2014. 04. 13.        VIRÁGVASÁRNAP 

Kedveseim, virágvasárnappal megkezdődött a nagyhét. Jézus életének szenvedés története éljen szívetek középpontjában, hogy amikor a dicsőséges feltámadásának fénye Húsvétkor felragyog, ne veszítsétek el a reményt. Csak a feltámadásban érthetitek meg a szenvedés misztériumát. Engedjétek magatokba ezt a nagy titkot, és soha ne kételkedjetek Jézus Krisztusban, mint Üdvözítőtökben, hiszen Ő az emberiség megváltó Királya. Jöjjetek, hódoljatok előtte és bízzatok Benne. Álljatok most különösen is mellé, és mélyen megrendülve hallgassátok Jézus szavait a Szentírás igéje által. 

2014. 04. 15. 

Kedveseim, minden időtöket és cselekedeteket szánjátok az engesztelésre! Az engesztel igazán, aki mindig minden idejét felajánlja az Úr oltárán engesztelő áldozatként. Ha nincs ideje, adja oda a Szentháromságnak, hogy Ő töltse be minden idejét és fogadjon el mindent engesztelésül. Ha van ideje, akkor használja fel jól az időt és imádkozzék azok helyett is, akiknek nincs erre lehetőségük az állapotbeli kötelességük miatt. De vigyázzon, aki imádkozik, nehogy elhanyagoljon valami fontos tevékenységet, amit Isten rábízott, mert akkor az imájának nem sok értéke lesz. De feladataival se takarózzék senki, hogy képtelen miattuk imádkozni, mert bizony ez sem elfogadható Isten előtt. A legjobb, ha mindent imádsággá alakítotok és engeditek, hogy a Szentlélek imádkozzon bennetek és hagyjátok, hogy mindent megcselekedjen, ami fontos mindnyájatok üdvösségére. 

2014. 04. 16.          Nagyszerda

Kedveseim, csendesedjetek és mélyüljetek el az előttetek álló szent három nap ünneplésével. Egyre kevesebben vagytok, akik komolyan meg akarják nyitni szívüket Jézus Krisztus kínszenvedésének, halálának és dicsőséges feltámadásának szent liturgiájára. Aki csak teheti, maradjon a szertartások végéig a templomban és méltó módon virrasszon és engeszteljen mindazokért, akik visszautasítják Jézus Krisztust, és nem fogadják el őt Üdvözítő Istenüknek. Különösen azokért imádkozzatok, akik bár meg vannak keresztelve a katolikus hitre, de semmit sem törődnek lelkük jövőjével. Úgy maradjatok együtt a virrasztásban, hogy éljétek át, amennyire csak lehetséges, a kegyelem által, Jézus szenvedés történetét. Gondoljatok arra, hogy most is rengetegen ellentmondanak Neki, mert kihűlt az emberek többségéből az Iránta való részvét. Nem jelent nekik semmit Húsvét, csupán csak pihenőnapot. Imádkozzatok nagyon és higgyétek, imáitoknak nagy ereje van! 

2014. 04. 17.         Nagycsütörtök

Kedveseim, Jézus nagycsütörtöki tette példát adott az apostoloknak, hogy ők is azt cselekedjék, amit Ő tett. A lábmosás az alázatos lelkület teljes elfogadása. Az Eucharisztia alapítása az Ő egész életének, értünk való teljes önátadása, a legnagyobb szeretet gesztusa, melyben megígéri, hogy velünk marad mindvégig a világ végezetéig. Jézus főpapi imájában örök példát ad azoknak, akik elfogadják az Ő élete áldozatát. Nekünk sem szabad mást tennünk, mint amit Ő tett, életünket adni barátainkért. Mert ez a tökéletes szeretet csúcsa. Elmélkedjetek és imádkozzatok, mit jelent számotokra, hogy Isten végtelen szeretetében lehajol hozzátok és egészen közel kerül szívetekhez, amikor szentáldozáshoz járultok. Jó mélyen véssétek szívetekbe Jézus szent tanítását, hisz közel van már az idő, amikor mást fognak tanítani és mást kényszerítenek elfogadni veletek.

2014. 04. 18.               Nagypéntek

Kedveseim, Nagypénteken mélyen átélve végezzétek Jézus keresztútját! Legyetek hálásak, amiért előttetek járt, és engedte magát értetek megalázni! Jézus engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Tőletek is ezt az engedelmességet várja, hogy haljatok meg mindenféle saját elképzeléseiteknek, és engedjétek magatokat kiüresíteni és Szentlelke álta vezetni! Legyetek hálásak Jézus szenvedéséért, amiért vállalta minden emberért a csúfos kereszthalált, hogy feltámadásával elvezessen titeket az örök üdvösségre. Mélyen hódoljatok szent keresztje előtt, és fogadjátok el kezéből mindazokat a megpróbáltatásokat, melyek lelketek javára válnak! Bizalmatokat egyedül Jézus Krisztusba vessétek mélyen együttérezve vele!        

2014. 04.19. Nagyszombat

Nagyszombaton Jézus alászállt a pokol tornácára, hogy kihozza onnan mindazokat, akik előtte haltak meg és reménytelenségben vártak. De Jézus kihozta őket onnan nagy irgalmasságában, hogy többé már ne kelljen ott sínylődniük. Nekünk megadatik az, hogy a keresztség által eljuthatunk az irgalom forrásához, Jézus szent szívén keresztül a mennyországba. Soha ne veszítsétek el a reményt és mindig bizalommal forduljatok Jézushoz, aki elhozza nektek a feltámadás dicsőségét. Tartsatok ki állhatatosan mindvégig mellette, és segítsétek testvéreiteket elvezetni Hozzá. Ez a ti óriási feladatotok. Szüntelenül tegyétek a jót, és beszéljetek is Jézusról, hogy eljusson tanítása mindenkihez. De ha egyik sem adatik meg, akkor állhatatosan imádkozzatok és az Úr nem késlekedik meghallgatni imáitokat!                            

                             Anna Terézia