Melyek a gyógyuláskeresés biztos, megengedett, és melyek a veszélyes formái?

  • Istentől Jézusok keresztül kérni a gyógyulást.
  • Gyógynövények, ásványok használata .Isten fűbe, fába, virágokba, ásványokba is belehelyezte gyógyító erőit
  • A nyugati orvoslás igénybe vétele
  • A keleti kultúrákból, orvosi gyakorlatokból való gyógymódok használata.

Ebben az előadásban ez utóbbiak veszélyeiről lesz szó. A nyugati orvoslásról csak annyit jegyzünk meg, hogy ennek a hitele sokak szemében, főleg az utóbbi néhány évben nagyon sokat romlott, sokan csalódtak benne. Ehhez hozzájárult az, hogy a nyugati orvoslást és gyógyszeripart leuralja a pénz, a haszonszerzés. A nyugati orvoslás hitele sokak szemében az un. Covid járvány alatt is sokat romlott. Ezért fordulnak sokan a gyógynövények, ásványok, kristályok felé, és az un. természetgyógyászat felé, amelyet azonban az utóbbi időkben egyre inkább átjárnak a keleti gyógymódok, relaxációs, newage-es technikák.

Vannak ma már olyan országok és kultúrák, ahol a kereszténység teljesen eltűnt vagy csak kis magban található. Ezekben az országokban eleve más istenségeknek építenek oltárt, és őket hívják segítségül. Sok olyan szellemiséget idéznek meg gyógyítás címén, amely sok veszélyt rejt magában. Ezek azért veszélyesek, mert nem mások mint a pogány kultusz részei. Lehet, hogy átmenetileg gyógyulást hoznak, de még nagyobb betegségeket, kötelékeket raknak haszálóikra.

Különösen elterjedtek az utóbbi időben Nyugaton, a rendszerváltás után  Magyarországon is a keleti, kínai, indiai, japán gyógyítási tecnikák.

A keleti természetvallások közös világszemlélete a panteizmus. A panteizmus tanítása szerint létezik egy mindenható teremtő, aki azonban a világmindenséggel, a kozmosszal azonos. Ez a személytelen isten – ezt hirdeti a panteizmus – mindenben és mindenkiben jelen van. Mindenben és mindenkiben isteni mag rejtőzik. Módszereivel – meditáció, jóga, relaxáció, reiki, stb. – ezt az istenit kívánja a felszínre hozni és teljességre juttatni.

A természet és az ember minden egyes alkotó elemével része ennek a mindenütt jelenlévő, személytelen istennek: erőnek, energiának, kozmikus energiának.

Ennek a kifejtése a mikrokozmosz-makrokozmosz tana. A világmindenség a makrokozmosz, az ember a mikrokozmosz. Mindaz, ami a világmindenségben van, visszatükröződik az emberben, és mindaz, ami az emberben van, visszatükröződik a világmindenségben. Az ember mint mikrokozmosz, az univerzum kivetítődése ill. lekicsinyítése. Az alternatív gyógyászat ezt az elvet még tovább viszi. Számos ún. diagnosztikus eljárás és gyógymód alapja az az elképzelés, miszerint az ember bizonyos testrészéi – a tenyere, a füle, vagy a talpa – egy egy mikrokozmoszt alkotnak, amely pedig az egész embert kiábrázolja. Így az ember a maga teljességében ismét makrokozmosz, és tükröződik a mikrokozmoszban.

A keleti vallásokat eluraló panteizmus az  un. holisztikus szemléleten alapul. A panteizmus szerint Isten végső soron nem a természet teremtője, hanem maga a természet. Az ember és a természet pedig egy egységet alkotnak. Ez a holisztikus szemlélet lényege, amelyet a mikro- és makrokozmosztan azonosság alapelve fejt ki legvilágosabban. Ebben ott találjuk a felvilágosodás kora óta közismeret jelszót: Vissza a természethez. A panteizmus felfogása szerint minden mindennel összeköttetésben van. Ezt a kapcsolatot a mindenben ‘jelenlévő kozmikus erő, energia tartja fenn, ami nem más, mint a természet és az ember elemiben “feloldódó istenség”, aminek eredményeként a természet és az ember között alapvetően egység, harmónia van. Ezért adja ki a jelszót: “Vissza a természethez”, mert elképzelése szerint ott “élhetjük meg istent”! Magunkban elmélyedve, a tudatalattinkban találkozunk a bennünk élő istenivel,

Mitől egészséges, mitől beteg az ember a panteista elképzelés szerint? Ha megvan ez az egyensúly, harmónia, vagyis, ha a bennünk “feloldódó” istenséggel egységben, közösségben vagyunk, akkor az ember egészséges. Ha ez az egység felbomlik, akkor lép fel a betegség. Ezért ezt a harmóniát fenn kell tartani – természetes táplálkozással, speciális légzéstechnikával – ahogy azt például a hinduizmus tanítja. Ha a harmóniát fenntartó természetfeletti, kozmikus energia “megzavarodik”, akkor jelenik meg a betegség.

A gyógyítás lényege e panteista elképzelés szerint a harmónia helyreállítása, befolyásolása. A különböző gyógymódok  -más és más módszereikkel – ezt a különböző névvel jelölt, de lényegében azonos kozmikus energiát, univerzális életerőt próbálják befolyásolni. A különböző irányzatok ezt az életerőt különféleképpen nevezik.

  • az asztrológia kozmikus sugárzásnak;
  • a jóga, hinduizmus pranának;
  • a kínai taoizmus taonak;
  • a mesmerizmus fluidumnak;
  • a magnetizmus egyik japán ága reikinek nevezi.

Az un. New Age-nek a lényege is a panteizmus, amely nemcsak a múltra, hanem egy jövőre irányuló panteizmus. A panteizmus nemcsak a múltat jelenti, a hátteret, a gyökereket, hanem egyben a jövőt is. Világszemlélete napjainkban az ún New Age mozgalomban kap teret és az Antikrisztusi egységes világvallásban kíván kiteljesedni.

Ez a mozgalom tudatosan készül arra, hogy a küszöbön álló “Új Kor”, a New Age, egységes világvallása legyen. Ezért igyekszik korunk vallás-filozófiai irányzatait önmagában egyesíteni.

A New Age az asztrológiából vett fogalmakat használ. Szerinte a “halak korszaka”, a keresztyénség ideje lejárt és új világkorszak küszöbén állunk. Ez a “vízöntő korszaka”, mely a kereszténység utáni kor. A “halak korszakában” az ember Istenben bízott. A most kezdődő “vízöntő korszakban” azonban az ember maga lesz istenné, mivel lényének eddig nem is sejtett paranormális, okkult erőit és képességeit fedezi fel és fejleszti ki.

Ahol az ember maga lesz “istenné, ott már nem számít a valódi, személyes Isten. A “vízöntő” a maga szellemi áradatát kiönti a Földre. Úgy látszik, most teljesedik be a kígyó ősi ígérete: “Olyanok lesztek mint Isten.” (1.Móz.3,5)

A mai ember isteni tulajdonságokat akar magára ölteni, vindikál magának. Ilyen a teremtésbe való beleszólás. Egyetlen Mengelét ítéltek el, de hány Mengele tevékenykedik ma is legálisan emberi lényekhez hasonló lényeket és mitológiai szörnyeket előállítva. Hogy mikre képes a mai génmanipuláció, arra vonatkozóan már az is túl sok, amit láthat mindenki, aki nyitott szemmel jár a világban. A sci-fik világa teli van mindenféle borzalmas lényekkel, de a valóságos világ és a sci-fik világa között valószínűleg sokkal keskenyebb a határ, mint gondolhatnánk.

A New Age fő jelszava és célja a tudattágítás, egy újfajta spiritualizmus (szellemiség). Az ember felsőbbrendű emberré válik azáltal, hogy tudata kitágul, azaz átugorva az érzékek felfogóképességének határait, látnoki, telepatikus, okkult képességek birtokába jut. Számos tudatküszöb alatt ható módszerrel dolgozik és észrevétlenül is rabjává teszi a modern embert. Átitatja a tömegkommunikációt, hasznosítja az audiovizuális lehetőségeket. Így válnak eszközeivé a reklámok, a sci-fi és a horror filmek. Alapfogalmait észrevétlenül belénk csepegteti.

A New Age egyesíteni kívánja a különböző vallásokat, mert szerinte minden vallásban megvan az igazság szikrája. Természetesen igényt tart a keresztyénség csatlakozására is, sajnos nem teljesen eredménytelenül. A New Age mozgalom döbbenetes tempóban terjed és mondhatjuk sikeresen olvasztja egységbe a vallásokat, főleg azokat, amelyek egyébként is hasonló alapon állnak. Mint láttuk ez a közös alap a keleti természetvallások világszemlélete, a panteizmus.

 Hogyan gyógyított Jézus?

A saját istenségével, a Szentháromság szeretetével. Nem ilyen-olyan technikákat alkalmazott. A legtöbbször azt olvassuk az evangéliumokban, hogy a szemét az Égre emelte, eggyé forrt Mennyei Atya irgalmas szeretetével, egyszerűen belehelyezkedett abba szeretet-áramlatba ami közte, a Mennyei Atya és a Szentlélek között állandóan jelen van. Azzal a szeretetlánggal gyógyított, amely átjárta szívét, szavát, kezét, tekintetét, egész lényét.  Sokszor csak ránézett valakire és azt mondta: meggyógyultál. Belehelyezte az embereket, akiket meggyógyított ebbe az isteni szeretetharmóniába.

De ez a harmónia nem a panteista gyógyító módszerek harmóniája, nem a kozmikus energia, az univerzális életerő harmóniája, amit ilyen-olyan gyakorlatokkal, hókuszpókuszokkal lehet elérni. Ez a személyes Isten – és a teremtménye, a személyes az ember – közti harmónia helyreállítása, amit a bűn szüntetett meg.

E harmónia helyreállításának a legfőbb eszköze a kiengesztelődés, a megtérés. A kiengesztelődés harmóniába kerülés – de nem a kozmikus energiákkal –, hanem  Istennel, embertársainkkal, önmagunkkal és a teremtett világgal is, de nem különféle praktikák, meditációs módszerek által, hanem bűnbánattartással, bocsánatkéréssel, megbocsátás által.

Ha ezek által megtisztult az ember, akkor lehet részese a legfőbb gyógyító eszköznek a Katolikus Egyházban, akkor veheti magához Jézus testét és vérét az Eucharisztiát, amely a  Jézussal való test-vér közösség. Ahol isteni vérátömlesztésnek lehet részese az ember. A legnagyobb gyógyulásokat a szentáldozásban, és a szentségimádásban tapasztalhatja meg az ember.

Ha Istennel igazán harmóniába kerül a keresztény, akkor még a gyógyulás kérdése is másodlagossá válik. Hányan vannak, akik nem gyógyulnak meg betegségeikből, sőt nap-mint-nap súlyos szenvedéseket kell átélniük, de mégis boldogok. De ez nem a fakírok érzéketlensége, amely már kiölt önmagából minden érzést, hanem azzal a Jézussal való egység, aki elhordozta betegségeinket, aki a keresztet, magát a szenvedést is vállalta az Isten és az ember közt a bűn által megromlott harmónia helyreállítására.

Óvatosság a keleti newage-es gyógymódokkal és más vallásból származó ártalmatlannak látszó, de minden bizonnyal kultikus tárgyakkal, festményekkel, szobrokkal!

A Szentlélek a közelmúltban is sok esetben rámutatott, hogy ha ilyen tárgyak, könyvek a lakásunkban vannak, azok elégséges forrásai lehetnek a különféle betegségeknek, depresszióknak, békétlenségeknek a környezetünkben, családunkban.

Ha tudatlanul és jóhiszeműleg használjuk ezeket a technikákat és őrzünk lakásunkban ártalmatlannak látszó, de valójában idegen vallások kultusztárgyait, azáltal is megkötöződhetünk. Ártalmatlannak látszó dolgoknak is lehetnek végzetes következményei.

A kereszténységbe semmiféle más kultúrákból, más vallásokból főleg nem okkultizmusból származó praktikák és tárgyak nem férnek bele. Pl. Buddha szobrok, keleti papirusztekercsek, mindenféle szerencsét, vagy védelmet biztosító tárgyak, ékszerek, amulettek, de akárcsak ártalmatlannak látszó füstölők, szélcsengők, álomfogók is veszélyesek lehetnek, mert kultikus tárgyak, jelenlétük megidézi azoknak a kultuszoknak az isteneit, pontosabban démonait, ahol segítségül hívják ezeket.

Legfeljebb a más földrészeken használt gyógynövényeket használhatjuk. De ezekkel kapcsolatban is fontos az óvatosság, akárcsak a nálunk ismert gyógynövényekkel, és gyógyszerekkel és étrend-kiegészítőkkel. Fontos, hogy mindent megáldjunk, amit magunkhoz veszünk, ne csak az ételt, hanem a gyógyszereket is.

Mi számít mágikusnak, ezoterikusnak, okkultnak? Mik tartoznak bele konkrétan abba, amiről eddig szó volt? Belinkelek ide néhány listát. Ezek a listák lehet, hogy néhol túl szorosa vonják meg a határokat. Tekintsük ezeket inkább tájékoztató jellegű listáknak. Ha valami kérdéses számunkra, nézzünk utána alaposabban, de nem mindegy, hogy milyen könyvekben, milyen honlapokon. E listákban rengeteg olyat találunk, amikről talán soha nem hallottunk. Ezeknek nem kell feltétlenül kíváncsiságból utána néznünk.

Elsősorban az itt található listákat ajánlom, hogy áttekintésünk legyen, és legyen miknek ellene mondani, ha részünk volt benne.

https://rejtettdolgok.blogspot.com/2014/02/mi-szamit-magikusnakezoterikusnakokkult.html>

 

Elhangzott Vácon, a Szent Anna piarista templomban 2023. szeptember 16-án a gyógyító szentmisén.

Szerző: Bocsa József