A szobor felszentelési miséjében elhangzott homilia

Eredetileg úgy volt tervbe véve, hogy ez a szoborszentelés Krisztus Király vasárnapján történjék.

 • Csúszás történt, de lélekben visszamehetünk két vasárnappal.

Szűz Mária királynősége és Krisztus királysága szorosan összekapcsolódnak.

Amikor erről gondolkodunk, Krisztus Királysága egy nagy apostolának a gondolatait szeretném segítségül hívni, hogy elmélyedjünk ebben két egymással összefonódó titokban: Krisztus királyságának, és Szűz Mária királynőségének a titkában.

Luiza Piccarettáról van szó. Ő egy Olasz misztikusnő volt.

 • Coratoban született, Olaszország Bari tartományában 1865 ápr. 23-án. Itt is halt meg a szentség hírében 1947 március 4-én.

1994-ben éppen Krisztus Király ünnepén indította el a helyi érsek, Luiza Piccaretta szülőhelyének a templomában hivatalos boldoggá avatási eljárást.

Isten országának, Krisztus királyságának az apostola volt

Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint mennyben úgy a földön is. Ezt imádkozzuk minden nap abban az imában, amire Urunk tanított.

 • Ha a földön megvalósul Isten akarata úgy, amint a mennyben, akkor ez azt jelenti, hogy a menny valamilyen formában leszáll a földre.

Ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem (Vö. Róm 5,20).

Most, amikor a bűn elhatalmasodását látjuk mindenütt, annál inkább reménykedhetünk, hogy közel a kegyelem napja is.

Az ősbűn lényege, hogy az ember a saját akarata szerint cselekedett

 • Ennek következményei Luisa Piccaretta fogalmazásában:
  • a bűnbe esett ember eljátszotta birodalmát, és mivel saját akarata szerint cselekedett, megkeserítette Teremtőjét, Aki pedig őt mindenek fölé emelte, és szerette.

Az ember ezért elveszítette birodalmát, az isteni akarat birodalmát, amelyben mindene megvolt.

E birodalom kapui bezárultak, és az Úristen visszavette a birodalmat, amit az embernek adott.

Minden nyomorúságunk oka, hogy nem vagyunk összhangban az isteni akarattal

 • Még a természet is ellenünk fordul. Hogyan?

„Akarjátok tudni, hogy a föld miért nem terem semmit, hogy a világon, oly sokfelé, miért vannak földrengések, és a föld miért temet maga alá városokat és embereket? Akarjátok tudni, hogy szél és víz miért háborognak, és miért tesznek pusztává vidékeket? Akarjátok tudni, hogy miért van oly sok, mindnyájunk számára ismert, nyomorúság?

Azért, mert a teremtett dolgok az isteni akaratból származnak, amelynek uralma alatt állnak. Ezek a teremtmények hatalmasok és parancsolók, nemesebbek, mint mi, mivel őket az Isteni akarat kormányozza, minket emberi akarat ural, és az degradál, gyengévé és tehetetlenné tesz.”

A természet is ellenünk fordul, ha mi emberi akaratunkal szembeszegülünk az isteni akaratnak.

Mit jelent Isten akarata?

 • Magában foglalja az eget és a földet.

Ha vele vagyunk a miénk minden, és minden rosszat elvesz tőlünk

ha azonban nem vagyunk vele, akkor minden ellenünk van, és ha még van is valamink, akkor is valójában csak Teremtőnk tolvajai vagyunk, és csalásban és rablásban élünk.

Hogyan szerezheti vissza az ember ezt a birodalmat? Luisa Piccaretta így fogalmaz

 • Dobjuk le saját akaratunk rongyait, rabszolgaságunk gyászruháját, amelyet a saját, az istenitől elkülönült akaratunk ránk kényszerített.

Öltsük magunkra a királyi öltözéket, és engedjük, hogy királyi díszekkel ékesítsenek!

Vagyis egész életünkkel mondjuk ki: Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, az én életemben is.

Mik lesznek ennek a következményei?

 • Ha az emberi akaratunkat félretesszük, és magunkra vesszük az isteni akarat életét, mi is erősek és uralkodók leszünk. Az egész teremtés testvérévé leszünk, amely nemcsak hogy nem sújt többé minket, hanem egyenesen átengedi az uralmat maga felett, és mi boldogok leszünk az időben és az örökkévalóságban.

Nem a természet fog uralni minket, hanem mi tudunk uralkodni felette.

Nem az győz le minket, hanem mi győzhetünk felette

És minden gonosz erő felett.

Mária királynő

 • Ezt a címet már megadta neki az Egyház

Miután kimondta  Mária testestül lelkestül való mennybevételének a dogmáját, 1950-ben, bevezette Máriának, mint királynőnek az ünnepét is

 • Ez ma Mária mennybevételének az ünnepe után van, augusztus 22-én

Egy jelzőt Mária mint királynő neve mellett hivatalosan még nem ismert el az egyház: a győzedelmes, győzedelmes jelzőt

De ez következik királynői mivoltából

Vannak, akik a győzelmes jelzőt már megelőlegezték a Szűzanyának, mint királynőnek

 • Magyarok Nagyasszonya Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrendje, akik közül többen eljöttek ide, hogy együtt ünnepeljünk.

Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Mozgalom.

Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Mozgalomért Alapítvány. Mind a mozgalomból, mind az alapítványból is sokan itt vannak, és még többen lélekben.

És most itt ennek a szobornak, a Világ Győzelmes Királynője szobrának a felállítása, megszentelése.

Miknek alapján mondhatjuk azt, hogy Mária a Világ Győzelmes Királynője?

 • Annak alapján, hogy Krisztusról mondhatjuk, hogy győzelmes és győztes.
  • Erről szólnak világszerte a pantokrátor ábrázolások
   • Pantokrátor görögül azt jelenti. 'a mindenség ura'
   • A mindenség ura csak győztes, győzelmes uralkodó lehet

Ez a pantokrátor ábrázolás  található meg többek között a magyar Szent Koronán is

Révay Péter koronaőr feljegyzése szerint az Atya és Jézus zománcképe mellett a Szűzanya képe is rajta volt eredetileg a Szent Koronán, de ezt később eltávolították.

A múlt évben készült egy ikon, amely a Szűzanyát ugyanazon trón előtt ábrázolja, amelyen Krisztus ül a magyar Szent Koronán

 • Ez az ikon azzal a céllal készült, hogy siettesse a Szűzanya győzelmét
  • siettesse annak a kápolnának a felépítését, amit Ő kért a magyarságtól már a II. Világháborút megelőző években

siettesse annak a győzelemnek az elérkezését, amelyet ő megígért már Fatimában: Szeplőtelen szívem végül győzni fog

A Szűzanya győzelme elválaszthatatlan Szent Fia Győzelmétől, az Ő 2. dicsőséges eljövetelétől

 • Adventben vagyunk, amely a várakozás ideje

Felidézzük Jézus első közénk jöttét, az arra való várakozást.

 • Mintegy újra átéljük a választott nép és a többi népek várakozását, hogy jöjjön el végre a Megváltó

De Jézus 2. eljövetelét is várjuk, amely azonban még nem a világvége, hanem csak egy korszakvég

 • Az apostoloknak azt ígérte az angyal a mennybemenetelkor, hogy ugyanúgy fog eljönni az ég felhőin, ahogyan mennybe menni látták.

Ha viszont a felhőkben jön el, ez azt jelenti, hogy még van, létezik a Föld, tehát az még nem a világ vége.

Erről nemcsak mai próféciák szólnak, hanem szentírási ígéretek is, amiket éppen így adventben olvastat az Egyház

A múlt héten hangzott el például Izajás jövendölése:

 • Együtt lakik a farkas a báránnyal, a párduc a gödölyével, együtt legelészik a borjú és az oroszlán

Ezek nemcsak költői képek, hanem az elveszett, de újra megígért paradicsom képei, amely Jézus 2. eljövetelével fog elérkezni.

A Szűzanya, ahogyan előkészítette igenjével Jézus első eljövetelét, úgy készíti elő Szent Fia második dicsőséges eljövetelét is.

Azzal, hogy itt felszenteljük most a Világ Győzelmes Királynőjének a szobrát, siettetjük mi is az Ő győzelmét, és Szent Fia 2. dicsőséges eljövetelét.

Egy fontos adalék ennek a szobornak a születéséhez

 • Sokan dolgoztak ennek a szobornak a létrejöttén. Nem az én tisztem, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik létrejöttén fáradoztak.
  • A plébános úrnak, azt gondolom nagy köszönet jár érte

A szobor szorgalmazói között ott volt Bacsa Katalin doktornő, ő mondta el nekem a napokban a következőket

 • Jó pár évvel ezelőtt olvasott egy újságban arról, hogy a Szűzanya új, teljesebb módon akar eljönni magyar népe közé.

A doktornőnek a szívében megfogalmazódott a gondolat, hogy ajándékozzuk meg Őt azzal, hogy húzzuk ki a tőröket az ő szívéből

Így jött létre a 7 tőr imacsoport, amelynek két pap, szerzetesek és betegek a tagjai. Köztük Reőczi István atya, aki néhány éve már Urához költözött, és Horváth Károly atya, aki majd meg fogja áldani a szobrot.

Húzzuk ki a Szűzanya szívéből a tőröket!

 • Az engesztelés gondolatának egy gyönyörű megfogalmazása

Az engesztelésben ez a legfontosabb: az értünk szenvedő Jézus vigasztalása, a vele való együttérzés, ezáltal fájdalmának a csillapítása.

Amikor misztikus adottságokkal rendelkezők is vannnak az imádkozók között, gyakran látják, hogy az éppen elmondott imánkkal kihúztunk a töviseket Jézus fejéből, vagy a szegeket a kezéből vagy lábából, vagy egyenesen a lándzsát az Ő szívéből, vagy Verokikához hasonlóan letöröltük arcáról a véres izzadságot, vagy Cirenei Simonnal segítünk neki vinni a keresztet.

Jézus nemcsak egyedül szenvedett, hanem vele szenvedett édesanyja is.  És vajon volt-e nagyobb fájdalom az ő fájdalmánál

 • A tőrök kihúzásának a szándéka az ő szívébéből az engesztelés ugyanolyan magasrendű cselekedete, mintha Szent Fiával cselekednénk hasonlóan.

Mindez misztikusan történik, de ez is valóság, és nemcsak Jézus és a Szűzanya vigasztalása, hanem hozzájárulás egyben a megváltás művéhez is, mert ezzel velük lépünk egységre.

És kedves a Mennyei Atyának is, mert az Ő Egyszülött Fia és legkedvesebb Leánya iránti szeretetből történik.

Ha engesztelünk, vigasztalunk valakit, akkor azon munkálkodunk, hogy csillapítsuk a szenvedését, ha rajtunk múlik,  megszüntessük egészen.

 • Jézus és vele együtt Szent Anyja mindaddig szenved, amíg bűn és szenvedés lesznek a földön.

A Szűzanya Szeplőtelen Szívének a győzelme  Jézus 2. dicsőséges eljövetelét készíti elő, ami után még nem az emberi történelem vége következik, hanem egy hosszantartó, a paradicsomihoz hasonló állapot, amiről a Jelenések könyvében van szó: ahol már nem lesz sem gyász, sem halál, sem fájdalom.

Amikor mi engeszteljük Jézus és Mária Szívét, amikor kihúzzuk a töviseket, a szögeket, a tőröket és a lándzsát, akkor siettetjük Jézusnak mint a királynak, és Máriának mint királynőnek az eljövetelét, az ő országuknak, az Atya országának a megvalósulását, hogy legyen meg az Atya akarata – amiként  a mennben, úgy a földön is.

A Szentmise végén, a szentáldozás után Krisztus Királynak ajánljuk magunkat azzal az imával, amit Luisa Piccarettán keresztül adott nekünk, hogy a Miatyánknak ez a kérése megvalósulhasson, amelyik egy kulcs, amely kinyitja a jelenleg még bezárt paradicsom kapuit.

Most pedig ennek az elmélkedésnek a lezárásaként elmondunk egy könyörgő imát a Világ Győzelmes Királynőjéhez, amit nemrég küldött el nekem valaki. Ez lesz a hívek könyörgése is. Előbb elimádkozom egyedül, majd utána közösen, úgy, hogy én előimádkozom, és egy refrénnel válaszolunk.

 • A refrén, amit minden fohász után majd ismételünk:
  • Jöjj el VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE, és ne késlekedj már!
 • „Jöjj el, Édesanyánk, Királynőnk!
 • Jöjj, szegény bűnös néped epedve vár.
 • Jöjj el Hajnal Szép Sugara, törd át a bűn sötét egét!
 • Jöjj el, Ó, mutasd meg Könnyed erejét!
 • Jöjj el, hogy meggyógyítsd a beteg szíveket!
 • Jöjj el, hogy kigyomláld a bűntöviseket!
 • Jöjj el, hogy megszűnjön a bűn és szenvedés!
 • Jöjj el, hogy betöltsön az Istenkeresés!
 • Jöjj el, hogy segítse testvér a testvérét!
 • Jöjj el, hogy ne gyilkolja anya gyermekét!
 • Jöjj el, hogy a szeretet irányítsa léptünk!
 • Jöjj el, hogy Istenben MEGÚJULVA ÉLJÜNK!
 • JÖJJ EL BÉKE-CSILLAG, RAGYOGD ÁT A KÖDÖT!
 • MINDEN MAGYAR SZÍVBE HOZD MEG AZ ÖRÖMÖT!
 • Királynőnknek vallunk, várjuk a Te jöttöd, Szent István Országa ÖRÖKÖS ÖRÖKÖD.
 • Jöjj, szegény bűnös néped epedve vár, Világ Győzelmes Királynője ne késlekedj már!
 • Jöjj el, és taposd el az őskígyó fejét, jöjj el, és mutasd meg hatalmad teljét!” Ámen.

 

A szentáldozás után: A Lusisa Piccarettán keresztül kapott ima.

Krisztus Királynak való felajánló imádság, hogy felvétessünk az isteni akarat országába

 • Jézus, királyok királya! Tisztellek, szeretlek, dicsérem, magasztalom a te isteni akaratodat, amelyet a Te mindenhatóságod hordoz, a te bölcsességed vezet, és a te jóságod kísér. Mindenütt és minden időben, azokban a napokban, amikor a boldogság rám mosolyog, és azokban az órákban is, amikor a szenvedés éjszakája beborít, legyen a Te legszentebb Akaratod a törvény, amely cselekedeteimet meghatározza, a norma, amely azokat, amiket megteszek, vagy amiket nem teszek meg, szabályozza, a csillag, amelyre feltekintek, a lelkem dobbanása, az életem tartalma, életem élete.

Add, hogy a te imádandó Akaratod országa a Mennyből leszálljon a Földre. Akkor boldogság és áldás, béke és öröm költözik az egyének életébe, a családi életbe, az államok és a népek életébe, és meg fog újulni a Föld színe.

A Te legmagasztosabb akaratodnak szentelem magam ma ünnepélyesen, és mindazokat, akik közel állnak hozzám, és kérlek téged, örök bölcsesség, lelkem mélyéből, hogy írj be minket tagként a te korlátlan akaratod birodalmának életkönyvébe kitörölhetetlen betűkkel!

Hogy ez a kérésem gyümölcsöző lehessen, egyesítem minden gondolatomat, szavamat, tettemet, imámat, munkámat, szenvedésemet a te szent gondolataiddal, szavaiddal, tetteiddel, imáiddal, munkáiddal, szenvedéseiddel, valamint a Boldogságos Szűz, Szent József, minden angyal és szent gondolataival, szavaival, tetteivel, imáival, munkáival és szenvedéseivel, amelyek valósak és lehetségesek a múltban, a jelenben, a jövőben, a mennyben, a földön és a föld alatt. Felajánlom Neked ezt az áldozatot az Atya mindenhatóságában, a Fiú bölcsességében, a Szentlélek szeretetében – a magam nevében, minden ember és teremtmény nevében az isteni akarat országának elérkezéséért és kiterjedéséért a Földön. Állandóan szálljon ajkaink oltáráról az a kérés a mennybe, amelyet Te Jézus, elsőként intéztél az Atyához:

Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is.

Megjegyzés: ezt a felajánló imát mondjuk el minden évben Krisztus Király ünnepén a méltó módon elvégzett szentáldozás után.

(Das Reich des göttlichen Willens. Grösse des Menschen im Reich des göttlichen Willens. Offenbarungen der göttlichen Weisheit an einer Einsiedler-Seele. Verlag Salvator Mundi. 2000., 186. old.)

Bocsa József Sch.P.