4. A keresztények részvétele Jézus engesztelő művében. A keresztények engesztelése

 • Isten megbízta az apostolokat és a keresztényeket a kiengesztelődés szolgálatával
  • 2Kor 5,17Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. 18De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. 19Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. 20Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! 21Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága” legyünk.

Mit jelent a kiengesztelődés szolgálata?

 • Krisztus nevében kérjük az embereket, hogy engesztelődjetek ki az Istennel!
  • Mivel „Isten a világot Krisztusban önmagával kiengesztelte”, Szt Pál fel tudja szólítani a korintusiakat: „engesztelődjetek ki Istennel!” (Vö. fentebb: 2Kor 5,21).

A papok nemcsak kérni tudják őket, hanem tudják közvetíteni is a kiengesztelődést  szentségi hatalmuk révén.

Jézus azonosítja magát a keresztényekkel, akik az Ő misztikus testének a tagjait alkotják.

 • Csel 9,3Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. 4Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” 5Erre megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl."

1Kor 12, 8 Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. 19Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? 20Így azonban sok a tag, de a test csak egy. 21A szem nem mondhatja a kéznek: „Nincs rád szükségem” vagy a fej a lábnak: „Nincs rád szükségem.” 22Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek. 23Sőt a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek, 24a tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre szükségük. De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben, 25hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. 26Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. 27 Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.

Ebből következik XI. Pius pápa fogalmazása szerint a keresztények engesztelő tevékenysége

 • „Amit a fej szenved, azt a tagoknak is el kell szenvedniük. Azért a titokzatos testében most is szenvedő Krisztus méltán és joggal elvárja tőlünk, hogy az engesztelésben társai legyünk, amit különben a hozzá való viszonyunk is megkövetel, mert «Krisztus teste vagyunk és egyenként a tagjai» (1 Kor 12,27), s azért amit a fej szenved, azt a tagoknak is vele együtt kell szenvedniük. (1 Kor 12,26). – XI. Pius pápa Miserantissimus Deus kezdetű enciklikájából.

A misztikus testről szóló tan nemcsak Pál apostol találmánya. Jézus is  kéri a keresztények vele való egységének a megvalósulását halála előtt a Mennyei Atyától.

 • Jn 17,23 Én őbennük és Te Énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek.

Ahogyan Jézus engesztelő áldozat volt a mi bűneinkért, úgy Jézussal együtt a keresztényeknek is áldozattá kell válniuk.

 • Róm12,1 Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.

A keresztények, ha megélik teljesen kereszténységüket, Jézushoz tartozásukat, a Szentlélektől megszentelt kedves áldozati ajándékok Isten szemében

 • Róm 15,15- Krisztus  Jézus  szolgájának  kell  lennem  a  pogányok  között,  és  Isten  evangéliumának   papi szolgálatát kell ellátnom, hogy a pogány népek a Szentlélektől megszentelt  kedves áldozati ajándékká legyenek.

A keresztények Jézus királyi papságának a részét alkotják, akik részesülnek az ő papi szolgálatából.

 • 1Pét2, 9Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.

Krisztus áldozata, szenvedése a keresztények áldozatával kiegészítve, azzal együtt teljes, amelyet az övéhez kapcsolnak.

 • Kol 1,24Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.

 

Összeállította: Bocsa József Sch.P.

 

Oldalak: 1 2 3 4