mert élni és téged nem szeretni, keservesebb nekem a halálnál.

Isteni Szív, íme szeretlek most téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből, mindenek fölött. És ami rajtad kívül szép és jó, csak azért szeretem, mert minden szépség, jóság és szeretetreméltóság kútforrása vagy. Ebben a szeretetben akarok élni és meghalni.

Jézusomnak szerető Szíve! Istenem és legfőbb jóm! Téged kíván lelkem! Hogy vágyom azon boldog pillanat után, melyben örökké bírni foglak a mennyben. Akkor szemtől szemben foglak látni és ismerni; egész szívemből és minden erőmből szeretlek majd ott és irgalmasságodat mindörökké magasztalom.

Kicsi és nyomorul ugyan az én szívem, és gyenge a szeretete, melyet irántad érez, szeretetre méltó Jézusom! Növeld hát szent kegyelmeddel és gyullaszd fel szereteted tüzével, mely Szívedet emészti. Egyesítsd a te Szíveddel, hogy úgy szeressen téged, ahogy te azt megérdemled.

Ó isteni Szív, fogadd el szeretetem ezen megnyilvánulását embertársaim nevében is. Szabadítsd meg a tisztítótűzben szenvedő lelkeket kínjaktól és irgalmasságod legyen rajtam. Amen

 

*

 

Ó Jézusom, és Uram és Istenem, kinek szentséges Szíve mindenkor irántam való szeretetből lángol: benső hálával eltelve borulok le előtted és kívánom magam fenntartás nélkül feláldozni neked.

A Boldogságos Szent Szűz, az összes angyalok és szentek jelenlétében áldozom fel és adom át magamat egészen a te jóságos Szíved szeretetének, hogy mostantól fogva te légy legfőbb szeretetem és mindenem; hogy ezután neked éljek, szenvedjek és meghaljak, hogy egészen a tied legyek és te az enyém.

Szentséges Szív legyen kedves előtted ez az én felajánlásom. Átadom neked testemet s lelkemet, cselekedeteimet és szenvedéseimet, életemet és halálomat, időmet és örökkévalóságomat.

Lankadatlan buzgósággal törekszem minden tehetségemet a te tiszteletedre fordítani egészen. Ezért egyesülök az összes, téged szerető lélekkel, hogy a tőlem telhető engesztelést végezzem a bántalmakért és méltatlanságokért, melynek szereteted e szent titkában ki vagy téve.

Szeretetreméltó Jézus, te köztünk akarsz maradni a világ végéig, hogy kegyelmeddel elhalmozz, hogy segítségünk, menedékünk, vigasztalásunk és erőnk légy e siralom völgyében, és mégis hányan félreismerik ezt a végtelen szeretetet.

Annyian nem törődnek veled, sőt nem is ismernek. Ellenségeid megvetnek, gúnyolnak, lábbal tapodnak. Oly sok keresztény csak hálátlansággal és mindenféle bántalommal illet, sőt szentségtöréssel fizet jóságodért.

Barátaid között is vannak, jóságos Jézus, kik csak hanyagsággal szolgálnak neked, sokszor hidegséggel és tiszteletlenséggel közelednek feléd. És ami fájdalmamat betetőzi: magam is ellenségeid közé tartoztam.

Magam is keserűséggel töltöttem el Szívedet, bűneimmel véres halálverejtéket csaltam ki belőled és keresztre feszítettelek.

És mégis szerettél és szeretsz bennünket, mintha mindig barátaid lettünk volna és soha ellenségeid. Ezért térdelek most itt előtted: könyörülj rajtam és töröld el vétkeimet.

A kötelességtudás és szeretet vezérelje ezután életemet, hogy életem minden napja az engesztelés s szeretet áldozata legyen.

Fogadd, Uram, kegyesen ezt az áldozatomat. Egyesítem azzal a dicsőítéssel, melyet isteni Szíved naponként a mennyei Atyának bemutat, és azzal az áldozattal, melyet a mi üdvünkért fájdalmas Anyáddal a Kálvárián hoztál.

Add meg nekem a kegyelmet, hogy az Oltáriszentségben mindig erősebb hittel, gyermeki reménységgel és bensőbb szeretettel tiszteljelek és imádjalak, hogy így eljussak hozzád a mennybe. Amen.