Elhangzott a Szeretetláng átadáson 2015. február 2-án a váci Szent Anna piarista templomban.

A Szeretetláng átadásáról Erzsébet asszony naplójában a következőket olvashatjuk. „Én jóságos, szerető Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az ő, és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra… Leányom, vedd a Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet, és add tovább!…„E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam néktek – szívről szívre járva – gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban! … Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a Mennyei Atyától… Közben az Ő csodálatos kegyelméből megértettem, hogy a szent Szűz akarata mennyire össze van forrva Szent Fiáéval, az Örök Atyáéval, és a Szentlélekével. A Szent Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis Láng elterjedjen, mint a futótűz. (1962. április 13 és 15.)

A szeretetláng üzenete és a Fausztina nővérnek adott irgalmasság üzenet összeér, mindkettő ugyanazt közvetíti. Antalóczi Lajos atya, az Isteni Irgalmasság és a Szeretetláng nagy apostola ezt így fogalmazta. „Az irgalmasság, a szeretet legmagasabb fokú megnyilvánulása! Ha az Isteni Irgalmasság kiárad a világra, ez fogja megvalósítani az Istenanya azon vágyát, hogy minden ember szívében fellángoljon az Isten- és emberszeretet tüze. Sőt! Titokzatos módon egyike vagy másika teheti alkalmassá a bűntől fagyos lelkeket, egyik, vagy másik kegyelem befogadására! A két üzenet tehát annyiban különbözik, és annyiban egy, amennyiben a két Szentséges Szív Egy!”

Ennek alapján készültünk az Isteni irgalmasság kilencedével most az elmúlt napokban erre a szeretetláng átadásra

A szeretetláng és az Isteni Irgalmasság üzenet kapcsolatáról, lényegét tekintve egységéről újabb megerősítést kaptunk most az elmúlt napokban egy lelkigyakorlaton. Ezt szeretném most a szeretetlánggal együtt átadni nektek. Ez egyúttal meghívás a Szűzanyával és a menny összes szentjeivel való együttimádkozásra, hogy engeszteljük Jézus és a Mennyei Atya szívét, hogy velük együtt kegyelmeket érdemeljünk ki hazánk, egyházunk és az egész emberiség számára.

Én személyesen feladatként kaptam a Mennyei Atyától, hogy minden nap az irgalmasság órájában öleljem át Magyarországot, és Jézus keresztjét, és más segítőkkel együtt járjam körbe lélekben Mária Országát. Ez alatt a Mennyei Atya Jézusnak a keresztről lehulló vérével meghinti Magyarországot, és az Egyházat, amely titokzatos módon bele van rejtve Magyarországba.

Azt is kaptuk ezen a lelkigyakorlaton, hogy az irgalmasság órájában a Mennyei Atya egy lángot fog küldeni, amit átvéve tőle el kell helyeznünk Magyarország közepén, a Szent Anna réten. Ez a láng a Mennyei Atya irgalmasságának a lángja. Az engesztelőknek ezt a lángot körbe kell állniuk és imádkozniuk kell fölötte. Ez a láng pillanatnyilag gyengén pislákol, de imáink által egyre nagyobb lesz e láng – olyan arányban, amilyen mértékben minél többen egyesülünk körülötte és eggyé forrnak imáink. Ez a láng különösen segíteni fog azokban a nehéz időkben, amelyek egyre közelednek.

A Szűzanya velünk imádkozik és engesztel az Irgalmasság órájában véres könnyeit ontva. A Szűzanya odalép ehhez a lánghoz, vesz belőle, és a szívébe rejti. Odamegy minden imádkozóhoz és kezébe ad egy gyertyát, és meggyújtja azzal az egyesített lánggal mely az Ő szívében égő szeretetláng, a Mennyei Atya irgalmasságának a lángja.

Ez a gyertya soha ki nem alszik, soha el nem fogy. A mi lelkünknek is ilyenné kell válnia. E láng a Szentháromság és a Szűzanya szeretetlángja, amely világít, vakít és éget. Világít a mai kor szellemi sötétjében, megvakítja a sátánt, és kiégeti belőlünk mindazt, ami bennünk még nincs Isten tetszésére. Az irgalmasság órájában mondott imáink felszállnak a Mennyei Atyához, aki meghallgatja ezeket és kegyelemmé alakítva visszaönti ránk: Magyarországra, az Egyházra és az egész emberiségre.

A legnagyobb kegyelmi kiáradás az irgalmasság órájában történik. Ilyenkor megnyílik az Ég, és akit – Jézus szent sebeire és szent vérének érdemeire hivatkozva – odaviszünk a szívünkben, arra kiárad a kegyelem. Fontos, hogy az imáinkat a Szűzanya szeplőtelen szívével egyesítve, a többi engesztelővel is egyesülve ajánljuk fel. Ezért ezt az órát lehetőleg imában kell töltenünk. Ha módunkban áll, ne tegyünk más programot erre az órára. Ha állapotbeli kötelességeink miatt dolgoznunk kell, akkor kérjük meg angyalainkat, hogy ők imádkozzanak helyettünk.

Mi a fő tartalma az Irgalmasság órájának? A Szentháromság szeretetlángjának az átvétele a Szűzanya kezéből. Vele való együtt imádkozás, amely vigasztalja az értünk most is szenvedő Jézust és engeszteli a Mennyei Atyát. Jézus és a Fájdalmas anya szenvedésével egyesülve kegyelmeket esdünk ki Magyarország, az Egyház és az egész emberiség számára.

Mit imádkozzunk? Az Irgalmasság Rózsafüzérét és a Szeretetláng Rózsafüzért. Ha marad időnk, lehetőleg keresztutat, vagy a keresztút rózsafüzért. A keresztút elimádkozásával naponta teljes búcsút is nyerhetünk, ha rendszeresen szentgyónáshoz járulunk.

Ha ezt az engesztelést, imádkozást kitartóan végezzük minden nap az irgalmasság órájában, a Mennyei Atya hatalmas kegyelmeket áraszt nemzetünkre és az egyházra. Azt is kaptuk ezen a lelkigyakorlaton, hogy az angyalok és a szentek imái is egyesülnek a mi imáinkkal. Az egész Mennyország velünk engesztel ilyenkor, és könyörög az Atya irgalmáért. Együtt, egy szívvel összeforrva, velük közösen engeszteljük az Atya irgalmas szívét és Jézus megsebzett szívét. A Szűzanya ez alatt körbejárva beborítja az országot és az egyházat a Szentháromság és az ő szeplőtelen szívének egyesített lángjával. Majd az engesztelők kezében lévő gyertyákat édesanyai szeretetével még nagyobb lángra lobbantja, és megáldja szívünket az erősség és a kitartó ima lelkületével.

Bocsa József Sch. P.