Mik a mai szentírási olvasmányok súlypontjai, az evangélium fő mondanivalói:

            1.Jézus egy nagy csodát tesz azért, hogy az emberek higgyenek benne

            2. és a feltámadásban.

3. Jézus személyes érzelmeibe, a Lázárhoz és nővéreihez való mély baráti kapcsolatába is bele tekinthetünk ebben a jelenetben.

            4. Pál apostol a szentleckében beszél a mindkét értelemben vett feltámadásról.

1. A Jézusba vetett hit

·     Nem siet, sőt úgy tűnik, mintha húzná az időt, engedi, hogy Lázár meghaljon, de ennek megvan az oka.

·     A két leánytestvér megüzente Jézusnak: ,,Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ,,Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.” Jézus Lázár haláláról beszélt, tanítványai azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol.

Ez a halott-támasztás, ahogyan az előző vasárnapi evangéliumban a vakon született meggyógyítása Jézus istenségének a bizonyítéka. És mindkettő közvetlenül az ő elítélése előtti időből.

Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt.

Mikor Jézus azt mondja, „vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: ,,Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus ezt válaszolta neki: ,,Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!”

Jézus az Atyával beszélget hangosan, hogy a körülállók is hallják, hogy hitre jussanak

·     „Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: ,,Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttét engem!”

Az evangéliumi jelenet éppen azzal zárul, hogy az apostol kimondja: „A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett.” Még inkább érvényes Lázár feltámasztására az, ami a vakon született gyógyítása után hangzott el: még soha sem lehetett hallani azt, hogy valaki egy születésétől fogva vakot meggyógyított volna.

Még soha sem lehetett hallani, hogy valaki egy már oszlóban lévő hullát életre keltett volna.

Vannak, akik összehasonlítják jógik halottámasztásait Jézus halottámasztásaival és saját feltámadásával. És azt is állítják, hogy Jézus Indiában is járt volna és tőlük tanulta volna el ezt a mutatványt.

                        Csakhogy egyáltalán nem bizonyítható, hogy Jézus Indiában járt volna.

                        És lényeges különbség Jézus feltámasztása és a Jógik mutatványai között.

                                    Amikor azok úgymond élve eltemetik magukat és akár hosszú idő elteltével „feltámadnak”, arról van szó, hogy akarati technikákkal annyira lelassítják szívverésüket, hogy csak néhány percenként dobban egyet, biztosítva a szervezet számára a vérellátást. Hasonlít ez az állapot az állatok téli álmához.

                                    Jézus azonban úgy halt meg, hogy halálra kínozták, már önmaga a megostorozás is elég lett volna, hogy belehaljon. Minden csepp vére elfolyt, és a lándzsával való szívátszúrásból emberi magyarázattal nem lehetséges feltámadás..

2. Feltámadásba vetett hit

·     Ennek előképe az ószövetségi olvasmány

·     Az Ószövetség idején még nem hittek a feltámadásban, vagy csak nagyon kevesen a vége felé.

·     A halálhoz hasonló állapotokat megéltek. Ilyen volt például a babiloni fogság. Hiányzott a szentély, az áldozat, az istentisztelet, s erőt vett rajtuk az elhagyatottság érzése.

Ebből a halálhoz hasonló állapotból való szabadulást hirdet meg számukra Ezekiel próféta.

·     Ezt mondja az Úr, az Isten: »Íme, kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek.

A megbocsátás és a visszafogadás olyan, mint a feltámadás.  Isten új lelket lehel beléjük, s újra az ő népének tudják magukat. A fogságból való szabadulás előképe a valódi feltámadásnak, amely először majd Jézussal történik, és ígérete szerint mindazokkal, akik hisznek őbenne.

A feltámadás hitének Jézusi megfogalmazása többek között itt történik, ebben az evangéliumi részletben

·     Jézus, mielőtt kegyetlen halállal kivégeznék, amiből  emberileg ugyanúgy nincs feltámadás, akár csak egy már három napja halott, oszló hulla esetén, előre beszél a saját feltámadásáról, amely csak Isten műve lehet.

Az evangélium előtti vers kiemeli a Jézusba vetett hit és az örök élet kapcsolatát

·     Én vagyok a feltámadás és az élet: aki bennem hisz, nem hal meg örökre.'' (Jn 11, 25a és 26)

Ebben az evangéliumi jelenetben a Mártával való beszélgetésben már nemcsak Jézus feltámadásáról van szó, hanem mindazoknak a feltámadásáról is, akik hisznek Őbenne.

Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: ,,Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így szólt: ,,Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.”

·     Ebbő látszik, hogy Márta már hisz a holtak feltámadásában

Jézus most megfogalmazza, hogy a feltámadás biztosítéka a vele való megfelelő kapcsolat, a belé vetett hit, és egy másik helyen az Ő testének és vérének a magunkhoz vétele. Vagyis élni az ő szentségeiből, ahogy a mise prefációja megfogalmazza.

Jézus folytatta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: ,,Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6,54)

3. Jézus személyes érzelmeibe, a Lázárhoz és nővéreihez való mély baráti kapcsolatába is bele tekinthetünk ebben a jelenetben.

·     Valaki jó pár évvel ezelőtt szakdolgozatában azt próbálta bizonygatni, hogy Lázár testvére, Mária Magdolna nem azonos azzal a Mária Magdolnával, akiből Jézus 7 ördögöt űzött ki. De ebből a jelenetből is kiderül, hogy bizony a két személy azonos, és hogy Lázár nagyon sokat gyötrődött húga, Mária miatt, és talán betegsége is egy érte vállalt engesztelő szenvedés volt. Ez az evangéliumi részlet megfogalmazza, hogy Lázár, Márta és Mária testvérek voltak.

·     „Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt.”

Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Jézus minden embert szeretett, de Lázárhoz és két nőtestvéréhez Mártához és Máriához még a baráti szeretet szálai is fűzték. Ez a mély baráti szeretet látszik a következő szavakból.

·     Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: ,,Hova temettétek?” Azok így szóltak: ,Jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: ,,Nézzétek, mennyire szerette őt!”

Ez a megrendültség, annak átélése, amit Lázárnak és a testvéreinek kellett átélniük ezekben a napokban, látszik Jézuson még akkor is, amikor a sírhoz lép.

·     „Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt.”

4. Pál apostol a szentleckében beszél a mindkét értelemben vett feltámadásról.

·     Az egyik, amin átmegy az ember már ebben az életben a megtéréssel, a szentségekhez való ismételt járulással.

·     Erről a megtérésről szól a válaszos zsoltár.

·     „Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * Istenem, hallgass a szómra. Füled figyeljen fel * könyörgő szavamra.

Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged.

Tebenned remélek, Uram, * és igédben reménykedik lelkem. Lelkem várja az Urat, * jobban, mint éji őr a hajnalt.

Jobban, mint éji őr a hajnalt, * várja az Urat Izrael. Mert az Úrnál az irgalom, + és bőséges a megváltás nála, * ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.”

Pál apostol kimondja, hogy aki nem a bűnbánatnak és az alázatnak ezen az útján jár, az test szerint él, és hogy aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt.

A keresztényekről feltételezi, hogy lélek szerint élnek

·     „Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha Krisztus bennetek lakik, jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él.”

·     A másik gondolata pedig Pál apostolnak a test feltámadása, amit a Hiszekegyben vallunk

·     „Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.”