Úrangyala …

Ó Úrnőm, ó Anyám, neked szentelem magamat egészen s hogy odaadásomat megmutassam, íme felajánlom neked ma szememet, fülemet, számat, szívemet, egész valómat teljesen. Mivel tehát immár a tied vagyok, ó jó Anyám, őrizz hát és védelmezz, mint javadat és birtokodat.

Imádság

Hiszem, ó teljes Szentháromság, hogy itt jelen vagy. Imádlak gyermeki tisztelettel és szeretettel, egyesülve a Boldogságos Szűz Máriával, Uram anyjával, szent őrangyalommal, Szent Józseffel, védőszentemmel, családunk védőangyalaival és védőszentjeivel és az összes mennyei lelkekkel és szentekkel.

Hála

Ó teljes Szentháromság, dicséret és hála legyen neked kimondhatatlan szeretetedért és jóságodért, mellyel teremtettél, megváltottál és megszenteltél. Hálából minden kegyelmedért és jótéteményedért, szeretni akarlak teljes szívemből és teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből.

Jó szándék

Ó legszentebb Szentháromság, ma újból neked szentelem testemet és lelkemet. Szintúgy felajánlom neked legtisztább szándékkal minden gondolatomat, szavamat, cselekedetemet s a napnak minden szenvedését, hogy tetszésedet elnyerjem, téged méltóképpen tiszteljelek, mindennemű kegyelmedért illően hálát adjak, az ellened elkövetett vétkekért megengeszteljelek és hogy szentegyházad győzelmét, különösen pedig a szegény Benned nem hívők és bűnösök megtérését és Jézus Szentséges Szíve minden ügyének gyarapodását kiesdjem.

Kérések

Áldd meg, teljes Szentháromság, testünket-lelkünket. Áldd meg szüleinket és rokonainkat, családunkat és ennek jótevőit, egyházi és világi feljebbvalóinkat.

Ó Szentlélek, a szívek irányítója és vezérlője, töltsd meg gyarló szívemet mindenre képesítő kegyelmed erejével, hogy ma minden igyekezetem a te isteni akaratod szerint való legyen.

Imádkozzunk a Szentlélek hét ajándékáért magunk és az anyaszentegyház részére:

A bölcsesség ajándékáért.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

Az értelem ajándékáért.

Dicsőség …

A tanács ajándékáért.

Dicsőség …

Az erősség ajándékáért.

Dicsőség …

A tudomány ajándékáért.

Dicsőség …

A jámborság ajándékáért.

Dicsőség …

Az istenfélelem ajándékáért.

Dicsőség …

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Imádkozzunk a hit terjedéséért. Miatyánk … Üdvözlégy …

Imádságok az angyalokhoz és szentekhez

Isten angyala, te vagy oltalmazóm, világosíts meg, védj, vezérelj és igazgass engem, akit a Fölségesnek atyai jósága terád bízott.

Szent József atyám, védőszentem, családunk szent őrangyalai és pártfogói, legyetek ma és mindenkor, különösen pedig halálom óráján védelmezőim.

Imádjuk Istent az ő szentjeiben, akiknek emlékét ma üljük.

Dicsőség…

 

Az Ige világossága és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus Szíve az emberek szívében.