Bocsa József atya homiliája a Szent Anna Réten 2016 juniusának első szombatján

Tegnap Jézus Szentséges Szívének volt az ünnepe, ma a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének az ünnepe van

 • Egy füzet segítségével szeretném bemutatni a két Szent Szívnek való felajánlás fontosságát

A magyarság fő hivatása az engesztelés. Sok engesztelő szentje volt a magyar földnek. Azonban nemcsak a szentté avatottak szentek, hanem mindazok is, aki a menyországba kerültek. Azt gondolom, közöttük van Mária Dolores szervita nővér is, akinek a gondolatait, illetve az égiek által neki adott gondolatokat szeretném most  ismertetni a következő kis füzet alapján: A Szeplőtelen Szívvel a Szentséges Szívhez. Szervita nővérek Budapest, 2001

Címlap kép

 • A Szűzanya kötényében rengeteg szív, amelyeket Ő egyenként Jézus Szentségi Szívébe helyez, az Eucharisztiába, a szeretetegység középpontjába

Jézus célja a kapcsolat helyreállítás az Atya és az emberek között

 • Forró vágy emésztette Szent Fiamat, hogy helyre állítsa az Atya és az emberek közti kapcsolatot, melyet az engedetlenség bűne szétszakított. Ebben a vágyban Édesanyátok lelke is emésztődött, Szent Fiammal egyesülten, az Atya iránti engedelmességben. 40. old.

Az Eucharisztiába vetett hit fontossága

 • Éberen vigyázzatok arra, hogy az égből alászállott kenyeret a földi kenyértől megkülönböztessétek.

Élő, eleven hittel higgyetek abban, hogy Jézus valóságosan jelen van istenségével és emberségével a Szentostyában.

Higgyetek abban hogy valóságosan vele találkoztok, vele egyesültök, szívetekkel és lelketekkel Őt érintitek

Bűnbánati fohászok

 • Jézusom, mindenek fölött szeretlek!

Irántad való szeretetből bánom minden bűnömet. Bánom az egész világ bűneit. Ó irgalmas szeretet!

Szeplőtelen Szívű Édesanyánkkal egyesülve kérek Tőled bocsánatot a magam és embertestvéreim egészen a világ végéig elkövetet bűneiért.

Édes Jézusom, a Te Szent Sebeid érdemeivel egyesítve felajánlom életemet az Örök Atyának, a fájdalmas Szűzanya szándékai szerint.

Szűz Mária, Világ Királynője, az emberiség Közbenjárója, megmentőnk és reményünk, könyörögj érettünk!

Mária Doloresz sz. Krizsán Erzsébet életraja 4. old.

 • Az életáldozatra szóló meghívás 1954. 4. old.
  • Jézus Szíve ünnepének evangéliuma a Jó Pásztorról
  • Mária Szeplőtlen Szívén keresztül Jézus Szent Szívébe ajánlani magunkat
 • Lelkiatyát kap ugyanebben az évben – Váry József
  • súlyos betegség, orvosok lemondanak róla
  • mialatt lelkiatyja misét mutat be érte Makkosmárián, meggyógyul
 • 1990-től sok nehéz betegség
 • 1998. május 28. 96 éves korában

Váry József atya életrajza 7-8. old.

 • Szeged Szőregen született
 • Nagykanizsa piarista gimnázium
  • igazi szerzetesi nevelésben részesültem
  • Mivel nagyon szerettem a fájdalmas Szűzanyát, a szerviták rendjébe léptem be
  • 30 éven át pap Makkosmárián 1951-81
 • + 1999 márc. 2. 87 éves korában, papságának 60. évében

A szűzanya 5 ígérete az életáldozatot hozóknak 10. old.

 • Sok édesanya szívében sajog a fájdalom. Szorong gyermekei lélekállapotáért, erkölcstelen magatartásáért, síron túli életéért. Irántuk való szeretetből, szánalomból esdekeltem ki az 5 ígéretet – vigasztalódjanak.

Családtagjaik közül senki sem kárhozik el, még akkor sem, ha a külső látszat ezt mutatná is, mert mielőtt lelkük testükből kiröppenne megkapják lelkük mélyén a tökéletes bánat kegyelmét.

Ha hozzátartozóiknak ilyen kegyelmeket esdenek ki, akkor a maguk számára nyilván még nagyobbakat.

Az életfelajánlás, életáldozat mit jelent

 • Hasonlóság Jézushoz 11. old.
  • szeretetben, szenvedések elfogadásában
  • lélekmentésben
   • buzgó imával
   • cselekvő, szolgáló szeretettel
   • erényekkel
    • szelídséggel
    • alázatossággal
    • önmegtagadással
    • kereszthordozással
     • a miénk csak egy szálka Jézus keresztjéből
     • szenvedések türelmes elfogadásával
      • többször is szerepel az üzenetekben, hogy ne kérjük ezeket, de fogadjuk el
  • Jézus részesít minket saját életáldozatában
   • Szent Fiam befejezte a megváltás művét. Az Ő engesztelő áldozata teljes volt, de abból egy kis részesedést meghagyott nektek is, amennyiben meghív és kiválaszt egyes lelkeket a vele való bensőséges életáldozatra, megosztván velük szenvedéseit az Atya dicsőségére és a lelkek javára, hogy egy se vesszen el azok közül.
 • Hasonlóság Máriához 20. old.
  • Édesanyám egészen odasimult Atyám akaratához. Iránta és az egész emberiség iránti szeretetből odaadta legdrágább kincsét, egyetlen Fiát, lelkének szerelmét.
 • Az életáldozat magába foglalja az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit
  • Ezeket szinte állandóan tudjuk gyakorolni, rengeteg alkalom kínálkozik úton-útfélen
 • Ennek hétköznapi megélése
  • Egyesítsétek életáldozatommal, égi Édesanyátok önátadásával minden elfogadott szenvedést, megaláztatást, küzdelmet, minden szentmisén való részvételt, szentáldozást és életetek minden megnyilvánulását!"

Az életáldozatot hozók 4 fő szándéka 42. old.

 • A Szentháromság imádása, engesztelése a sok megbántásért, káromlásért, a világ bűneiért.
 • Az egységért való könyörgés
  • pásztorok és nyáj közötti, házastársak közötti, a világban való egység a széthúzás, ellenségesség helyett

Csak az egységben van az erő, a széthúzásban erőtlenség… Ha ez nem valósul meg, akkor előbb-utóbb pusztulásba rohan az emberiség.

Gyermekeim, vannak az Úrnak igaz, szentéletű papjai, szerzetesei, áldozatos lelkű imaközösségei, de nagyobb részükből hiányzik az egység, az alázatos, önmagukat felejtő lelkület. Csak a teljes egység által valósulhat meg a győzelem.

Amíg a kereszténység ezen az úton haladt, mindig felvirágzott az Egyház.

 • Ima a pápáért (pápasáért), papokért, papi hivatásokért
 • Ima a hitetlenekért

Az életfelajánlás fontossága

 • "Egyházamnak soha nem volt olyan nagy szüksége önfeledt áldozatokra, mint most… Olyan lelkek kellenek, akik nem önmaguk ügyein rágódnak, hanem tekintetük embertársaikon függ, hogyan segíthetnek rajtuk testileg-lelkileg. Gondolatviláguk és önfeledt szeretetük arra összpontosul, hogyan menthetnék meg a hitetleneket és bűnösöket, mert jól tudják, a léleknél nincs drágább a világon… Gyermekeim újra és újra lendüljetek a lélekmentés szent célja felé! Szentelődjetek meg, hogy valóban Krisztusba öltözött apostolaim lehessetek Atyám színe előtt!"

Az életáldozat eredménye

 • Ha az életáldozatot hozó lélek önátadásával csak egyetlen lelket is szabadít meg a külső sötétségtől, akkor már nem hiába született

Az életfelajánlás szövege püspöki jóváhagyással 9. old.

 • Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei udvar előtt, a Te szent Véred és kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, amíg élek, minden szentmisémet, szentáldozásomat, jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére Anyaszentegyházunk egységéért, szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, s az összes lélekért a világ végezetéig.
  Utunk Jézus, fogadd életáldozatomat, és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig hűségesen kitartsa. Ámen.

A Szűzanya a felajánlásról

 • Anyaságom túlcsorduló szeretetével áldom meg minden gyermekemet, amikor a felajánló ima után 3 Miatyánkot, 3 Üdvözlégyet és egy Dicsőséget elimádkoznak, hogy a Szentlélek újra való kiáradását velem egyesülve leesdjék a földre.

Szellemek megkülönböztetése

 • A lelkek úgy hullnak a pokolban, mint télen a hópelyhek
  • Ez a gonosz lélektől származik, amely be akarja feketíteni az Atya irgalmas szeretetét
  • Ez csak azokra érvényes, akik még haláluk pillanatában is ellentmondanak Istennek
  • Aki kimondja: "Istenem, légy irgalmas hozzám", az megmenekül
 • A megpróbáltatásokra való helytelen készület
  • Ne azokra a tévtanítókra hallgassatok, akik arra akarnak benneteket kioktatni, milyen ételt készítsetek a megpróbáltatások idejére, és hogy mivel világítsatok..

Ti csak szeressetek és egységre törekedjetek! Imádkozzatok, engeszteljetek és félelem nélkül bízzatok! Maga az Úr fog mindenről gondoskodni és megerősíteni az elkövetkező nehezebb időkben, napokban.

A papok segítése 17. old.

 • Szűzanya: "Én is szolgáltam Szent Fiam apostolait. Főztem, mostam rájuk, és sokszor védtem őket, amikor veszélyben forogtak."

Kövér bárányok a sátán szemében, aki keményebben harcol ellenük, minden erejével kísérti, zaklatja, támadja őket.

 • ez  gondolat többször is visszatér az üzenetekben

A nők segítőik, ne kísértőik legyenek.

 • "Papjaim hűtlenségét 90 %-ban lelki leányaik okozták."
 • A csábítókra kemény büntetések várnak.
  • Külön kegyelem számukra, ha a penitenciát még ezen a földön leszenvedhetik.

Lélekhalászat 18. old.

 • Ne keveredjen bele a lelki hiúság
 • Ne a maguk számára akarják a lelkeket megnyerni, hanem Istennek.

A pápákról

 • I. János Pál pápát vértanúként mutatja be
  • "Csütörtöki napon fekszik ravatalára vértanúság árán."

"E vértanúság érdeméért Szent Fiam a Szentlélek által fáradhatatlan munkást küld egyházunk vezetéséhez, aki munkássága nyomán megkezdi majd egy akolba való terelését, ami nagy vágya Szent Fiamnak."

 • A pápaság üldözésének egy korszaka következik
  • "Láttam a Szentcsaládot menekülni, szimbolizálva az Egyházat. Égi Édesanyánk szamárháton ült a kis Jézussal az ölében."

Ez a pápaság üldözésének és a hit megfogyatkozásának idejét jelképezi.

Az Egyház méltó helytartóját s sátán minden oldalról  üldözni fogja ravasz módon, hogy még az igazhitűeket is próbálja megtéveszteni. De egy maroknyi nyáj hű marad hozzá mindvégig.

 • II. János Pál pápáról
  • Naponta imádkozzatok buzgó szívvel a Szentatyáért, segítsétek őt emberfeletti munkájában! Ő valóban Krisztusba öltözött méltó helytartója Szent Fiamnak. Ő egészen az enyém és én egészen az övé vagyok anyai szeretetemben.

A Szűzanya által ajánlott ima a betegek számára

 • Jézusom, tudom, hogy szeretsz engem, s akit szeretsz az beteg. Ha lehetséges, múljék el tőlem e szenvedés kelyhe, de azt is hozzá fűzöm, amit te a Gecemáni kertben mondtál: "mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd." Jézusom erősíts és vigasztalj engem. Szűzanyánk, a betegek gyógyítója, könyörögj érettem Szent Fiadnál. Ámen.

Nagyon szép az 1986 Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén adott üzenet szept. 24.  36. old.

Ima áldozás után

 • Jézusom, mivel a szentáldozásban a szívembe térsz és bennem élsz, a Te szíveddel szeretlek Téged, a Te szíveddel szeretem, imádom, engesztelem és dicsőítem az Atyát, a teljes Szentháromságot. S mivel Veled mindenre képesnek érzem magam, a Te fáradhatatlan türelmeddel akarok a lelkek után járni. Ezért minden áldozatra készen Veled együtt óhajtok kopogtatni és zörgetni a lelkek ajtaján, amíg csak be nem engednek Téged, én Uram, én Istenem, én mindenem. Ha kell, akkor a Fájdalmas Szűzanyával együtt én is odaállok a kereszt tövébe, hogy az Ő édesanyai Szívével egyesülten én is odaadjak mindent, amit csak kérsz és akarsz.