ZÖLD SKAPULÁRÉ APOSTOLSÁG

A kilenced a következő honlapról való: http://www.lazarista.hu/lelkiseg/vinces-imak

 1. nap

Szentírási részlet:

Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: “Az Úr Lelke van rajtam: azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét”. Lk 4, 16-19

Rövid csönd

Elmélkedés:

Uraim és ti, testvérem, örökségünket a szegények jelentik: “pauperibus evangelizare misit me”. Micsoda boldogság, uraim, micsoda boldogság! Ugyanazt tenni, mint amiért az Úr jött el a mennyből, és ami által mi is a földről a mennybe jutunk, hogy Isten művét folytathassuk…

Imádság:

Megváltóm, te a Társaságot ezzel a céllal alapítottad. A szegényekhez küldted, és azt kívánod, hogy az egyedüli igaz Istenként és Jézus Krisztusként ismerjenek meg téged, aki azért jött a világba, hogy valamennyi ember elérhesse az örök életet.

Ezt a munkát ezért előnyben kell részesítenünk minden más földi munkával és kötelességgel szemben. Istenem, vajon megértheti-e ezt egyszer valaki? Így pedig, Úr Jézus, a nevedben imádkozunk, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel együtt, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

 1. nap

A szegénység

Szentírás:

Jézus mondja: “Ha tökéletes akarsz lenni – felelte Jézus -, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” (Mt 19, 21)

Rövid csönd

Elmélkedés:

Krisztus, minden vagyon valódi Ura, annyira magáénak érezte a szegénységet, hogy a fejét sem volt hol lehajtania. A vele missziós küldetésében együttműködő apostolokat és tanítványokat a szegénység hasonló fokára helyezte, hogy ne rendelkezzenek semmivel, és így szabadon jobban és könnyebben küzdhessék le a gazdagság iránti vágyakozást, mely szinte az egész világot romba dönti. Erejéhez mérten tehát mindenki törekedjék arra, hogy kövesse őt ennek az erénynek a gyakorlásában, szilárdan meggyőződve, hogy pont ez lesz az a bevehetetlen várfal, mely a Isten kegyelméből örökre megőrzi a Társaságot.

Könyörgések:

Imádság:

Még mielőtt a szegények Urukként ismertek meg, barátjukként is megtapasztalhattak. Szt. Vincéhez hasonlóan arra vagyunk hivatottak, hogy ily módon kövessünk téged. Ez a mi Mennyek Országába vezető utunk.

Segíts, hogy beléphessünk a szegények világába. Segíts nekünk, hogy leküzdhessük azokat az akadályokat, melyek egyénileg és közösségileg elválasztanak minket a szegények világától. Segíts nekünk, hogy amikor a szegényeknek az evangéliumot hirdetve téged követünk, új élet, új energiák és új elköteleződés támadjon bennünk. Ámen.

 

 1. nap

A tisztaság

Szentírás:

“Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent” (Mt 5, 8).

Rövid csönd

Elmélkedés:

“Megváltónk nagyra becsülte a tisztaságot, az emberi szívekbe kívánta oltani azt. Azzal is jelezte ezt, hogy a természet törvényeit figyelmen kívül hagyva, a Szentlélek által a Szeplőtelen Szűztől kívánt megszületni. A tisztaságnak ellentmondó bűnöket azonban nagyon megvetette. Megengedte ugyan, hogy a leggyalázatosabb gonosztettekkel illessék, így azzá vált, amivé maga kívánta, gyalázatokkal teljessé, ám sehol sem olvashatunk arról, hogy legádázabb ellenségei akár csak megvádolták volna bárminemű erkölcstelenséggel. Ezért mindenki erejéhez mérten tegyen meg minden erőfeszítést, hogy épségben megőrizhesse testének és lelkének tisztaságát. Isten segítségével abban az esetben érhető el ez, ha a lehető legkörültekintőbben uralkodunk külső és belső érzékeinken.” (RC IV, 1)

“Így nyithatjuk meg szívünket Isten és felebarátunk irányába, egész életünk pedig Krisztus és az Egyház közötti szeretet örömteli megnyilvánulásává válik, mely a maga teljességében az eljövendő korban jelenik majd meg.” (K III, 29, § 2)

Könyörgések:

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus, lelkem egyetlen vőlegénye: te vagy szívem boldogsága. Szeretettel áthatott lélekkel kérlek: segíts, hogy az ünnepélyesen megígért tisztaságot megőrizhessem. Ezért, drága Jézusom, a testi kívánságoktól óvni akarom magamat, uralkodni akarok érzékeimen és szívemen, hogy egyre jobban elnyerjem tetszésedet.

Boldogságos Szűz Mária, járj közben számomra szent félelemért és saját erőmbe vetett bizalmatlanságért. Minden szentek, óvjatok engem, hogy gondolattal, szóval és cselekedettel ne vétkezzek, és így ne távolodjak el Jézus legtisztább Szívétől. Ámen.

 

 1. nap

Az engedelmesség

Szentírás:

Jézus Krisztus isteni természete ellenére nem ragaszkodott az Istennel való egyenlőségéhez, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, hasonló lett az emberekhez, és külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (vö. Fil 2, 6-8).

Rövid csönd

Elmélkedés:

Urunk, Jézus Krisztus szavaival és példájával engedelmességre tanított minket. Alávetette magát a Boldogságos Szűznek, Szt. Józsefnek és más fölérendelt személynek, jóknak és méltatlanoknak egyaránt (RC, V, 1). Részesedésünk Krisztus engedelmességének titkában megkívánja, hogy kölcsönös tapasztalatcserével, valamint olyan nyílt és felelős párbeszéddel, melyben a korkülönbségek és lelki minőségek érvényesülésével közös következtetések levonására és a végső döntés meghozatalára van mód, valamennyien közösen keressük az Atya akaratát (K III, 37, §1).

Könyörgések:

Imádság:

Lelkem Megváltója, add meg nekem a kegyelmet, hogy le tudjam küzdeni önszeretetemet, és követni tudjalak Téged, aki sohasem a saját, hanem mindig az Atya akaratát kereste.

Uram, földi életed kezdetétől fogva úgy döntöttél, hogy alárendeled magad édesanyádnak, Máriának és nevelőapádnak, Józsefnek. Add meg nekem a kegyelmet, hogy sohase tegyek semmit Mennyei Atyám akarata ellenében, hiszen ez az önmegtagadás lényege.

Uram, add meg a kegyelmet, hogy ettől a pillanattól kezdve ezen erény szerint éljek a szentek boldogságában, ami annyit jelent, hogy figyelembe veszem, mit akar, és mit nem akar Isten. Ámen.

 

 1. nap

Az egyszerűség

Szentírás:

Jézus mondja: „Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok.” (Mt 10, 16).

Rövid csönd

Elmélkedés:

Urunk, Jézus azt várja tőlünk, hogy egyszerűek legyünk, mint a galambok. Ez azt jelenti, hogy a dolgokkal kapcsolatos véleményünknek olyan őszintének kell lennie, mint amilyennek a valóságban látjuk azokat, fölösleges fenntartások nélkül. Minden cselekedetünkkel kerülnünk kell a képmutatást és manipulációt. Szándékainkkal kapcsolatban mindig Istent kell szem előtt tartanunk.

Krisztus azt ajánlja, legyünk egyszerűek, mint a galambok, egyúttal azonban azt is mondja, legyünk óvatosak, mint a kígyók. Ezzel arra figyelmeztet, hogy beszédünk és viselkedésünk legyen megfontolt. Hallgatnunk kellene ezért a nyilvánosságra nem tartozó dolgokról, főként, ha azok erre nem alkalmasak vagy nem megengedettek… Ez az erény a gyakorlatban annyit jelent, hogy megfelelő módot kell találnunk cselekedeteinkhez. Szent irányelvként tartsuk tehát szem előtt, hogy nem fogadunk el semmiféle kivételt, mert azzal, hogy Isten számára dolgozunk, munkánkhoz is mindig isteni eszközöket választunk. Mindent krisztusi szempontból látunk és ítélünk meg majd, nem pedig a világi bölcsesség szerint, vagy saját elménk következtetései alapján. Ily módon leszünk óvatosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok.

Könyörgések:

Imádság:

Isteni Megváltó, te eljöttél e világra, hogy oly egyszerűen hirdesd az evangéliumot.

Alázattal kérlek, engedd meg, hogy példádból tanulhassak.

Add, hogy magamévá tudjam tenni az egyszerűség lelkületét, és kegyelmeddel egyszerűen és közvetlenül tudjam azt terjeszteni mások lelki üdvéért, hogy ekképp hirdethessem Igédet, és elvethessem azt környezetemben, mint jó és hűséges szolgád, akit kegyeskedtél ezzel megbízni.

Drága Megváltóm, öntsd szívembe az egyszerűség lelkét, hogy reménykedhessek abban: kegyelmeddel való teljes együttműködésem révén igazi apostolod lehetek. Ámen.

 

 1. nap

Az alázat

Szentírás:

Jézus mondja: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát” (Mt 11, 28-29).

Rövid csönd

Elmélkedés:

Mindenki fontolja meg ezt a krisztusi tanítást: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Ahogy maga is hangsúlyozza, arra emlékeztet ezzel minket, hogy alázattal hajthatjuk uralmunk alá a földet, mert ezen erény gyakorlása felkészíti az emberi szíveket, hogy az Úr felé forduljanak. Ez nem érhető el annak, aki durván és nyersen bánik embertársaival. Ezen túlmenően a Mennyek Országa csak alázattal érhető el, mert hiszen az önalázat szeretete fölemel minket, és fokozatosan az egyik erénytől a másikig vezet, míg célunkat el nem érjük.

Az alázat az evangéliumi spiritualitás alapja. A Mennyek Országa a lélekben szegényeké. Isten a büszkéknek ellenáll, az alázatosakat felemeli. Szent Vince jól tudta ezt. Meg volt győződve arról, hogy az alázat „az evangéliumi tökéletesség alapja és a lelki élet lényege”.

Könyörgések:

Imádság:

Lelkem Megváltója, tölts el minket szeretettel, melyért annyi alázatot szenvedtél, szeretettel, melyért a dicséret helyett a sértést választottad, szeretettel, mely saját megaláztatásodban is Isten dicsőségének keresésére indított. Bárcsak már most elvetnénk mindent, ami nem a Te dicsőségedet szolgálja, mindent, amit hiúság, kérkedés és önbecsülés leng körül. Bárcsak mostantól a valódi alázat megnyilvánulásait keresnénk. Bárcsak egyszer s mindenkorra lemondanánk megtévesztett és hazug emberek dicséretéről, s arról a hiú vágyakozásról, hogy munkánk sikert arasson.

Végül pedig, Uram, kegyelmed és példád által bárcsak szívünkben is alázatosak lennénk. Ámen.

 

 1. nap

A kedvesség

Szentírás:

Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse el szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást… Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. (Kol 3, 14-17)

Rövid csönd

Elmélkedés:

Csak a kedvesség és a szeretet által nyílik meg a szív. (Szt. Vince)

Könyörgések:

Imádság:

Istenem, hogy elnyerjem tetszésedet, teljes szívből tiszteletteljes és kedves szeretnék lenni embertársaimhoz.

Ismételten megígérem, hogy mindezt más módon kísérlem meg elérni, mint ahogy eddig tettem.

Azonban gyenge vagyok, Uram. Külön segítséged nélkül semmiféle elhatározásom megvalósítására nem vagyok képes.

Ezért arra kérlek, Istenem, hogy szeretett fiad, Jézus nevében, aki maga a megszemélyesített jóság és szeretet, segíts nekem, hogy kegyelmed által tetteimből szándékosan sohase hiányozzék a jóság.

 

 1. nap

A mértékletesség

Szentírás:

Krisztus mondja: „Aki követni akar engem, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem.” Szent Pál ugyanebben a szellemben hozzáfűzi: „Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.” Ezért pedig mindenki szüntelenül mondjon le saját akaratának és ítéleteinek érvényesítéséről, s fojtsa el érzékeit.

Rövid csönd

Elmélkedés:

Szent Vince számára – a többi szenthez hasonlóan – a szentté válás Isten akaratának a lehető legtökéletesebb megvalósítását jelentette. Az eredendő bűn valósága a világban saját személyes bűneimmel kiegészülve azonban arra késztetnek, hogy saját akaratomat Isten akarata elé helyezzem. Ezért folyamatosan le kell metszenem az önzés, az érzékiség és hiúság hajtásait, melyek abban akadályoznak, hogy életem fája gyümölcsöt hozzon. Az embernek újra és újra szorgalmasan kell meghalnia. Hogy a meghalás milyen sajátos formáját választja, az – bizonyos mértékben – minden embernél más. Egy azonban biztos: Szent Vince tanítása szerint ítéletünknek, akaratunknak, szívünknek és érzékeinknek érezniük kell a metszőkés érintését, hogy Szent Pál szavai szerint „Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.” (2 Kor 4, 10). Így lesz számunkra a napi eucharisztikus áldozatnak mélysége és értelme.

Ne engedjük meg tehát senkinek sem, hogy arról próbáljanak meggyőzni minket: külső és belső érzékeink elnyomása ma már elavult volna. Vannak olyan szenvedélyeink és vágyaink, melyek ellentmondanak a krisztusi életünk törvényeinek. Alázatosan megvalljuk, és keresztényi szeretettel feszítjük meg őket. Csak így tartozhatunk teljesen Jézus Krisztushoz. Csak így hirdethetjük hitelesen Krisztus örömhírét a szegényeknek. Fogadalmunk csak így maradhat élő valóság.

Könyörgések:

Imádság:

Úr Jézus, te mindenről lemondtál, én pedig még arról a kevésről is félek lemondani, amim van. Inkább kényelemre, biztonságra és barátokra vágyom ahelyett, hogy szegényeidben neked szolgálnék, ahelyett, hogy bíznék abban: megadod, amire szükségem van. Segíts, hogy a lemondás gyakorlatával legyőzzem a test és a világ kísértéseit, valamint büszkeségemet, és így osztatlan szívvel kövesselek téged.

 

 1. ap

Buzgóság a lelkek megmentéséért

Szentírás:

Jézus mondja: „Hirdetnem kell az Isten országát, hiszen ez a küldetésem.”

Rövid csönd

Elmélkedés:

„Nem elég Istent szeretni, ha felebarátom nem ezt teszi.” (XII, 262)

E szavak nagyszerű kifejezői annak, mit is ért Szt. Vince ezen erény alatt. Nem mást, mint Krisztus, az evangélium és a szegények iránt érzett szenvedélyt, annak érdekében, hogy az örömhír mindenhová eljusson, és hatékony legyen. Olyan szenvedély ez, mely értelmet ad a misszionárius életének, szenvedély, mely arra törekszik, hogy Isten igéjének kenyere, az Eucharisztia kenyere, az emberek asztalán lévő kenyér, az igazság, az emberi méltóság és szabadság kenyere megosztásra kerüljön…

„Amikor szeretet hatja át az emberi lelket, ura lesz minden képességének – nem pihen soha. Olyan, mint a mindent elemésztő tűz” (XI, 216). „Ha az Isten iránti szeretet tűz, úgy a buzgóság ennek a lángja.”

Könyörgés:

Isteni Megváltóm, alakíts át szándékod szerint. Kezeim legyenek Jézus kezei. Nyelvem legyen Jézus nyelve. Add, hogy minden testi képességem a te dicsőségedet szolgálja. És mindenekfelett formáld át lelkemet minden képességével együtt, hogy emlékezetem, akaratom és érzéseim Jézus emlékezete, akarata és érzései legyenek. Kérlek, pusztítsd el bennem azt, ami nem rád hasonlít. Add, hogy csak benned, általad és érted éljek, hogy Szent Pállal együtt mondhassam: „Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” Ámen.

 

Könyörgések:

Örömmel készülve Szent Vince ünnepére alázattal kérjük Istent, hogy a Vincés családban szerető irgalmasságával őrizze meg Atyánk lelkét; kérjük bizalommal.

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

Úr Isten, te Fiadat a világba küldted, hogy elhozza az evangéliumot a szegényeknek:

 • add, hogy Egyházad sohase hanyagolja el az üdvösség örömhírének hirdetését.

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

Taníts meg bennünket, hogyan szeressük igaz és őszinte szeretettel nemzetünket és minden embert:

 • segíts, hogy társadalmunkat békében és szeretetben építhessük.

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

Te megszabtad, hogy a keresztény szeretetnek a törvény érvényesítésének kell lennie:

segíts hát, hogy az örvendezőkkel örvendezni, a sírókkal sírni tudjunk,

 • hogy keresztény szeretetünk mindenkihez eljusson.

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

Valamennyiünket képedre és hasonlatosságodra teremtettél;

 • szolgálatunkban segíts meg minket, hogy közösen munkálkodjunk a társadalmi igazságtalanságok és a diszkrimináció kiküszöbölése érdekében.

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.

Valamennyien, akik szükséget szenvedő testvéreinkben és nővéreinkben téged próbálnak felismerni és szeretni,

 • országodban egyszer szemtől szemben láthassanak téged.

Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét.