Ayo Maria Atoyebi püspök konferenciabeszéde 2020.04.04-én:

A COVID-19 koronavírussal kapcsolatos tapasztalataink.

Napjainkban beszélgetéseink fő témájává vált, amely elménket és környezetünket félelemmel tölti be. De mondottam már nektek, hogy ne féljetek és ne szorongjatok, mert amint érkezett ugyanúgy fog távozni is. Sokan kétségbeestek és mások meghaltak. Imádkozunk értük? Nyugodjanak békében. „Ó Uram, az örök világosság fényeskedjék nekik.”

És ti Fivéreim és Nővéreim, akik eltemettétek őket ne szomorkodjatok, hiszen újra találkozhatunk velük a Mennyben.

Többek között három fontos dolgot szeretnék kiemelni abból, amit folyamatosan tapasztalunk a COVID-19 koronavírus valóságából. Az első az ima, a második a bűnbánat, a harmadik a bizalom Istenben. Ezek összefüggésben vannak egymással. Az ima nem új egyiketek számára sem. Valójában az élet kenyerévé kell válnia számotokra. Jézus Krisztus apostolainak életritmusa az imából állt és én hiszem, hogy ti az Úr apostolai vagytok. De ha nem vagytok azok, akkor kételkedtek benne. Ma azonban Jézus igaz követőivé válhattok, aki egész életében imádkozott és minket is megtanított imádkozni. Jézus parancsba hagyta nekünk, hogy imádkozzunk, amikor azt mondta:

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!  Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak. Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? „ (Mt 7,7-9)

Ezeket akkor magyarázza meg, amikor azt mondja: „Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál,” (Jn 17,9) Azt is mondja: „amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.” (Jn 14,13-14)

Jézus életét Isten és Isten kővetőinek jelenlétében élte. Isten jelenlétéből eljött az emberek közé és az emberek közül visszament Isten jelenlétébe. Ő semmit sem tett anélkül, hogy meg ne beszélte volna az Atyával. Ő böjtölt és imádkozott mielőtt elkezdte küldetését. Imádkozott mielőtt kiválasztotta apostolait. Mielőtt feltámasztotta Lázárt akkor is imádkozott. Örömében és fájdalmában is imádkozott, főként a Gecemáni Kertben. Halála pillanatában is imádkozott. Apostolaiként nekünk is Jézushoz hasonlóan kell imádkoznunk.

A COVID-19 veszélye arról szól, hogy saját kezünkkel nem érinthetjük ellenségünket. Egyedül csakis Isten karja tudja tőlünk elvenni azt. Nekünk a Szűzanya közbenjárására van szükségünk, aki a „Betegek gyógyítója” és a „Keresztények segítsége”. Szükségünk van erre. Szükségünk van Istenre! Magunktól még akkor sem megyünk semmire, ha ez emberi manipuláció eredménye. Le kell térdelnünk és kérnünk kell Istent, hogy könyörüljön meg rajtunk. Ő segíteni fog. Meghallja imáinkat, mert Ő irgalmas, türelmes és szeretetteljes. Ő így szól:

„Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.  Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet.” (Zsolt 91,14-16)

Ha megvizsgáljuk hitünket, akkor tudni fogjuk, hogy segíteni fog rajtunk, és ha elfordulunk bűneiktől, akkor egy szempillantás alatt eltűnik a veszély.

„Nem rövid az Úr keze: hogy meg tudna szabadítani, s a füle sem süket a hallásra. Nem, hanem a ti gonoszságaitok ütöttek szakadékot köztetek és Istenetek között. Bűneitek fedik el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg benneteket. Mert kezetek vértől szennyes, ujjaitok meg gonoszságtól. Ajkatok hazugságot beszél, és álnokságot sugdos a nyelvetek.” (Iz 59:1-3)

Ne vesztegessétek hiába az időt! Semmi sem fontosabb, mint lelkünk legmélyéről mennyei segítségért felkiáltani. Ha egy ima őszinte, akkor biztosan meghallgatásra talál. A koronavírus már mindenhol ostromol és pusztít. Zengjünk zsoltárokat az irgalmas trónhoz:

„Szemem azért mindig az Úrra néz, ő megszabadítja lábam a huroktól. Tekints rám és könyörülj meg rajtam, mert elhagyatott vagyok és szegény!” (Zsolt 25,15-16)

Uram, mi ez a sötétség a világban? A koronavírus elterjesztette a sötétséget a világban. Kövessük a sötétséget? SOHA!

A Szentírás azt mondja, „hogy ne legyetek sem az éjszakáé és sem a sötétségé. Így tehát, ne aludjatok, mint a többiek, hanem legyetek éberek és józanok. Az alvók éjjel alszanak, a mulatozók éjjel részegeskednek. Ti azonban, akik a nappaléi vagytok, legyetek józanok s öltsétek fel a hitnek és a szeretetnek páncélját, sisak gyanánt meg az üdvösség reményét. Hitben és szeretetben kell megerősödnünk. Hiszen Isten nem a haragra szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.” (Tesz 5,5-11) Egy másik alkalommal így beszélt Jézus: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”(Jn (8,12)

Senkinek se engedjétek meg, hogy a lábatokra lépjen. A koronavírus ne váltson ki bennetek kétségbeesést, mert itt van Krisztus a fény. Ő a fényforrás. Mi pedig Isten hasonlatosságára lettünk teremtve. Ő a világ fénye. A hegyre épült várost nem lehet elrejteni. Senki sem gyújt lámpát, hogy rejtekbe helyezze. A lámpát olyan helyre teszik, ahonnan mindenki láthatja a világosságot. Hasonlóképpen kell nektek is tenni. A bennetek levő fénynek sugároznia kell a környezetetekre, hogy a jó cselekedetek dicsőséget hozzanak az Atyának a Mennyben.

Fivéreim és Nővéreim, bennetek isteni fény van. A ti fényetek szétszórhatja a koronavírus fényét. Szabaduljatok meg a koronavírus okozta félelemtől, ne váljatok bátortalanná, maradjatok hűek az Úrhoz, Jézus Krisztushoz. Maradjatok egységben az Anyaszentegyházban, hogy megtapasztaljátok Krisztus jelenlétét. Az Úr azt mondta, hogy imádkozzunk az ő Nevében és ő velünk lesz a világ végezetéig. Miért panaszkodunk a koronavírus okozta kijárási tilalom miatt? Megtiltották, hogy együtt lehessünk? Ez igaz. De az együttlét nem mindenekfelett jelent fizikai együttlétet. Az összes templom bezárása sem jelenti azt, hogy lélekben ne imádkozhatnánk együtt.

Isten temploma nem egy négy fal közötti felszentelt épület, hanem azok együttléte, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Urukban és Megváltójukban, és akik rendületlenül hiszik azt, hogy Neki megmentő ereje van. Ez a lelkek egysége, ahol a Szentlélek kiterjed. Szent Pál azt mondja: „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok?” (1Kor 6:9) A fizikai templomokat időszakosan bezárhatják. Isten templomát azonban, mindig tárva nyitva tarthatjuk, hogy beszélhessünk Vele. Senki nem zárhatja be a bennetek lévő templomot. Ezt soha ne felejtsétek el! Most minden templomot bezárnak, mert úgy gondolják, hogy a vírusfertőzés testi érintkezés útján terjed.

Ha nem imádkozhatunk egy templomban, még mindig elvonulhatunk lelkünk legmélyére és ott imádkozhatunk Istenhez, aki vár ránk. Azt a helyzetet, hogy most nem mehetünk templomba, megszorításnak éljük meg, holott előnnyel is jár, mert ezáltal gyakorolhatjuk a csend erényét, ami sok keresztény lelkiségéből hiányzik, magunkat is beleértve. Valójában önismeretben növekszünk, ami nagyon fontos a lelki tökéletességre vezető úton.

Más előnyöket is hozzáadhatunk ezekhez elmélkedő és szemlélődő lélekkel. Imánkban bensőségességet tapasztalhatunk meg. Ez az igazi imádkozás. Az imáról ezt mondja Urunk:

„Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S Mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” (Mt 6, 5-6)

Ez az, amikor szentírási lelkiséggel imádkozunk.

Nem azt mondom, hogy rossz dolog a templomban imádkozni, hanem azt mondom, hogy ne hagyjátok abba az imádkozást csupán azért, mert nem tudunk templomba menni. Senki sem mentes az imádság alól Jézus tanítása szerint. Amikor Szienai Szent Katalin édesapja megtiltotta Katalinnak, hogy a szobájában imádkozzon így válaszolt: „mivel már nem imádkozhatom a szobámban, úgy a lelkem cellájába vonulok, ahol senki nem tarthat vissza az imától.” Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14,23)

Feltételezem, hogy szeretitek Istent, mivel megtartjátok tanításait. Kiváltságosak vagytok, mert helyet készítettetek Isten számára: az Atya, a Fiú és a Szentlélek számára, aki bennetek lakik. Nagyon jó! Isten bennünk lakik. Ő bennünk akar lakni. Hívjátok meg szívetek belsejébe! A Jelenések Könyvében az Úr Jézus azt mondja:

„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20)

Jézus hozzánk akar jönni és ő már kívülről kopogtat házunk ajtaján. Ezt az ajtót csak belülről lehet kinyitni. Ő kedvesen és tisztelettudóan kopog és arra vár, hogy megnyitjuk előtte szívünk ajtaját. Sajnos sokan túl elfoglaltak saját dolgaikkal és nem nyitják meg az ajtót az Úr előtt. Sokan a saját elfoglaltságuk, a külső zajok és a világ forgataga miatt nem hallják meg az Urat. Belső csendre lenne szükségük, hogy meghallják az Úr hangját és megtérjenek az Úrhoz. Ez egy jó alkalom számunkra.

Figyeljünk meg néhány jó gyümölcsöt a koronavírus eseményeivel kapcsolatban! Ez megérkezett és távozni is fog. Jézus Krisztus Drága Vérének követőiként nem kell félnünk! Az egész világ szolgálatába kell állnunk azáltal, hogy megújítjuk a Gecemáni Órákat a Drága Vér rózsafüzérrel, az engesztelő és vigaszt nyújtó imákkal, a szentségimádási imákkal, az engesztelő és jóvátételi imákkal, a misztikus imákkal, a megújulás rózsafüzérével.

A kijárási tilalom korlátozása megadja nekünk a lehetőséget, hogy visszatérjünk az eredeti imádkozáshoz és a szentírás olvasásához a családban. Több időt szentelhetünk a gyerekekre, akiket elhanyagoltunk a munka miatt. Az első keresztények a katakombákban ünnepeltek, majd otthonaikban folytatták imaéletüket.

A figyelmünket minden a COVID-19 kódjára irányította, de hamarosan feledésbe merül, ha Jézushoz szegődünk, Aki a Menny és a Föld Ura. Ne féljetek! Ne aggódjatok a koronavírus miatt. Inkább imádkozzatok, mert Isten velünk van és meghallgat minket! A COVID-19 időszaka lejár. Örökre hagyjuk el bűneinket! Maradjunk hitünkben hűek Istenhez és a fertőzés véget ér. Isten mondja:

„Ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát.  Szemem tehát nyitva lesz, és fülem figyel az imádságra, amelyet ezen a helyen mondanak. 16Kiválasztottam ugyanis, és szentté tettem ezt a templomot, hogy benne legyen nevem mindörökre, és ott is maradjon szemem és szívem mindenkor.” (2Krón 7,14-15)

Fivéreim és Nővéreim a Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

Legyetek bátrak és megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.